Goudsche Courant, donderdag 31 augustus 1865

Ilougst guuigtig i = lic il d r gemeentebesturen wier maatregelen cii poliüe tol sliiiiiiig der 7ickte het meest vermogen Van lie i mag worden vcriva lil dat zij door doeltreffende verordeningen zullen waken tegen in uit en doorvoer van rundvee Vooral de gemeeaten in de nab jheid van en grenzende aan die waarin de ziekte zich vertoont zullen zeer veel kunnen toebrengen tot beperking der kwaal Sommige besturen van ïemeenton naar de ziekte heerscht hebben reeils geschikte verordeningen uitgevaardigd schorsing der vei markten kan medewerken om de voortplanling der ziekte tegci te gaan P arit l j2 van het wetboek van strafregt welke door de gemeentebesturen niette ge rnig kunnen worden toegepast lijn een krachtig maar u t icc eenige wapen Zoowel uil de onteigeningswet als uit hunne politiemagt onllee en de geniecutebustureu bevoegdheid tot het n eren van iiOLgoci besmet of verdacht is l e wet vau onteigening geeft in art G J iet slechts beiijfgdieid lot onteigening maar ook tot l et onmiddoUjk in be lag nemrn onverminderd de bevoegdheid to het nemen van poiiiie inaatregilcn ook buiten oj teigening la iie gev dlcn wa trin de vceart cn onteigening en voorts ifin iking ais alleen afdoenden en onvetmijdelijkeu maatregel ii inbea n zal daartoe zonder dralen behooreu te worden overgegiaii rt Ij J der oi ieigeningswct wij c deu in zeer dringende gov illen te votiren weg aan De vnes dat door de te nemen maairegelen de financiën der gi inrr n misschien Ie waar zouden worden gedrukt behoort niet af ïe rchrikken daar tic regering in dat geval niet in gebr ke al blijven te hulp te komen Vr i d icktc zich mogt vertoonen en vceartsenijkundigo huip lil l 1 worden verkregen is de regering bereid tot het verkr LI i d irvan zooveel mogelijk behulpzaam te zijn Zij al dl € r r vu uilnoodigcn zich voor de besmette streken l eschikli 1II ellen Algi miiii iitregtlrn van toezigt op vee uit deu vreemde aangevoerd i eicn Win regeringswege onverwijld te wachten Men I Ji uil Devntir dat ten gevolge der schoon v crrscrf teld ia de laatste dagen de tame goed is binnen g koiiHii liL dualiteit is uiimuntend ea d opbrengst middeliii itig Aan ic i zeaifca over igi van het Batav Ilandbl dd 14 juilj 01 ii a V j h I volgende l i gouveruementskaneel rnltnur is i i rokki u i tti ter vtiatajidige maatregel dienmen sints j i i iii cn jd laeliun lc vwts e i dien men m dezeai ii ii htings p ioile wairsehijiilijk nog wel iets langer gewachthebben zoude i iiiicn de bedoelde euiuiur alleen zwaren lastaan de bij h Tr ingedi tide lievolking en niet teve 3 verliesaan ie selia kist bero l eiid iad Te r idang z jn 22 i ijiJ pie gou ernemcnts ioffij verkocht tegen een l i nil ldeiden prij van ƒ 41 43 per p col be gueiie a i us5on schijnt einlelijk anders d i in naam aangevangen te zijn Vc frissclit dcliieadkoelle der laatste dngen zal i i ge nijfel l een gihiatigcn invloed uitoefenen op en gezondheiilMoe tand U keelziekte en ciiolcra wor it weinig meer veri Oinen In den hanili 1 blijft I slap doch J ava mag zich gelukkig lelenen in vrnieiijkiiig liritsch ludic vooral van J omba waar ile zaki ii eta steeds sleehi r aan ien krijgen het ecne enorme filii i inoiic op het andere volgt en zelfs togen de becte i ekeriieid tn t a disconto van 20 pet geen geld te bekomen 5 Hier 1 1 i Li lank liseonto op C pci Van Ja i ea d bi itenbezitt ngen valt geen enkel belangrijk telt Ie veime lie Boskoop ng Men verneemt dat eenige ingezetenen van NoordV i idiii een voornemens zijn aan gedeputeerde r ta en van Znid hiilap