Goudsche Courant, zondag 17 september 1865

1§65 Donderdag 21 September ADVERTENTIEN 363 OOUDSCHE COURANT fmB Uitgave van A BRINKMAN Zafï e Tiendsicedy D 11 60 AA ANG CONCEETJAAR 1865 66 Donderdag 21 September HEEREN welke lid van bovengenoemd Muïiek Gezelsc iap wenschen te worden kunnen zich daartoe s iiriftelijk bij den ondergetcekende aanmelden ten einde op de lijst der eerstvoigends ballotage te worden iugesehrevon GoLi Namens de Directie September 1SC3 f C KNAAl Rijks Hoogere BURGERSCHOOL te GOUDA Voor hen die zich ncnschen te laten insclirijven tot het bijwonen der lessen aan boveugenoerade eerlang te openen school zal de gt iegeiiÏM id daartoe gegeven wor lcn op Woens lag 4 October aanstaande tusïchen J en 12 uur in den voormiddag in bet gebouw van hetG ranasium te Gouda De Directeur der Inrigting Dr V JLLIUS DIJKGRAAF cii llEEMRADEX van den Zi iu j a ij oldt r iu Sc tit utdmaken uoor deze bekciul Dat ten gevolge magtiging van den Heer Comraibsaris dus Konings in de l roviueic ƒ de afsluiting dor passage van schepen door het schutverlaatje in den mond van het kanaal langs den tienden eg onder Briiehliuyzen Gemeente BimI is verlengd tot den So October ISOö MooRDKEf UT 15 September 1865 DjJK Ui iF en Heemraden voornoemd De Stcretaris Peimicgmcester De Dijkgrar f J J SNEL V K VAN GENF De Weduwe PATRIK in HOEDEN JlLTSEX KAPSELS en BLOEMEN heeft de eer haren begunstigers vrienuelijk dank te zeggen voor bet vertrounen dat zij tijdens haar verblijf alhier heeft mogen genieten tevens berigteade dat zij met den 15 October e k hare zaak ial verplaatsen naar Rutlerdciii op de kaasm irni aar bet ha ir aangenaam zal zijn hart vroegere stadgenoolcn te blijven bedienen Eene gemeubileerde kamer met alcove te huur een fraai uitzigt hebbende en te bevragen bij A HAVERKAMP Zeugestraat G 44 bij T ien de gelegenheid bestaat tot het inschrijven aanwijzen en geven van inlichtingen aan anderen van hazen I ajfierfs keldert pakkvizeii enz iu t kort van alle roerende en onroerende goederen weke tot verhuring of verkooping worden aangebüden tegen 1 2 o d Jen huurprijs bij de inschrijving te voldoen VERLOREN ep zaturdag 9 September gaande van GotüA naar Eeeüwijv eene zwart gitten Broche De vnder wordt verzocht haar aan het bnreru dezer Courant erug te bezorgen en zal des verkiezende eene belooning ontvange i Openbare Verkooping te Govdn in het Schaakbord De G OEDEBBN bestaande in eene BOUWM NSWONlNG en LANDEN in de Riettilu tclien PoUlc oaiej llazeniconde op den 14 September 1865 te Gouda geveild zijn slechts in bod gebragt als volgt N 1 De Woning cli 22 Bunders 75 Roeden Ellen land op ƒ 20 000 N 2 Aibeidershuis en 2 Bunders 52 Roeden 50 Ellen land op ƒ 2350 N 3 Land groot 3 Bunders 55 Roeden SO Ellen op ƒ 2700 Op den 21 = September 1S65 zullen die Goederen in verhooging worden gesteld cn At gesla geil des miodags ten 12 uur Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Zi idIf addiiu veen In de Landman Pe van oucl5 gerenoinii eerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergetcekende Ontvangen uitmunteQde en geUX ige THEEËN uit het Magazijn van RAVENSWAAIJ ZONEN te Gon Jte i Deze Theeën norden afgeleverd in verzegelde pakjes van twee en een half eu een ned ons van af 80 Cents tot en met ƒ 3j75 de 5 m of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz GcUDA Sept Is65 Cuiijitiirier BOTEEMAUKT A N 56 THEEOOGST DepÜi GOUJJA en OMSI EKEN Bij H J KABEL OOSTHAVEN zijn te bekomen de THEEËN van de firma Wed J Y iN deb CUIJS ZOON te Delft m pakjes van j 2 en 1 ons Prijzen van 60 Cents tot ƒ 2 50 per 5 ons Tr couTc nte i hienan koüeloo U bekoMtn Prijs van het i edestilleer l bij G F van de VELDE te goüda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij etne hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgeh alde JENEVER a 40Vju Vo 1 fiO cents Jen er 2 ie soort Moutwijn a4 = oOyjj per kan 58 cents iul BRANDEWIJN 4CV o o per kru 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GovD