Goudsche Courant, donderdag 14 september 1865

Jering zal opsluiten t hof zal eerst den ü of l October te Compiègne terugkeeren n aar schitterende feeaten zbUen plaats hebben ter eere van den koning en de koningin v n Portugal die omstreeks dat tjdsiip alhier 11 Sept Oe Pitrie meldt dit snif E s ll eene circulaire heeft serigl tot Ercel n vtif en oordigei s lu het buitenbnd waarin het britschc kabiutt dezelfde zienawijzeaangaande4e conventie van Gostem te kennen geeft als de fransche regeringHer zegt woordelijk dit de corventie fene afkeurenswaardigeen onwaardige handeling is in onzen tyd In het noordel departement zijn de hndbf n ers zeerbedacht hun vee te verliezen dat een der o aamste rijkdommeii van die streek uitmaakt Hjnne v es is dairop gegrond dat de runderpest zich w een nab j de grens gelegen belgisclidorp heeft vertoond De iegerir bi en toonen ditmial vnj wat minder overhaastmg d gevvconlijk om de jongste berigten uit Mexico aanhu e lezers te doen kennen De dairin opgesomde feiten blijkendan ook vrij ougun ii ie luiden Behilve een bloedig gevechtte Weenen 1Ü ï ipt Het iremdenblatt zegt uit eene goede bron te wefn dit de meeste leden van het ministerie eerstdaass voorbereidende mntregelen zulleu opeubiar maken nopens ecnige gewigtige a ingele jenheden van bestuur De poolsche dagbhden vin Callicie houden zich alle onledig met het bespreken van de aanstaande bjjeenroeping vinden lui Mij fn de toegezegd uitvaardiging eener gemeentewet ten snüi re waarv i mar men onders lt de plaatselijke behLïeu V el beter dan vroeger zull n behartigd worden Destemming der bevolking dairdoor veel verbeterd e al depoolsche d liïbladen ondersteunen de pl w f n der regering 12 Sept De ttiener Zeitung bevat het decrei waarbijde zevenberg che landdag tegen 19 november wordt bi een gt roepen en de vonjre berm innstud che landdag wordt ontbondenHet eenige en uitsluitende ondciverp dat aan den nieuwen iiuddig t r bernd lasmg zil worden ing dieud is de herzieningvan het eers e ar ikel der wet vin het jatr IS IS over de vereen ging van Hoiig inje net venbergen ten opzigte der gemeen cnappelijke behnsen van ueiJc landen Pe luitenantveldmaarschilk gr f Crtnevelle is benoemd tot commissaris bi en Iinddig De Deba te weerspreekt het gf iucht dat de ministernndbesloten heeft tot het nemen vin repressieve maatregelen tegendedigbhden liet bhd verneemt verder dat behalve het openbiar geniaikte verdrag van Gistcm nog een bijzonder protocolbestiat wiariu de contracterende pnrtijen zich verpligten ombirnen een bepaalden tijd ook over eene definitieve regelingder 61 ik van de hertogdommen te onderhandelen öinnenlttnti GOLDA 9 September De soederenlrein van den neJ rijn j oorweg die gisteren middag omtrecks een ure van Rotterdam aihier moest passeren n V m = poür vii elen is dooi ou ttentie van ee i spoor vcg achitr ilic het e centriek verkeerd had ovcrj i hnlu op eea ve keercl spoor gcloopen tenvijl de wachter onder het passeren Van dcD trein zijn mi lag bemerkende het excentiiek weder hid overgehaald waudoor twee goederen wagens uit het poor zijn geraakt en op zijdc gevallen de van Amsterdam komende tremen hebben daarbij eenige oponthoud gehad Is dit ber gt misachiei met geheel naauvvkeuiig men schrijve dit toe aar den onnil die hier chijnt te bestaan om bijzonderbeden mtde te deelen t=n aanz en van bet op den spoorweg voorvallende Ook gisteren toch werden een ainfal personen op net ttrreir toegelaten mnr dit pan den bengtgever v p de Courant hotzeer bij dit beleefd gevraagd heeft geweigerd door den aarnemenden stationschef Martens en den besteller KouncL urg Naar ffen verneemt zijn de wetsontwerpen tot vaststelling d = aatsbegrootiBg voor 1S6G fer landsdrukkerij afg gev ii zoodat de tweede kamer onmiddellijk ua de opening der zitt ng de gaiische taatsbegrooting m druk zal kunnen ontvangen Bij kon besluit vun den = ept 1865 is bepaald da de ttgenwoordige vergadering