Goudsche Courant, donderdag 7 september 1865

1§05 Donderdag 7 September M 350 GOUDSCHE COUKANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg V n 60 THEEOOGST i Publieke Verknoping Ü De ondergeteekerdc betuigen hnnoen opregten dank aan ailen die blijken van belangstelling hebben gegevt bij het afsterven van hoQ jongste kind F H SCKEF ELAAE KLOTS L A H SCHEFFELAAE KLOTS GouD i 1 Sept 1855 Swaak De ondergeteekeuden hebben de eer kennis te geven dat de Bierbrouwerij van wijlen den Heer J van dee ZA iL EN heden is overgegaan aan de Wed J van UEB ZA DfA en J COOEISSEX Mz alhier en op dcczelfden voet zal wordea voortgezet oc zz Wed van der Zanden Co Mogt de eeachte overledene zich ged rende eene reeks van jaren verheugen in het hem geschonken vertrouwen wij van onzen kant zullen ook al es aanwenden zoo wel do j aj oedige als ei ediening ons het7pK = vr Tir te ïc ler J GOOBISSEN Mz Gouüi 1 Sept iS63 Depot GOVLA en CU TiLrLi Bij H J ISABEL OOSTHAYSN zijn te bekomen Je iHbi SN an de firma Wed i van de CHIJS k ZOON te Dtrlft In pasjes r = i i ons PaiJZE van 60 Cents tot ƒ 2 50 per 5 ons Prijtcouranien hierran koiUlooa te bekomen lü de ïsaiïdmasi De van onda gerenommeerde Göïidsche Spritsen zijn te bekomen bij den Oudergeteekende Ont vangen uitanuntende en geurige TEDSEÊN uit het Magazijn van HAVENSWAAIJ ZONEN te GoriK hem Deze Theeèn worden afgeleverd m verzegelde pakjes van tWee eH 6611 Tig f en een ned ons van af 80 Cents tot en m t ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz Gouda Sept Js65 C onfiturier BOTEKMAKKT A N 56 Ned Rliijnspoorweg Buitengewone goedkoope Istrein van Sotterdam Gouda W jerden en Utrecht naar Arnhem en terug op Woensdag den e September 1S65 Prijs EEN GULDEN Vertrek van HoiUriam s morgens 6 u 20m Goade 6 u 55 m Woerden 7 u 25 Utrecht S u 5 Terug uit Amtitm ten 8 ure s avonds aackomsi te Rotterdam circa 11 uur De plaaubilletten tot een beperkt getal uiterlijk daags te voi n te nemen zijn mede verkrijgbaar aan de Factorijen te Boiterdam en te Utrecht DE DIRECTIE Utbïcht 29 Augustus 18C5 OPENBARE WILLIGE VERKOOPING in het Schadkbori op den kleiweg te GhOUD De veiling op Donderdag I4i D3 afslag op Donderdag aij P Beiden des middags ten 12 ure van Eene nieuwe gestichte BOUWMANSWONING een ARBilEDERSHüIS en ruim 23 Bunders uitmuntend goede WEIen HOOILANDEN alles gelegen in den zeer vruchtbaren Rietveldscheu polder in de Loete onder Hazermioude Eti i Irie perceelen daarna in conibir itien Te aanvaarden de landen Kersmis 1865 de getimmerten erven en tuiu Mei 1866 Betalingen der kooppenningen 1 December I860 4i es tij geaffigeerde billetten in het breede vermeld zijnde de noodige inforïiiiiicn te verkrijgen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Zhid np v iandag den 4 September 1865 des jjinici i 3s ten 1 ure onder de Boompjes wijk P n 209 te Gouda van kippen eenden faisanten kanarievogels en papegaai met kooijen kippenhokken waaronder er een ingerigt voor acht soorten en duiventil er boven vogelkoojjen gereedschap enz Blijkens onderhandsche akte op den 16 Augustus 1865 te G fa geteekend en aldaar geregistreerd is door A A H van HELDEN koopman en F C tan ZEYLEN reeder beiden wonende te Gouda aangegaan eeae Vennootschap in den handel van huiden ea leder en tot het drjjven eener I erlooijerij en al hetgeen daartoe v rder behoort onder de firma van van HELDEN en YAN ZEYLEN gevestigd ie Gouda ingegaan den 1 September 1865 t einüigende ultimo Augustus 1870 indien een der vennooten het einde alsdan mogt verlangen en zulks 6 maanden te voren s hrifts ijk a sr zijn medevennoot zal hebben te kennen gegeven bij gebreke waarvan de vennootschap gerekend wordt voor één jaar te zijn gecontinueerd De vennooten hebben beiden de teekening voor alle zaken de vennootschap betreffende doch niet tot het teekenen van obligatiën promessen borgtogten en dergelijken waartoe de particuliere haudteekening der beide vennooten vereischt wordt Geschiede üÊ hiervan bekendmaking ingevolge artikej 28 van het wetboek van Koc handel Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te goüda me inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io o per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a467j oƒ J per tan 57 cents inl BRANDEWIJI 46 o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 2 September 1865 ML Stoombootdienst de Ussel Van Gtouda des Zondags s morgens 6i uur Des Maandag en Dingsdag s morgens 6 uur de overige dagen tpn 7 uur Van Botterdam des 2bB