Goudsche Courant, zondag 10 september 1865

i Ondertrouwd p J H WIEESMA Sp Beroejtei Predicant te Amersfoort i en 151 M J r EECKSEN Ip Gouda 7 Sopvimber 1S65 De ondergeteekende betuigt ook namens zijne kir deren zijnen hartsUjkeu dank voor de blij en van deelneming d e hij met hen bij het overlijden zijner geliefde echtgenoot mogt ontvangen N IJZENDOOSN Gouda 6 September 1865 Bevallen van een Zoon Vrouwe C E VAN GENNEP VAN SON Gouda 7 September 1865 waarin deze zich gunstig jegens Frankrijk uitliet en tevens in gematigde bewuordiugen over Mexico sprak In de departementen waar de veeteelt een voornaam middel van bestaan der bevolking is heeft men met groote bekommering vercomen dat de veepest zich heeft geopenbaard in Engeland en Nederland Men vreest dat iagevaJ de ziekte zich in het noordelijke Duitschiand vertoont Frankrijk niet zal gespaard blijven Weenen 7 Sept De berigten alLier uit Mexico ontvangen luiden zeer ongunstig Men beweert dat aan keizer Maximiliaan slechts een middel overblijft om zich staande te houden te weten krachtdadige hulp van de zijde van Kapolcun Ontvangt hij deze niet spoedig en in mime mate dan is zijn ondergang nabij Berlijn 8 September Een der regeringsgezinde dagbladen bespreekt de vervolgingen ingesteld tegen den beer Twesten CR beantwoordt daarbij tegelijkertijd de beschuldiging van vele zijden tegen de regering uitgebragt dat zij zoo laat ia overgegaan tot het instellen dier geregtelijke vervolging Het blad zegt dat dit niet vroeger kou geschieden omaat de heer Twesten met verlof op reis was Weldra liggen de heeren Gneist irchjw ea anderen aan de beurt volgens dat blad Men heeft afgezien van het plan om de kamers bijeen te roepen tni einde door deze de conventie van Gastein te laten goedkeuren 11e regering blijft zie gelijk en regeert geheel iiaar eigen goedvinden zonder zich in t minst om de duidelijke letter der grondwet te bekreunen Florence 7 Sept Het officiële orgaan bevat een koninklijk besluit waarbij de kamer van afgevaardigden ontbonden wordt en de nieuwe verkiezingen op 22 October bepaald worden terwijl de nieuwe kamer den 16 nov zal bijeenkomen ötnnenlunïr GOUDA 9 September Hcjlen morgen omstreeks tien ure ontlastte zich eens hevige onweersbui boven de stad en is de bliksem naar wij vernemen ingeslagen in de woning van den heer D van Wijk op de karnemelksloot wa ir die de opcne deur voorbij uc vrouw des huizes die ligt getroffen werd aan den arm binnendrong ca loor den gang in een vertrek den spiegel beschadigde en verder etnig huisr iad dooreen wierp en zijn nitweg door een schuurtje nam waar een raam en het dak beschadigd werd zonder brand te veroorzaken en nu ia de derde kade eenen nabijstaiinder boom verbrijzelde en nog eens in eene schuur var den naastwonenden bleeker eenige schade veroorzaakte ur wij Z M heeil goedgevonden 1 te bepalen dat eene derrijks hoogere burgerscholen met driejarigen cursus te Goudazal gevestigd zijn 2 bij genoemde school met ingang van 1 October 1S65 te benoemen lot dir en leeranr den heer dr W Julius tot dusverre directeur van het instituut van Kinsbergen te Elburg tot leeraars de heeren J D van der Waals tot dusverre directeur der burger avondschool vai het genootschap Mathesis Scientiarum G nitrix te Leyden E K Lit totdusverre Iccraar aan hetgjmnnsium te Gouda F H van Moerkerken tot dusverre leeraar aan het gymnasium teLecuwarc n P G Luitjes