Goudsche Courant, zondag 17 september 1865

1865 Zondag 17 September W 36 ADVERTENTIEN GOUDSCHECOUKANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D qO 60 i I iV il i I G L 1 SMEULÜEUS f l Tun JFoerden É met M T KllAMER Zv vNüiM Ij L eptember ISS ï LfHi e tit al c f e K t i jt ill De HOOliE RAAD dek NEDERLAX DEX hfef o 23 Ar Lrii u3 i a in Mf OUXE MAR NA IJZE VDOORX j dochter lan deU llcer XICOLAAS ÏJZEXJ OORN u van h ijleu Vrouwe AXTHÜX A MARIA IMANS nonenje te Gouda verleend brieven v tii meerdcrjarigverkla rin goedgekeurd bij s Koniug3 beshiit v i 4 SeptembT Im ö n bH j rcgistreerd 1 I i5 Hf ke liur g vcu al de regieu bij de wtt aap meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 17 s R arg Aitboek KRAUENHOEF Proeureur voor deu Hoogen Raad IV HOOGK RAAD i FH XEDERLAXDKX heeft op 25 Aug IbGS aan WILLEM KKA X zoon van ARI3 KiiAAX en 1 ANX i T I F V N DE T M beiden overleden woniude te Zi ï l lf adJinxveen verieenci h rj metrJcrjarig verklaring goedgekeurd bij s konipgs besluiu r i Sept ï lö n SO geregistreerd b Sept 1 0 welke hem L c ti a d r rrto uj de et aan meeraerjarigen toegekend behouden de bepaling vnn art 47 S Burg ANetb ek KRAIJE NriOFF 1 iii reur voor den Hcogen Raad Een BURGER JUFVROUW die tel ongeschikt is tot ruw en zwaar werk üiedt ich lan als ZOrg¥Uldige huisbewaarSter of ter besturing eener kleine huishoiiding Brieven Jr iiico onder let er X bij den L itgever dczT arr nt TË HUÜR m it omuuldellijKe nauijheid van de IIjoijnc Bnrijtr ciioo teOoiD een gGmeU beleerde Voorkamer Te bevragen onder letter 1 bij dep Brct t y R VCGri XiAXK cpdea Laujen Tiende eg D 3 aldaar I Ot GOVT a en OMSTREKEN Bij lï J K BEL COSTHAVEN zijn te beKomen de THEEEX van de firmWed J v n der CH1J3 ZOOX te Lei t in pakjes van 5 2 en 1 ons p y 1 Cents tot ƒ 2 50 per on FrijiCOur i ittii liierran Ib feloüi te bekome t Men verlangt om dadelijk in dienst te treden eene DIENSTBODE van de Protestantsche Godsdienst bewijzen kunnende overleggen van goed gedrag Zich te vervoegen onder letter B bij den uitgever dezer Slijni en MaagpiUcD Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste ge olg tegen de sLijm en als maagversterkend gebruikt worden door bare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zier zaCbt laxerend zyn zijn tegen Ü2i cent hel Doosje me berigt van hel gebruik verkrijgbaar doortusseheukomst van de beeren A iiiterdu Ruijs en Weisseubruch Apoth b J do steeg niheui V E Verster Vetjflmren J Koch Decente G J Erenst h rd tdit II T Giltaj Gouda i i ijoekenoogen Apotheker firma Wed J A P P V d Heijden lu de Wiidstraat s Jlujc J Visser en Zoon Apoth Spuistraat Leydeii O A van ïricht Apoth Haarlemmerstraat EotterdttM v Santen KoIfT Apotb korte lloo dsteeg Schiedani ed A Eombouts ikhoon iuven L ükhuijsen btolirijk A Zijderlaau Vti chf E Alteua Apoth en Drog opden steeuweg over de Donkcrstr n 37 2 Zeceiihiilzeii A Prins 15 De sLlJM en M VAÜPILLEN bereid volgens het ecbte recept ziju door mij te Gvu la ailei eti ntii i iU d verkrijgbaar gestes i bij deu Heti J ü BOEKEXOOGEX apotheker opvolger van deW J A i P VAX Diu HEIJDEX in de Wijdsiraat Üiu elk doosje der ee fe en sints onheugelijke j u en gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met i hmdteekeniug van J J sCUKEüDER Apotheker welke haudteeLeuing zich ook bevindt op ho CQ lL k waarmede het doosje verzegeld la Men gelieve d i r viel attent op Ie