Goudsche Courant, donderdag 7 september 1865

üe wen ili geuit eu Ic mm ter pre ideut von Bismarck heeft terstond zijlc mgenomcnheid diirmede betuigd dit sommige leden viu het huis der nfg vinrdigden gertgtelijk zouden worden vervolgd negens d lejevoeringen door hen ir het hu gehouden Hiermede o ncrlelijk etn begin gemaikt door het instellen eenf ver ol ii tegen den heer Tweaten De aanleiding daartoe is de redevoering door hem op 20 mei jl m het hius uilge nroktn De heer Tnesien heeft den regt r van instrue ic ge ntwoord dat hij aan den regter geene rekenschap daarvan verschuldigd i = op grond van art 84 der constitutie Meu meldt uit leipzu van 11 Maindig eergisteren avond werd hier eeue venrou ötnncnlanö OLDV 6 cptembcr Heden morgei i 7ikcie LTabciius van Zomeren oud Ifi jaren i lu beroep m 1 ni n ooinchtig te bchicdam alhier n erkz lam met het uit t ippcn boven v lu het sleyer der nituw op te bouwen michinile iiruipni erjj gn Hen viaarbij een zijner beu en is ekrcu d cruikl Burgcmre ter en wethouders van s Griveihigc hebbenter kfiiiis Ml behn hcbbeudeii gebragt d it ten gevolge vanhet oil Il in cener ziekte onder het rundvee lis m itregel vanvoor7or een ifgelegcn 1 in hci dum ten oosten van hetschfvcnnu h kiiiiil n lüg het zoogenaamd nitseisch gcboun is aan tne tn om te dienen tot atzondenng van ziek of vanziekte viidieht vee en uit vee binnen de gcmec te door de ziekti iiii iii t HO dciuk m overleg met den hr 1 1 Kijiienliers rijksvcoar s on eeisten keurmees er vm het shgtvee envleesch dd ur dcrnaiits kan noiden ovcrgebrigt Naar men ïe Lcip ig j1 binnenkort ee congres worden gehoudenvan V leunen Keeds is eenc voorbereidende vc j aderinggehguden en tnee leinzi ei dames hebben e iie oproepim gengt a 11 die vrouwen vin Duit cnhnd ten emdu haar aan te poren he coi gres bij te nonen hr zil ver verschillendevri utukken gesproken vvorilen zooals over het houden vantcntnonteliingen vandoor vrouwen vervaarligde voortbrengselenvan kunt en nijverheid de oprigting van hulp eu pensioenkassen het bezoeken van ak idemien en unuersitei en doorvrounen de lichting van handels en industuescholen voordeschoore = ee enz Len vi fugtal dames hebben zich bereidverk aarïl om aan de werkzaamheden van liet congres deel te nemen Lit Geervliet schri t men van 3 sept Omtrent de ziekteonder lcn vee lapel alhier kan men tot geruststelling bcrigten dat ZIJ ie leiht = tot 2 koeijen heeft b paald m den polderBiert onder iieze gemeente en men van geene andere gevallenverneemt Onder de varkens heeft de ziekte dit opmerkenswaardice d it zij zich alleen bepaald heeft tot de beesten a narbe dsJirden behoortnde terwijl die der boeren m t geheel metzjn langeti t geworden Het aardappelgewaa staat voortreffelijk en van kiekte daarin hoort nen tot nog toe mets Door den gemeenteraad zijn 2 sept te Leeuwarden finaalaearresteerd e door de commissie ad hoc voorgedragen bepalingen omtiept de openbaarmakiug van zijne handelingen Hetdoor een ambtenaar ter secretarie op te maken verslag zal gedurende 24 uren voorde leden van den read ter inzage n odengelegd om hun de ge egenheid te gevet tot aanvulling of verbetenng waarna de vers aggerer het opgemaakt verslag herziet met het oog op de gemaakte aanmerkingen De u tvoer ugdezer za k kan nu m den loop dezer maand worden te gemoetgezien In een ingezonden artikel m het Handelsblad word ter voorkoming van besmetting door de veewigens vvaa ir Ie aan de heersehende ziekte lijdend vee vervoerd is bet volgende aingeraden Men schnrp goed de wagens van binnen met soda en kokend