Goudsche Courant, zondag 3 september 1865

A D V E R T £ N TI E N 1S65 Zoiidag 3 September 11 358 GOUDSCHECOURAMT Uitgave van A BRINKMAN Lmge Tiendeweg D u 60 Vtrecki F Aliena Apoth en Droog op het Steenw over de Dronkerstr nO 372 Woerden L Eciijten liet depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te GOUda aUeen en uitsluitend geplaatst bij den Heer H P vaN FRANKENHUIZEN Dubbelde Buurt Men vordt iustantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Ibbanls Pillen bereid volgeus het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierhoren opgegeven Steden en plaatsen dan hij de hier bonen genoemde Déjjóth In elk doosje is een billet voorzien eigenhandige naamt ekening van de vervaardiger Wed Klenes Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt Cj het Zegellai waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan Wel toe te zien bij ien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een billet met onze Handleekening is zich aan te schaften en zich te wachten voor het gebnuk van de vele namaaksel 14 GFENBAilE VRIJWFJ IGE ERK00PIN6 te GOUDA De Notaris VVILLEM HENDEIK van MEUKEREN residerende te RotterdaM als last hebbende van zijn principaal is voornemens op Donderdag 14 September 1S65 des middags ten 12 ure in het Logement het HerthUZS aan de markt te ComJa publiek te veilen en op Donderdag 31 daaraan volgende irede des middags ten 12 ure terzelfder plaatse in het openbaar te verkoopen Onderschei lenc pi eeien extra best en wel toegemaakt WEI of HOOILAND BOUWLAND en WATERING te zamen groot 5 Bunders 9B Roeden 10 Ellen zeer gunstig gelegen nabij den Hiiistce in de gemeente Berieniromh bij het Dorp en zulks in de volgende Kavels yo 1 1 Bunder 5 Roeden extra best WEILAND en WATERING gelegen aan de zuidzijde van den Hniswtg strekkende voor van het eigendom van den heer Pieter S EI tot achter aan het volgend perceel kadaster Sectie C NO 267 271 272 273 en 2 i gedk S 2 Omstreeks 1 Bunder 93 Roeden extra best WEE en BOUWLAND mitsgaders WATERING gelegen als voren strekkende van perceel X 1 tot aan het eigendom van de Geoctroijeerde vereeniging van deu Crimjimericaanf kadaster Sectie C N 274 gedk 273 276 en 277 N 3 Omstreeks 62 Roeden 50 Ellen extra best WEI of HOOILAND BOUWLAND en WATERING gelegen annex elkander ten noorden van den Iliihiri strekkende uit de watering ter halver breedte tot aan het eigendom an den heer 1 ietf k Snel kadaster Sectie B N 43 gedk 437 438 en 439 NO 4 Om trefks 2 Bunder extra best WEI of HOOILAND BOUWLAND en WATERING gelegen annex elkander nevens perceel N 3 strekkende an het eigendom van den heer l iETEB S EL tot in de watering ter halver breedte behooreiidc tot perceel N 3 kadaster Sectie B N 430 tot en met 435 on 430 gedk lieieniiciidp de voormelde pc celen respectivelijk aan de eigendommen van Pietee SsEL DiRii Kool de weduwe Kkoon Jacob Slingerland de geoctroijeerde Vereenigirg van den Crimp nerna ird Mavkten an Dorp Hiig Molenaar en PiKTEUTJE v s llERK huisvrouw van Willem Both Dezelfe zjjn gezamenlijk verhuurd aan Dibk Kool te BerkeimoiuJe tot ke smis 8fi7 voor 1 m1 in het jaar Aangeslasen in Grondbelasting over 1863 te zamen met ƒ 11 69 En omgeslagen wegens Dijkgeld van den Krimpenerwaard over 1864 65 met 3 per Bunder en wegens polderlasten polder Beriemcmde over 18G4 met ƒ 0 60 per Bunder Bij den afslag zullen de perccelen eerst separaat en daarna in combinatien ten verkoop worden voorgesteld De betaling van de kooppenningen moet geschieden 27 December 1865 Nadere onderrigtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris vaN MEUKEREN in den Oppert op den hoek van de Sint Jacobstraat te Rotterda A Urbanus Pillen bereid Folgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent raaakt Zijn ecr nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTEKIX G Zij zijn uitmuntend te£ en de GAL SCHERPTE in het BLOED en riTSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDEIJVEND Verzegelde doozen en dubbele Doozen zijn in ndtrstaaiide Depots verkrijgbaar Ainiterddh J J Avis Droog Heilige Mcg D n 321 Arh e F KomeiJD Apoth Dtrente J Muller Delft H S de Kruijff Gouda H P v Frankenhuizen Dnbbelde Buurt Grartnhai e J M v Renesse Apoth Boekhorstsr Leyden i T Terburgh Apcth Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Oudshoorn C A t hoofd Rotterdam A v d Toorn Apoth Weste Sckitdma D Maltha Wagenstr Tiel D v Wermeskerken Ned Rhijnspoorweg