ziju en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht iu omloop te brengen VOOR VIJF GULDEN ontvangt men in den BOEKHAXDEL au ü L V IX DAM Ka Kuiiipeii een 1 keurigen magonijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoscoop platen £ iere i Jrance Tevens voorliauden eene ruime sorterin plaatjes van 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 05 7 0 en ii j 75 Cents per stuk waaronder fijne glazen transparent Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Assen bij J O van Houten Gouda bij A Brinkman Grouiiujen bij H W van der Kamp Goei bij E Kleeuwens Zoon l iiri iereud bij L G Post Aanvragen om de put franco Goeilkoope MUZIEK voor PIANO Uitffare van F KOKSMA te Franeker Depothmider A BRINKMAN te Gauih Ascher Feuille d album mazurka ƒ 0 35 Yaillance Polka militaire 0 35 Yelva Alazurka de salon 0 50Chopin Cf 7 cinq mazurka s fl 45 op C4 trois valses n 1 Desdur 0 30 II II II 2 CismoU 0 40Cramer Bouquet de melodies dePAfiicaine l OO Hunten 3 fantsisies la Margut rite 0 40 Ketterer op 170 l Africaine fantaisiede salon 0 70 Strauss Grande valse sur l Africaine 0 60 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid vau minstens tien kar a contant Zuiver o ergehaalde JENEVER Ti 4G2 per kan 59 cents Jenever 2 = soort Moutwijn a462 jpi per kan 57 ceits inl BRAXDEWIJX 462 io per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD i 13 September 1SG5 Prijzen der Effccleii AMSTERDAM Dingsdag 12 September Lj iirslc Ilüuiiste Gfblc cii pCt koers kocro koi vs Ked w sch 2V2 O2V16 O ïVio fi ic dito 3 Vi k dito 4 36V2 ts 96 if l andelm op resc 1+6 146V4 140 België Roths 2V2 Spanje obl 2V2 S J s Portugal obl 3 4GV2 Rusl obl H 5 99I 8 d 1S2S 29 5 d 6 serie 5 SSVic do Lond 1862 5 d Anist l864 5 97 dö A nst lSfi0 4 88 Aand spoorw ƒ I9IV4 192 192 Oost Metall 5 pCt 59 59 dito dito 21 2 3OV4 dO renteAmst 5 9 4 79 8 79 V c d nat 1854 5 623 4 62 3 d inzilv 1864 5 67V8 67V4 Italië Amst 5 62Vo Turk binn 16 467 3 Griekenland 5 Ver Sla ten 1874 5 63 8 641 4 64Vs dl 1881 6 7IV1 d 1882 6 70 i6 n= 8 70 b Mexico 1851 3 238 4 23 Vl6 235 4 CORRESPONDENTIE Een Boskooper vraagt of Je postlooper 3n Gouda IQ pliat au s middags twaalf uren niet des voormiddags ttu tieu ure behoorde aan te komen njj herinnert iich nog het bezoek van den heer b inspecetnr der posterijen bij welke gelegenheid ze daarover met deu diret eur te Gouda zoude sprettnOf hei deu beer inspecteur door bet hoofd is fif dan of er bij de directie te Gouda redenen bestaan voor tmec uren latere afzending van den brieve bode dit weet hij niet maar wel dat er tot benen geeue verandering iu gekomen is Boekdrnkkerij an A BRINbMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Je df Stad geschiedt de uitga e des avonds te voren DcpriJ3pcrdrieuia mdenis 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertenticn kan geschieden tot des morgens ten 11 ure BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weten dat op heden is afgekondigd en ter gebruikelijke plaatse is aangeplakt eene den i lug jas deu Kaad dier Gemeente vastgestelde verordening van politie welke tegen betaling van 25 cents ter plnatseiijke Secretarie verkrijgbaar is Gouda den 12 Sef mi r 1865 BüKGEMP ESTER en Wetiu is voornoemd Be Secretaris Be Bimjemteiter DROOGLEEVER FORTUIJX v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA den 16 September Hoezeer de pruisische bladen het