Goudsche Courant, donderdag 7 september 1865

11 360 Zondag 10 September OUDSCHECOURMT SGHLOSSER S WERELDGESCHIEDENIS V druk in 16 halt banden onopengesneden IS voor den buitengewonen lagen prijs van ƒ 16 50 a comptant verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar P C MAAS Jr aihier ïg NICOIAA 5 nOlFER m KAXTEE Mjd DociM Ie Gouda OJJ J0NK K01WI § T oris yR NCisc s haefte Uitgave van A BRINKMAN Lange Tkndeiceg D n 60 Openbare Verkooping jA TTT t Op bevel van de Arron T lujIliWiP ff Ti Regtbank te Rotterdam op Maandag den 25 September 1865 des voormiddags ten elf uur in W Hui den Hoek te Haastrecht ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris J G BROUWER NU HOEP van Eene kapitale HOFSTEDE N 37 met 22 bunders 13 roeden 37 ellen uitmuntend best WEI HOOI en BOUWLAND alies staande en liggende aan de westzijde van de Vliet ic Vlist Eerst in twee percelen en daarna gecombineerd op te veilen en af te slaan Te aanvaarden en te betalen op 1 December 1865 I Breeder bij biljetten omschreven terwijl nadere inlichting geeft ae voornoemde Notaris te Haastrecht Brieven franco Openbare Verkooping te GOUDERAK Op Maandag den 11 September 1863 I des Voormiddags ten 10 uur iü de Herberg bij C OOMS I De Notaris ADHIAAN KLUIT Hz geI vestigd te Moordrecht is voornemens ten I tijde en plaatse bovengemeld bij Veiling I verhooging en afslag te verkoopen NO 1 Eene BOUWa g MANSWONING SCHUBWBI rEN ere tuin en BOOMGAARD al3medeeenigePerceelen BOUWWEI WEIen HOOILAND alles naast en I achter elkander gelegen onder de gemeente GOLDER K in den Polder Kattendijksblok ter gezamenlijke grootte van 10 Bunders I 49 Roeden In diverse Perceeleu N 2 Een HUIS en ERF teOoiDEKAK op het Dorp ter grootte van 1 Roede 64 Ellen I Alles Ireeder bij biljetten omschreven Informatien zijn to bekomen ten Kantore van den Notaris KLUIT voornoemd alsmede bij den Heer D KOK te Gotiderd S f Prijs van het gedestilleerd bij G Fvan de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46V o 0 0 per kan 59 cents Jenever 24 = soort Moutwijn a 462 o o per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 463 io o V i 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA e September 186 5 ADVERTENTIEN I Ondertrouwd p De ondergeteekende betuigt ook namens ie kinderen zijnen hartelijken dank voor de blijken van deelneming die hij met hen bij het overlijden zijner geliefde echtgenoot mogt ontvuugcu N IJZENDOORN Gouda G September 1865 TUvKLiM 25 Augustus 1S65 vJ Eenige Kemii ffevini ij sj j Jj j s io SF TKEEÖOGST DepGt GOUDA en OMSTREKEN Getrouwd M L A KOCK Bij H J KABEL OOSTHAVEN J 1 M MALOTAIX Beugen op Zoom t Sept ISGo f qj 1 zijn te bekomen de THEEËN van de firma Wed J vak der CHUS ZOON te Delft in pakjes van 5 2 en 1 ons Prijzen van 60 Cents tot ƒ 2 50 per 5 ons Prijscüurantm hiervan koitdoos te Itkotiien OPENBARE VRIJWILUGE VERK00PIN6 1 te GOUDA De Xot iris ILLEM IIF XD IK vax MEUKEKEN residerende te Eotterdma als last hebbende van 7ijn principaal is voornemens op Donc erdag 14 September ISCia des middags ten 12 ure in het Logement het HerthUiS aan de markt te Gomh publiek te veilen en op Donderdag 21 daaraan volgende mede des middags len 12 ure terzelfder plaatse in het openbaar te verkoopen Ondcrscheukne perceelen extra best 811 WOl toegemaakt WEL Of j HOOILAND BOUWLAND en WATERING te zamen groot 5 Bunilcr = 9lj Hoed 40 Ellen zeer gunstig gelegen nabij den HuUteeg in de gemeente BerketiKovde bij het Dorp en zulks in de volgende Kavels X 1 1 Bunder 5 Hoeden extra bCSt WEILAND en WATERING gelegen aan de zuidzijde van den Iliiiiireg strekkende voor van het eigendom van den heer Pieter Snel tot achter aan het volgend perceel kadaster Sectie C WK 267 27 272 273 en 274 gedk N 2 Omstreeks 1 Bunder 9S Hoeden extra best WEI en BOUWLAND mitsg iders WATERING gelegen als voren strekkende van perceel X 1 tot aan het eigendom van Je Geoctroijeerde vereeniging van den Crimpener mrd kadaster Sectie C N 274 gedk 275 276 en 277 N 3 Omstreeks 62 Koeden 30 Ellen extra beSt WEI of HOOILAND BOUWLAND en WATERING gelegen annex elkander ten noorden van den IIuMrrg strekkende uit de watering ter halver breedte tot aan het eigendom van den Ueor Pjf tfk Snel kadaster Sectie B N03 436 gedk 437 438 en 439 X t Omstreeks Bunders extrabest WEI of HOOILAND BOUWLAND en WATERING gelegen annex elkander nevens perceel N 3 strekken le van het eigendom van den heer Pieter Snel tot in de watering ter