Goudsche Courant, zondag 20 augustus 1865

donderdag 24 Augustus 1S6S S55 5 Jar zomergerst ƒ 3 60 Ti 4 50 Spelt nominaal ƒ 3 40 i 3 6U Haver ial voeder ƒ 3 a ƒ 3 50 do dikke ƒ 3 70 a y 4 Paardeboonen ƒ 5 80 a f 6 30 Envten goed kokende bl ƒ 7 40 a ƒ 7 60 afwijk ƒ 7 i ƒ 7 20 Witte pruis ƒ 7 80 Boekweit per 2100 n S Peel ƒ 170 aangeboden Londen U ug Gmnen Eng en vr tarwe 1 ü 2 hooger meel 6 d per vtje haver 9 d en gerst vast Aanvoer van 7 tot 12 aug 891 qr inl en 21403 qr vr tarwe 2420 qr vr gerst en 40330 qr vreemde haver Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 6320 runderen 240 kalveren 25210 schapen en 270 varkens Voorbeste runderen en do schapen werd 5 4 pr steen betaald 15 Aug Boter Friesche 112 a 114 Kampen enZwolle 112 Groningen 90 a 98 Emden en Leer 98 i 102 Yersev 98 a 108 Morlaix 86 a 88 Kaas Edam 52 a 56 Gouda 46 a 50 Derby 54 a 56 Kanter 20 Amerik 58 a 62 UDSCHECOURAIJT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tümdetceg D n 60 ADVERTENTIEN i i Stoombootdienst de IJfssel Van Qouda des Zoudaya s morgens 6 5 uur Des Maandags en Dingadags s morgens 6 nur de overige dagen ten 7 uur Van Rotterdam des wio rs s namiddags ten 5 uur de overige dagen namiddags ten 2 uur Dagelijks lietourkaarteu In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van RAVENSWAAIJ ZONEN te Goünchem Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjes van tWOQ en OOU half en een ned ons van af 80 Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz Gouda Aug 1S65 Confturier BOTEEMAEST A N 56 CORRESPONDENTIE Het stak van K is der redactie te laat bezorgd om in het vorig nummer opgenomeu te kannen worden De nijmeegsche brievea komen hier perst ouder of na het afdrt en der courant aan J P M MALOTAUX van Bergen op Zoom Goi D 18 Augustus 1865 fjenif e Ktnnhgeviitg Door deze betuigen wij aan elk die op welke wijze ook zijne deelneming heeft betoond bij onze vijf n twintigjarige Echtvcrecniging den opregten en hartelijksten dank M J A BAXNIER S V C lUXNlLR VAN M RLE iiiLDv 11 pTcTpïnksê heeft üc eer te berigten dat heden zaturdagavond en morsen zondag voor het laitst in zijne I OFFERTJESKKAAM de tweede van Jen korten Tiedcweg zal gebakken worden terwijl hij van deze gelegenheid gebruik maakt om zijnen hartelijken dank te betuigen aan stadgenooten en verdere begunstigers die hem bij vernieuwing de ondubbelzinuigste blijken gegeven hebben hunner toegenegenheid Gouda 19 Augustus 1865 GOUDSCHE BROODFABRIEK NAAMLCOZE VENNOOTSCHAP Kapitaal DERTIG DUIZEND GFLDEN De Inschrijving is geopend van den 14 tot den 24 Aiyudus bij de Heeren Wed KNOX en DORTLAND en de Heeren V S DEE DOES U B M PERK Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Geineente accijns bij ecne hoeveelheid van mmstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io o P 59 cents Jenever 2 soort Sloutwijn a4fi2 iQ0 j per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 4G2 io per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 19 Augustus 1865 16 kv z Granen Tarwe vast maar stil gerst vaster en zoo ook haver Aanvoervan 12 15 ai g 260 qr inl en 2690 qr vr tarwe 350 qr vr gerst en 33720 qr vr haver 17 Aug Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 1090 runderen 785 kalveren 9680 schapen en 145 varkens De prijzen waren zeer vast Burgerlijke Stand GOUDA GfBOHE v 14 Aug Cornelia Johanna ouders J V Morie en C C vsb Gcndercn 15 TUcodoor ouders P Happel ca A C van Aaten 16 Hendrika Maria ouders J Maas en M E van Brakel Ov niLLiiFN 14 Aug H van Dillen 3 w 15 N van der Wonde 14 d H van Grieken 59 j J D