A IC September 1S05 Stoomboctdienst do Itfssel Van Gouda des Zonda s morgens 6 uur De Maandags en Bingidagi s morgens 6 nur de overige dagen ten 7 uur Van Rotterdam des o s s n mid dags ten 5 nur de overige dagen namiddags ten 2 uur Dagelijks JRetourkcartai Aan allen die last hebben 5i van het uitvallen en vroegtijdig g i s worden van het hoofdhaar wordt mét vertrouwen aanbevolen het gebruik der reeds hier ie lande zoo gjnstig bekende OUD CAHTAGENA S Berg planten Olie wier zamenstelling gegrond is op de uitspraken der wetenschap en de baren onfeilbaar preserveert tegen uitvallen en vroegtijdige vergrijzing Deze Haarolie heeft de eigenschap om de bolletjes waaruit de haren ontspruiten te beschutten tegen allen storenden invloed der buiteuliicht door het hoofd zijn eigenaardigen warmtegraad e doen behouden Daardoor worden de haarbolletjes dio de voortbrengende vochten bevatten noch door de koude noch door de warmte aangedaan en het hoofdhaar dat sier iad van oud en jong behoudt door het gebruik dezer Haarolie tot in hoogen ouderdom ü w fijnheid zachtheid en glan Elk flesjhje is voorzien van eene gebruiksaanwijzing welke tot waarborg der echtheid is onderteekend door den hoofd depothouder voor Nederland Hetzelve is a 60 cents per flesclije verkrijgbaar aan het Hoofd depot leDellt bijA BREETVELT Az en verder fa ijMej de Wed BOSMAN Coudc J H KELLER KoUerdam Westewagcstraat A REIJNARD Oostpoort C WILHELM LS te Jf oerdeii A PRINS Zecen mhen W BARES Gorinche A D LIVEU LordreM A J V D BERKHOF VirecJd En meer bekende depots in ons Rijk Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 15 September Hoogste koers 621 4 k Lr3 62V r I Ijiagstf pCt j koers Ned w sch 21 2 62 dito 3 I 731 8 dito 4 967 i5 147Vi 39 Vic 147 Handelm op resc 1467j België Roths 21 2 i lli 9ü3 s 96Vs S7V 151V 9 90 = 9CS 4 S71V 6 1913 4 59 6 3U7l6 79 i6 63 67 47 esVs 71 Ac 24 Spanje obl 21 2 ÏSVi Portugal ubl 3 46S 5 Rusl obl H o 99 P l 28 29 5 lOO s d 6 serie 5 SlVs d Lond 1862 5 9ÜV4 ii Amst l8S4 5i 96i a d Amst l8Cö 4V2 T n Aand spoorw 1191 301 4 62Vs 47Vi6 65 72V = 7IV4 23 62 8 47 i5 655 3 233 4 Oost Me lail SpCt ciito dito 2 2d renteAmst 5 d nat 1 54 5 di inzilr 1S64 5 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1S81 6 d 1SS2 6 Mexico 16513 Uoekdnikkerij van A Bl l kM iN Deze Co i ant ver=chiJQt des Donderdags eu Zondags Ib de Stid geschiedt de uitgave des avoads te voren Do prijs per drie maaudeuis 2 franco p po3t 3 25 De uizending der Adverteutiea Kan gescbieden tot des morgens ten 11 ure BEKENDMAKING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOÜDA brengen ter algemeene kennis den inhoud eener aan den Heer Commi jaris des Konings ia de provincie Zuid Holland gerigte mis e van Z E den Minister van Binnenland sche Zaken van den 15 dezer n 250 9e afd bevattende eenige wenken en raadgevingen weike kunnen bijdragen om de Veeziekte af te weren of te overwinnen Die missive hüdt als volgt GRAVENHAGE den 15 üefteuiier 1S65 Niet genoeg kan aan de veehouders zoowel in Gemeenten waar de veetyphus zich vertoont als waar nog geen geval van die ziekte vooikwam worden onder het oog gesragt hoe zeer het in hun belang is niets te verzuimen wat kan medewerken om hun vee zoo veel mogelijk tegen mededeeiing van besmetting te vrijwaren en bij ziekte heilzaam is gebleken Bekendmaking door de Gemeentebesturen van eenvoudige raadgevingen mededeeling van netgeen door deskundigen en door de ervarii wordt aanbevolen kan daartoe zeker dienstig zijn Ik noodig ü uit de Gemeentebesturen daartoe aan te sporen Tot hetgeen door deskundigen wordt aanbevolen behoort o a het volgende Het is in de eerste plaats raadzaam dat men Z jn vee en desenen die er mede omgaan buiten elke aanraking honde met alles waardoor de smetstof zou kunnen worden overgebragt Ieder die met besmet of verdacht vee in aanraking kwam blijve op een afstand men raadt aan van 50 Ned ellen van gezond vee Kooplieden in vee