s namiddags ten 5 uur de overige dagen namiddags ten 2 uur Dagel ks Retourkaartea De Rliumatisclie LijdèS worden attent gemaakt dat het wanne weder uiterst voordeelig medewerkt oo hen door de aanwending der Abshaub bin s of Anti ühumatisclie Watten van tiunne kwaal te ontdoen De warmere weersgesteldheid werkt zeer gunstig mede met deze bereide Watten en het Iz nu zeer gemakkelijk om de oorzaak en grond der kwaal voor goed weg te nemen en de vatbaarheid voor het vervolg merkelijk te verminderen Bij ligtere aandoeningen en van Rhumatischen aard waaraan velen thans zoo ligt blootstaan door na zeer warm te zijn geweest plotseling stil te staan op eene koele of togtige plaats verzuime niemand om de pijnlijke plaats aanstonds met deze Watten te beleggen en binnen weinige uren zal men voorzeker van pijn zijn bevrijd De prijs per pakje is slechts 30 Cents te bekcmen of te ontbieden aan h et HoofdDepot te Delft bij A BREETVELT Aü die elk biljet waarin deze pakjes Watten zijn gewikkeld heeft onderteekend tot waarborg der echtheid En verder bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhoven Geb KAÜLING Alpher J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Rotterdam Weste wagenstr A REIJNOORDT Oostpoort En meer bekende depots in ons Bijk Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 1 September Laagste Hoogste GebleveQ pCt koers koers koers Ned w sch 2V 61 8 61 l6 dito 3 72 V j 73 dito 4 96V 96 96V8 Handelm op resc 146 146Vs 146Vj België Roths 2l s Spanje obl 21 2 39Vi6 39Vs Portugal obl 3 6 l 46 40 Rusl obl H 5 99V8 100 looVs d 1828 29 5 lOOVs dO 6 serie 5 851 8 do Lond 1862 5 91 d Amst l864 5 96 Vl6 97 d Amst l860 4V3 87 Aand spoor 191 192 192 59 59 5 dito dito 2Vs S0 6 d renteAmst 5 80V 805 8 SO j d nat 1854 5 63V4 63Vl6 63 l8 do inzilv 1864 5 fiSVs 6SVs Italië Amst 5 627 8 Turk binn 6 46 46V8 46 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 65 esv d 1881 3 d 1882 6 71lVi 72 s 72V8 Mexico 1S51 3 23Vi6 23 j6 237is Boekaruikerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avond te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 nre BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda overwegende dat door A Eoodenbukg aangifte is gedaan dat eene hem toebehoorende vaalbonte vette koe aan ziekte is lijdende In aanmerking nemende dat blijkens schriftelijke verklaringvan den heer J B Snellen rijks veearts der 1 = klasse terstandplaats Moordrecht die koe afzonderlijk gestald op het stadscrfi lijdende is aan runderpest en dat het hem weuschelijkvoorkomt dat tot de onverwijlde onteigening en afmaking vangenoemd rund vi orde overgegaan Besluiten Gezegde koe dadelijk te onteigenen en te doen afmaken cudit besluit te plnaism in de Goudsche Courant Go uh den 2 September 1805 BuRGEMEESTEa CU Weiuouueus voornocmd De Secetaris De Burgemeester DROGGLEEVER FORTUI TN v BERGEN IJZEXDOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOÜDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Keer Commissaris DES Konings in de Provincie Zuid IIoIland o den Za Augustus 1SG5 zijn e xecutoir verklaard het kohier voor de belasting op het personeel eerste kwartaal en het kohier van het patentregt tweede gedeelte beiden over de dienst van den jare 1863 66 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van deu lieer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpiigt is zijne aanslag op den bij de Wet bep aalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke ic reclames beliooren te worden ingediend GOUDA den 4 September 1865 De BURGEMEESTER voornoemd V 1 N BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te v eten dat bij Zijner Majesteits besluit van deu 2S Julij l G5 Staatsblad n 87 is ingetrokken dat van den 31 Juüj 1S25 Slaatsldad n 63 en van den 7 April 1S47 Staatsblad n IG behelzende bepalingen omtrent de toelating tot het examen als LANDMETER terwijl daarbij op nieuw zijn geregeld de voorwaarden waarop het diploma vau gec tamineerd en beëedigd Landmeter verkregen wordt En vermits voortaan jaarlijksch het examen zal worden afgenomen door eene commissie door den Heer Min 5ter van Binnenlaudsche zaken te benoemen en bij de aankondiging der jaarlijksche examens zal worden opgegeven tot wien de genen die er zich aan wenschen te onderwerpen zich zullen hebben te wenden zoo wordt dit ter kennis van de belanghebbenden gebragt opdat de adspiranten zich niet meer met hun verzoek om toelating tot den Heer Commissaris des Konings zullen wenden Gouda den 