W Smits 5 w 16 W dé Vroom 6 m A Spruijt 52 j A C Heesen huisvr van 11 van Velsen 57 j 16 C S van Wingerden 10 w M Heerkens 13 w GtHDWD 16 Aug A Fennet en J A van der Pool A Hessing en P Pannevis A van der Hoeven en W Verbrec J W ïaa Rooij en E M van Velsen LIJDERS aan iCHT en RHUMATHIEK onderstaand Attest is weder een nieuw bewijs dat de SCHMIDSCHE Anti Rhamatische i 25 en 50 Centen het oakje dennennaaldi n olie a 35 en 70 Centen het fleschje en verdere WALDWOL GEZONDHEIDS KLEEDINGSTÜKKEN de beste Midde en zijn lot genezing van alle Jicht en Rhumatische aandoeningen AimU nOin spoedig radat de Hr BOSMARK alhier met het Depot der All fiu 1 Schmidtsche Waldwol producten was belast heb ik met goed gevolg als Ithumathieklijder de Watten en Oliegebruikt en ben bereid aan belanghebbenden een breedvoerig verslag te geven inalle deelen de heiligste waarheid bevattende als zijnde de Walwol producten van II SCHMIDT te Éanda de heilzaamste middeLu tegen alle Jicht en Rhumatischeaandoeningen get DÏLIIANS Genees Heel en Vroedmeester te Almelo Men gelieve attent te zijn gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijK de overige art bereid uit de vezelen der l ijn en Denneiiboomen Sc mm ioven Wed WOLFF en ZOON jroerden Gebr PFENNING IJësdstein J B MOLLE Oudslioorn A T HOOFT Verkrijgbaar aan het Hoofd Depot M J C HAM Utrecht Verder te GOUDA Wed BOSMAN Boskoop J GOUDKADE IIa jers coude Mcj J GAARKEUKEN Sarmelm W G KURVERS Oudewater A BUIJS En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEP6T bij M J C HAM UtreclU Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 18 Augustus 1 laagste Hoogste Gefaleveo pCt 1 koers koers koers Ned w sch 21 2 615 dito 3 72 io 72V dito 4 96 96 Handelm op resc 146V België Rotbs 2 s 54 541 8 Spanje obl 2V2 39 331 4 39= i i Portugal obl 3 6 l6 46S 4 Busl obl H 5 991 8 d 1828 29 5 dO 6 = serie 5 857 d Lond 18C3 5 90Vs d Amst l864 5 95 Vi 96 dO Amst l 860 41 2 87 Vs 87V4 Aand spoorw ƒ 1911 i 1911 j 60Vt6 6OV16 6OV16 dito dito 2Vj 307 8 d renteAmst 5 SOVs SO i 80V d nat 1854 5 64 64V 641 dD inzilv 1864 5 681 esVs 68V16 Italië Amst 5 Turk binn 6 46V 47 467 8 Griekenland 5 191 Ver Staten 1874 5 647 8 651 8 647 8 dO 1881 6 72V8 72V4 725 8 d 1882 e 71V8 nv 8 71 Mexico 1851 3 22V4 22 8 BoekdruiK rij van A BRINKMAN peie Coonut verschijnt des Donderdags en Zondags Ib de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden U S franco p post 3 25 e inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING De BURGEMEESTER der gemeente Gouo geiien de circnlaire pan en hoear Ccmmisaaris des KONINGS in de provincie ZuidHolland van 20 Augustus 1865 opgenomen in het Provinciaal blad no 12 betrekkelijk eene ziekte onder het Rundvee die in somirige streken van ileze provincie zonde beerschen veel overeenkomst hebbende met die welke ans in Engeland zoo groote verwoesting aanrigt en van daar naar ons Und zoude z n overgebragt Doet te weten dat de beer Minb r van Binnenlandsche Zaken aan een der eraren ran s Rijks veeartsenijschool het instellen van een plaatselijk onderzoek aasr den aard der ziekte die onder het Rundvee heerscht zal opdragen dat in afwachting van den uitslag van dat onderzoek en onder voorbehoud van andere maatregelen welke daarvan het gevolg mt ten zgn o ercenkomstig het verlangen van den heer Minister de artikelen 459 460 461 en 462 van het Wetboek van Strafregt stiptelijk en met alle gestrengheid zullen worden toegepast terwyl de onverhoopte nietopvolging der nettige verpligting t t onverwijlde aangifte en afzon eritig van besmet of verdacht vee