Goudsche Courant, donderdag 24 augustus 1865

Men berekent Jat bij gelegenheid van den naamdag deskeizers 112C kruisen Fan het legioen van eer wer4er uitgereikt Indien de hertog van Orleans waarheid sprak toen hij gedurendtzijn regcntssbap eene benoeming ondertéekenende uitriep Nuheb ik negen wangunstigen en een ondankbare gemaakt watzon Napoleon III dan wel moeten zeggen Op voordragt van den minister van oorlog is door denkeizer aan 400 militaire veroordeelden of kwijtsclielding of verligting van straf verleend Te Marseille neemt de cholera aanmerkelijk toe dagelijkshebben er reeds vijftig ziektegevallen pLiats het is niet waarschijnlijk dat Parijs verschoond zal b ijven Reeds nu zijn degasthuizen te Parijs St Germain on Versailles met cholerinfizieken opgevuld men merkt bo emiien eene groote sterfte oonder de hoenders enz Men wil hebben waargenomen dat ditook vroeger aan de cholera voorafging In den laatslen ijd is te Pompeji behalve den nieuwontdekten tenincl van Juno waarvan reeds melding is gemaakt een iiuis ontdekt iieiv elk te zijner tijd voorzeker aan een milionnair moet t bl i n tocbenoort want de meubelen zijn er vanivoor brons en niarnior In het triclinium zijn de rustbeddenbijzonder lijk bewerkt en de vloer bedekt met een allerfraaistmozaik waarvan bet middenstuk eene rijk bediende tafel voorstelt waarop ook vogels met prachtige vederen prijken lloudomde c tafel ziet men een krans van eckreeften waarvan de eeneen bhiauw ei tusselien de scharen houdt terwijl een tweedecene geopende oester een derde een gefarceerde rat en eenvierde eene sch uil met gerooste oesters houdt Een tweedekrans bestaat nit schotels gevuld met visschen patrijzen hazen fn cekhoornijcs welke den kop tusschcn de voorpooten houden ï e derile en vierde kransen bestaan uit worsten eijeren oesters olijven vruchten en groenten van allerlei soort De wandenvan het triclinium zijn met frajiije fresco schilderingen overdekt In het midden van hei vertrek bevond zich eene zeer goedbenaarde tafel van zeldzaam hout ingelegd met geciseleerdgoud marmer ag at en lazuurateen üp d iQ talel stondenamphoicn en eenige drinkschalen van onyx 21 Aug De Moniteur üeelt berigten mede uit Mexicovan 15 aug welke het berigt bevestigen dat door 850 Belgen oniler aanvoering van van der Smissen eene overwinning isbehaald op Arleaga Zij hebben 165 man gevangen genomen Naar men verneemt waren door verschillende ministersveel meer benoemingen en bevorderingen bij het legioen vaneer ter gelegenheid van den 15 augustus voorgesteld dan inden Moniteur zijn verschenen De keizer hoeft namelijk eenm assa namen geschrapt en tegeüjk het voornemen te kennengegeven om voortaan zoo karig mogelijk te zijn in het toekennenvan soortgelijke onderscheidingen De zoogenaamd katholiek legitimistische partij in het departement der Xeder Pyrenci n heeft een werk over de decentralisatie in l ct licht doen geven dat liicr veel indruk heeft gemaakt De regering is natuurlijk ten hoogste over die zaak verbitterd Uit Mont de Marsan wordt berigt dat bij de verkiezingvaii een lid voor het wetgevend ligehaani in het tweede kiesdistrict van het departement des Landes 29 000 van de 39 000 kiezers zijn opgekomen De heer Walewsky is schier met algemeene stemmen verkozen Het engelsche escader heeft zich nabij Jersey eenigen tijdmoeten ophouden ten gevolge van de averij door twee schepenvan het escader beloopen Het is om die reden eerst ten 11 ure van tiezen ochtend op de leede van Brest aangekomen W eenen 19 Augustus Volgens de jongste berigten uit Bucharest is het oproer hetwelk op 15 jl aldaar heeft plaats gehad veel ernstiger dan men uit het eerste berigt kon vermoeden Op een der pleinen heeft het gevecht drie uren gednnrtl en ten slotte heeft de