Goudsche Courant, zondag 3 september 1865

ADVERTENTIEN 5pCts Pandbrieven der Oostenrijksche Boden Credit Anstalt De ADMINISTKATIE voor Xtderland der K K pkiv allg Oest Boden Credit Anst u t geefi uit ten haren Kantore Pandbrieven groot Oost zilv fl 1000 fl 00 6 200 fi 100 rentende 5 pCt sjaars aflosbaar n pari b nnen 50 jaren uij uitioting Een te en Aflcoping zijn te Amterdam betaalbaar tot den vasten koers van 117 50 voor Oost zilv fl 100 Deze Pandbrieven zijn mede verkrijgbaar bij de Ileeren Wed KXOX Sc DOETLAXD te Gonda bij wien dagelijks inlichting n statuten en prospectussen te bekomen zijn wcest In alle vakken werd de ervaring verkregen dat de meerdTheid zich tot het examen had voorbereid met groote oppervlakkigheid het verschil tusschen de eischen aan den docent en aan den leerling eener nuddelbaie sol ol te stellen ten eecenmale uit het oog verliezende Uit deze omstandigheid vooral meent de commissie het feit te moeten verklaren dat bij het meerendeel der candidaten alle duidelijkheid en gemakkei kbeid van voordragt werd gemist Niet minder gebrekkig dan de voordragt was de vaardigheid der meeste kandidaten in het gebruik der hulpmiddelen bij het onderwijs vooral van bord en krijt Gemengde Berlgtcn Omstreeks half mei heeft in den stillen oceaan een vreeselijke orkaan gevoed die de grootste verwoestiDgen heeft aangerigt lïet eiland Rear van de groep der Palmerston eilanden is geheel weggespoeld Het portdgeesche miaisteris Is op het punt van te bezwijken De republieken van Centraal en Znid Am3nka hebben een Ingezonden Een buurmanspraatie over de goudsche broodrabriek A Hebt ge gehoord dat er niet veel is ingeschreven voorde broodfabripk die groote zaak onderneming van iemand hierpas gevestigd bij velen onbekend en die volgens K in de londsche Courant vermeent dat gevestigde industrieélen nietwisten hoe nuttig broodfaDrieken zijn B Zeker el doch t i jammer dat men de zaak zoo verkeerd begrijpt en opvat Ik heb zoo hier en daar meer komende dangij nog meer gehoord A En wat dan B Dat het idue van den ondememsr wezen zou bij debroodfabriek geen eigea meelmolen te hebben dat hij dus meelzca moeten koopen dat algemeen vervüscht wordt en daarindus gelijk zmi staan met alle bakkers wier brood hij afkeurt En wat nog erger is hij weet van de bakkerij niets en verlangt een duchiig honorarium A Dan is het maar goed dat zijn plan schipbreuk heeft geleden B Wacht een beetje buurman met uw oordeel en laat iku de zaak eens uitleggen Ik heb mij eens goed geïnformeerd De ondememei is iemand van veel onderviudmg in handel en fabriekwezen Hij moet zoo men zegt tevens een bekwaam administrateur zijn en deze zaak waarbij wij allen kunneu profiteeren op touw wUien zetten om bezigheid te hebben daar achter hemligt een werkzaam leven van 30 jaren Eigen voortloel beoogt hij niet het spreekt van zelf dat veelvuldige werkzaamheden beloond moeten worden en ik kan a verzekeren hij van geen groot honorarium heeft gesproken dal n tcch bij de statuten zou moeten worden bepaald wier vaststelling bij blijkens zijue circulaire geheel overiiet aan de deelhebbers Hierin hebt ge ongelijk A Maar zijne onbekendheid Onbeldnd maakt toch oabe mind En w t waarborgt ons de waarde tier aandeeien B t Is geen tiju meer om te beweren dat onbekend onbemind zou maken en men iemand die zieh hier in t nijvereGouda komt vestigen hoofdzakelijk om zijn tqd nuttig te besteden voor t hoofd te stoolen en liem van mindere bekend heid een grief te maken Uw waarbo g Wel goede bunimas als de zaak nog tot stand komt dan zal P immer minstens een vijftigtal aandeden als borg in de brandkast van commissarissen moeten neerleggen A Ge hebt gelijk op die punten Maar als men nn voor zoo n fabriek meel moet