onmiddellijk bij procesverbaal zal worden geconstateerd en ter vervolging opgezonden dat ten einde alle mogelijk voor te wenden onwetendheid omtrent den iuhoud van bovenbedoelde artikelen van het Wetboek van Strafregt voor te komen het doelmatig is geacht in herinnering te brengen dat deze luiden sis volgt Art 45 j Ieder houder of oppasser van dieren of vau melk of slagtbeesten die verdacht zijn van aangedaan te zyn van besmettelijke ziekte die niet dadel k kennis daarvan gegeven zal hebben aan den maire tbans Burgemeester der gemeente waar zij gevonden worden en die zalfs vóór dat de maire tbans Borgemeester op die kennis ving geantwoord heeft deze dieren of melk of slagtbeesten niet oj es oten gehouden zal hebben zal gestraft worden met eene gevangenis van zet dagen tot twee maanden en eene gddboeta vaa xaatiaa tot twee bofoderd frai Duu Abt 460 T esgelijks zullen gestraft worden met eene gevangenis van twee tot zes maanden en eene geldboete van honderd tot v f honderd franken diegenen die in weerwil van het verbod der regering hunne besmette dieren of beesten onder anderen zni cn hebben laten loopen Art 461 In geval uit dit laten loopen onder andere beesten eene besmetting onder ander vee ontstaan is zulle aie nen die het verbod der regering overtreden znllen hebben gestraft worden met eene gevangenis van twee tot vijf jaren en ecne geldboete van honderd tot duizend franken alles onverminderd de uitvoering der wetten en verordeningen betreffende de veeziekten en de opleving der straffen daarbij gesteld Art 462 In geval de boetstraPelijke wanbedrijven waarvan in dit höofdftnk gesproken woidt door veld of boschwachters of politie ambtenarcn onder welke benaming het zijn moge begaan zijn geworden zal de straf van gevangenis ten minste van ééne maand zyu en ten hoogste van nog een derde boven de zwaar e straf die eenen anderen schuldigen om hetzelfde wanbedrijf opgelegd zon worden En wordt een ieder wien het aargtat ten ernstigste aangemaand om zich naar de bestaande of nader uit te vaardigen voorschriften te gedïagen ten einde daardoor zoo a el voor te komen de onaangename gevolgen welke uit eene tegenovergestelde handelwijze zouden voortvloeijen als mede te werken tot beteugeVng der te regt gevreesde ziekte Gouda 23 Augustus 1865 De Burgemeeater voornoemd VAN BEfiGEN IJZENDOOBN ÖuttenlonÏTe IiOnden 20 Ang In eene hier onder voorzitting van den bisschop van Londen gehouden zamenkomat van leden an het genootschap tot bevordering van sociale wetenschappen is gehandeld over bet naderende gevaar van de cholera en heeft men onderscheidene besluiten genomen welke de strekking hebben om het publiek op dat gevaar cpmerk aam te m ken en het an te sporen tot het nemen van maatregelen van voorzorg Onder deze maatregelen bekleedt lorg voor reinheid der woniugen en straten eene eerste plaats Door de iersche overheid is een zeer doeltreffende maatregel genomen ter voorkoming van de verspreiding der rinderpest er is namelijk eene quarantaine gelegd van veertien dagen op al bet vee dat in de havens wordt aangebra t De prijs der Advertenties van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend nsar plaatsruimte Volgens berigten bij de Times ontvangen twijfelt men inhet algemeen niet aan de waarheidsliefde van den minister vanfinanciën i e Washington ofschoon enkele personen beweren datz ni opgave van de schuld der unie zeven duizend miUioengulden met eene vermeerdering van vijf millioen per dag nietjuist is De massa papierengeld alsm e de bijzondere schuldder verschillende staten op zich zelven is