Goudsche Courant, donderdag 24 augustus 1865

Iloe geheel anilerg zouJe misschien het i ordeei der publieke opinie over het gevailcD besluit zijn indien het de zoo gewichtige verklaringen had mogen vernemen Het raadslid van Straatep scheen evenwel ni overtuigd te zijn daar hij zich nog te en het heffen der accijnsen verzette en oitvoering a T gewijzigde gemeentewet verlangde Hoewel het raadslid Kemper door de gegeven inlichtingen in zijn gevoelen wankelde heeft hij toch het ontweru veroordeeld Xaar ZEd gevoelen en hierin staat hij volstrekt niet alleen behooren hoofdelij e omslagen of andere dergelijke directe belastingen tot de voortreffelijkste et toch tot de minst wenschelijke omdat de menschen niet cerlijt hun vermogen opgeven waardoor zij tot groote ongelijkmatigheden aanleiding geven ZEd had e bedriegerij om schelmenj niet te gebruiken bg kunnen voegen Maar een der wethouders had reeds gewezen op de fraude bij de accijnsen zijn dit dan zedelijker geven die geen aanleiding tot ontduiking der verschuldigde rechten of is het tal kommiezen geh ïel noode oos Drukken ook de accijnsen niet geheel ongelijkmatig daar de eerlijke handelaar veel minder verdiensten heeft dan de lehendige smokkelaar Ihl bizuaar tegen hoofdelijke omslagen tegenover de accynscn gaat i us mijns inziens volstrekt niet op Het raadslid Remy betreurt het dat het vnje vrkeer in deze gemeente ui belemmerd worden en toch is 7Ed daarvoor omdat het hclfen vaneen hoofdelijken oms ag met veel bezwaren gepaard gaat Hoe zou men het toch cp de dorpen stellen aar reeds lang hoofdelijke omslagen geheven worden soms tot een aanzienlijk bedrag dikwijls iu evenredigheid veel meer dan ƒ 5000 voor een gemeente als Gouda zijn Hoe h indelt men in Rotterdam hoe zal m n in s Hage handelen waar de nuid het voorstel om een speciale wet te vragen verworpen heeft Zouile men in die plaatsen gemakkelijker een hoofdelijken omslag kunnen s iine slcllen dan in ze gemeente En bovenifien zucht naar gemak mag ni nr ij een gemeenteraad invloed op de besluiten uiioefenen Het goeile co doeltreficnde van hoofile y e omslagen wordt erkend de mogelijkheid van de uitvoering wordt in tal var gemeenten bewezen en het verkeerde der acfijnsen op de eerste levensbehoeften wordt door niemand weersproken en toch negen leden van den goudschen gemeenteraad verkiezen de gemaalbelasting boven een hoogeren hoofdelijken omslag want die zal toch geheven worden tot een bedrag van ƒ 10 000 Zijn die nu gemakkelijker om te slaan dan ƒ 15 000 of 22 000 Begrjjpe dit wie kan Heeft men eens een billijke verhouding voor de belasting schuldigen dan is de verhooging gemakkelijk genoeg als men dan zoo tegen de moeijelijkheid opziet Men mort toch meestal niet over de hoegrootheid van den aanslag maar wel over de ongelijkmatigheid en die blijft even goed bestaan of men ƒ 10 000 of ƒ 22 000 omslaat Zal de raad van zijn besluit terugkomen Wij kunnen hetniet gelooven wij kunnen slechts hopen dat de minister eenspeciale wet voor de gemeente Gouda weigert aan te bieden dan zal het gemeentebestuur van zelf gedwongen zijn een beterbelastingstelsel aan te nemen K Burgerlijke Stand GOUDA Gebokfn 18 Ang Aric ouders A Sliedrccht en P Hardenbol 20 Alidus Jacobus Jochem ouders J D de Bo k en I N van Zntphen Lucia ouders L Boot en C Dullemeijer 21 Maria ouders T Stravcr en J Prinsenberg 22 Petrus ouders P Laurier en M Kettner Jacobus Leeudert ouders J Nederberg en H Alebeecq OviELEDEN 21 Ang H Kranciaonk 46 j WOEKDEN van 9 tot en met 16 Augustus 1365 Geboren Eugeola Ernest na Maria ouders J M Hendrikx en A M J Bensen Mattbijs ouders W van der Voont eu N Visser Overleden J Bras rui i j 6 m J de Graaf 1 j 7 m C Bounman byna 18 j Getrouwd W Verweij ruim 2i j en A M van Dien ruim 19 j 3CH0ONHOVEN Ingeschreven van 4 tot en met 11 Aug 1865 Geboren Maria Bastiana ouders D Blanken en C NobeL Overleden J Svomps 5 w IS6S Zondag 27 Augustus SS @ GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg J n 60 ADVERTENTZEN J P M MALOTAUX m van Berden op Zoom GoiD IS Augustus 1865 JJ lienige Kennügeniiig Getrouwd J F BEN RIET en J M A SOETER Gouda 23 Augustus 1865 Getrouwd g H C KORTEXOEVEE eP en g M C SAMSOM Gouda 23 Augustus 1865 KLEERMAKERS Kleermakers militair werk begeerende kunnen zich aanmelden bij den KapiteinKwartiermeester van het 4 Regiment Infanterie alhier De op den 18 Augustus 1865 in het Logement