water bijaldien de wanden oo oog zijn dat het vee de zijelen met kan bezoedcten daar men anders den geheelen wagen aldus moet behandelen beslrooije 1 em daarna vooril lings alle rcicn alwaar zich snetstof kan schuil houden met chloorc dci im en stoome hem d larna fiks uit met stoom u t een locomotief welke door een bewergbaren s oomo eleider met kraan daartoe dien tbaar worde gemaakt Laat hem daarna acht dagen aan de vrije lerking van neder en wind blootstaan stoome hem daarna des iioods nogmaals ui en gebruike hem op nieuw Alen schrijft nit het W esthnd De landbouwer en tuinderheeft 1 deze streek dit jaar nie op groote voordeden of gunstige uitkomsten te roemen Stonden de vroege aardappelen ookaanvankelijk gunstig de groote droogte maakte voor velen denoogst genug terwijl de spoedige daling van den marktprijs ookna den regen d arop ongunstig v rkte Mai men voor zaadliet staan is later zoo zeer door de ziekte aanget st dat geengenoegzamen voorraad leg ardappelen is overgebleven De latezijn mede door de ziekte zon aangetast dat men naannelijkcop een half genas kan rekenen De granen zijn genoegzaamingeoogst Deze geven minder stof tot klagen alleen de zoogenaamde iceuwsche tarwv is slecht De paardeaboouen zijn doorhet kvviid gcnoegziara mets waard Appelen en peren zijn ditjaar hier bijua niet te vmden De druiven alleen om van dengroote I plannen voorraad mets te zeggen gian goed vooruiten beloven een groot gewin Reeds worden enkele mandjes rijpebllauwe druiven van hier verzonden Volf ens berigleu heeftzich de ge luente veeziekto ook onder de gemeenten iadldBijken s Gravesanue vertoond tenvijl ook de ziekte onder de varkeusde hoop van sommigen in rook doet verdwijnen Men leest m üe Goessche Courant B j het uitbreken dergevreesde ziekte ouder het rundvee voorafgegaan sedert gtruimen tijd door de ziekte onder de arkens nemen nij wederhet treurige verschijnsel vv ir dat men aan den eenen k int omde norzaak op te sporen den tijd tot handelen laat voorbij gaanen dat aan den anderen kant de plaag waarvan de mvloelzich straks bij de geheelc natie zal doen gevoelen cebruiktwordt om pcisonen te belasterei de regering te bemoeijelijkenen eigen baat uchtige oogmerken te dienen an het liatsc haddei nij een bewijs in de dwaze redenering dat de maatregelen tegen ele ziekte te laat genomen zijn omdat de ministervan binneiilandehe zaken op reis nas Het eerste blijkt uit depogingen van hen die de plaag willen doen voorkomen als ccnstraf en die haar met weeklagen en boetrcdenen zouden willeabestrijden Dergelijke rampen zijn intusschen uit den lard derzaak geschikt om tol krachtig handelen aan te sporen zij moeten leiden tot einatig onderzoek naar de middelen ura e te 1 bestrijden en de gevolgen te lenigen zij dringen totzameuucr king om de uitbreiding van het kwaad tegen te gaan ie de oorzaak daarvan bij de handelingen of de gesteldheid der menschcn zoekt en geen ander middel neet dan de menschen bang te m ken omdat de runderer ziek norden en sterven die werkt krachtig mede om de kv aa erger te doen worden en zijne lege iwoordigheid 13 vrij wat erger dan de absentie van eeu minister GrOrincliein 3 Sept Naar wij vernemen heeft de be kende veeziekte zich mede m de gemeente Streef kei k geopenbaard Aidiar moeien eeu paar runderen Zijn aangetast volgens zeggen reeds zijn bezweken Met betrekking tot den stanu van het water m de polder kunnen nij berigten dat ofschoon nog eenige mmen op het zomerpeil staan door het fiksche gemaal der drie laatste dag n zeer veel water 13 gesleten en dientengevolge