onderwijzer te s Gravenhage L Nauta onderwijzer te Leeuwarden J J Bertelman onderwijzer aan destadsteckeiischool te Gouda en H J Steenbergen onderwijzerin de gymnastiek te Gouda Gedeputeerde staten der provinc c ZuidhollanJ nader gelet op de mtdcdeeling van den heer minister van binnenlandsche zaken betrekkelijk den aard en de behandeling var de ziekte onder Let rundvee opgenomen in de Staats Courant van den 29 augustus 11 n 3Ü2 en in het Provinciaal blad n SO waarbij de schorsing der veemarkten v ordt beschouwd als een middel om de voortplanting der heerschende ziekte onder het rundvee teger te gaan En in aanmerking nemende dat volgens de ontvangen berigten zoo van verschillende gemeentebesturen als van deskundigen de ziekte zich schier algemeen het eerst heeft vertooud bij het vee dat van ue veemarkten was aangevoerd hebben besloten 1 de besturen der gemcontcn ia dit gewest alwaar veemarkten worden gehouden ernstig in overweging te geven om zoolang de ziekte onder het rundvee büjft heerschen die markten te scbor=en te einde langs dien weg te helpen voorkomen dat de ziekte worde overgebragt naar die streken welke daarvan tot nog toe verschoond bleven 2 de aandacht der gemeente besturen te vestigen op het voorschrift van art J 9 der onteigeiiiiigswet volgens hciwelk in de besluiten tot onteigeaing vaa ziek of verdacht vee moet worden melding gemaakt van de schriftelijke verklaring van eenen deskundige dat d onteigening noodzakelijk is Uit Rotterdam schrijft men aau het Handelsblad Hetbesluit van den gemeenteraad om voorioopig de veemarkt afte schaffen heeft donderdag avond eene vergadering van veleslagters ten gevolge gehad Deze zouden vrijdag deswege hunnevertoogen bij B en W indienen De ziekte onder het veevraagt steeds nieuwe offers en de spoelingmarkt gaat drsronderook zeer gebukt eensdeels door de mindere hoeveelheid vee enverder djordien vele veehouders minder spoeling aan hun oven vee voouetten Door deze omstandigheid geraken ook de bran ders zeer in ongelegenheid Het Handelsblad meldt dat van de vier dingsdag te Amsterdam als verdacht aangehouden runderen twee door de runderpast zijn aangetast en dai gisteren vrijdag op nieuw 57 graskalveren en 4 stieren Jie van de markt alhier kwamengekeurd en ala verdacht in quarantaine zijn geplaatst Men leest in de N R C onder dagteekening van 8 dezer In den afgeloopen nacht is alhier wederom eene koe aan jé veeziekte gestorven Vier van ds vroeger vermelde verdachte runderen zijn ziek ge vonIen en aan den bergschenweg op eon land van de andere gescheiden in eene schuur geplaatst Het algemeen overzigt van het Bat Hand van 25 julijbevat o a het volgende Eene mislukte poging tot opstand te Solo en een hevige aardbeving in de omstreken van Ambarawa ziedaar twee gebeurtenissen der laatste dagen die vooral in haar onderliiiir verband beschouwd een uitmuntend thema zullen opleveren voor weklagten der reactionaire rtij in Nederland en sombere brieven harer Indische correspondenten Intnssehen schijnt alleen de tweede zaak de aardbeving van ernstige beleekciiis te zijn Het complot te Solo vond geen aanleiding in politieke woclzucht van inlandsche grooten of van ontevredenheid der bevolking maar in het onbekookte plan eens opruijers die door beloften en bedriegerijen zekeren invloed verkregen had De zaak is zonder de minste moeite gestuit vóór zij tot eeiiig begin van uitvoering gekomen was Zóó