Goudsche Courant, zondag 17 september 1865

Men geloaf J it Je mini tpr vin buitenl iken e kelijkm eene oiiculane heefi ge onanteerij dat de gabtei lei coiuentiemet voldoet aan hpi regt der iraetaten noen aan de op o ingsregten Men hecht utinig geloof aaij het gerucht di Engeland en Fr nk jk gemtei schappelijke stappen zullen doen ter gunstevan Ie DUe liertogdomm i Weenen U Sep l c Oatdeut chr Post bevat een artikel uaarin d niiatregelen door het nieuwe ministerie genomen viordm beoordeehl en getoet t aan cie bepalingen der constitutie Aan het lot dnrvan wordt deze vriag gerigt tot het ministerva moet de srond vet mderdnd als beslaande norden aangemerkt of Is ZIJ iiict 1 u tr r V 11 ki ic it Eerlijn l t Vpt l e mlijvmg van Lanenburg veroorzaakt onze ri jerHiT toth eeiuj iioüfdb eke i Zij neet m i eiijk tot op dit oosei blik nog uict hoe die inlijving te henc kstelligen daar zij ilrn l inudag buiten liet spel denkt te hten Daarom zal die d in ook alweer met zonder verkn htiiig van de grondwet pi lil kunnen hebben Pe mii is er v iii justiuc heeft eene a rscï rijving gezonden aan de pre identen der regtbanken w iirbij zij nordenaanKtnnaiid om stipt te itteu op den handel en nanilel inde veithiUcndc leden der icg eilijke raagt onder hta werkzaïm Ingeval zij luci mgi togen en stil leven of zich te rroo ii traveu naar hun vermogen verooiloven moet hiervanomen i ld a ui den miiiisier Leuci geung worden gezonden V Liia mede Icclingen uit Petersburg heeft de keizerdf er d igcii de stilui ii goedgekeurd eener maat= chappij tot uitbniciiii Tvan liet christendom onder de heidenen in Rusland I rnc uil OU II iing wordt h er gemaakt met betrekking tot het tiinii mop de m i it ch i pij v erkzaam zal zijn de ledendi i niial ihappij uilen dei Kuikasus met bezo ken PranklOrt ll Scpt Ue onlerhande nigen bcielfinde de iipiiiiiiii tu de vrije tad Biemeii in het toUeibontl zijn ien ew t ï n ij oialeri ou udigheden t jdel jk gestaakt Men oa leLtrjt d 11 ZIJ pji t I 11 worden heivileu tot een gmi iig resul lat dim lei ii Wolden de Elve hi rtogdommen l iucniiu en Mi klenburc itdeii var het bedocldi tolverbond dan k lu het n it andei f II i irg zal spoedig liei weg volgen öhtncnlanö GOLin Ih September In het hoofdkie dislriet Eiidhovcn is de heer mr J Br ij met Tïy van de 7 1 uitgebrag e stemmen herkezen totlu vin ie tweede langer der st iten geueraal t afschaffing der plaatselijke accijnsen zal steeds ondeide lolii iijkste maitregtliR behoo en welke onder hei tegenwooril g u lUis eru enonicn zijn zegt de N B Courant a r men uit Schiedam verneemt is door een groot a iita eige ia rs v m jeneverstokerijen en kooplieden een ailreslUgezjii ni n den minster van bi inenland che zaken totondi iteiiiiiiiff van hel adres van de kamer van koophandel eniibrie en oniiri iit net i iet heften eener verbruiks belasting vangr L niril De rail ister var bninenl zaken maakt bekend d i de p araens voor let verkr geii van aeten van bek vaanhei tot letEOien V m sihooi en val huisondciwi s voor de tweede mlaiHl hft loupende j nr uilen worden gehouden op noensdig 4 Oei en volgende digcL aangifte uiterlijk op 20 s pt A oig us e Aruh our heeft de directie der maatschappijtot e duiu tie d r st lals spoorwegeu naai aanleiding eener missive van den minister v iii binuenlandsche zaken het volgendegeht icii einde de besmetting onder het vee zooveel mogelijki gen te gaan a het gebmik der beestennagens zullen deze aanstonds van hri grove vuil mestj nocten worden gezi iveiJ de mest moet onniiddcliijk worden vernijderd c igens zullen vervolg is met overvloed nn narm ater norden uitge poeld en afgeschrol d met ein scherpen borstel met loog ol groene zeep Z 1 de wagens gedroogd dan moeten zij bestrooid norden iret ehloorkalk Men schrijft uit Zuidland van ii sept ia eeuuren tijdin de onmiddellijke