natuurlijk niet daaronder begrepen Niemand begrijpt hoe de minister het jaarzal kunnen rondkomen zonder de uitgifte van papier in een ofanderen vorm daar het congres eerst in dec bijeenkomt en ervoet dien tijd geene leening gesloten kan wordeu 21 Aug Berigten uit Athene van den 19 melden datde zitting der kamer voor den tijd van veertig dagen wordtgeprorogeerd De minister van binaenl zaken heeft zijn ontslag ingediend en is vervangen door den heer Bumunduro Depresident van den ministerraad Maurocordato is overleden Aangaande den stand van het disconto in Engeland zegtde Economist dat de v aag voor geld in den loop der weekzeer gematigd is geweest maar dat ten gevolge vau het onbestendige weder en de onophoudelijke vrees voor den oogst mea algemeen is bedacht geweest op maatregelen van voorzorg ïoo als trouwens uit d n ionj iten bankstaat blijkt Dien tengevolge 18 de gewone rente ofschoon er overvloed van kapitesl is gehandhaafd op het minimum der bank van 4 procent eo slechts onder bnitengewone omstandigheden vonden omzettiages plaats tot eene fractie lager Op den jongsten benrsdag htcyi chte evenwel een betere vraag 8ï Aug De City of York heeft berigten nit New York UDcebiagt loopende tot IS dezer des voormiddags MM l id van mededeelingen uit New York dd 12 jl heeft er in het kabinet te Washington eene langdurige discussie plaats gehad over de staatkunde van den president met betrekking tot de reconstructie der zuidelijke staten Het resultaat hiervaa is geweest dat de president heeft verklaard de eenmaal aangenomen rigting te zullen blijven volgen niettegenstaande den tegenstand welken zij ondervindt Sedert mei zijn uit de militaire dienst ontslagen 700 000 man net leger is thans nog 300 000 man sterk De lepublikeinsche conventie m den staat Maine heeft verscheidene besluiten genomen in den geest van het beginsel d itaan de thans vrijverklaarde negers de burgerschapsregten behooren te worden toegekend Parijs 19 Aug Het Mém Diplom bevestigt heden Je overeenkomst die tusscfaen Priisen en Oostenrijk tot stand gekomen is Zij deelen met elkander het administratief beiiccr over de hertogdommen Oostenrijk behüudt Holstein en Prni ea Sleeswijk en Lauenburg Volgens genoemd bl id ligjen aan deze overeenkomst de volgende punten ten groudaiüfr 1 Het wettig gezag in de hertogdommen berust op het ivernrr tractaat dat aan Pruisen en Oostenrijk het beiit v m de hertogdommen verzekert 2 Pruisen en Oostenrijk hebbf n zonder eenige verdere inmenging van uien dan ook het regt om een wettig gezag in de hertogdommen te vestigen 3 Vau het Qogenblik dat de onderwerpelijke overeenkomst zal iijn bekrachtigd hebben Pruisen en Oostenrijk het regt eu rust op hen de pligt om de bestaande wetten te doen handhaven a iraau in den laatsten tijd door verschillende kandidaturen voor den troon afbreuk werd gedaan 4 Die kandidaten verbinden zi 1 om den gevestigden stand van zaken te handhaven zij verbinuun zich eveneens om niets te beproeven wat wijziging ou kunnta brengen in het gcuvernemeut en de wijze van beheer der zoogenaamde hertogdommen onder die voorwaarden is het hun vergund om ze te bezoeken en zich er zelfs in te vestigen 5 Pruisen neemt de verdediging van Sleesivijk Holstein op zich tegen lederen vijandelijken aanval 20 Aug De sluizei van het S jez k iuaal zijn geopea l Eene lading steenkolen is den 15 dezer regtstreeks v n de Middellandsche naar de Eoode Zee door gevaren Dit berigt is dadelijk aan den keizer in het kamp van Chalons medegedeeld door hemmeteenegeluknenschingaau de maatschappij beantwoord i