lang trachtten te ontveinzen blijkt het nu zeker dat de engelsche en fransche gouvernementen hunne afkeuring der gasteiner conferentie op meer of min duidelijke v ijze hebben te kennen gegeven en ofschoon niemand vreest dat daaruit een ernstig conflict zal rijzen is men niettemin overtuigd dat het mi Eoegen hieruit gerezen duren zal en vooral door Frankri k in tijd en wijle gebi igd worden om Pruisen met dezelfde munt te vergelden De fransche bladen trekken nu te veidc tegen de heersch en hebzucht der duitsche grootmagten en troosten zich daarmede over den dwang die hen belet over hunne eigene bezwaren te spreken Intusschen is het niet te ontkennen dat Oostenrijk en Pruisen tegenover de hertogdommen eeue schandelijke rol spelen en men meent nu ook dat Oostenrijk minder het werktuig dan wel de medepligtige is van Pruisen Zullen Frankrijk en Engeland rustig toe den bij de verkrachting van het goed regt der sleeswijksche en holsteinsche bevolkingen van den duitschen bond is inderdaad nog minder te verwachten Dat zielloos ligchaam besloot wel tot executie tegen Denemarken op grond dat het onafscheidelijk gebied der beide hertogdommen vaneen werd gescheurd maar wat zal het nu Pruisen en Oostenrijk hetzelfde veel erger doen zal bet ook nu tot executie besluiten tegen de geweldenaars dan mag wel aan Frankrijk en Engeland de taak der uitvoering worden opgedragen Wederzijdsche bezoeken verhoogen den vriendschapsband lusschen de spaausche bourbons en Napoleon den hartelijken vriend v n dat voortreffelijke geslacht Tallooze gissingen worden geuit over het te S Sebastian en Biarritz besprokene slechts een ding is zeker dat het hoogstgevaarlijk is voor het schaap met den leeuw te contracteren De oosteni ijksehe zaken iiggen in het duister het minislerie heeft geene vastheid de pr nier wil aftreden en wordt met moeite terug gehouden geldgebrek is de normale toestand en onder den schijn van constitutie regec men absolutistisch dit bleek weder bij de octroijering eener nieuwe kiesvcrordening voor Zevenbergen In Italië verwacht men bij de aanstaande verkiezingen eenen feilen strijd daar üc clerikalen na jaren onthouding neder optreden en het reeds gebleken is dat hun invloed nog altijd te duchten is bij de verschillende inzigten van vele leden der liberale partij In Peru k in men de zegepraal van den opstand te gemoet zien de aftreding van het ministerie zal niet baten de president Pejet zal de plaats moeten ruimen voor zijnen mededinger Brazilië vraagt geld in Europa geld om de naburige republieken ten onder te brengen en verkeer en handel op de groote stroomen van Zuid Amerika te vernietigen öuttenlanïr Londen 13 Sept De uew yorksche correspondent va den Times schetst in een berigt van 25 aug de groote moej iJt piijs der Advertentien an één tot zes regels n t inhegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven K Cent Buitenge one letters worden berekend naar plaatsruimte jaljjkheden nelke de zorg voor het lot der eensklaps vrij gemaakte negers aan het gouvernement der mie baart hij zegt dnarin o a Onbedachtzame negervrienden reegen dat men den neger in het volle genot der politieke regten moet stellen en hem dan maar laten beg ian ant dat hij alsdati weldra van ieir een lid van de mi atscbapp j der blanken ral worden Welnu men heeft den neger nu vier maanden laieu begaan en eene van de uitkomsten is dat er volgens geloof aardige