nabijheid r ize 2 i me rite gel eei eht tthebben is einde ijk de veeziekie ook hier uitgebroken en welin die kalveren nelke naar men zeker meent te weten gevoednaren met de melk eener koe die in eene ligle male duof deziekte W IS aingc = t Zonder d t te neten on men al ligt vermoeden da ruiLv afzondeun van besmei vee vols rekt met hielp eu dat de Z ekte ook zonder eenige aanleiding hare offers kü gelijk onliiigs uit Ilekelingeu verdt medegedeeld De melkkoe die daar moest heeten a iigetast te zijn is üieu elfjen dag reeds bezweken terwijl van achteren is gebleken dat de pigeuair eenigen tijd te voien iemand had geholpen m het afmiken an eii ziek be t v aarop hij zijn eigen vee nas gaan melken Mij vermeiden dit feit dewijl ons nog geen enkel voorbeeld van ziekte bekend is naarvoor geeie ooraak nao te vinden en vooral ook opdat üe wetenschap door min juiste berigten met op het dwaalspoor zou gebragt worden ilea seiirijft uit Kiamsdouk Het hooijen van den toemaat Is lil de e gemeente afgeloopen zoowel als m de niburigeom streken vve ke gned is itgev illen waartoe de tegenwoordige droogte veel heeft bijgedragen ea m ruime male boven vtt n lehting is lugeoogst de neihndei st uin uitermate soLoou tj beloven neg veel ook nordt hier en daar een begin geiiia ikt met hel rooijcn der aardippelen die voor oo ver men kan bespeuren goed zullen nezen Lit Maastricht verneemt men van 13 septembei Van de eldeis heerschendo veeziekten nordt in de e omstreken tot dusvr mets vernomen a t den landbouw betreft kuna n nn meiden dat door den van tijd tot tijd gevallen regen de klaveren graslanden zo ai ook de koolakkers zieli veel hebben verbjteid zoodat de opbrengst van bet nigras die van de eerste snede veire overtreft hier en daar ziet men sporen van Je aaidappe ziektt do3h die kwaal is met ngemeen W beloof deu de Ini tboomeu ir e en bloeitjd een goede opbrengst docii de veriacnting werd teleurgesteld de pluk van appe en en pepu 13 beneden het middelm itige Ammerstol 15 sept Het geno n viseh u nderzilra IS zoo goed als geëindigd In de laatste dagen werden nog gevangen ó7 stuks telken dage is echter het aantal minder en de buitengewoon hooge prijzen alleen maken dit dit keu e getal toch nog cc i voordeelig rcsulliat oplevert De pi j loc i varieeid van 2 tot ƒ 2 5t pei o ned pond welke jmjs m dezen tijd nog nooit voor de zilm is besteed Zwolle I i Sept Vrijdag S sept ontmoette de veld nclilef C Wijma onder de gemeente Dedemsvrart eene wagen ii due doode varkens welke door zwolsche slagers en een zwolsclt voerm in lervoerd werden eu volgeus de reuk in een vcr cvordciden stiat van ontbinding verkeer lei Uit het oudcr o i dooi den heer Egberts veearts te Ommen ingesteld is geo ekci uat IJ hoogstmarschijniijk aan de ziekte narer gestoi un Vo gens opgave der vuivoerders waren de vukeiis reei iii ii gemeente Zwoilerkcrspel door deu den heer Voelcl uk rijlveearts alhier afgekeurd De redernker kamer Ilhijnvis Feith alhier 1 op 10 O haar tienjarig bcstian fee tclijk vieren Het eenigste dit ecnier nog van dit feest is bekend is dat er alsdan zil worden voor gedrigen Tafereelen uit ehilleis Deventer 15 Sept Onzen dunstmaagde is een gruJi genot outnomeu zij mogen de straat niet meer schrol beu In de raaJsveigadeiiu gi eren zijn miatregele 1 nomen tegen t mogelijke geval dat ook deze trckoii be ocht mochten worden door de zoo gevreesde vee ielte Op voorstel van den heer buigemcester ijn die amutemren dei plaitselijke belasting alhiei benoemu tot onbezohl gile veldw lehiers ten einde aan de ingangen der stad tevens te v akeu ttgeu den uivoei van besmet vee of vleesch Door de direetie der deventer stoomboot inaat ehippij i belangeloos en loffelijk de niiitregel genomen om het venoervan alle vee met UitzoideriuK van piarden tijdelijk e c lor en W elk een Jippen indruk