Buitengewone goedkoope Volkstrein van Rotterdam Gouda Woerdai en ViretU naar AmUm en terug op Woensdag deu 6 i i September 1865 Piijs EEN GULDEN Vertrek van Rotterdam s morgens 6 u 20ni Gouda 6 u 55 m Woerden 1 u 25 Vtrecht 8 u 5 Terug uit Arnhem ten 8 ure 3 avonds aankomst e Rotterdam circa 11 uu De plaatsbilletten tot een beperkt getal uiterlijk daags te voren te nemen z jn mede verkrijgbaar aan de Factorijen u Rotterdam en te ccia DE DIRECTIE Utsecht 29 Augusti 1865 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA mei inbegrip van Rijks en Gemeen e accijns bij eene hoeveelheid van minsten tien kim a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46S j o o per kan 59 cents Jenever S soort Moutwijn a462 io o o per kan 57 cents inl LRANDEWIJN 46V o o pe k J 62 cents Meerdere tf mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 30 Augustus 1865 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 29 Augustus Ijiagste kotrs filVs 72 8 96V8 146 39Vi6 467 6 991 3 lOOVs 841 4 90V2 geVs S7V8 1913 59 80 80 63V 6 681 8 62 46 64 Vl6i 723 71 ie 2 V4 Gebleken koers Hoogstp koirs 96 n 96 Vk 1463 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 465 1 46V8 841 2 90 s 96 4 192 59 16 30 16 801 8 631 8 68716 59 s 30 t 6SV1 f i6 Handela op resc België Roths 21 5 Spanje obl 2i sPortugal obl 3 Rusl obl H 5 dO 1828 29 5 dO 6 = serie 5 dO Lond 1862 5 do Amst lS64 5 71 Vl5 dO 1882 6 Mexico 1851 3 231 8 Eoekdrukkerij van A BRINKMAN pefe Coniant verïdiijnt des Donderdags en Zsndags Js de Stad geschiedt de uitgave tgpivonds te voren Pe priJB per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de BEGEOOTING vande INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeeuie over het denttjaar 1866 voor den tijd van veertien dagen op de Secretarieter lezin van een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheidwordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien tot des namiddags ten ure terwijl bovendien tegen betalingvan kosten afschrift dier Begrooting kan worden verkregen Gouda den 30 Augustus 1865 BuBOEMEESTER en Wethoüdees voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOETÜIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA den 2 September De overeenkomst tussohen Prunen en Oostenryk heeft in Frankrijk en Engeland geene geringe verbolgenheid opgewekt die nog wordt aangevuurd door het vermoeden van geheime artikelen die bovendien sponden zijn vastgesteld Wat daarvan is zal eerst later blijken Men houdt zich overtuigd van Pruisen s heerschzucht en Oostcnrijk s armoede en onveiligheid en dat die zouden kunnen zamenstemmen om de Elvehertogdom men geheel over te leveren aan Pruisen dat betalen kan en welks waarborging van de integriteit der oostenrijksche monarchie geen verwerpelgk lokaas is In dk geval zal de conventie van Gastein in de toekomst wrange vrachten dragen terwyi zij nu den volken leert dat de hooge politiek der vorsten nog altijd geheel rust op willekenr eigenbaat en heerschzucht Ook de Donau vorstendommea leveren daarvoor genoegzame bewijzen Vorst Couza doet zijne parijsche opvoeding eer aan hij is in het klein een geweldenaar en onderdrukker als anderea op grooter schaal De bevolking door het kanon tot rust gebragt verkeert voortdurend in hevige gisting terwijl onderhandelingen met Servië de veiligheid de turksche bezittingen aan die zyde badreigen Voor Italië is geen rust mogelyk zoolang het dubbel doel Yer ft = en Eome niet bereikt is maar het wordt in bedwang gehouden door den overmagtigen bondgenoot Napoleon wacht de gebeurtenissen a en zal te zijner tijd doen blijken dat hij van echt vorstelijk bloed is Langzaam verzamelt zich de brandstof die groote rampen bereidt aan het oude Europa en geene vreedzame ontwikkeling is mogelijk zoolang de volken niet ontwaken tot het helder inzigt hunner onvervreemdbare regten en het bedaard besef hunner zedelijke kracht tegen slei n aan de magt des vooroordeels en des gewelds In Amerika leeft een beter geest en daarom mag men vertionwen dat een nieuw licht zid opgaan over de herstelde unie de slavemy was de pest die de ontwikkeling van de kracht des volks belemmerde Dat volk gaat eene sohoone toekomst te gemoet de onder vinding zal leeren hoe ras onder den zegenenden invloed der vrijheid de geslagen wonden geheeld worden en de vrede de volle ontwikkeling van een vry volk verzekert Ook in ZuidAmerika vereenigen zich de verschillende