koopen dan staat men gelijk met alle bakkers B Misgeschotcn mijn vriend Ten eerste moet ik u zeggen dat het praatjes zijn er zoo met meel geknoeid wordt Kent ge den heer van der Putte hier vroeger aan de gasfabriek werkzaam en sinds drie jaren directeur der broodfabriek te s Hage Die knappe kerel wt zekerde mij onlangs er in meelfabrieken b v die te Eotterdam aan de Geestbmg en eh ers het zuiverste meel te krijgen is en de fabriek aldaar dat steeds gebruikt Nu die fabriek kan berekenen voor p m 40 duizend personen het brood te bakken ontstaat het voordeel een eigen meelmolen te hebben waarom de vennootschap haar kapitaal van 60 tot 180 duizend pulden U tbreidt Neem eens aan dat eene broodfabriek alhier de ge heeJe bt olking voorzag dan zou t nog dubieus zijn of eigen meelfabriekagc voordeel geven zou Het bnitenlandschemecl is dikwerf goedkoop graauwenvervalscht A Maar waarom kunnen dan de bestaande bakkerijen zoohier als elders niet zulk goed en goedkoop brood lederen alsb V de haagsche fabriek Ik mag u niet verzwijgen dat ik laatst in den Hnag zijnde mij heb onthaald aan het deücieuse tarwebrood dat mij na eene informatie bleek wel vijf en twintig percent goedkooper te zijn Jan bij ons in Gouda en tochbetaalt die fabriek niet minder gemaalbelasting dan bij ons B Mijn goede vriend t zit hem in geen accijns maar tgoede brood moet men krijgen door uitmuntende inrigtingen Ik durf te beweren dat van de 100 bakkers er 99 zijn die precies bakkeu als grootvader deed Kom in Engeland Frankrijk Duitschland België daar is goed brood en vindt ge geen ovens meer die van seconde lot seconde warmtestof verliezen maar ivc ovens waarmede men de warmte kan doen stijgen of dalen en vraag dan eens aan Hwe oude keukenmeid als zij een gebak in de knckkagchel moet bakken hoe het haar nu beter af gaat dan vroeger met ik weet niet meer met w lke toestellen De bereiding van goed brood hangt alleen niet af fan iet bakken opk van de kneding en gisting van de eerste vooral Ik geloof gaarne dat hier de oude wijze om dat te doen wandelende en trappende met naakta voeten in een trog is afgeschaft doch beweer tevens dnt de kneding van meel door handen of voeten minder rein is dan door een snelioopend werktuig door sloom bewog n eu dat zulk een werktuig het veel beter doet A Ik mag niet ontveinzen dat ge in al die punten gelijkhebt Er blijft mij echter nog een bezwaar en wel een groot Zullen wij en onze vrienden die bevriend zijn met of verpligting hebben aan bakkers zoo n onderntijing kunnen ondersteunen zender ons te benadeelen B Buurman ik ben jonger dan gij Ge hebt me nog aleens een goeden raad gegeven Mag ik dat nu ook doen A Gaarne B Ge hebt een huishouden met een tal van kinderen Ganu eens na als de broodfabriek er kwam wat u dat daagi inde huishoudelijke uitgaven zou schelen tel dat eens op per jaar en maak dan de rekening of t niet in uw belang zou zijn brood te nemen der fabriek en een paar kalanten er aan te geven Vergeet niet dat men dan voor zestien cents zal verkrijgen wat wij nu met twintig betalen Gaarne geef ik u toe dat onze vrienden C D enz van wien wij nu ons brood nemen er eerst onder zullen lijden dit spreekt van zelf Doch mag eene bevolking van p m 15000 zielen haar brood twintig percent te duur betalen en moet zij bovendien ongerezen en ongaar brood sl en ter wüle van een dertigtal bakkers die = n eene zoogt ni ► sociëteit den prijs naar willekeur bepalen Ik vraag n ho i üoüderde guldens den werkzamen stand worden uit den zak geklopt Bij di cprigting eener broodfabriek 2al het broodverbruik zeer toe nemen en een eerlijk en bekwaam bakker niet lijden Ik beroep mij weder op de ondervinding in den Haag Daar heeft ze geleerd dat de zoogenaamde kleine bakker