üe amsterdam cl c kermis opsoninige mensehen moet m ikPn blijkt uit de ernstige ge ichtenv iii hen die met den pleizieitiein die hcimis be octit haddenen s morgen uu do vtr ehillendc stations af taplen Eeniiie lui lang inel kortzichiig zwceien bg kus ikridat ZIJ N idar dmgsd ig m de richting van utpheu heJben gezien Gemengde Berigten Id GnekenhnJ ziju neds dut zime i paiiDiugen tej fq het bevMnd oiit f onder dat meo dt aaolc ger tiu tig durft ziek arken dat men bezig was tot wor t te bereiden Op lict eiland oord Bevdaud is van de varkensziLtvte weinig cu an de vee ickte uiets bekend Ierland woidt wtdci vtiontrnst door opiocng wo Imgen a eene onthouding vin vijt jaren zullen dt deukilen m Italië zich weder by de verkiezingen Jiet kracht doca gdde Alle invoer van rundvee uit ede Iand is verboden m Hanover Te Ingezonden Mijaketr de ledadeii Meer en meer verheffen zich stemmen tot invoering der nieuwe spelling en veel w it ons oog nu nog vieemd schijnt zal ODS spoedig meer gemeenzaam woiden da ir velen onzer schrijvers die spelling reeils gebiuiken Zonder de meerdere of mindere vaarde i ler spelling te beooideelen zullen waarschijnlijk anderen ter bevordering van eenpaiisheid dit oorbeeld volgen en k geloof velen uwer lezeis geen oudienst ie doen met eene korte opgi e der voornaamste verindeiingen daaidoor in de snelung te weeg gebracht A eiiiigen toch zulUu lust hebben dmrjver de verschillende werkea na te slim in den laatsten li d over die spelling in het licht gegeven eu zich evenmin met de tegen chriften bemoeien Mocht Led de e korte opga e van eeuig nut oordeelen dan wordt zij t volgaarre ter plaats ng ai u taan Uc woorden met aait geschreven zullen een a missen eu met au geschr ven worden als pauw nauw flauw enz T e woorden met den uitgang ce en eekn en eezen waarde e den klemtoon ontv mgt zullen met de dubbele ee geschreven worden als regeeren trotsetren waardeereu juweelen kasteelen hineezcii Jipaneezen enz Eveneens wolden met de dubbele ee ge ehreven deemoedig d t em eega terwijl dwepen kelen en keren vegen met een e geschreven worden De nieuwe pelling maikt onderscheid tussehen beren verscheurende dierent en beeren mannetjes varkens tussehen sleepen voorttrekken en Iepen voorlgelrokken morden Met e e dubbele oo woiden geschreven hoonen houtklooven hefkoozen vroolijk en zoogea doen zuigen terwijl drogen kronen en tionen met de enkele u geseh iveu worden Slooven schoiten wordt met de dubbele doch het meervoud van sloof sukkel met de enkele o geschreven De woorden waar de e ndlettergreep den klinker te h eft vvordei net geschrei eu als motmen even oo ook die woor den die ueest met tj geschreven werden doch den ze klank deden hooren als kohuK luuziek kolhe linie enz De namen der maanden even iel op y eindigende moeten met een enkele t gesehieven wouleu dus jiinnii februari juui en juli De woorden op a uHgiaude en hun meervoud met s makende moeien voortaan in hel meervoud met de dubbele aa ge ehievcu v orücn als eegaas nas vlaas in plaats van eg i s ra s vla s De woorden waaim de gebezigd werd om den oveigaig van de op de f gemakkelijk te maken verliezen volgens de nieuwe pclbug de Men zal dus moeten schujveu bemoeien knoeien ooievaar koeien kruici enz Zamen tot nog toe met geschieven zal volgens de nieuwe wijze in sommige gevdlcn de mit s moeten vcrwisselea en wel wanneer het U zauitn beteekent dus samen samenvloc iug samenweikiug maar gezmielijk mzameleu verzameling en 7 ordt ve holijd Vergadering van den Gemeenteraad Zithfig lan Dinsdag 12 Septemlei orzitter mr A vau Bergen IJzendooni De vergad ring eeopend zijnde worden vier dei nienw benoemde leden de lih Keutiugcr iae nar v Mraaten cu Peeteis door den cerctaus bmncn gekid en na het afltltecn van de voorge tbreven eeden toegelaten Behalve deze leden waren tegenwoordig de hh