gemeenebesten tot wering van den verderfelijken invloed dei enropesche bemoeijingen die slechts strekken tot verderf van vryheid en welvaart buitenland Londen 31 Aug De heerschende veeziekte wordt eiken dag meer en meer verspreid en rigt op sommige plaatsen vreeeelijke verwoestingen aan Geheele stallen zyn hier en daar uitgestorven Onder de middelen die tot genezing aan de hand borden gedaan behoort ook dit om het dier bij de eerste verschijnselen zooveel mogelijk water te geven waarin veel ijzerieelen zijn vermengd De consul generaal Mansfield te Warschau geeft dezen raad en zegt dat hiermede in 1857 in Poien de De prij der Adyerteiitien van ééD tot e8 regels met inl egTip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarlwven 10 Cent Baitengewone letters worden berekend naar plaataroimte b te resultaten werden verkregen Het zou daartoe voldoende zjJb in de drinkbakkeu eenige stukken ond roestig ijzer te leggen Parijs 30 Aug De keizer is heden morgen alhier aangekomen en heeft den ministerraad gepresideerd Z M zal morgen op de Tuilerieu den gewezen en den nieuwen gezant van Spanje ten gehcore ontvangen De Moniteur bevat een bulletin waarin gewezen wordt op den ongunstigen adruk d en de overeenkomst tusschen Oostenrijk en Pruisen in Duitsohland heeft gemaakt onder verwijzing op de weinige overeenstemming dezer handeling met het beginse eener vereeniging der hertogdommen gelijk dit tot nu toe doode beide genoemde mogendheden verkondigd was Doch ten slotte wordt er de opmerking bijgevoegd dat het slachts eene voorloopige regeling is en dat het dus voegt het verdere af te wachten alvorens een definitief oordeel daarover uit te spreken Weenen 31 Aug Bij de conventie te Gastein behooren ook eenige geheime artikelen waarin Oostenrijk lich verbindt om den hertog van Augustenburg te surveilleren en bereid is om Holstein aan Pruisen af te staan tegen eene geldelijke vergoeding Pruisen daarentegen rbindt zie om bij den bondsdag een voorstel te doen strekkende om ai de iKzittingen van Oostenrijk te waarborgen 6tnnenlanö GOUDA 2 September Donderdag morgen is in een perk van het stedelijk plantsoen in de nabijheid van het stoomgemaal omstreeks den middag gevonden een welgeschapen en welvarend kind van het mannelijk geslicht naar gissing vier of vijf dagen ond Nadat het eerst was o crsebr gl naar het bureau van politie is het onmiddellijk ter verzorging gegeven aan eene moeder wier zuigeling was overleden Vele belangstellenden hebben deze vronw bezocht en iets bygedragen om het schamel gekieede wicht van het noodigstp te voorzien Gisteren is alhier op last van het gemeentebestuur eenekoe lijdende aan de rinderpest in beslag genomen en onmiddellijk op de daartoe bestemde plaats afgezonderd Aanstaanden maandag zal bij gelegenheid van den verjaardag van Z K H den prins van Oranje door de dienstdoende schutterij en het garnizoen des namiddags ten één ureop de markt alhier eene groote parade worden gehouden terwijldes namiddags ten zes ure door het muziekcorps der schntterijop de markt muziek zal worden gemaakt Met 6 sept a j worden de oiBciercn van gezondheid 2 kl bij de zeemagt F J van Leent en jhi M C F J deRotte geplaatst op Zr Ms wachtschip te Amsterdam De officier van gezondheid 2 klasse D J Schneiders van Greyffenswert is van de gamizoens infirmerie alhier overgeplaatst bij het depot van het 4 regiment infanterie Aan Z Exc den minister vau binnenl zaken is uitgebragten in de Staats Courant opgenomen het verslag van de commissiebelast met het afnemen der examina van hen die actea vanbekwaaiijneid verlangden voor middelbaar onderwijs in de nederlandsche taalen letterkunde de geschiedkundige wetenschappen de staathuishoudkunde de handelswetenschappen de levendetalen en hare letterkunde het schoonschrijven en de gj mnastiek Aan het slot daarvan zegt de cominissie dat zij meent te hebben kunnen opmerken dat de openbaarmaking van hetgeen het vorig jaar door hare voorgangster aan deu minister is medegedeeld niet zonder goede vruchten is geweest In Ie Staats Courant ie opgenomen het verslag der commissie belast met bet afnemen der examina van hen die actenvan bekwaamheid verlangden voor middelbaar onderwijs in dewisen natuurkundige wetenschappen landbouwkunde zeevaartkunde teekenen en boetseren Niet minder dan na het vorigeexamen moet de commissie tot haar leedwezen getuigen dat resultaten van het examen in hooge mate onvoldoende