een adres iu te dienen om bij de gemeente Boskoop ie w j D ingedeeld Zij zijn woonachrig aan of op het zoogenaamde ülok Snijdelwijk aan deze gemeente grrn endc en derhalve een groot half uur gaans van de kom hunner gemeente verwijderd Als rede hiervan wordt opgegeve i lage dorpsomslag te Boskoop terwijl die van Waddinxveen volgens hunne mcening verre boven het n iddeimatige gaat voorts weinig of geen genot van goireente wcrken als school etc door tien te verren afstand en eindeiijk de omgang met de burgerij van Boskoop terwijl zij met die van Streefkerk 25 Aug Bedroevend en zorgvol is de toestand voor den bo n man ook in den lblasscrwaard geworden Bij eea buitengewone groeizaamheid waren na Jeu hooibouw tie wei en hooilai den zeldzaam rijk met gras bezet De zware onweersbuien vergezeld vau veel regen hadden het water ia de omliggende polder reeds aanmerkelijk boven het zomerpeil doen stijgen toen tie zn are regen iu den nacht vau den 23n op den 24 het op de iiuogte van 16 a 17 duim bracht waardoor de meeste landerijen zoodanig o der water geraakten dat het vee op sommige plaatsen tot de knieën of den buik in het water liep ten gevolge waarvan vele boeren genoodzaakt werdeu hun vee naar elders te zenden of op stal te zetten dat ook zorg baart voor den winter daar het hooigewas maar tamelijk gcnoemil kan worden in vergelijking met andere jaren De aardappelakkers staan meest ouder water dat niet lano er dan drie il vier dagen kan duren of ze ziju totaal beilon en zootlat men overal met baggerlaarzen ziet rooien om no te redden wat mogelijk is De hennipakkers meestal iets hoogcr liggende lijden toeh ook van het water vooral aan tie kanten al het zaad onvolkomen blijven De gczonilheidstoestand van het rundvee was in de laatste weken over het algemeen wol ofschoon de longziekte no hier eu daar offers vortlerde Met de varkens is het evenwel niet zoo gunstig In verscheidene gemeenten zijn geen vetle varkens meer over en velen worden half gemest verkocht uit vrees voor de ziekte Appelen zijn schaars peren zijn iets beter De boter geldt 70 t ts het halve ned S ilaas ƒ 25 de 50 kilo GorinCliein 27 Aug ïoen voor slet hts weii e jaren naar wij vernemen door de vergadering van hoofdingelanrlrn 1 van dezen waard beslist moe st worden of meü door het dparstellen van een stoomgemaal aan den Elshout de geregelde nfvoering van het polderwaler zoude verzekeren werd het daartoe strekkende voorstel met evne stem verworpen Thans nu gebrek aan wind de uitmaling van het overtollige water bflei en de meeste wei en iiooilanden bijna omlei ivatcr staan thans worilt de behoefte aan een kraci tig altiians voldoend stoomgemaal ten volle erkend Wanneer met 3rwijzing naar den treurigen toest and van vele polders in deze dagen van wege het bestuur vau dezen waard andermaal pogingen werden in het werk gesteld om de waterafvoering te verzekeren welligt zouden ook velen van hen die vroeger daartegen stemden thans vóór die zaak zijn T e schade toch die elieen in dezen zomer door de meeste landbouwers ten gevolge van het hooge polderwater geleden wordt komt in geene vergelijking met de mindere kosten die de plaatsing van een doelmatig stoomgemaal den ingelanden zoude hebbun berokkend Gemengde Berigtcn De uitvoer an vee ui uo eLintl naar lerlaiul is verboden Piinses Sfurat heeft wecJcr biticr het l oofd gestootcn De cholera is te Gibraluir tüj ag tje rceril Oontcnrijlt heeft uu slechts 200 inillioen iioodig cïi wil ilau ook uiet mrer dan 7 pCt interest geven Pruisen veroorlooft asu MeewijkHolstein om de l o miHiocn deeusehc rijksd aan