de Grave iruli Lj l n He n Buchner van Gennep van Straaten He hr Kist hid schriftelijk keneis gegeven van icden u van dfwtz ne Ingekom n zijn 1 di positie van ged staten betreffeade het regt veistand van artt 23 en 24 der gemeentenet betreffendG bet leveren van geneesmiddelen door tnCL hceiea Not 1 disp u diz bouderde goedkcnimg der rekening der schutterij ot 1 d p an diz hoideiide go deeming van den ifstand vanden bouthak 1 11 V Pru = en te Bo voop A oidt gelezen eene ciii uldiir van den comintssai is des konings m deze provmeic honitnie aaubcvcliui lan maatrtgeien tT sluiting van de veepest a l aai leiding daauan worden dooi B en vooigealeld drie veroideuin eu aU 1 cbo = ng der veemarkt Z Op den in en uitvoer en op bet VLTVoer van rundvee enz 3 a korte di cnetit worden zij aanginomen Zie n Söl van de i oui ant B en stelkn voor eme wijzij nig der verordening bet 1 Liide het te igt op bet i I Ibaai oidiiwij die met alg uic ne stemme i wordt gocdgekeuid B en W dienen in eene aanbeveling van tien iT on n waarait in de volzeiije vergadering de commissie van vijf leden oier het middelbaar onderwijs zal g koztu worden De heer Bochner bet woord ge raa l en verkregen hebbende betuigt zijne venioidciüg over Je wijze waarop dit jaar met ilwijkmg van bet f enient de prijsnitdeel n van het gvmnasmm beeft piaats gehad eu telt voor curatoren daarop attent te maken De huer d Grave verontöchnldigt het gebeurde en daar de motie van den heer liuc ner niet wordt oudertiuot emdigt dit mcideat met bet verzoek an di n heer Buehnei om bet lu de notulen op te nemen Marktberigten Gouda 11 Sept lirwe FooUehe p last 2S0 a ƒ 310 Zeeuuschepei mud ƒ S a ƒ 9 Rogge lul ƒ 6 a G 50 buileul ƒ I 50 a 7 00 Gerst ƒ 4 00 i ƒ 5 Haver d 00 a ƒ 4 30 Boekweit liansche per 2100 ned S ƒ 170 Xoordbrab ƒ 175 a Ihü Krwtei 7 25 i ƒ 8 Brume boouen flO f 16 Pairdeboonen 5 70 u i 30 Duivebooaeu ƒ 7 50 a ƒ 8 llenuipzaad ƒ b 50 Ka IS A ingevoeld 37 partijen ƒ 24 a ƒ 27 joebotei ƒ 1 30 a ƒ 1 40 eiboter ƒ 110 i l 2 p n fE Delft 11 Sept Grineu Van den aanvoer bleef veel onverkocht het gew is van 1865 deed zich ueter voor dan vroegei laiwe ƒ 8 70 a ƒ 9 20 Kogse ii i b40 Zom gerst ƒ 4 40 i ƒ 1 70 korte haver ƒ ó faO a ƒ 4 Linge Jo ƒ 3 20 a 3 GO Duiveb ƒ 7 50 Fi ideb ƒ 6 50 koolzaad ƒ 11 a ƒ j3 Vin stads waag gewogen van S 14 ept 27 4 7o8 8en I IG boier te zamen 16y i0 ned S Boti r ƒ 54 a ƒ G2 per viude ƒ 1 35 a ƒ 155 per n S lei markt 622 mud aard ipp ƒ 2 20 a ƒ 2 80 Londen H Sent Gr men Tarwe 1 a 2 lager vr volle 1 gerst n eng brigt 2s a 36 p qi op haver goea gevraagd A invoer v in 4 tot 9 sept 19aa qr ini en 27735 qr vr tarwe 4 2 qr ml en 5921 qr vr gerst en 22042 qr vieemde ha er Aan de veemarkt van heden naren aangevoerd 5920 runderen 268 kalveren 30 050 schipen en 475 varkens Voorbest runderen werd 5 4 voor do kdvereu 5 2 voor do schapen 7 en voor do vaikeus 4 10 pr steeu betidd 12 Sipt Boter eu kiia oiueraiu crd lu prij 13 Sept Giaiien Taiwe ui op voiige prij en geitvast en haver redelijk begeeid Vanvuer vin 9 12 sept 760 qr ml en 73bO qr vr tarwe 420 qi lul en 3400 qr vrgerst en 830 qr ml en 14500 qr vr hiver 14 Sept Aan de veciuirU vau bedeu w iren a ingevoerdlOSO runderen 467 kdveien 9650 schipeu en 56 v irkens Voor beste kalveien wei 1 6 per steen betiald Burgerlijke Stand t 01 D GEB0Bt 11 bcpt Lubc u idiea oniera I van tiia eo de Jong 12 Geertruid i oiijir J Hiijtcr en V van Ommen 13 Jobanea Maria oudeia C Mulder en M Aerschut Ge rtruiila Cathanna oudeis V Oo lhock e C erlaar OEllDl van 7 tot en n et 11 Sept lsG GF1S0RF Teuntje oiler = 1 VVestenuuh eu i m Dijk Thomas ouders J AIooi en N nn D jk OvEKie E J van dtrMiet 5T j ecbt enou van H J Cobats M van dei GtTneiwD F Riuderkneclu 43 j ue A a l tloff 43 j ClIOOM10 l Ingeschreven vau 1 tot en met S fpt IsGö GfclïO i Ilubtrt oude