in den regel onder fi ianciele zorgen gebukt een goed depothouder der fabriek is ge vorden waardoor t hem beter gaat en de grojte of voornane bakkers door de concurrentie met uitmuntende kwaliteit ei goedkooper waar verpligt zijn geworden vrij wat minder winrt te nemen Zij klagen niet Brood is het gezondste voedsel De maatschappij moet waken dat het goed en niet duur is Elk monopolie moet ze den kop inslaan A Ware hier zoo n fabriek 3 Het hangt geheel van ons den gezeten burgerstand af laat ons de handen inéén slaan Mijn teer ie Eedacteiir Directeuren es commissarissen der sedert 1771 cilhier bestaande begrafenissociëteit Gedenk te sterven hebben blijkens hunne circulaire van 17 dezer bepaald om de contributie voor ge noemde sociëteit niet meer per overleden lid maar per week te bepalen en zulks ten einde te geraoet te komen aan de grieven die de betaling van dubbele contributie dat s wanneer twee leden in ééne week sterven bij de leden veroorzaakt en de vele klagten deswege bij de directie ingekomen Deze verandering waardoor onze goudsche kleine bus in overeenstemming worde gcbragt met dergelijke inrigtingen in andere plaatsen bestaande doch Jie binnen Gouda duizende leden te t is zoo gewigtig dat de gevolgen daarvan zeker niet zullen uitblijven en menigeen zal genoopt worden lid te worden die tot heden door de onzekerheid der con ibutie daarin werd verhinderd Op welke wijze nu ook het salaris van directeuren dat vroeger per overledene werd berekend gewijzigd is schijnt niet zoo zeer voor openbaarmaking vatbaar althans de bedoelde circulaire vermeldt daaromtrent niets Daar het echter der directie ernst schijnt te zijn aan bestaande grieven te gemoet te komen ten einde daardoor deze oude instelling te beiioeden voor ondergang en zoo mogelijk weder te doen bloeijen zoo ware het wenschelijk geweest dat directeuren tevens hadden bepaald dat geene leden konden worden aangenomen dan met overlegging hunner geboorte acte of eenig ander wettig bewijs van ouderdom en zich hadden verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen die tene afwijking van die bepaling later zou kunnen hebben In den laatsten tijd toch is meermalen gebleken dat sommige leden op het ongenblik hunner toetrednig sums 30 40 ja 50 jaren geleden hunnen ouderdom onjuist opgaven ten einde daardoor in eene lagere klasse te geraken dan volgens hunnen waren ouderdom had behooren te geschieden Deze valsclie opgaven werden ongelukkig eerst ontdekt toen de leden waren overleden en het voor directeuren op betalen aankwam Wat was nu het geval De bewijzen van lidmaatschap w iren in die j iren door de leden verpand of verkocht ja soms in de derde hand overgegaan soms misschien overgenomen uit winstbejag doch ook dikwijls om bloed er anten of vrienden zonder eenig eigenbelang te helpen Deze menschen geheel onschuldig aan hetgeen de overledene soms een halve eeuw geleden had verrigt moesten daarvoor op jammert r e wijze boeten daar hun door directeuren werd ir rekening gebragt hetgeen het overleden lid in zijn leven te weinig had betaald soms ƒ 20 ƒ 30 of meer bedragende en die som van het beurag der uitkecring werd gekort En deze haiidelnijde van directeuren moet nog goed en christelijk worden genoemd daar zij volgens art 12 der statuten het regt bidden de uitkeering geheel te weigeren Konden directeuren alsnog overgaan om aan deze grief die alom ontevredenheid ja wrevel verwekt te geinoet te komen door het maken eener bepaling als hierboven is voorgesteld dan zouden de gevolgen daarvan bepaald gunstig zijn voor deze grijze sociëteit Met de opneming dezer regelen in uw geacht blad zal UEd verpligten Uw bestendige lezer Gouda 30 Aug 1865 Q N Mijniceer Uw ingezonden stuk van 31 augustus