Oostenrijk te betaun voor Laucnburg heer Jfoeus nu iiiverpool sedert maart bij iialiaansclie rooicr a tievani cu t eixor ieii is tegen ccü lua eld van 30 000 dukaten in vrijheitl gesteld De bossehen vau kur cikeu dio rhilippeviliL in Algcrie omriuijeLi staan op tu intig plaatsen te gelijk in brand liet kamp van Chalons wordt 1 scpt opgeheven Ierland bezit eea veestapel van 5 2 j7 iQ uk ter A aarde van ruim 250 raillioen gaMen De ooctenrijksche jninis ter vun linaaciei uaarsehu t zijne umbteiiaren om niet te veel papier te vcrschrijvcn Men heeft het te acer noodig om obligatica te drukken De Engelschcn noemen het varen van een schip door het kanaal an Suez een thcatcreonp en het kanaal een gia bt die nirta betcekent Uit de algemccne bezorgdheid blijkt dnidelijk dat mr j henziekte een veel minder kwaad is dan veeziekte Te Parij hoüdt men stiereugevechten De beij vau Tunis verzuiu t niets om d cnolen h u zijn laud te houden Bij de bclcgcrings oefeningcu te jStis e zijn een sergeant en vier man door het springen eener mijn bt doUen Vau de runderen te J emmer iu quara itaiüe is er een onüer verdachte vcrsehijnse en gestorven De ilaliaanscht minister aü binuenlai sche zaken Lauza heeft zijn ontslag gevraagd en bekomen De Grieken vilieu i miUioen drachmen leeuen zij mogten liever honderdc miliioenen vragen dan zou het beter gaan Abd el Kadtr keert onverrigter zaken naar üjTic terug ZaturJa is c C u urg onthuld het monument ter nagedachtenis van prius Albert g maal an koningin j toria De oudste zoon van Lincoln 19 jaren oud is te FiM ijs zijuc studiën komen voltooiien De opera i Africaiiie heeft ill 48 voorstellingec o L dOO fr op w ragt Te Venetië wordeu kinderen van 9 en 12 jaren door de regtbauk en het hof veroordeeld die zieh oiiguDstig over de regering uitlaten Den 12 en 13 Aug was het aantal sterfgevallen te Konstantioopcl telkens 1000 In gezoiidP Mijnheer dti J edacteur In uw geacht blad van 4 mei jl was er sprake van te ligt bevonden brood en in de Nalezing voorkomende op 24 augustus 11 lees ik De tappers smokkelen maar de bakkers foei nog nooit is door een bakker gesmokkeld beide wei Ken neem ik ter harte en nu waag ik het u opentlijk te vragen onder welke benaming men het zoude rangschikken als ik umijne bevinding van II zaturdag mededeel toen ontving mijnevrouw van den bakker v E een zoogenaamd ned S brood doch op de schaal gewogen was er ruim 1 ons te min vaaden bakker v A kocht zij mede een brood dai 77 lood teligt woog Mijnheer de liedacteur In uwe courant van 17 dezer komt oen ingezonden stuk van mij voor dat geen naamteekeii draagt omtrent dergelijk anoniem geschrijf lees ik in uw laatste uommer eene teregtwijzing die eene kleine verantwoording voor mijne anonimiteit heeft opgewekt en waarvoor ik UEd vriendelijk nog een plaatsje vraag Nanneer ik lees dat de planeet Venus den 8 december 1374 voorbij de schijf der zon zal trekicen dan is het mij uiet onverschillig te weten wie dat schrijft en wel om de doodeenvoudige reden dat mijne eigene wiskunstige berekeningen hier te kort schieten en wanneer ik op eene andere plaats lees dat de diamant eu rookzwart steenkoleiigas en rozenolie isomerische ligcharaen zijn ilan wil ik ahvcjr weten wie dat geschreven heeft omdat ik zelf niet in staat ben hiervan de proeven te ncnen maar wanneer ik lees d it de raad eener gemeente zon itr vooraf al het mogelijke te beproeven en zouder voldoende reden van zijne zienswijze te geveu besluit tot het heffen tener belasting op de tarwe en dat zulks niet te rijmen is met de beginselen lan billijkheid dan behoef