Goudsche Courant, zondag 27 augustus 1865

1§05 t Donderdag 31 Augustus ADVERTENTIEN GOTJDSCHECOURAIirT 5pCts Pandbrieven der OostcDrijksche Boden Credit Anstalt De ADMINISTRATIE voor Nederland der K K pkit alio Oest Boden Ckedit Anstalt geeft uit ten haren Kantore Pandbrieven groot Oost zilv fl iooo fl 300 fl 200 fl 100 rentende 5 pCl sjaars aflosbaar a pari binnen 50 jaren bij uitloting Rente en Aflooping zijn te isfer a 2 betaalbaar tot den vasten koers van ƒ 117 50 voor Oost zilv fl 100 Deze Pandbrieven zijn mede verkrijgbaar bij de Heercn Wed KNOX DORTLAND te Gouda bij wirn dagelijks inlichtingen statuten en prospectussen te bekoKi n zijn Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 Jo iKv on F LOriS FRANCISCA A H EFTEN Haarlev 2j Augustus 1865 m 63 68V3 46 4 72 iMJtmwmam j Heden overleed ten mijnen huize na eene korte ongestuldhcid mijn geliefde broeder WILLEil ADOLPH TiOSCH in den gezagenden cuderdom van 81 jaren W II BOSCH PoRDBECIIT 23 Augustus 18G5 Eeniffe en a eiiicese iemiisgimng Heden overleed onze jongste lieveling PHILIPPUS PIETER ruim U maanden oud F II SCHEFFELAAE KLOTS L A H SCHEFFELAAE KLOTS GocDA 26 Aug 1865 Sw an De ondergeteekenden betuigen ook uit uanm hunner ouders den harlelijksten dank voor de vele bewijzen van deelneming die zij bij hunne echtverecniging mogten ontvangen H C KORTEXOEVEU M C KOETENOEVEE SAMSOM jOüDA 21 Augustus 1865 Eea ge kennisffeviiiff Voor de vele bewijzen van belangstelling en vrienuschap bij gelegenheid van ons Hu velijk ondervonden betuigen wij onzen hartclijken dank P KOORËTAAR S C KOOEEVAAE KRAMEES Gouda 26 Augustus 1865 De ondergeteekende betuigt ook namens bare familie haar hartelijken dank voor de vele en velerlei bewijzen van deelneming die zij mogt ondervinden bij het overlijden harer zuster G HARDEMAN GocDA 25 Augustus 1865 Versch FACHNEK SELTSBRen SCHWALBACH STAALWA TER vulling 1SG5 heele en halve kruiken bij partij en enkele kruik alsook dubbel pezuiverde Petroleum tot civiele prijzen te bekomen bij HESS C alliier en J G de MOOU te Bodegraven De THEEËN van het gerenommeerde merk THEEOOGST zijn alhier gedeponeerd en in pakken van 5 2Vs 1 iS e bekomen bij H J KABEL Zunketbakker Oosthaven Zeer fijn en geurig l 50 a 2 50 zeer goed 80 a ƒ 1 Zeer goed en geurig ƒ 1 a 1 30 Vrij goed GO a SO cents FRANSGHE TAAL Heeren die wenschen zich te oefenen in bet Fransch spreken of die taal aan te leeren vinden daartoe gelegenheid bij den Oudergeteekende die 1 September aanstaande een Coüversatie Cursus zal openen A M J JANSSENS iij den heer J G Boekenoogen Apotheker Stoombootdienst de Msscl Van Gouda des Zondags t morgens 6Y2 uur Des Maandags en Bingsdags s morgens 6 uur de overige dag n ten 7 uur Van Rotterdam des Ofc s s namiddags ten 5 unr de overige dagen namiddags teu 2 uur Dagelijks KetoaTkaarten VOOR VIJF GULDEIV ontvangt men in den BOEKHANDEL van B L van DAM te Kampen een keurigen magouijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoscoop platen Brieven franco Tevens voorhanden eene ruime sortering plaatjes van 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 en 75 Cents per stuk waaronder fijne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Assen bij J O van Houten Gmtda bij A Brinkman Groningen bij H W van der Kamp Goes bij F Kleeuwens Zoon Furmerend bij L G Post Aac ragen om depot roBco Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan ó contant Zuiver overgehaalde JENBVEE a 462 per kan 59 cents Jei ever i soort Moutwijn a462 o per kan 57 cents inl BEANDEWIJN 46Vio o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GorD i 20 Augustus 1865 Openbare Verkoopingcn te GOUDA op donderdag den 7 September 1865 des voormiddags tea elf ure in het logeraeat DE ZALM van EENE KAPITALE BOUWMANSWOl I G met ruim 17 bunders WEI en HOOILAND gelegen in Bloemevdaal in de gemeente Broek Verhuurd voor 1100 i het jaar de woning tot 30 April 1S6 en de landerijen tot 25 December 186G Eu op maandag den 11 September 1865 des voormiddags ten elf ure in het STATIONS KOFFIJHUIS aan den Kattensingel van Een HUIS ERF en KLEINGA RENSAAJÜT staande en liggende aa de Nieuwe Haven te Gowta wijk N n 226 en nog ZEVEN HUIZEN en ec