door vele boeren die genoodzaakt v iren geneest hun melkvee op te stallen de weiden neder betrokken zijn NljmegOn Sept De gemeenteraad heeft m zijne laatste vergadering besloten om behoudens eenige vooinaarden deel te nemen in de maas en waalspoorweg voor de somma van f 500 000 A ooizeker een nieuw benijs hoe men alles in het nerk wil stellen om Nijmegen geheel en al in het algemeen verkeer te doen deelen en bloei en welvaart der stad te bc vorderen Zwolle 3 Sept Niet de cholera die volgens menigeen m september deze streken z u teisteren maar cene veez ektc m zeer ergen graad is tegenw oordig aan de orde van den dag Het voorbeeld is nu voor eenige dagen geleverd dat door de politie des avonds is aangehouden eeue kar beladen met drie varken en bestemd voor eeu znolsch slachter Na benoorlijk onJcf zoek verklaarde de stads ve arts dat deze dieren doo die ziekte aangetast naren zoodal onmiddellijke afmakmg en begravmg nerd bevolen Van alle kanten m de pro incie hoort men geruchtcT van deze besmettelijke ziekte De geestdrift is z buitengenoon groot dat een gezond kalf t wek jl vrijdag hier moest geleverd norden maar zoodanig vervoerd was dat het voor aUjd de oogen gesloten heeft dadelijk door de politie verklaard nerd voor een slachtoffer der ziekte Gelukkig dat de kunst hier recht kon spieken t Valt licht te begrijpei i dat menige zumigc huismoeder reeds het gebruik van alle varken en rundvleesch vaarwel heeft gezegd en er ook reeds vele zijn die op t punt staan om dit voorbeeld te volgen t Zoude zeei te be ien staan of mdien de menscheiiziekte eens uitbrak er dergelijke maatregelen genomen zouden norden Volgens gerucht heLben zich in t naburige Deventerflauwe verschijnsels van cholerine voorgedaan Dé echtheid vandit gerucht wordt zeer betuijfeld aangezien men 4r in de dagbilden nog geene melding van heeft gemaikt en ook de correspondent van dit blad het stilznijgeu heeft bewa id Vrijdag j ziju per centraal spoorneg een vijftigtal landverhuizers vertrokken zij behooren meest onder de mingegoeden en komen vooral uit de omstreken van Ommen Michigan 13 t doel hunner reis Of zij in hun tneede vaderland meer velvaart zullen genieten is zoo gemakkelijk met te zeggen t Is naar Amerika ofschoon meer dan vier jaren door den oorlog beroerd zal zich door de energie der Amerikanen verheffen hooger en schooner dan ooit maar men moet altijd bedenken dat ons vaderland geen Pruisen is dat nij geen God van Bruisen hebben die allcs bestuurt en regelt alles knevelt en verdra ut dat vrijheid en zelfstandigheid hier voor goed hun zetel hebben m etn woord dat Nederland kan gerekend worden in naarheid het gelukkigste land der nereld te zijn Onze oriefbestcllers zijn ingevolge een schrijven van hooger hand sedert vrijdag jl uitnendig in halve kolonialen veranderd Ofschoon men algemeen het nuttige dezer hu elwijzeinziet kan men overigens met de keuze der montering nietgeheel instemmen Als een benijs dat de algemeene geest van 1618 ookhier in t alouue otijvc Zwolle langzamerhand begint te verdwijnen dient dat h den in de voormiddaggodsdienstoefeningin de groote keik onder een ze r groot aantal toehoorders twoord voerde Piersou emer pred Gciuengde Beriii ten In I ondcn cu om trtken qaat men hospitalen opngtcn oor zieke koeijeu oor den nituwen athntischcn telegriifkabcl rlangt men id deaaudcelhoudcra drie inilliocn gulden lu Lsscs klaigt men o er hethe ig woeden der lardappelziLkte Geduieudc dezen 7oraer heeft nicnin Bntsch ludie ec geleden door de droogte Prius Napoleon is oorecu poos naar