regering gebruik gemaakt van geschut om de oprocrlingen uiteen te drijven Salzburg i9 Augustus De koning van Pruisen is heden avond ten 7 ure alhier aangekomen Hij is aan het hotel waar hij afgestapt is door den keizer van Oostenrijk op de hartelijkste wijze ontvangen De koning heeft spoedig daarna den keizer een tegenbezoek gebragt op zijn kasteel De groothertog van Oldenburg is hier ook aangekomen terwiil de aanshertog Jozef graaf Bloome en de baron Werther hier ook aanwezig zijn De heer von Bismarck en graaf MensdorfF waren reeds gisteren alhier gearriveerd Er heeft eene overeenstemming tusschcn beide regeringen op vaster grondsla en plaats gevonden 20 Aug snamidd De te Gastein besproken overeenkomst omtrent eene nieuwe iiirigtiug van het proviscriumin He hertogdommen is heden door de beide monarchen voltrokken Berlijn 20 Aug De minister van binnenl zaken heeft eene circulaire gezondcu aan do verschiliende spoorweg maatschappijen en andere dergelijke ligcliamen om 700 vcci doeude mede te werken tot het nemen van voor orgsniaatregelen ten einde bij eene mogelijke uitbarsting der cholera het geweld der ziekte door de meest gepaste middelen tegen te gaan en te beperken Tevens worden zjj aangemaand om scherp te let ea op den gezondbeiustoesfand van het personeel in hanne dienst opdat bij zieklègerallen van dien aard onmidd ijk genoBsknntlige hulp kunne ontboJeii wordeiw ömnenlttnJr GOUDA 23 Augu itus ij vernemen dat heden in de vergadering van den raad het besluit genomen is om het ter markt komende vee alleea langs den kleiweg pa voorafgaande keuring toe te laten Laatstleden maandag des namiddags ten 3 ure trok hetkader der dd schutterij onder kommando van den 1 luitenantadjudant den heer Nortier naar de schietbaan a d rotterdamschedijk ten 4 ure nagenoeg gevolgd wordende door de tirailleurafdeeling dier zelfde schutterij onder kommando van den 2 luitenant den heer Prince ten einde den gedurende den loopdes zomers gehouden cursus in het schijfschieten met eeneschieting naar prijzen voor de tirailleur afdeeiing alleen voorde schutters te besluiten waarvoor de benoodigde prijzen uitgeloofd waren door het corps officieren der schutterij Nadat op een afstand van 100 pas door ieder man 5 patronen uit de vrije hand verschoten waren moest er door een paar schutters die een gelijk aantal punten behaald hadden tot tweemaal toe overgeschoten worden De uitslag van den kampstrijd was als volgt KADER = prijs de sergeant majoor Lagerweij 2 sergeant Woerlee 3 korporaal de Moor ÏIRAILLEüR AFDEELING 1 prijs de schutter Zoet 2 Blonk 3 g korporaal de Gruil 4 schutter van Waas welke prijzen bij de eerstvolgende exercitie aan belanghebbenden zullen uitgereikt worden Alles is in de beate orde afgeloopen dank zij de goede leiding der beide heeren detacheraents kommandanten den heer Prince met de instructie belast der tirailleur afdeeiing komt nog bovendien alle lof toe voor zijn degelijk onderwijs de resultaten toch door ZWEG gedurende den zomer eursus verkregen met een corps nog eerst onlangs opgericht en uit vrijwilligers bestaande mogen belangrijk genoemd worden Zaturdag namiddag viel ecu kind der wed van Buureu alspelende in het water van de spieringstraat dat echter doorde achttienjarige Rebecca Stolwijk met inspanning en moedbctoon werd gered Opmerkenswaardig is dat voor eenigen tijdeen ander kind van de wed van Buuren door de moeder vanhet meisje uit het water van onder eene schuit was geholpen Dingsdag middag zijn door den exprestrein 2 u 20 ra van Rotterdam vertrokken ouder de gemeente Nieuwerkerk a dIJssel drie koeijen overreden waardoor de locomotief uit hetspoor geraakie en de reis vertraagd werd Bijna al de wagenswaren niet alleen met bloed bezoedeld maar zelfs bespeurdemen