PAKHUIS en ERVEN staande en liggende op ouderscheidene straten te Govda Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOETUIJX DROOGLEEVEE te GOVDA Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 25 Augustus Gebleïc koers 61 Hoogste koers 723 4 9ö3 koers 61 l 72 l 96V8 147 39 jVs 85 9OV16 96V I9IV2 593 303 80 l6 6313 ie 68V 6 pCt Ned w sch Z sdito 3 dito 4 99V4 90Vs 191 597 8 637 8 6SV3 463 46V2 723 8 227 8 Handelm op resc België Eoths 2V2 Spanje obl 2V Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Londl862 5 Vjt wü v iIiC 73 o 72V16 23Vi6 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 Boeturukkerij van A SEINKMAN pctc CciLTant verschqnt des Donderdags en Zordags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs prr drie maanden is ƒ 2 franco p post ƒ i 25 De inzending der Adverteutieu kan geschieden tot des morgpüs ten 11 ure öuitenlanïï IiOnden 27 Aug Berigtcn van New lork tot 17 aug deelen mede Vau eene officieuse zyde wordt verzekerd dat Jefferson Davis voor de jury van een civiel geregtshof zal teregt staan Na r men zcgt zal de habeas corpus acte weer in volle kracht hersteld en zullen de militaire rcgtbanken opgeheven worden Het gerucht betreffende een geschil tusschen den president Johnson en zijne ministers wordt tegengesproken De presideilt en de minister Stanton zon u Richmond bezoeken om bij de beraadslagingen van de militaire bevelhebbers over de aangplegenheden van Virginie tegenwoordig te zijn De staat Texaa verkeert io een toestand van anarchie Er hebben twee aanzienlijke faillissementen plaats gshad die zeer veel agitatie hebben te weeg gebragt Uit de voornaamste scheepeigenaars te New York heeftzich eene maatschappij gevormd tot het bouwen van 4 prachtige stoomschepei elk Tan 8030 ton en 600 voet lang werkende met machines van 2500 paardenkrachten elk voorzienvan twee raderen en twee schroeven zoodat er bij beschadigingvan een dezei CQP6trüCtiei ga ne belemmering in de vaart vanhet schip beho plaats te iebbeu Het les leze s oomschepen zulk eene snelheid te geven dat de ovcrtogt naar Europain zeven dt gen kan plaats hebben 29 Aug Renter s Office deelt het volgende mede Oostenrijk en Pruisen ijn het eens geworden omtrent de volgende beginselen uitmakende den grondslag voor de toekomstige oplossing der opvolgingskweslie in de Elvehertog dommen lp de eerote plaats erkennen Oostenrijk en Pruisen het vredesverdrag van VVeenen als de eenige basis eener definitieve oplossing van de kwestie De beide mogendheden zullen zoodra eeuige onderlinge erstandhoudiug zal zijn verkregen het eenige tribunaal vormen dat te besluiten zal hebben over de kwestie der opvolging In de tweede plaats belast Pruisen zich met de verdediging der hertogdommen Welke ook de toekomstige oplossing van het vraagstuk der opvolging zij de militaire krachten der hertogdommen zullen altijd ter beschikking van Pruisen worden gesteld Berigten uit New York van d n 19 dezer behelzen hetvolgende Op rapport van hare commissie hfeft de conventievan den staat Mississippi het amendemeut op de constitutie houdende afschaffing der slavernij aangenomen De democratische conventie van Maine he ft Johnson s politiek i zakeder reorganisatie van het zuiden goedgekeurd Parijs 28 Aug De dagbladen verklaren zich eenparig in hevige bewoordingen tegen de overeruLorast betrefTeude de Elve heriogdommen de politiek der kabinetten van Weenen en Berlijn wordt zelfs door de officieuse bladen streng ueoordeeld De Pays noemt de bijeenkomst van Salzburg eene comedie en wenscht de fransche regering geluk dat zij zich steeds van deelneming aan de zaak der hertogdommen heeft onthouden welke uitloopt op eene daad waarvan de gevolgen de politiek door Frankrijk gevolgd zullen regtvaardigen 29 De Moniteur bevat een decreet houdende benoemingbij het ministerie van onderwijs van een hoogen raad tot verbetering vdn het bijzonder middelbaar onderwijs Uit Perigord wordt gemeld dat indien het weder gunstig blijft de truffeloogst dit jaar overvloediger zal zijn dan sedert eene lange reeks van jaren het geval is geweest Koningin Christina van Spanje zal tot den 10 september bij hare dochter vertoeven Men gelooft dat zij de