halver breedte behoorende tot perceel K 3 kadaster Sectie B N 430 tot en met 435 en 4 j gedk Belendende de voormelde pereeelen respectivelijk aan de eigendommen van Pietee SsïE DiKK Kool de weduwe Kroon Jacob Slingerland de geoctroijeerde Vereeniging van den Crimpenerwaard Maarten van Dorp Hrio Molenaar en PiETEHTJE VAN Heek huisvrouw van Willew Both Dezelve ijn gezamenlijk verhuurd aan Dirk Kool te Berkemcmiie tot kersmis ISfi voor ƒ l U in het jaar Aangeslagen in Grondbelasting over 1865 te zamen met ƒ 11 69 En omgeslagen wegens Dijkgeld van den Krimpenerwaard over 1864 63 met y 3 per Bunder en wegens polderlasten polder Berketmoude over 1864 met ƒ 0 60 per Bunder Bij den afslag zullen de perceelen eerst separaat en daarna in combinatien ten verkoop worden voorgesteld De betaling van de kooppenningen moet geschieden 27 December 1865 Nadere onderrigtingen zijn te bekomen ten kantore vau den Notaris van MEUKEREN m den Oppert op den hoek van de Sint Jacobstraat te RottenluM vieje Courant verschijut des Donderdags en Zondags i de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Deprijsper drie maandeni8 2 franco p post 2 25 Pe inzending der Advertentien kan gesciieden tot des morgens ten 11 uie Overzigt GOUDA den 9 September De engelsche minister Russell vindt de beste eigenschap der gasteiner conventie dat zij slechts voorloopig is ïrankrijk en Rusland hebben nog niet geantwoord op de mededeeling Pruisen schijnt de geheele zaak te willen afdoen zonder de kamer daarover lastig te vallen ofschoon de grondwet uitdrukkelijk voorschrijtt de goedkeuring der annexatie van Lanenburg Alaar ook daar zal nog wel eene revolutie noodig zijn voor men er aan denkt om de constitutie eene waarheid te doen zijn Dit blijkt almede uit de schandelijke regtsvervolgingen ingesteld tegen afgevaardigden over de in de tweede kamer geuite meeningen waarvan de vrijheid even uitdrukkelijk bij de grondwet is gewaarborgd En ofschoon de pmislsche afgevaordigden ongetwijfeld volharden zullen in de moedige verdediging hunner regten is het niet te berekenen hoelang die Bismarcksche overmoed nog duren zal Uit Oostenrijk verneemt men niót dan geruchten van leeningen doch dit is daar eene chronische kwaal die ten laatste alleen met den dood dat is met een staatsbankroet kan eindigen Er is toch geen vooruitzigt op een beter beheer en al konden Holstein en Venetië duur verkocht worden na kort tijdsverloop zou de slechte administratie de millioenen weder version n hebben In Hongarije en Zevenbergen zal men nog eens schikking beproeven een nieuwe landdag zal de oude eischen hernieuwen raar de verwarde toestand zal voortduren en het land met zijne onmetelijke hulpbronnen ïal arm en magteloos blijven Een pruisisch jonker raakt in het gedrang tussohen Frankrijk en Engeland De gi aaf zu Eulenburg pruisisch officier heeft een fransch onderdaan die engelsch geemploijeerde was een Elzasser kok van prins Alfred met sabelhouwen gedood en is gestraft met enkele dagen arrest De Elzassers komen op voor junnen vermoorden landgenoot en de vraag is of Napoleon geen lust zou gevoelen om Bismarck eens in t naauw te brengen Tegenover den franschen autocraat zal hij ootmoediger zijn dan ijij in Pruisen gewoon is De oorlog in Zuid Amerika levert weinige resultaten op en de geestdrift ontbreekt vooral den Brazilianen zoozter dat te Pernambuco reeds oproerige demonstraaen tegen den krijg zijn voorgekomen Uit Noord Amerika verreemt men slechts van het afdanken der legers nu liggen de generaals aan de beurt De te onder gebragte oproerige staten zijn bezig met de reconstructie wij zeggen reorganisati die hier er daar wel te worstelen heeft met groote moeijelijkheden maar die tot stand zal komen door de gematigde vastheid van den president die meer cu meer blijkt voor zijne grootsche tr ak berekend te zijn Öuttcttlanïr London 6 September De vrets voor eene verhooging var het disconto is thans geheel geweken De gunstige stand zoowel van de engelsche als fransche uaak de aanzienlijke hoeveelheden goud welke worden aar gevoerd waardoor de voorraad edel metaal zeer wordt vergroot dit alles geeft zelfs regt cm te hopen dat de koers van het disconto weldra zal worden verminderd Ter beurze blijft het inmiddels zeer stil zoo als trouwens gewoonlijk in dit saizoen het geval is De Mom Post raadt den duitschen middelstaten de interventie der europesche groote mogendheden in te roepen ter gunste der vestiging