berekeningen minstens veertig duizend omgekomen zijn van honger of bezweken zijn aan ziekten die het gevo g van gebrek en ontbering waren Uit Xew York schrijft men van 29 aug Met de vermipdering der legers is het thans ernst Behalve de 30 000 man die onlangs in Texas naar huis gezonden z ju en lehalvede dagelijks nog huiswaarts keerende regimenten zijU in devorige week nog ba generaals ontslagen omdat hunne dienstenvoortaan niet meer noodig zijn Zij krijgen geen pensioen want zij naren slechts voor deL o rlog aangesteld Velen dierontslagenen zullen da irdoor zeer getroffen worden zij hebbenhunii gezondheid opgeofferd hebben vroegere betrekkingen verlaten en viuden nu niet ligt nieuwe Berigten uil Xew York van 2 sept melden dat de genera il Butler en de procureur generaal der vereeuigde staten naar men verneemt als hoofd aanklagers van den voormaügenpresident 3efTerson Davis zuilen optreden De scliuldeischersvan Ketchum accepteren 60 pCt van de schuldenmassa Hetpassief beloopt 4 millioen het actief 3 miliioen dollars Voorde valsche cheques wordt geene vergoeding gegeven Volgens berigten uit Mexico hebbeu de keizerlijken op 13 ting Herffloedls iogenomeii en zich daardoor alle wegen naar de provincie Sonora geopend Het republikeinsche legervan l esquiera is tot de keizerlijken overgeloopen Pesquierazelf is gevlugt Het kanaal eskader heeft bevel ontvangen om zich vanSpithead te begeven naar Bantry baai op de zuidwestkust vanhet iersche graafsehap Cork Men ziet in die onverwachte beweging een voorzorgmaatregel van het gouvernement tegen pogingen tot storing der opeubare orde in Ierland alwaar in denlaatsten tijd de misnoegdheid der bevolking tegen Engelandweder is gaande gemaakt vooral dooreene geheime vereeniging die uit de vereenigde staten afkomstig is de z eh noemendefenians De Times erkent dat er onder de Ieren weder misnoegdheid aan den dag wordt gelegd doch voegt daarbij d itzij zich ditmaal tot de laagste volksklassen bepaalt en dat desecte der fenians door Je priesters opentlijk wordt gelaakt Het parlement dat verdaagd was tot den 1 novemberis op nieuw verdaagd tot den 23 De Standard meent teweten dat er geene herfstzitting zal gel ouden worden dochaangezien het uitstel sleehts drie weken beloopt zou men hettegendeel wel kunnen onderstellen indien meu slechts eenereden zou kunnen viuden waarom het parlement in den her gtzou bijeenkomen Op gezag van het gouvernement heeft dr Tudichum eenuitgebreid rapport in gereedheid gebragt aanga nnde de veeziekte Het bevat onder meer naaunkeurige aannijzingen inlichtingen voor de behaudelin van ziek vee Hij beveeltchloorkalk aan als het beste middel om besmetting e voorkomen en acht het nood akelijk l ct zieke vee in e xpresselijkdaartoe opgerigte stallen te bewaren terwijl hij er tevens opaandringt dat zij die met de beesten in aanraking komen hetveiligheidspak moeten dragen namelijk hooge vetlaarzen en voorts een geheel oliepak Parijs 14 Sept Het bevestigt zich dat ons gouvernement de zaak van Ott zeer ter harte neemt hoenel tot dusver daarover slechts mondelinge vertoogeu met de pruisische regering gewisseld zijn Men vernacht hier dat de heer v Bismarck ten einde Frankrijks gevoeligheid over den loop dien de kwestie der heitogdommen genomen heeft een weinig te temperen bereid zal bevonden v orden om aan de eischen onzer regering in de boicubf Ovicide zaak te gemoet ie komen