bijeenkomst van koningin Isabella met keizer Napoleon zal bijwonen Berlijn 28 Aug De gemeenteraad dezer stad heeft eene som van 2Ü00 thl verleend tot het nemen der noodige maatreuilen van voorzorg voor het geval dat de cholera hier ter stede mogt uitureke Do heer dr Virchow merkt bij deze gelegenheid op dat zich tot dus ver geen geval van asiatiscbe cholera alhier had voorgedaan intusschen werd men tot voorzigtigheid aangeina nd door eene reeks ernstige ziektegevallen De prijs der Ad ertenticn an één tot zes regels met inbegrip an het zegel ia 80 Ceut OQX eiken regel daarbo cn 10 Cent Biiitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte gedurende dezen zomer en genoemde som zou derhalve strekken tot het nemen van voorloopigc maatregelen 29 Aug De Voss Zeitung berigt dat met den groothertog van Oldenburg eene militare conventie is gesloten opden voet als vroeger met eeuige andere der kleinere statenheeft plaats gehad In Finland is voor eenige dagen de nieuwe wet op dedrukpers afgekondigd Op de voorstellen door de stenden gedaan is geen acht geslagen De overtredingen worden grootendeels met geldboeten gestraft welke tot SOuö mark opklimmen Frankfort 2S Aug Men verneemt dat Prui=in £ c r spoedig kennisg iving zal zenden aan de overige staten van Europa dat Lauenburg bij den staat is ingelijfd Van de zijde van Pruisen wordt gezegd dat het hier eene zuiver duitsche kwestie is eene binnenlandsche aangelegenheid waarbij alleen aau een boud het regt toekimt vertoogen ci anderzins in te diencf Buitenlandscbe mogendheden bezitten geenerlei bevoegdheid om zich in die kwestie te mengen 6tnnenland GOUDA 30 Augi tu3 Zondag avond heeft men een begin van br ind ontdekt in ceu kcleap kh i 5 van den heer Prince aan het plantsoen tegenover den kattensingel De hoog opeengetaste steenkolen waren in broeijing geraakt en het dak Wiis op het punt m vlammen nit te barsten Door spoedig aangebragte hulp is dit voorkomen docli men was verpligt het pakhuis den volgenden dag te doen ontruimen Tot adjudant bij het 4 bat 4 reg infanterie te Woerden in garnizoen is benoemd de 1 luit H W Jaeger van gemeld battaiilon De regering heeft aan de tweede kamer iugezonden hetwetsontwerp houdende de comptabiliteitsnetten onlangs doorden minister van financiën toeg zegd Men verneemt dat decultuurwet die hoogst belangrijke wet die den toestand vangeheel Indie beheerscht eerlang mede zal worden aangeboden De min ster van binnenlandsche zaken heeft aan de ledender subcommissie van de commissie ingesteld tot het mg rinder in den omtrek van Delft en Schiedam uitgebroken vc en der maatregelen te nemen om vcrspieiding dier ir ki te gaan tccj iOcgd den hoer J B Snellen Zondag ji heeft te s llage de commissie dc er rnibenoemd tot het onderzoek van den aard der hcri htndi ziekte en der middelen tot bcteugeiiiig v i i het kwaad a het voorzitterschap v n den miuister van iiin ici z ilicii i ieeerste bijeenkomst gehouden Ten aanzien van de veeziekte Icctt mcii o a ui dsStaatsCourant De ziekte heeft zich vertoond iii de geinceutenKethel Delfshaven Moordrecht Vlaurdingei 0 er5chie Knlingen Nieuwerkerk aan den IJssel Spijkenisse Schiedam Heerjansdam Maasland Sommelsdijk Zevenhuizen Te Kethel waar de ziekte zich het eerst vertoo e onder uit Engeland teruggevoerde ossen lieeft zij de grootste uiibreidiug genomen Behalve te Kethel van waar het getril aanget isten i iet is opgegeven waren den 25 aug een zesiigtal runderen door ile ziekte aangetast In den aanvang eer het best ian der ziekte besci werd hadden de eigenaars verdachte dieren voornamel jk voor de slagtbank verkocht zoodat toen slechts weinige zieken waren te vinden Er konden echter vijf iijkopeuingeu worden verrigt van geslagte doch nog geene van aan de ziekte gestorven diereu Van de verhouders mag worden verwacht dat zij de bestaande of nog te geven voorschriften getrouw zullen nakomen ziek vee onverschillig aan welke ziekte het iijde ont erwijld zullen afzonderen en al wat door de veeartsen wordt aanbevolen stiptelijk betrachten Ontduiking k in de verspreid ng slechts bevorderen Met voldoening zag de regering wat door sommige plaatselijke besturen reeds aanvankelijk is gedaan i