stukken vleesch tusschen de raderen Te Delft was sprake geweest om het verdachte veo cpeen afzonderlijk stuk land te doen verblijven en aldaar temarkten doch dit zal geen plaats hebben men zal beter doenen zich houdende aan de voorschriften dezer dagen door hetprovinciaal besstnur gegeven den aanvoer van besmet veeook op die markt geheel trachten te weren In de N Utr Conr schrijft men van 21 aug In deop gisteren alhier gehouden buitengewone vergadering van liethoofdbestuur der maatschappij ter bevordering der veeartsenijkuudein Nederland werd weder de ziekte die in de laatste dagenzoo menigvuldig in de omstreken van Rotterdam Schiedamenz onder het rundvee zoude voorkomen besproken In eene vorige vergadering werd uit genoemd hoofdbestuur reeds eene commissie benoemd en ter onderzoeking naar de plaatsen waar bovenbedoelde ziekte heerscht afgezonden Uit de verschillende rapporten welke door deze commissie werden uitgebragt is het zeer waarschijnlijk dat de zoo gevreesde runderpest in Nederland bestaat De groote nationale ramp gelegen in de verdere ulLureiding dezer ziekte heeft bovengemeld bestuur terstond doen besluiten zich tot de hooge regering ic wenden met diingend verzoek dat door haar ten allerspoedigste krachtige maatregelen ter beteugeling dier verschrikkelijke ramp genomen zou worden De heer G J Hengeveld leeraar aan s rijksveeartseny school is door den minister van binn zaken belast met het onderzoek der ziekte van het rundvee te Di=lft en te Schiedam Het is een meikwaardig verschijnsel d t in do stad Sinigaglia inet eene bevolking van 8000 zielen thans vermeerderd met 6 7000 vlugtelingen uit Ancona eu nog 3500 personen deels wegens de vrees deels om de zeebaden aldaai gekomen geen enkel geval van cholera is voorgekomen hoeweler geen buitengewone maatregelen van voorzorg genomen zijn Sedert de cholera e San Severo heeft opgehouden is de vreesvoor deze ziekte ia de juidelijke provinciea zeer verminderd Enkele gevallen te Bari Pescara en Lecce hadden slechts plaattonder de vlugtelingen uit Ancona zonder dat de ziekte zichverder uitbreidde Op de veertig schepen die te Nisida quarantaine houden heerscht de beste gezondheid Naar men verneemt zijn te 5 Hage reeds voor morgenin verschillende hotels apartementen besteld voor het feest datalsdan te Scheveningen zal plaats hebben hetgeen doet onderstellen dat de residentie druk bezocht zal worden Naar men verneemt is te s Hage de jury bijeen tot beoordeeling van de ingezondcne ontwerpen en teekeningen voorhet te stichten paleis voor de staten generaal Uit het versfag omtrent de verwachtingen van den oogstin de provincie Zuid Holland deelen wij het volgende mede Wintertarwe leed veel van de vorst vooral de vrij algemeengezaaide engelsche soorten welke grootendeels moesten wordennitgeploegd De zoogenaamde zeemtarwe is geheel mislukt De zeeuwsche tarwe is daarentegen goed geslaagd Zomertarwewerd door de langdurige droogte zeer in haren groei Ijelemmerd en belooft slechts een middelmatigeu oogst Rogge staatalgemeen goed te velde op braakland is zij zelfs zeer zwaargegroeid Er bestaat uitzigt op een goed beschot en veel langstroo Wintergarst is veelal schraal uitgevallen de kwaliteit isechter goed Zomergarst Ofschoon de droogte op dit gewaseen nadeeligen invloed uitoefende mag men daarvan echter eenredelijk beschot van goede kwaliteit ver achten Haver staathet best van alle graangewassen en belooft een ruimen oogst Meekrap De berigten omtrent dit produkt zijn zeer uiteenloopend Vlas is genoegzaam als mislukt te beschouwen Koolzaad De opbrengst daarvan is in sommige streken vrij redelijk inandere beneden het middelmatige Hainep belooft een uitnuBtend gewas Boonen staan ongunstig Kanariezaad is ten gevolgevan het drooge voorjaar