Zwitserland bomini en duchten een eurü esi icn oorlogals het ge oU oer gnstcmer conventie Aa 23 julij 26 aug zijn te Marseille aan de cholera gestorven 389 personen De Japannezen to Marseille aangekomen zijn geene gezanten maar jontjelieden die den handel komen lecrtu ÏJet portu osche ministerie jl donderdtig benoemd is rec s vrijdags eviijzi d Zuid Carohua ülijft oorloopig onder het beheerder militaire aii onteitcn Te Ancona is de cholera aan het afnemen Denemarken wil Noorl Sleeswijk van Pruisen mruilen voor zijne nestmdischc eilanden Jl donderdng heeft het van Konstautiuopel komende stoom chip Vlcppo m het ler ehc kanam een tonner aangevaren dic onmidlellijk met man en mms naai de diepte gmg In Baseilandschapmogen zich c iie I raeiieteu Tebti cn In het departement an deu Beneden Kijn wen clicn oinnii e arrondissementsraden de afschafiing der nccijnien De fransehe legenta t met 1 sept onder de wapenen hturaagt ruim 400 000 man Mtn wil Ie oude mcvicaanaehc leen ng coi fileren Te Cherbour zijn drie cepant crde lauachcpen in aanbouw Men ont ingt gunstige berigten in de katoenaauplautiugcn lu het departement DordOj ue Het oostenrijk che ministerie noemt de i atonoi ie der gemeenten euu der kostbaarste klemooden van de bongaarsche tita srege i g Graaf Walewski is benoemd tot president van het frai che wetgevfïeIij chaam Te en het laatst dezer maand ziet men de ontbiading der paanoche cortea te geinoet Aan de aziatische kust nn de Zwarte zeezijn reeds 172 000 circasai ehc emigriiitcn gekampeerd Jl donderdagnacht IS te Keulen eene der gr atstc b ouwerijen geheel verbrand Defranscï e bladen rekenen uit dat een Laueaborger net zoo di nr is als een kalf Te feudburj m Suffolk is een veearts overleden die bij de ontleding cener zieke koe was besmet In aug zijn uit Iiveipool 13796 landverhuizers vertrokken De kroonprins van Italië wordt door het gerucht uitt ehuwelijkt aan eeue spainsche prmses De tahakoogst valt zeer gunstig uit in den Rijnpalts De Queen of the Isles op reis naar den noordpoolheeft reeds bij Cuxhaven zoo grooie schade aan de machine bekomen datdereis tot het volgende jaar moet uitgestLl worden De oostennjksche en pruisische kocpvaart ontvangt van de Denen eene scliarte vergoed mg van 100 000 th Het poolsche stadje Rossem bij de de rusaische grenzenis onhngs geheel verbrand Mep venvacht een hongersnoo in Chini Oostenrijk heeft lust omde Ionische eilanden te annexeren In Dienthe is na onderzoek geblekendat daarnog geene veeziekte bestaat Sedert 1815 1864 zijn m Eoropn 121 constitutien afgekondigd in 184S en 1849 bedroeg het aantal 43 De prnisi iche bank hee het di conto verhooi d tot opCt De ateen kolenproductie i sedert ISOO elke lo jaren bijn verdubbeld Zondag 13 te Panjs hegraven Boulous Baraka de laatste mameluk van het eerste keizemjk Ingezonden DE STAATKUNDIGE ONTWIKKELING DES VOLKS Er is meermalen en te recht de opmerking gemaakt dat ons volk t nelk ondel de beschadi dste kan en mag gerekend vorden lil zaken van politiek een zeer laag standpunt inneemt t Schijnt dat de vrijheiu die nij hier te lande in zulk eene ruime mate gen efcn let weinig medewerk om ons m üien toestand van shpeiigheid te lat n ele cderlanders locfa hto ben niet t fiiuws e begrip van ons staat vezen Zij meenen dit het buiten hunne roeping is om zich met zulke zaken in te li en Ter nauweinood gaat men stemmen kamerverslageii trekken zelden de aandacht van t volk Men laat de heereu mnr stil regeeiei eu bekommert zich daarover niet Die toestand valt nog duidelijkei in t oog n nneer men nagiat