gelezen hebbende moet ik u betuigen dat uwe bevinding van jl zaturdag ongegrond is wegeis het gewogen brood van v A daar men in aan Op den 1 = September 1865 overleed te Purmerende aan eene langdurige ziekte onze geliefde Broeder COENELIS JACOBUS VUüEENS in den ouderdom van 37 jaren W VUUEENS uit aller naam Gouda 2 September 1865 Vrienden en bekenden gelieven deze alge ineene kennitgevin ook als lijzondere aan te nemei merking moet nemen dat brood dat 15 of 20 minuten larger moet bakken dpn gewoon dat zulks we 7V2 ood kan inbakken C AX Aken Qui a excuse s accme Vergadering van den Gremeenteraad Zitting tan Woensdag 30 Avgustm Voorzitter mr A A an Bergen IJzcDdoorn TcgenwooiJig zijn ie hh notulen van het erhai delde in Je vergadeiing gehouden 23 dezer ïiirden goedgekeurd Voor not worden aangenomen vier dispositicu van hh gedep staten waarbij Ie magtiging wordt verleend zich in nooger beroep te verdedigen tegen de vordering van de eommissie van liquidatie der zaleen ven de V00 malige momboirkaraers 2 goedgekeurd worden de raadsbesluiten tot et bcowen van een stal voor de paarden der oiücitren van Let garnizoen en tot het overbrengen van een gedeelte van jet batig slot dienst 1S04 op 1865 3e de ontvangst berigt wordt van een afschrift der verordening tot wering van ziek vee van de markt Drie iugekomcn adressen om te worden benoemd tot heortsehipper op AmEtc dam worden ter visie gelegd B en W leveren de begrooting in voor 1S66 in ontvang ƒ 175 SG9 91 in uitgaaf ƒ 175 562 12 batig saldo 7 79 n banden eener cummissic bestaande uit de bh Prince Buchner en n Straaten Eene verordening voor de plaatselijki commiasie van toezigt op het middelbaar onderwijs door B en W ontwörp wordt gearresteerd Lie geloofshrieveu van den h Rcutinger beno md tot raadslid worden onderzocht en in orde bevonden Tot zyue toelatijg wordt besloten Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 28 Aug Vi emiua ouders W Laurier en C van Es 30 Jacob ouders S Matze en T Hofman Antje Cornelia ouders J C de Bruijn en A iVnker 31 Jan Lecudert ouders J I Lommerde eu E Vendeloo Picter ouders P Labij en T Leefiaog OMliLEUEN 30 Aug H Huivtuaar 5 w 1 Sept v P Looijaard 3 m GEHtviD 30 Aug P K J Kagie en A J Mci tï B Begeer en C J de Mol C de Jong on W van Dijk WOERDEN van 23 tot en met 31 Augustus 1S65 Geboeex Pransiscus ouders M van Zoelen en M E St hick Aletta DuderF P van Staveren en N van Mauwerik Jan Willan onder A van Vegten en W D van Amstel Willem Jan ouders H Hiigeman en J Rietveld Ovfbleüen X Heus 20 j T van IxL awen ruim 16 m O van der Vring 77 j geh met E van der Kloeke J van den End ruim 3 m E de Haau 33 j 3 m Marktberigten Gouda 31 Aug Tarwe Poolsche p last 280 a ƒ 310 Zeeuwsche per mud ƒ S ü ƒ 9 Rogge Inl f 6 af 6 50 buiienl ƒ 6 50 a ƒ 7 00 Gerst ƒ 4 00 a ƒ 5 Haver f iM a 4 50 Boekweit Fransche per 8100 ned ITO Noordbrab 175 il 180 Erwten 7 25 a 8 Bruine boonen 9 a 13 Paardeboonen 5 70 a 6 39 Duivebooneu 7 50 a 8 Hennipzaad ƒ 8 50 De veemarkt met zeer geringen aanvoer en zeer gedrukten handel Schapen gingen vli g van de hand en werden even als magere varkens tot hooge pr jzen verkocht Ka is 24 a 27 Goeboter ƒ 1 20 i 1 30 Weiboter 1 a ƒ 1 10 Delft 31 Aug Grauen Tarwe en rogge met goeden aanvoer tot v illiger prijzen Puike zeeuwsche tirwe 9 50 Tarwe 8 60 a ƒ 9 20 Eogge ƒ 5 90 ü 6 40 Zomergerst 4 50 a 5 Korte haver 3 70 a 4 Lange do ƒ 3 40 a 3 60 Duiveb ƒ 7 5U Paardeb 6 50 Groene erwten 9 a 11 Koolzaad Il If 13 Aan stads w ag gewogen van 25 31 Ang 30 4 S43 S en 66 16 boter te zamen 18700 ned B Boter ƒ 53 a 61 het vierde ƒ 1 32 a 1 52 per n S Ter markt 510 mud aardapp 2 40 a 3 20 De markt w is heden vrij goed voorzien van gezond vet vee waarin de handel tamelijk levendig was