aUhans doet zich het gebeurde voorioopig aanzien De resident van Solo de beer N D Lammers van Toorenburg heefl zich in deze zaak zoo ijverig en energiek betoond als van hem te vcrwacfiten was Omtrent de schade door de aardbevingen te Salatiga Ambarawa en Banjoe j3iroe aangerigt mist men nog naauwkeurige opgaven de grootste schade is door bet militoire etablissemeut te Banjoe Biroe geleden dat volgens sommigen dreigt in een puinhoop veranderd te worden daar de schokten op die phuus nog steeds voortduren Men beweert zelfs dat Banjoe Biroe in den krater van een vulkaan gebouwd zoude zijn en veel knns heeft om geheel verzwolgen te worden Er is slechts weini verlies van menschenlevens te betreuren er zijn ecb cr ook gekwetsten Z Exc de gouverneur generaal heeft zich den 20 dezer pe Bromo naar da plaats des onheils begeven werwanrts ook de kommandant van het leger en de chef der genie vertrokken zijn De suiker oogst belooft in de meeste streken van Java gunstige resultaten het bemoedigende dat hierin voor de suiiierfabrikau en ïigt wordt echter meer dan opgewogen door dedaling der prijzen en de voortdurende onzekerheid omtrent d voornemens der regeripg ten opzigte dier cultuur Het verzoek dat eene in Nederland opgerigte maatschappij aan de regering gedaan zoude hebben om alle in West Java voor de koffijcultuur reeds gebezigde of daarvoor nog geschikte gronden op zekere voorwaarden aan 1 aar af te staan heeft hier de algemeene verbazing opgewekt Men is zeer nieuwsgierig het nadere daaromtrent uit eeu te Amsterdam uitgegeven hier nog niet verkrijgbare brochure te vernemen Boskoop 8 Sept Op donderdag den 21 en vrijdag den 22 dezer maand zal de ilhier gevestigde pomologische vereeniging hare gewone jaarlijksche vruchten tentoonstelling houden in de zaal van de heeren Hulsbos en van der Bie Van des voormi Jags 9 tot s namiddags 7 uren zal gemelde tentoonstelling geopend zijn terwijl op dingsdag en woensdag den 1Ö en 20 bevorens de beoordeeling en revisie zal plaats hebben Mogten vroegere tentoonstellingen een tal vr n liefhebbers liel ben uitgelokt dezelve met hunne bezoeken te vereeren ook n wenschen wij het bestuur der pomologische vereeniging en inzonderheid dat der tentoonstelling een druk bezoek toe waardoor zij zich zullen beloond rekener voor hunne onvermoeide pogingen om ook daardoor weder mede te werken tot bc regelen ea verbeteren der viuchtsoorten De vereeniging telt thans blijkens daarvan uitgegeven aaamlijsten 78 leden t w 40 van de 1 = 7 van de 2 = 13 van de 3 en 18 van de 4 klasse CrOrlnehem 7 Sept Door zonnige dagen en z voel weder spoedig aangerijpt belooft de tweede opzaailing hennip eenen voordeeligen oogst Met den gelling hennip is dit vermoedelijk geenzins het geraL De oorzaak daarvan ligt hoogst waarschijnlijk in de groote droogte deimaanden mei en junij waardoor de gelling nog kort zijnde te spoedig tot rijpheid kwam Bij het overvloedige vocht in de maanden julij en ang verkreeg de nog in vollen groei zijnde zaailing nieuwen wasdom tengevolge waarvan deze den gelling verstilde zoodat thans de schil of het lint van den gelling zich zeir broos en dun voordoet Gelukkig schijnt de zaailing over het algemeen een zwaar en deugdelijk lint te zullen leveren terwijl de zaad opbrengst zich als middelmatig voordoet oor men evenwel met dorschen is aangevangen valt hierover weinig met zekerheid te zeggen Met het einde van