Goudsche Courant, zondag 10 september 1865

B 5 = p B 0=3 K o S ft rr z 9 Oq fri X fr re o P B M Q O OS 03 t N3 = 2 S Ü tiT o c £ = c o p = c I JL et g B 5 g S ir 2i S 5 dü ai B S 2 S oSg cjj ji r 05 oi w ö Ca KI F o Vj ü la w m OSC5 OSU LOOOeOe£000 0 f 03U D OOi CO ijk lik co OC 00 W 00 1 J = Cs os OO D3 en ÏD I t K O O CIO to 1 1111 w 1 I OPENBARE SCHOLEN De l LAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te POUDJ brengt tci i lgemecne kennissc dat op WoenSdag 13 September e k inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare Jongejufvrouwenschool de Hollandsche Burgerschoci de Tus SChenSCllOOl voor minvermogenden en de aan deze beide laatste verbonden avond of herhalingschool of aan de Stads armen en Bewaarschool De inschr ving zal plaats hebbeu op borengemel i i dag des namiddags ten vijf UrO in de respective SchooUocalen Alle kinderen aan de openbare scholen opgeni men moeten bij hunne komst ter scholc voorzien zijn van een bewijs van el afqeloopen vaccine of doorgestane ihukrdekte Namens de PI SchoolcOMmiuie Goi uA G Sept 1365 J B PESTERS Jz Secretaris