genoe jsaam mislukt Aardappelen leverden tol voor wéinige dagen uitzigt op een ruimen oogst terwijl ook de hoecfcmigheid uitinuntend was Sedert heeft zichechter de bekende iiekte en og wel in vrij hevig ttate ïertoond zoodat dit belangrijk product met totaal bederf wordtbedreigd Boomvruchtfa laten een schralen oogst verwachten Hooien weilanden Ook hic was de droogte van zeer nadeeligen invloed Uit het bovenstaande zal men ontwareii datde verwnchting van ilen oogst in het algemeen ongunstig is en op sommige deelen zelfs beneden het middelmatige blijft Zwolle 21 Aug Met den stantsspoorweg vordert het hier zeer goed t Station is reeds aanbesteed en de lijn Zwolle Deventer moet reeds voor de lieift gereed zijn Ook aan de lijn Zwolle Meppel is men drult bezig Meer dan 200 werklieden zijn dagelijks wei kzaam Minder goed echter is het gesteld met onze toekomstige burgerschool Deventer en Enschede hebben reeds bloeiende inrichtingen en de provinciale hoofdstad verkeert nog in eene volslagen dobber periode Niemand v eet er ook iets van tis eene zeer geheime zaak T el is waar eenige beweging is er want men heeft eene niet geringe subsidie aar gevraagd maar of deze aanvraag in verband staat met het spoedig daarstellen durven we geenszins beslissen Mevr Pruimers heeft weer teekenen van leven gegeven 7ij bevindt zich tegenwoordig in Ierland en heef cassatie aai geteekend tegen een vroeger uitgesproken vonnis De rechtbankzal alweer moeten beslissen wie recht heeft op t bewuste kind öf zij wegens ouderlijke macht of de voogd wegens de hemopgedragen voogdij In de dagelijksche wandeling is zij zoowelals haar boezemvriend voor goed vergeten Donderdag jl was hier in der omtrek nog de laatste nagalm van t nedei landsche verlossingsfeest Te Hattem namelijk vierde men met veel plechtigheid de overwinning van den shig bij Waterloo in juni wegens aldaar heerscheude ziekten nitgesield Volgens gerucht zijn de Hattemers niet minder feestvurig geweest dan de ZvioUenaars Bij die gelegenheid werden tevens aan vijf oud strijders de eereteekeus uitgereikt terwijl eenige gegoeden er voor gezorgd hadden dat die dapperen een aangenamer dag beleefd hebben dan or vijftig jaar Deventer 22 Aug De dienst langs den spoortveg Zat phen Deventer S in voiien gang en talrijke passagiers maken van dien weg gebruik of zij dat allen evenwel met de noodige gerustheid doen is eene andere vraag Algemeen wordt hier over den weg geklaagd zoo zelfs dat het gerucht ingang heeft weten te vinden dat die dienst binnen kort gestaakt zou worden ten einde den weg te herstellen Ofschoon dit nu misschien een van die wien uitgestrooid worden bewijst de gretigheid waarmede t publiek het gelooft toch dat men niet zeer op ziju gemak 13 Ook het verhaal yan een man wien men in de omstreken van Deventer ƒ 700 ontnam en nog bovendien vitriool in de keel goot is wel is waar op waarheid gegrond maar erg overdreven Gemengde Berigten Onder paarden runderen en varkens is sedert eenigen tijd ook in Amerika eene ziekte uitgebroken Te Lyon hebben veel metselaars het werk weder gestaakt cmdat de bazen ban woord jiet houden Dr Carry die sedert 1823 bij de engelsche armee ook in aanzienlijke betrekkingen ala geneesheer diende ia bij het overlijden gebleken cene vrouH ie zijn De atlantische lelegraaf kabel zal opgevischt gemaakt cu gf heel n oide gelegd worden als het weder gunstig is als de takulagie sterk gc oeg is als de kabel niet door eigen zwaarte breekt en vooral als men dien in zee terug kan vinden De siamesche tweelingen Chang en Eug door den anerik burgeroorlog arm geworden zullcu en nu met hunne kinderen wede voor het publiek optreden Adellijke tiaines in Oo=teurijk willen eane r c universiteit stichten om de leer in zQi erhtid te