deze week is het plukken van den hennip als geëindigd te beschouwen Deventer S September Van flaar we verschijnsels van choferine waarover in n 359 gesproken wordt weet het publiek hier gelukkig niets ook zijn we hier tot nu toe bevrijd gebleven van de zoo gevreesde veeziekte In de aardappelen evenwel bespeurt men er velen die aangestoken zijn zonder dat wij juist willen zeggen dat de ziekte in de aardappelen is De vele regens der laatste dagen krijgen de schuld De menscaen verheugen zich hier al in t vooruitzicht opde amsterdamsche kermis velen hebben t plan Nadar na tezien Er zal een goedkoope trein loopen Men zegt dat een paard door dat I jt de verregaandeonvoorzichtigheid had zich op t spoor te wagen op den tijddat de trein van Zutphen voorbij kwam overreden is Sterkedrank heeft hier de ohuld toch eens niet Gemengde Berigten Door de ontdekking ecoer nieuwe planeet den 24 aug jl Klio genoemd de 84e tnsschen Mars en Jupiter is het getal der planeten tot 92 gestegi n De nieuwe i ctsbci alingen betreffende d suiker zijn in Eogelaud den 1 sept in ftcrkiiig gekoncu Liszt beeft 5080 fl de opbrengst van I zijn onlangs te Pesth gegeven concert verdeeld tusschen de kathoiieki protcstantsche eu joodsrhe inrigtingen an weldadigheid Iii Griekenland wil men het meer Kopais droogmaken De hertog van Augustenburg al IloJsteiu vrijttillig verlaten op raad van Oostenrijk Bij een nachtelijk straatrumoer te Bonn zijn twee personen gedood zes zijn gevaar ijk gekwetst en vele andere hebben ligte wonden bekomen De zwecdsche adsl verzet zich voortdurend tegen de noodzakelijkste hervormingen De britsche consul Cameron is door koning Thcodorus an Ab ssinie op vrij3 voeten gesteld De veeziekte is ook in Selgie uitgfbrokcn onder anderen te Evergem en Aalst De cholera is te Ancona bijna geheel verdweoeu De jortuge chc majesteiten zullen Italië Frankrijk en waarschijulijk ook Spanje bereizen Te Meppel zal de september veemarkt niet gehouden worde Jjarnum heeft vergeefs eene goed j som geboden voor de loge waarin Lincoln werd vermoord In Rusland bedroeg met het einde van IbGS het aantal fabrieken IJlOl dat der werklieden SfiS üO n de waarde van lm fabriekaat 242 millioeu roebels 2200 Sleeswijkers hebben te Koptiibagcn een be70fk afgelegd De verpleging der geknetstcu uit s keizers gevolg koitte to Neufch itta 30 000 fr per dag De onderkoning van Egjptc w l fc Parijs een leening s uitcn van 7a milUoen In het muse um van hrt Louvre is als geschenk des keizers geplaaisten levensgroot zilveren staisdbti ld van apolcon I d het eostuum Us leerling der milit school te Brienue Dingsdag zijn te Amsterdamvan Rotterdam aangevoerd eu in quarantaine geplaatst ver vau veepestverdachte runderea Een der hoofden op N Zeeland vil den s rijd tegen de Enftcl clieo nog vourfzetteur Diuiwlag is te Kousta tiuoiiel een groote brand uitgebarsten waardoo woensdag reeds 2500 huizen eu openbare gebouwen waren vernield In iraukrijk is verbodT de in en doorvoer van rundvee vcrsche huiden enz uit Engehnd a Jerlaud en K ilgie De romeiu iche wcrviug v il niet vlotfcn Aueoni doet een beiocp op de italiaausche weldadigheid om ontlast te worden van eenaantal weezer vviciouders aan e cholera bezweken Pruisen heeft wei geene vloot maar toch 21 gepensioneerde zceoJücieren Ju Brazilië is men zeer ontevreden over den oorlog die dagelijks 240 duirend gulden kost Bijhet laatste oproer te Bucharest