vin de staten generaal zil worde gesloten op zatu dag den 16 sept 1S05 des n ini d 0 n twe ure De minis er van binnenl zanen is gemagtigdom zich op het bepaalde tijdstip te begeven in de vergadering van de taten generaal ten einde de vereenigde zitting derb e kamers in s koaings naam te luiten j Bij besluit van 23 aug 11 heeft Z lU de bezoldigm van de commiezen bij de ministeuele departementen vastgesteld op ten minste 1700 en ten hoogste ƒ 2000 s jaars Het Handelsblad zegt het volgende met zekerheid te kmnen mededeelcn Zoodi i de veepest zich hier te lande ver toonde begaf zkL een der kundigste veeartsen J B Snellenop Akkerorii onder iloord recht naar Dresden bijden ministervan binnenlandsche zaken confereerde met Z Exoell en ahgevolg daarvan keerde de minister zoo spoedig mogelijk naarhet vaderland terug ten einde met deskundigen de middelenter beteugeling te beramen De minister van binnenl zaken heeft ter kennis vanalle ondernemers van sioombootdiensten gebi agt dat de hunverleende concessie tot het vervoeren van vee tot nalere bekendmaking Mus IS te verstaan dat het hun geheel vr blijft het vrvoer van vee te weigeren In eene circulaire van den commissaris des konmgs mdeze provincie worden de grenzen van de streek naar de ziektekan geacht worden te heerschen aldus omschreven van Katwijk tot Lev den langs de zuidelijke grens dier gemeente ver der den Kijn lanjs tot bij de Gouwe feluis van daar langs deGouwe tot aan Waddinween van Uiddmxveen oostwaarts naarlleeuwijk lings de noordelijke en oostelijke grens der gemeenteBroek langs de oostelijke grens der gemeente Gouda naar deaIJssel voorts langs den IJssel tot aan den hoek vau denSlormpolder krimpen a d IJssel van daar oostwaart langsr len e Mia de Lek op tot aan Schoonhoven en Nieuwpoort van Vieuwpoort m zuid zuid oostelijke iigtmg tus clieiidesei enten 2 eu poort en Langerack Ottoland en Goudrnan midden doo de gemeente Peursara tot aan de Giessen en verderdat w ittr m zuid wes elijke rigting volgende tot Gies eiidam van daar westwaarts langs de Merwede om hngs Dordrecht door de Killen in het HoUand ch Diep te vallen en m diirde zuidelijke grens der provincie te volgen Er wordt opdien grond gewezen op de noodzakelijkheid dat ge 11 vee eaangewezen grenzen over chrijde en dus aan de aan die grenzen liggende gemeenten den raad gegeven alle in u t ofdoorvoer van runderen over die lijn tijdelijk te verbieden L commissaris des koniiigs m de provincie Zuid Holiard heeft bij circui u van 11 sept uh burg en weth der se meei ten m die provincie tjenoodigd 1 om de 111 hupue geiueente gevestigde onderneii ers van stoorobootdien ten die vee vervoeren ernstig aan te manen om op Je boo en dephil v lar vee gestaan heeft onmiddellijk na de ou c iepnig zeer zorgvuldig te doen reinigen en vojr dat dit geschied zij geen ander vee aan boord te neme 2 om ter bevordering eeuer goede controle over de verplntsmg vaj vee de in elke besmette gemeente bij icilcen veehouder aanwe ige undereii te doen telk 1 en die ttiling dikwijls en op onbepaalde tijdtn te doen herhalen daar lings dien weg elke verandering nelke niet behoorlijk door den veehouder k in worden opgehelderd op het spoor zal kunnen brengen van ontduiking der bestaande verordeningen en dergelijke ontduikingen diirdoor voor bet vervolg zullen worden voorgekom n Uit Delftbhiven schrijft men vin gisteren dat sedert het Uitbreken der ziekte ils lek of verdacht zijn aangegeven 117 runderen vv larvan ló gestorven 29 geshgt en 17 onteigend ijn terwijl er 9 beter zju en nog afgezonderd worden eu een ru ld nis g it 1 beter weder bij anderen is in de weide gedain Ten einde met de meeste gestrengheid de veiordeumgen betiekkelijk het tegengaan der verspreiding van de heerschende veepest te doen naleven vernam men uit s Ilnge dit van daar acht detachementen kivaller e oestemd wnreii en reeds dingsdaj jl vertiekken zouden om onder toe igt v ui den 1 luitenant