bewaren Denemarken wil n 2 altijd een vrij aanzienlijk Irgcr in taud honden De oogst in geheel Rusland behahe in Finland belooft guustigt oilkomsten Men berekent dat het getal vrf emde be oc crs üen la aug te Parijs 600 000 bedroeg Te Cherbourg was deztr dagen een scheepje door elettricitcit gedreven dat zich met veel juistheid bcwooji Te Londen is brand geweest iu de gewelven van het Ktubal Grecn kerkhof Te Gibraltar heeft de choleia opgehouden De russ ïchL irmcc zal weldra weder eene aanzienlijke reductie ondergaan De egypti he regering wil eemge regimenten Turcos afstaan aan Frankrijk voor Mexico Te Parijs is eene fabriek ontdekt van oosttnrijksch m russitch bankpa iicr Eene vrouw te Notre Dame de l lsle heeft zich opgehangen uit dro l heid over den dood van haar man Ia Engeland wordt de ioaucbloea meer en meer met goe gevolg in het groot aangekweekt Te Ledden moet eene school van 300 havelooze kinderen voor een kalkhok wijk n Te Rouaan is den 15 Ang een standbeeld van Napoleon I ingpwijd De polytechuisehe schoo te Zurich telt tegenwoordig 479 leerlingen waarvan de helft vreemdelmgeu Te Mcdecogna iu Catalonie zijn onlusten uitgebroken die echter door krachtige maatrt gelen bedwongen iïjn Eene aardbeving heeft veel schade toegcbragt aan het fort WiUem I Ambarawa Te Mataiïioros in Mexico breidt de gele koorts l h snel uit Ingezonden Nalezing Gouda behoort bij vonnis van den raad burgemeester enwetiroudcrs gehoord tot de hulpbcuoeveude gemci nieu in hetkoningrijk der Nederlanden Met O tenen 2 stemmen is bepaalddat den minister zal verzocht wordei een geair al beuistiiig temogen heffen De heerschappij der waarheid is evenwel daaruitweiler gebleken dat geen der negeii de verdediging der ac jasenop zich durfde nemen ten minste dit is niet te leiCn ui hetkorte verslag der raalszitting in uw vorig nommer opgenomen integendeel een der wethouders opende de discussie m deverklaring dat de kostbaarheid der surveillance eu hetii jktegengaan der fraude het wcnschelijk naken geen open pden rijksaccijns van het gedistiili erd te hetfen w ij consequent voorstelde den accijns op liet gemaal op r 100 poud te brengen Daarbij scIk i dtis gfci e noodig geen fraude te duchten De uppers smokr de bakkers foei nog nooit is door een bakker ge = n dit voorstel verdiende dan ook wel door burgemee houders te worden overgenomen rrankcii luuh zij n der maatschappij en onmisbaar maar wie zich J uil getroosten brood te eten die kan wel iets meer bet Het raadslid Luytcn waagde het vau de metrii ver schillen De wet toejuichende wilde hij geen spt i et aanvragen maar door hoofdelijken omsbg en bc uih iu iu d 2 behoeften voorzien Hoe durft nog iemand van bezuiniging spreken in een stad w aar alles zoo zuinig mcaelijk bi neerd wordt zoo zelfs d it een uitmuntend icgerigt gymnasium bijna geen geld kost ZEd wees op Je buiteiigcvouc aitgavcn d r l i iut j iren die even goed en misschien uijier dour c u l i i k ii itn tot stand gebragt zijn omd i van die uitgivt het ligcucie geslacht nog de i bchten zal plukken en uas ujk wel iu de kosten had mogen deelen Maar het publiek zoude te veel vernemen eu daarom de deuren gesloten uls of wij nog in den goeden ouden tijd leefden dat de burger alleen gesriiikt was tut betalen Openbaarheid is de groud van ons rcgeringsleisei er kunnen zaken ziju die voor het oogenbiik geheim moeten büjvr er zijn ook zr ken die te percnneel zijn om in het opcnba c handeld te worden en dan veroorlooft de we gever een gefloten veri aderiiig maar bij deze beraad iagiug heeft het putliek recht alles te weten vooral wanneer de in een besloten vergadering gegeven inlichtingen zoo gewichtig zijn dat een raadslid daardoor in zijn gevoelen waiikeli en bij de eiudstemming niet durft beslissen