SK 2waan te Bhiawijk geveilde BOUWMANSWONIiVG met verdere GETIMMEETEN en ruim 54 Bunders WE HOOI en BOUWLANDEN met DÏJK en BAEMGEONDEN alsmede eene AEBEIDEESWONING alles staande en liggende in de Ilondt d teertig Morgen den Hoe polder en den BinnenKegsckea Polder banen de Gemeenten Bleiswijk en Zegwa 4 ed zijn slechts in l Od gel ragt te weten N 1 op de som van ƒ 20 500 n 2 ff 400 Il H tt II HU 4 100 II u II II II II 7 200 5 300 Te zamen ƒ 37 500 Het aanbieden van verhoogingen en het doen van den afslAg blijft bepaald op Vrijdag den 25 Auguttui 1865 des morgens ten 10 ure ter opgemelde plaatse ten overstaan van den te ZuidWaddinx veen residerenden Notaris A JV MOLENAAB bij wien inmiddels nadere informatien te verkrijgen zijn Prijs vi n het gedestilleerd bij Q P van de VELDE te goüda met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o o o per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a46 0 Q per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 462 io per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 23 Augustus 1865 Lokaal Nut en Vermaak J7 i ® op heden Donderdag 24 Augustas aanvang ten half acht ure BOÜPPES ANVERSOIS DEIESSENS en DOESSELaAR Enteée voor het publiek 75 c II Ae hh leden 50 c Prijzen der Effecten AMSTERDAM üingsdag 22 Au gustus Laagste Hoogste Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch 2 3 61 61 61 dito 3 72Vj dito 4 96V2 96 96 Handelm op resc 1471 4 België Roths 21 2 Spanje obl 2V3 391 4 39 39 Portugal obl 3 46 s 46 l6 Busl obl H 5 99 d 1828 29 5 d 6 serie 5 85V2 do Lond se2 5 90Vj dO Amst 1864 5 96Vi6 96V8 dO Amst l 860 41 2 87 88 88 Aand spoorw ƒ I91V2 192 192 59 Vl6 60Vl8 60 dito dito 2 30 3OV4 do renteAmst 5 80 i 80V8 80V8 d nat 1854 5 63 V 64 64 do inzilv 1864 6 es s 68 l 68V16 Italië Amst 5 Turk binn 6 463 4 4678 46 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 esVs 66 65 d 1881 6 73 i6 dO 1882 6 72V2 72 72 Mexico 1851 3 23V 6 Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 9 5 De inzending der Ad ertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure AFKONDIGING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den Saad dier gemeente ia zijne vergadering van den 2 Augustus 1865 is vastgesteld de volgende verordening VEBOKDENING tot wering van besmot VEE van de Markt Akt 1 Er mag in de kom der Gemeente waardoor verstaan wordt liet gedeelte dat gelegen is tusschen den IJósel eu de Stads grachten op marktrlagen r f RUNDVEE worden ingevoerd dan ever de brug aan het eiinie vau den Klein eg en met dan na dat het op deuzelfden dag door den Keurmeester voor gezond is verklaard De geleider is verpligt het bewijs van die verklaring bij zich te houden en op de eerste aanvraag te vertoonen aan den Keurmeester de Ambtenaren van Politie die uer Belastingen en aan den Marktmetstei a diens bedienden Akt 2 Geen Rundvee wordt op de markt toegelaten zoo niet de geleider voorzien is van een gelijk bewijs als in het tweede lid van art 1 is genoemd Dit bewijs wordt aan den marktmeester of diens bedienden afgegeven Akt 3 Bij ovBrtreding van deze verordening tot het consta ercn van welke al de beambten der gemeente bevoegd zijn ordt de geleider en wanneer hei vee zonder geleide is de eigenaar gestraft met eene geldboete van vijf en imintig guldtM en gevangenisstraf van etn tot drie dageii te zamen of afzonderlijk Art 4 Deze verordening treedt terstond na hare afkondiging in werking Zijnde deze verordening aan de jedeputeerde Staten van Zuid Holland in afschrift medegedeeld En is hiervan volgens llaadsbesluit van heden terstond afkondiging geschied waar het behoort den 23 = i ugustus 186S De Secrei iris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA den 26 Augustus De onderhandelingen te Gastein gevoerd zijn bezegeld door eene overeenkomst te Salzburg die een eind maakt aan de geschillen tusschen Oostenrijk en Pruisen en toet slechts een voorloopig bestuur instelt maar nu eene scheiding tusschen de beide mogendheden maaki Pruisen heeft de meeste voorJeelen neten te bedingen Het arme volk is geheel vergeten en de geheel willekeurige schikking kan ons overtuigen d t koningen en keizers niets leeren bij den vooruitgang der volken Maar het schandelijkste in het geheele bedrijf is de verkoop van Oostenrijks aandeel in Lauenburg aan Pruisen voor n illioen th Nu kan het ook Venetië verkoopen Napoleon is nu ten volle geregtvaardigd