llijnbcnde van het 2 = regiment dragonders in ver schillende gemeenten vaa de provincie Zuid Holl ind dienst e doen als hulp marcchaussce gelijK daaraan dan ook reeds wer kelijk gev olg i gegeven en gisteren een detachement te Boskoop IS ge tationncerd Den 29 aug 11 s door den gemeenteraad van Stolwijkbesloten d t de gewone veemaikten gehouden wordende inde n uen October eu november dit jaar geen plaats zullen hebben Ven lee t in de Arnh Ct In Arnhem blijft men vanoordeel Jit het nemen van maatregelen eerst te pas komt wanneer he ieke vee zal zijn ingevoerd Ook het gewestelijk bestuur behandelt deze zaak met de zelfde onverschilligheid Onteigend afgemaakt ec begraven zijn o a te Gharlois e tnkoe te Kozenburg S vliddelharnis 5 te egwaart 1 te Beigschenhoek 1 en te Steiu 1 terwijl aldaar teven zeven vaarzen die met de afgemaakte op ten stuk lind liepen m den polderStem Zijn afgezonderu en onder toezigt gesteld Blijkens eene m het amsterdamsche olksblad geplaatsteaankondiging onderteekend door de heeren H P Bcrlage P B Bouman A Kuenen A D Loman en T Slodderman z is deu iO aug jl daar ter stede eene bijeenkomst gehouden vin protestantsche godgeleerden der moderne rigting toegedaan an de 50 genoodigden hebben 47 aan het tot hen gerigte verzoek gevolg kunnen geven De zamenkorast heeft all en moeten strekken tot iet bespiekeu van onderwerpen die in den tegenwoordigen toestiad der protestantsche kerk bijzondere belangstelling verdienen geenszins tot het nemen van besluiten waardoor iemands vrijheid van denken en handelwijze in het minst zou kunnen belemmerd worden Vau de bedoelde onderwerpen zijn een drietal ingeleid door verslaggevers ter spraak gebragt Omtrent de vraag in hoe ver het wensche jk ken worden geacht een populair nederduitsch organn van de moderne rigting in het leven te roepen IS men nog met tot een bepaald besluit gekomen Daarentege IS met algemeene stemmen goedgevonden om in het lanstaandt voorjaar ederom te Amaterdnm eene tweede meer algemeene bijeenkomst te houden waarvan het bestuur behilve aan de bovengenoemde heeren tevens opgedrigen is aan de heeren S Hoekstra Bz J h Maronier F Riuwenhoff en J G L Nolst Trenite Boskoop 12 Sep aa heden af is alhier voor een onbepaalden tijd gestationeerd een detachement hulp miiechiussee van het 2 = regiment dragonders sterk een wachtinees er b di 1 gonders en 9 t oeppaarden hetwelk alhier dienst zal doen om te zorgen dat de navolgende lijn niet door eeiiig rundvee worde overschreden van den rijn bij de gouwesluis langs de Gouwe tot nddinxv en van onr oostw arts naar Reeuw ijk langs de noordelijse en oostelijke gren der gemeente Bi lek lings de oostelijke grens der emeeiile Go da naar Jen IJssel Gemengde Berigten De eem irkten te Delft 7ijn voorlo pijf geschorst 4bl cl Kader is einütlijk na ir 8 e op ilis gegaan Op den spoorweg vau Maastritht naar landen i clq pcrsonentrem in botsme gekomen mtt en gocdir utrein waardoor eemgt a eus Ingezonden Mij heer de Redacteur t Is een gelukkig verschijn el dat uw blad zich meer en eer van den algemeen heerschtnden krantengee t zoekt los te scheuren dat ge u een hooger d iel voors elt dan het rondstrooien van allerinteressaut te nieuwtjes die ge jonl jk sierk gekruid moeten zijn om den reeds overprikkelden smaak vau het krantenverslindend publiek te bevredigen t Is vooral een gelukkig denkbeeld in uw blad wel stukken te wil en opnemen over noiltondenciji Met genoegen lazen we de o istellen der laitstc weken Hirde wiarheden werden daarin ge egd w ur heden die ons om der wille on ei ondenvii7ers en f uzer open bare scholen pijnlijk aandoen miar die niettenin vaarheden blnven Vergun ons naar aanleiding van t opstel De staatkundige ontwikkeling des voiks een en e w o rd 1 ij beamen ten volle de hoofdstrekking vin t stuk de e loonljk gevolgde methode bij t onderwijs m geschiedenis ie peesden Uij stemmen volgaarne toe dat op de meeste schoen het onderwijs in