ik geen autoriteit ik begrijp het volkomen en vraag dus niet wie dat geschreven heeft een rijke Nabob of de arme Sadie Nu dacht ik tlat mijne metleburgers zoo n eenvoudige zaak rainstens even zoo goed zouden begrijpen als ik dat het alzootamelijk onverschillig was wie precies over dat onderwerp hadgeschreven immers het was eeii afgczaagtl thema en lag gewisonder elks bereik Uoch aierin nu heb ik naar de meeniugvan mijnheer Reniy gedwaald mijne stadgenooten staan eeutrapje lager zij hebben ook in deze behoefte aan de prestigevan een naam jm ie uettn icelke vaarde z j aan die artikehnluchteti moeten even als ik voor den overgang van Venus en mijne isomerische ligchamen dien ten gevolge dan maak ikmij thans l e eiil gansch onbewust of mijn naam de waarsehijniijkheiil z d vermeerderen of verminderen en verzoek tevensaan ieder tlie he nu nog tie moeite waard mogt zijn eeaigeatteiiiie aan mijn stukje geteekend M te verleenen zoo mogelijk eens na te gaan in Ticjeverre de beschuldigingen van mijnheer Ilemy op mijn geschrijf vaii iotp i3sing zijn zoolang ikhieromtrent geen bewijs erlang werp ik ze verre van mij ikheb van geene drijfi ceren der raadsleden gesprokei noch deburgerij tegen den raad opgezet ik heb alleen gebruik gemaaktvan mijn onvervreemdbaar regt tot het uiten mijner gevoelens ik heb een belasting stelsel veroordeeld dat oi d en afgesleten 13 en waarvan de afschaffing door onf ministeiie en loor veleachtingswaarilige leden der staten generaal eene nati u de wenschis genoemd ik heb mijn verlangen te kennen gegeven om ookin onze gemeente niet langer te dralen met de invoering derrijkswet ofschoon ik persoonlijk da rdoor benadeeld zou zijn en eindelijk heb ik de gevolgen aangestipt die de aannemingder gevraagde uitzonderings wet naar mijne bescheidene meening onvermijdelijk hebben jnoet van tlat aiüs neem ik geenwtiord terug tenzij mijnheer Remy in zijne beloofde en meeruitét ngezette herhaling het bewijs levert dat mijne zienswijzeniet juist is geweest doet ZEd zulks dan belocf ik openlijkmijn ongelijk te erkennen en hoop dat alsdan niemand omdeu naam des schrijvers liie bekentenis ongelezen ter zijde zalleggen C MESSEi IAK K Gouda 28 Augustus 1865 Wat in een raadsvergadering met gesloten deuren kan behandeld v ordeu Teregt weid in een ingezonden siuk opgemerkt dat het soms noodig is in den gemeenteraad te beraadslagen met gesloten deuren hetzij dat de zaken die behandeld worde geheim moeten blijven hetzij dat het onderwerp van behandeling geheel van persouelen aard is en het moet dan ook niemand verwonderen dat de deuren in de vergadering aan de regeling van het belastingstelsel gewijd eenigen tijd gesloten zijn geweest Velerlei onderwerpen kunnen daartoe aanleiding gegeven hebben Veel toch is het beste met den sluijer des geheims bedekt Jammer dat ira iu de openbare raadsvergadering alle bezuini ging voor onmogelijk is verklaard dat doet juist velc i daarover eeus denken er misschien zijn juist die onderwerpeu iu de vergadering met gesloten deuren ter sprake gebragt Misschicu heeft een der leden wel getreurd dat die gemeeatewet de voordeden der Mallegatsluis aan de stad heeft ontnomen die kostelijke gelden die zoo zoet eu zonder moeite binnenkwamei en gelegenheid gaven tot allerlei uitga en waarover men tweeaiaal zoude gedacht hebben ais tie burger zelveu hadden moeien betalen Eu dat kan men toch moeijelijk in het openbaar betreuren Ieder toch moet bekennen dat het hoogst onbillijk is dat doorvarende schippers eene stad moeten verfraaijen waarvan de burgers toch reeds voorde len vau de