4 Septemler 1865 BuKGEMEESTEK en Wetiioüdebs voomocmd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOEN Öuttcnlanïï IiOnden 3 September Een dagblad van Washington hetwelk als een orgaan van het gouvernement der nnie wordt aangemerkt de National Intelligencer wederspreekt in zijn nomnier van IS aug het gerucht van oneenigheid in het kabinet omtrent de maatregelen tot reorganisatie der zuidelijke staten en zegt Men kan integendeel in alle opregtheid de verzekering De prijs Jcr Advertenti u au l cu lot zes regels met inbi grip vau liet zlitlI i bU Cent ooT eiken regel daarboven 10 Ceut Buitenge A one letters v orden berekend naar plaatsruimte geven dat er tusscheu de iuzigten van den president en die van zijn kabinet omtrent de reorganisatie van het zuiden thans geen wezenlijk en aanmerkelijk verschil bestaat noch ook naar het zich laat aanzien later bestaan zal Doch er is volgens zorgvuldig ingewonueu uarigten grond om te onderstellen dat een deel van het kabinet niet dienstig acht Jeti crson Davis voor den legter te brengen als schuldig aan landverraad terwijl de president dienstig acht hem voor den burgerlijken regter te dien vervolgen Dienaangaande zal een besluit noraen genomen nadat de heer Chase de voorzitter van het hooggcregtshof te Washington zal zijn teruggekeerd a s lan zaf ten spoedigste worden bepaald wanneer waar en voor welken regter het regtsgeding tegen Davis zal worden gevoerd Vau de Kaap zijn tijdingen tot 28 julij De oorlogtusschen do Basutos en den Vrijstaat werd met kracht voortgezet en nam eeu gunstigcn loop voor den Vrijstaat De Basutos moeten groote wreedheden op engelsche onderdanengepleegd hebben 3 Sept Johnson heeft 47 generaals ontslagen Katoen ter naarde van een half millioen is vau Mobile naar Liverpool gezonden De Shenandoah zet zijne k perijen voou De geruchten omtrent eene nieuwe lecniug uorden bevestigd De president Jolnson had ene bijeenkomst met denbelgischen gezant den heer Delfosse beide hielden vriendschappelijke aanspraken Parijs 4 September De toestand van de gekn etsten te Neufchatel is veel minder voldoende dan de officiële berigten het doen voorkomen Mejufvrouw Bouvet lijdt aan bloedspuwingen doordien door het breken van de ri j de long is gekwetst Ook met prinses A nna Murat gaat het nog niet naar wensch Het eene oog puilt geheel uit de oogkas van diar dct de oogkundige Liebreich bij haar ontboden is De Moniteur behelst een besluit waarin van onwaardewordt verklaard eene overweging van den raad van het dep Seine en Marne den wensch uitdrukkende dat bij de wet aande generale raden het regt verleend worde om verordeningenvast te stellen omtrent betwiste departementale verkiezingen endat de aandacht gevestigd worde op de vraag of het niet gepastware aan de generale raden het regt toe te kennen zelven deleden van hunne bureaux te benoemen Het besluit verklaart dat de generale raad de grenzen zijner bevoegdheid heeft overschreden De Moniteur deelt heden onder zijne gemengde berigtende volgende bijdrage mede tot de onwetendheid der natie welke aan het hoofd der beschaving staat Het reusachtigestandbeeld van Vercingetorix werd op een open wager vanParijs naar zijne standplaats bij Montbord vervoerd De landelijke bevolking knielde en kruiste zich wanneer het beeldvoorbij kwam omdat zij Vercingetorix voor cenen sint Getorixhield WeSIIGn 2 September Van eene goed onderiigte zijde wordt verzekerd dat de tcgennoordige minister president de heer Mensdoiif spoedig zal aftreden De oorzaak daarvan ligt naar men verzekert in oe gewijzigde binnenlandsche staatkunde van het nieuwe ministerie De heeren Majiath en Belcredi streven er naar om naar zij zeggen aan den adel dien invloed op het inwendig bestuur des lands te hergeven w iarop hij le t heeft Om dit doel te bereiken willen zij de ertl mdcn verdeden in districten aan het hoofd waarvan een etle ra n van voornamen rang zal geplaatst worden Tegen de verwezenlijking van dit plan verzet zich de heer Mensdorff Berlijn 3 September Het deensche gouvernement heeft van den rijksraad eene som van 6 800 000 rijksdaalders gevraagd tot tegemoetkoming in de verliezen door den jongsten oorlog aan de ingezetenen van Jutland veroorzaakt De ingezetenen der bij Sleeswijk getrokken districten van Jutland zullen naar de voordragt niet in die vergoeding deelen maar wel de ingezetenen van vroegere sleesw ijksche districten bij d e jongste grensregeling aan Jutland toegevoegd 4 Sept In de laatste zitting van het huis