die Milaan van Oostenrijk nam en het aan Italië schonk en slechts later Savoye als v rgelding vroeg Hier bewaarde men nog den schijn en liet het volk de vrj lieid om de annexatie goed te keuren Deze willekeur bereidt aan Europa in de toekomst duistere dagen en beneemt de hoop op de reedzame ontwikkeling der volken Pruisen staat met 7ijn strijd tegen het volk op den rand van een onafzienb ren afgrond het kan Oostenrijk verschalken en bedwingen maar het zal bezwijken in de poging om het volk terug te brengen tot den blinden en slaafschen eerbied die het vroeger koesterde voor een koning door de genade Gods De tijd van dat bijgeloof De prijs der Ad ei tentit n van één tot zea regels met inhcgr p an het zegel is SO Cent oor eiken regel daarbü en 10 Cent Bniteugew one letters ivorden berekend naar plaatsruimte is voerbij en hoe gedwee men nog iu Oobleurijk is ouk daar zal het zaad ontkiemen De fransche oppositie gaat steeds vooruit maar Napoleon die niet door laffe vleijerij werd opgevoed zal wel in lijds inzien dat hij den Pranschen werk verschaffen of vrijheden inwilligen moet Er is werk genoeg iu het voomilzigt maar het was mogelijk dat de Franschen neiuig lust betoonden in nimmer eindigende mexicaansche over inningen Men verneemt nu met genoegzame zekerheid dat het bewind der unie in Mexico slechts den president Juarez kent die t de Pr iusi hen oorlog voert Wat hieruit vroeger of later maet volgen i iet duister In Tt u e is meu niet gerust over den loop der 7aken schikkiug zonden verloochening van beginselen is vC onmogelijk en het geduUiig wachten kan niel uliju aurcu i i t preekt men liier en eld rs telkens van inkrimping der legers miuir dat zijn woorden en schijn zonder wezen om ue domme meniste niet wanhopig te maken Iu Amerika mag het reiluctie hreten waar 700 000 man zijn afgedankt ofschoon de toestand des lands nog altijd de instandhouding van een groot leger gebiedend eisrht öuttcnlttttït Parijs 23 Aug ilen i erzckert d U de rcgenug van den gpzant teWashington den hr de iloiitliulon depêches hceic ontvangen waaruit blijkt dat die heer il ns niet meer zoo gerust is als vroeger omtrent de zaken van Mexico Niettemin beweerden staatkundige personen vrienden van FrauLrijk dut het bevel over de troepen aan di gol eerking aan den generaal Sheridan zal worden ontnomen wiens ongunstige gezindheid jegens het mexicaansche keizerrijl bekend is door ijn berucbten brief atin het juaristisch comité ie New York De Patrie behelst een scherpen aanval op ie rcmein cheregerii g omdat zij na het afbreken van de door d n huer egtz igevoerde onderhandelingen al het mogeiijke aaUEcndt om everzoening roet Italië bij i Jn clijk te maken waarb blad vijst i p uet gebeurde b j dt doopplcgtiglicid van diu van den koning a i Portugal bj elke gelegenheid de pau i nuntius geweigerd heeft prins Vmeupus toe ic laten ais veut woc diger van Victor Emanuel den pear van dcu j MigicuortiSi Hetzelfde bla i meldt uit Rome dtit er tnialige geschillen gere Pii zijn tusschen monseigneur de Mérode en den cx kouiug van Napels De iaatste gaat toch voort met bendeu bandieten te bezoldigen Dit was der romeinsche rcgerlug vrij onverschillig zoo lang de fransche troepen met de handlitving v m de openbare orde belast waren ri uir nu het 24 Aug De Temps bevat een artikel van den iir Xefftzer d t oifcr de conventie tusschen Pruisen en Oustcurijk handelt De schrijver zegt daarin o a Mt hier reu rr kc i vau eerbiediging eener nationaliteit maar van verdrukkiii en confiscatie die regt geven t jt alie represailles Indien i t Itzit vanLauenburg zegt de schrijver verder Pruisen geleu cn k r t iaukan een of ander punt aan den rijnkant Frankrijk te stadekomen en zou het zich dit met hetzelfde regt kuuiien toeeieeiieii Weenen 24 Aug Üe Wiener Zeitung van heden bevat de conveiitie door de hh v Blome eu v Bisraarck ou ierteekend Volgens art 2 zal het aan de bciJe boudgcnooleu vrij staan oorlogsbodems in de bondsiiaven staande onder hetbe van Pruisen der Eivehertogdomraen te dcen verwjjlen t aan een bondsbesluit daaromtrent genomen ui vocring z gegeven piuiseri zal het regt hebbeu um ter beveiliging t er haven de vereiochte vestingnerken te doen aanleggen wcike insgelijks onder zijn bevei zullen staan liet garnizoen der bondsvestiug Rendsburg bestaat voorloopig uit austro pruisi ai fae troepen waarover beurtelings gedurende een jaar het be