doorvaart hebben Misschien heeft die klagt een ander r idslid gelegenheid gegeven om op de goedheid van den oud miuister Simons te wijzen die de ramp eenigzins lenigde door verlof ti geven om de gabel op het jaagpad te verhoogen zoo aoesten de schippers toch betalen iets vroeger of iets later het kwam op hetzelfde neer eu het geld kwam toch in stadskas JLiar misschien heeft toen een raadslid wel gewezen op het gev iar dat nu bestaat Zoude de tegi iwoordigo minister die niet van zulke buitenkansjes houdt wel geneigd zijn het voorbeeld van zijn voorganger te volgen Men mag wel gelden hetten ter bestrijding v m onkosten maar niet om iets over te houden en is dat bij de jaagpad geschiedenis wel geheel zuiver Kost dat zooveel als het opbrengt Thorbccke is in dat opzigt niet gemakkelijk en vervalt dat buitenkansje waarheen moet het dan met den hoofdelijken omslag Voorzigtigheid is de moeder der porceiein kast en daarom maar houden wat te houden is zelfs fene belasting op i gemaal dat is eene b la5ting op het zweet der armen Misschien heeft een ander raadslid wel op tie fabricage gewezen De architect der stad is eea ou man en om nu in het openbaar te zeggen dat die man misschien te veel lum den ouden slenter gehecht is en die geheele zaak dringenil eene andere leiding noodig had giat toch niet in het openbaar dit is te personeel want de commissie van fabricage uit den ra id is daarin toch ook betrokken en gesloten deuren zijn eea goctle zaak om zoo iets ter sprake te brengen Men ziet echter dat het niet veel geeft want luide met open deuren ordt verkondigd bezuiniging is onmogelijk ood l men tot welzijn der stad wel eens gedwougen kou worden om hut eea eu ander optegeven wat in dit opzigt vatbaar is voor btz jinigiug Misschien heeft een curator van het bloeijende gyiru n aan tie andc e raadslclen wel de overtuiging illen ge Cu dat de gelden aan die inrigting besteed zeer reniegevend uitgezet zijn tot welzijn en eere der stad en dat ia to b ook moeijelijk in het openbaar te zeggen het sttuat toch niet mooi zich zeiven te prijzen Jammer dat het gymnasium nu door die wet op het middelbaar onderwijs bezwijkt en phmts miDet maken Toor eene burgerschool waarvan ieder burger gebruik kan en zoo wij hopen zal maken Moge eene latijnsche school met een paar leerlingen eenige vergoeding geveu voor iie treffende verlies dan za in Gouila toch nog een eenviarde inrigting overblijven en de arme zal gaarne zijn br jod iets duurder betalen om drie of vier der voornaamste jougeliugea ia st ut te stellen naderhand de eer der stad a iu eeae der hoogescholer op te houdeu Zoude men ook voor het verblijf aan de hoogeschool geen beurzen uit de stadskas kunnen beschikbaar stellen voor die jongelingen die de er van de goudsche latijnsche schooi daar moeten ophouden V Maar reeds genoeg onderwerpe i die in de vergailering met gesloten deuren misschien behandeld zijn De administratie eener gemeente omijt zooveel de onilerwerpen zijn zoo verschillend dat het veld tier gisaiugen voiairektnog niet uitgeput is Maar oür diimaa gciiucg V Burgerlijke Stand G o r D K Geboren 25 Aug Bemartl ouJcrï V an Daiuzij ca S LigteusteiD 27 Hentlrik ouders H Horteii iüs en R slecht OvEBLEDEN 23 Aug G Sir at r 5 m A vau Jen Hcu el 21 m P Krul 00 j k van V ill gen 6 w 2t I M van er Lee 4 0 j 20 1 P Schcf liai M jt U m M v ci tsci P Bo = 39 j 28 K van Wingerden m C Fi rrc i j G aj 29 V van der Spelt 9 m SCHOONHOVEN Ingeschreven van 13 tot en met 23 A 1865 Gebokl V Ilckii ouders A J P i Wilde ca D H Jaeobwu Ottui ruiN V Burger lijua j J J vau Zi sseu u n