zijn gesneuveld CO gewond 15Ü en gearresteerd 1000 personen De N R Cour öocmt den goudschen 2lï tiertentten vondeÜDg Jan Bc=cb met opgaaf van redenen Jan Aognst Plantsoen die ook reeds gedoopt zou z jn bijzonderheden hier vob ti kt oubekeLd De veepest is ook tot Ierland doorgedrongen De vojr acht dageu afgcmcakte en begraven koe vordt hi T volgeus het haagsebc blad nog aiti i in afzondering zorgvuldig verpleegd De onderkoning van Egvpte hepft verscheidea hoofdambt snaren ontslagen omdat rij voor de cfaoifcra fevlug waren even als hij zlU gedaan heeft Te Rotterdam is besloteu toL tijdelijke schorsing der veemarkt De gedenkdag van Garibaldis iutogt te Xnpcis is aldaar schitterend gevierd De peren zijn in England goedküopcr dau de aardappelen Ingezonden GocDA 8 September 1S65 De openbare gezondheids commissie te jouda gel ït op de tegenwoordig heerschende ziekte onder het vee in aanmerking nemende dat het gebruik va vleesch afkomstig van vee aan die ziekte lijdende naar file w iarsch jnlijk heid voor de gezondheid schadelijk moet in allen gevallen daarvoor schadelijk iaa zijn ja zelfs doodelijk en de keuring van i eslaffi vleesch aan groote bezwaren onderhevig is en tot geene zekere resultaten leidt beeft de eer UEd voor te stellen zoo spoedig mogelijk maatregelen te willen doen nemen om allen invoer van geilagt vee ie de gemeente Gouda te verbieden De commissie wijders nog bedacht op andere middelen welke de schadelijke gevolgen van bedoelde ziekie znuden kunnen tegengaan heeft de eer aan UEd in bedenking ie geven 1 of het niet nuttig zou kunnen zijn tot rigtige toepassing en nakoming van de bestaande verordeningen indien het verboden werd vee in de gemeente te vervoeren gedurende den nacM 2 cf het niet nenschelijk zou zijn gedurende mecrbedoelde ziekte in deze gemeente te hebben slechts ééne slagt en vcrkoopplaats van vleesch zoo ja daartoe voor zoover algemeene verordeuiugen in den weg mogten slaan de medewerking van de hooge regering in te roepen jéin weren burgemeester m wethouders der gemeente Gouda Marktberigten Gouda 7 Sept Tarwe Poolsche p last 2S0 i ƒ 310 Zeruwsche per mud fS a f J Rogge lul ƒ 6 ii 6 50 bnitenl ƒ 50a 7 00 Gerst ƒ 4 00 i 5 Haver 2 50 a ƒ 3 0Ü Boekweit Fransche per 210G ned g ƒ 159 Noordbrab ƒ 175 a 180 Erwten ƒ 7 25 a ƒ 8 Bruine boonen f 9 a ƒ 13 Paardeboonen 5 70 a ƒ 6 30 Duivebooneu ƒ 7 50 a 8 Hennipzaad ƒ S 50 Ter veemarkt waren behalve eenige graskalveren slechts 8 runderen aangevoerd waarvan vier koeijeu werden verkocht Vette schaj cn en lammeren zoowel als magere varkens en biggen gingen zeer vlug van de hand Goeboler ƒ 1 20 af 1 40 Weiboler ƒ 1 09 ƒ 1 12 Kaas Aangevoerd 20 partij en f ii f 26 Burgerlijke Stand GOl D l Geboues 5 Sept riciernella Adriaua ouders H vaa den Heuvel en F T il Gogli 6 Johurna ouJcis W OvEKLEDES 6 Sept J Sorel 5 w A de Frankrijker ed C Xed riof 73 j GfcHuviD 6 September J lïeetidan en E Schoouderwoerd W G Willemse en J C Rodie ar yioi Tfe a i SsSj ö L 2biac rl TS g UI Getrouwd g IjI NICOLAAS HOFFER de KAXTE t 5g Med Doctor te Gouda VJ i ü 1 3 JoNkisonit J LOSISA l RAXCISCA van IIAÜTEX K tcüs 5 S f 1I a 1 KM S September ISG Ï Jï Stoombootdienst lie I fssel Tan GrOUda des Zondags s morgens 6i uur Des iJaandag cp Dingsdags smor rtn 6 uur de overige dagen ten 7 uur Van Rotterdam des Zmtdags s namiddags ten 5 uur de overige dagen namiddags ten 2 uur Dagelijks Retourkaarten