geschiedenis 7ich bepaalt tot een dor en geestdoodend memorizeeren van iiimen en jaargeialleu dat de kinderen on e volksscholen bij t verlaten u er inrichtingen al heel weinig begrip hebben van t geen te weten een eerste vereischte vooi goede staatsburgers Ook wij keuren het af onze jeugd in hoc dzaak be ig te houden met moord ansl gen enz De wijze Ki rop volgens den steller herlevi ig te brengen in de staatkundige flauwte waarin ons volk verkeert de manier wnrop de heer O geschiedenis in ouic school wenscht behandeld te uew komt ons echter minder gelukkig voor Met te veel minachtmg spreekt seller o i over i negere toestanden over de vroegere geschiedenis van ons o er de igiooti en mortreffeljke deugden onzer noortaderen Waaromvooral die liitate noorden zoo spottend gesproken A j ioudende kennis van die groote en voortreffelijke deu den der vaderen on e jeugd net gaarne willen onlhüudcn ze ziju onsde zekerste hefboom tot het opwekken van een krichtig nationial bewustzijn d it zoo streng eeu veieischte is voor de staitknndige ontwikkei ng eens volks Wat toch is een volkzonder voorleden wat eene nat e zonder gesehiedenis Is degeschiedenis van h nedeuindache olk niet diir om aan de etlerlinders der lö eeuw te leeren dat het vo K e uk gegrond IS op de deusleu mocht het ijn groote en voorlreffelnke j vin dat volk op de zucht n ar vrijheid en e fstandighcid die alleen een deugdzaam volk k lu bezielen j s de reuzenstnja met al zijne voorst llingen en weeën met arom het Jeugdige oog te doen tintelen viu vieugle over eeuvolk dit zoo deugdzaim zoo f groot en zoo voortreffelijk was en zal de knaap man geworden mets hebben aande weteuschap van dat nlles W ij gelooven t niet Zou hijflauw kunnen zijn zou hj bel igstelling kunnen m en inhet erfgoed der vaderen zou hj de belangen des lands kunnen opofferen aan secte geest o partijbelang m n heeft denjongeling dan stellig niet gewezen op dat gedcel e onzer gesehiedenis waarin don ere bladzijden sommige met afschuwelijke tooneelen ontsierd voorkomen Men heeft ze hem dannooit aangetoond die tooneelen waarin gepstelijke hoogmoeden huichelarij zich verbergen achter het masker van vroomheidom zoodoende persoonlijke eu partijoel mgen te doen zegevieren hij IS nooit door voorbeelden der ge chiederis overtuigd hoe elleudig een volk is dat afwiikt van de v lortreffelijkc deugden zijner vi leren en zich un lediguei I en werkeloosheid overgeeft hoe zulk een tocstind Ike ontwikkelingder massa onmogelijk maikt eu geenc andere gevolgen hebben kan dan die vin immer en elicnde W ij verheugen onszoo goed al elk rechtgeaard Nederlauder vver den gelukkigentoestand van ons vadeiland ook wij willen onze kindert n reedsvroeg gewezen heiben op onze vrijzinnige stiatsin tellingen maar met zonder hun tevens aan te toonen dat die instellingenc lar zijn ten gevolge Ier groote en voorlreffe ijke deugdenonzer vaderen wij willen die stiitsiustellmgen niet ifge leiden zien van de geschiedenis onzes volk zouUr ueze is onsgeheele sta itsbestuur zoudi r grondslu eene v ooi ui ndi outikkcling ee 1 droombeeld de staatkundige ontwikkel ug desvolks een ler en mm fi Burgerlijke Stand fiOLDA GtBOREN 6 ept Andreas Iciaski 8 Maria ouders P Geirnaert en M Andruls 9 Geuit ouders A de Erus en M de OVFKIllE 7 txpt van der Mal CS j M 4 clla l 5 w 8 H Leerntvelt fi 10 I vm den Berg 18 I P Mik rs Cm CJGil 70 j A kervel 77 J H M Baan vr V n J v ao Dobbelen 40 vöTIdïa van 31 Knv tot en met 7 Sep lb j5 Gebouen Jacob ouders P Koes Pak W ilhelmina Joharna ouders F Vermealen en W iaui on Gen tjc ouders J J Junïtlmg en A van Feuweu Maiia oaders C vau Dijk eu G van der Lee Petronella ouder C in I ccav en tn J Lemmers Aartje Cornelia ouders G Slaat en D Doo bn O VEEiFuiN J bpiaigiien 20 i Huizer ruim 3 j H eenendaal 68 j ecbtgeroote viu A C van der Kas OMiHilBolwD L van dir landen bijni 2o j met C langcndam 25 j H strootman bijna 30 j met C J van der Goorber 28 j