van een zelfstandigen sleeswijksch holsteinsehen bondsstaat Zoo lang slechts een voorloopige toestand bestaat behoeven zij het vooruitzigt to het bereiken van hun doelniet op te geven maar een definitieven toestand zooals Pruisendien verlangt zouden de europesche groote mogendheden ormogelijk kunnen bekrachtigen De veeziekte is nog geenszins aan het afnemen integen De prijs der Advcrtenticn vsb één tot zes regels met inbegrip vaa he zegtl ia SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Ctut Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte deel uit onderscheidene steden verneemt men dat het kwaad er vereigert en groote verwoestingen aanrigt In Ayrshire is men wegns de uitbreiding die de besmetting erfangt het meest ongerust daar in die streek voor ruim S millioen gulden aan rundvee is In sommige streken is de epiden ie zoo hevig dat de veeartsen aanraden de dieren af te maken zoodra zich maar een centeeken der ziekte bij hen vertoont Bij den directeur der North Britisch Railway heeft zich eene depuLtie vervoegd ten einde hem te bewegen terug ie komen op het besluit om zondagstreinen te laten loopen De heer Hodgson heeft alleen doen opmerken dat zich el spoedig van zelf zou openbaren of er behoefte aan was al of niet De eerste trein liep 11 zondag en de Scotsman zegt dat er een groot aantal psrsonea van gebruik maakte Alleen hadden zich een paar ijveraars onder dt menigte geposteerd die de reizigers uitmaakten voor zonen des duivels die voor een stuiver per mijl naar de hel voeren maai ielveu weldra voor het volk moesten wijken Volgens berigten uit New York heeft de president Johnson eenen wel beraden stap gedaan ten einde toenadering tusscben de republikeiusche of bewindvoerende en de democratische partij te bewerken hij heeft namelijk eene gcwigtige ambtsbetrekking den post van ontvanger der invoerregten te New York aan de democratische partij gegeven Die ambtenaar heeft 1000 a 1200 hem ondergesch kto beambten aan te s dlen en zoo is de benoeming van een democraat toi ontvanger der douanen te NewYork eene hulde an ce leniocratische partij zonder dat zij als een middel tot oml ooping kan worden aangemerkt Door op die wijze toenadering usschcn de twee groote partijeu uit te lokken verkrijgt het tegenwoordige bewind meerdere vastheid en worden de radicalen die eene strenge tuchtiging van de hoofden van den opstand verlangen aan hunne zwakheid overgelaten Den 10 en 11 aug is te Harrisbnrg eene vergaderingvan negers gehouden nagenoeg duizend negers uit onderscheiden oorden van den staat Pennsjlvania waren er vereenigd Naeene zeer ordelijke discussie is er besloten eene petitie aan hetcongres te rigteu met verzoek om in al de regten der blankebevolking te mogen deelen 8 Sept Volgens berigten uit New York van 26 aug heeft de democratische conventie van den staat Ohio hei besluit genomen om het constitutionele herstel der unie te ondersteunen maar zich tevens verklaard tegen het verleenen van hetstemregt aan de negers en tegen het voortduren van den suiatvan beleg Te Liverpool iju in de laatste dagen de eerste schepenuit de vroeger geblokkeerde havens van Noord Amerika aangekomen en had men berigt ontvangen dat het schip Francis B Cutting met katoen ter vvaarde van 580 000 doU van Mobilenaar iiiverpool was uitgeklaard In laatstgenoemde stad heerscht dan ook eene sints vele jaren ongekende bnitengewone levendigheid Eene lading vee per het stoomschip do Maas van Rotterdam aangevoerd en bestaande uit 280 stuKs is cnaer quarantaine geplaatst Het schijnt dat de veearts belasi met desu veillanee eene koe ontdekte die aan de ziekte leed en dan ook onmiddellijk vverd afgemaakt men koesterde dus vrees voorde geheele lading Het vee v erd alzoo in een ruimen en frisschen stal geplaatst on aldaar eenige dagen te blijven teu einde zichte vergewissen of meerdere beesten besmet ijn Tot nu toe isdaarvpn echter niets ontdekt De 1600 srhipen en 300 vai kens zijn aan wal gebragt en op de gewone wij e te koop gesteld In Ierland zegt de International heerscht op zekere p nten eene epidemische zi lte waardoor de varkens worden bezocht die den rijkdom uitmaken van den ierschen boer Te Westmeath een vlek van eene halve mjl in omtrek zijn 120 dezer dierea in de laatste weken gestorven Parijs 6 Sept Do depêches van den gezant te Washington ontvangen zijn bevredigender dan te voren De heer de Montholon heeft met president Johnson eene bijeenkomst