hoe het met de organen der politiek de digbladeu gesteld is en hoe het publiek ze ontvangt t Is beken 1 on e d igbUden zijn niet nat zij kunnen en moeten zi n c i on bieeki lu ons laud veel aan maar men kan het deu üi oi e i de reddciien met geheel ten kwade duiden dat zij o g lijks zooveel onzm in de nereld schoppen willen zij lezers vicden Aleniseen toch lee t mets liever in eeu krant dan m j lanslageu dieverijen Ijselijke gebeurtenissen huwelijks aanvra en ellenlange ainkondigingen van m lz extract HoUonav pillen en meerdere nietigheden die de beste bladen ontsieren Ander nieuws 13 voor t meerendeel overbodig Staatkundige belangstelling 13 eene zeldzaamheid De schaduwzijde in f nederlandsche volk 1 t staatkundige t meest merkbaar En vat voor surrogitcu men ook beproeft om aan dezen desoliten toestand een ei ide te maken t zal alles niets baten zoolang men deze uetrlandsche ziekte niet m den wortel aantast Eeeds in de school moet de knaap opgeleid worden om later met ijver ijiie burgerplichten te vervuilen En dit kan zeer gevoegelijK r tondtrnijs 11 de geschiedenis Het onderricht daarin moet hem i weg voor later bakenen Diarom moet het niet bestaan in j lartalien moordgeschiedeuissen van Plons V en Jan de Witt vrounen van illem I oosommmgen van a die gioote en voortreffelijke deugden onzer voorv leleren uitgerekte beschrijvingen van veld of zeesligen nets van dat allcs Mei moet daar burgers vormen t doel van ge chicdeuis moet zijn opleiding der jeugd tot een politiek volk Fu door de geschiedenis der laatste eeuw uitvoerig te behandelen en wekelijks een uur nn de geschiedenis v m den dag te besteden zood it de jeugd meer vin onze kam is lecit din dat het getal tnee bed gf zal men met weinig moeite dit doel bevorderen Dan eersü zal men bij ons van staitkundif e ontwikkelingkunnen spreken dan eerst zal bij de algemeene verkiezingengeen t ikel tcmbnefj on ngevuld blijven en wat meer zegt de kiezers zulicn door eigen oogeu leercn zien m een woord de dagen van nederlandsche onverschilligheid zullen gevlodenzijn O Kantongeregt Door het Kantongeregt alhier zijn op den 30 Augustus jl veroordeeld Een in eenc geldboete van ƒ 3 of een dag gevangenisstraf ter zake van het laten loopen van vee op eens anders m den oogst staanden grond Tnee eder lu eeue geldboete van ƒ 3 of tik een dag gevangenisstraf wegens het invoeren van ougekeurd vleesch binnen de gemeente Gouda Een in eene geldboete van 1 of een dag ge angenisstraf ter zake van het uitkloppen van vloerkleeden na des morgens tiei ure op de publieke straat te Gouda Een ia twee geldboeten elk groot ƒ 25 of twee dagen gevangenisstraf wegens het als gezagvoerder van een stoomboot waarmede hij de turfsmgelgra ht bevaart laden en lossen van goederen op een verboden plaats Een in eene geldboete van ƒ 1 50 of een dug gevangenisstraf ter zake van het berijden met een trekdier van een voetpad in de g meente Broek Burgerlijke Stand GOIDA Gebohen 31 Aug JohanneB Limbe tns ouders J L Zwarts en J de nes Jan Bosch f onilelinir 3 Sent Tohan = v ll nlmj o cd rs T Binuendijk en G Woerlee Elizab th Corflelm ouders G H Hiu en M Bode 5 Maria ouders C HuKt en IJ Pa scmier Johannes ouders B J van der Bre en D A J Icn Os OvuiLEDEV 30 ng At van Gent huisvr van T van Duijn 42 j 31 D an Boudestem huisvr au K Kleyweg 69 j 3 bept M an Es 59 SCHO0NH0 EM Ingeschreven van 25 Aug tot en met 1 Sept 1865 Geborln Johanna oudere B estelw aal en C Rietveld Cornelia ouders J Goedhart en C de Wit Dirk Overleden Levenloos kind van E van der Werve en J C Lamisbath