slaglers vilders cn dergelijken late meu niit bij gezond vee toe Men wachte zich voor het aanraken van onbekend vee De uiterste zorg voor reinheid wordt aanbevelen In de stallen wor c de mest zoo diswijls mogelijk weggeruimd en de grond gereinigd Den grond met run te bestrooijen wordt als nuttig geroemd Ruime toevoer van versehe lueht door openstaande ramen en deuren kan niet dan gunstig werkei Voor zuiverheid van hei drinkwater zal met meer dan gewone zorg worden gewaakt Van het wa 5schen van het vee met water met azijn of met chloor water waarbij zoogenaamd bleekwater is gevoegdj of met creosoothoudend water beloven sommigen zieh goede gevolgen Het zal in allen gevalle niet schaden Door inwendige dagelijksche waosohing van neusgaten en den mond der runderen met azijn meent een veehouder in Duitschland in eene streek waar de veetyphas sterk heerschte zijne 400 runderen te hebben behouden In Engeland schijnt het drinken van water naari roestend ijzer is gelegd gunstig te werken Water door zoutzuur of zwavelzuur vitriool zuur gemaakt wordt ook aangeprezen Het aankoopcn van vee wordt door deskundigen zeer afgeraden Wanneer het geschiedt evelen zij aan het nieuwe vee drie of vier woken afgezonder 1 ie houden Eer in eenen stal waar ziek vee heeft gestaan andere runderen norden toegelaten worde hij zeer zorgvuldig en grondig gereinigd en gedesinfecteerd Wasschiug met chloorwater teerwater creosoolwater kalkwater wale met zwavelzuur ijzer met carbolzuur wordt tot vernietiging der smetstof aangeraden In den veestapel van Lord Granville nabij Londen werden nadat al het vee gestorven en de stal zorgvuldig gereinigd en mei smetstof vernietigende middelen gezuiverd was op nieuw koeijcn geplaatst en deze bleven gezond De Mlnhter van Binnenlandsche Zaken THORBECKE Goudi den 19 September 1865 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Stcretarü De Burgemeester DBOOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORX De prijs der Advertentien van één tot ze legels met inbegrip an iiet zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengcwo e letters worden berekend naar plaatsruimte öuttenlftnö Londen 17 Sept De Daily News een van de groote liberale dagbladen van Londen zegt Het is thans uitgemaakt dat in Ierland een groot aantal personen zich hebben aangesloten aan de heimelijke woelingen der Fenians en omgaan met oproerige plannen welke zij met bijstand uit de vereenigde staten hopen nit te voeren Die beweging zij moge zwak of geducht dwaas of van ernstigen aard zijn behoort door ons gouvernement te worden gestuit Eris geen oogenbld te verliezen Eerigten uit New York van 6 scpt melden dat in hetzuiden het vermoorden van negers bleef aanhouden De generaal Slocum heeft een verbod uitgevaardigd tegen het organiseren van militien die ten doel hebben om de guerillabendenin Mississippi te vernietigen en heeft eene a g meene afleveringvan wapens bevolen De staat blijft voo eerst onder militairbestuur In Tennessee duren de onlusten voort 19 Sept De veeziekte neemt hier steeds in uitbreidingtoe te vergeefs zoekt mei naar middeler om de verwoesting die onder onzen veestapel wordt aangerigt te stuiten Meetingop meeting wordt belegd die alleen dit resultaat opleveren dataanzienlijke giften vorden bijeengebragt om hen die door dezeziekte worden geruïneerd in hunnen nood bij te staan In eene onlangs gehouden zitting van den gemeenteraadkwam het toenemend getal der in de straten van Londen plaatshebbende ongelukken ter sprake Het klinkt ongeloofelvk entoch is het olSeieel bewezen dat verleden jaar in de city viermaal meer personen door rijtuigen en paarden het leven hebbenverloren dan in het gebeele land door spoorwegongelukken Gemiddeld worden wekelijka in het gedrang der city vijf menschen en dikwijls meer door de rijtuigen verpletterd zij dieer met gebroken ledematen afkomen niet medegerekend Dublin 17 September De arrestatiei dnreu steeds voort zoowel in de stad als in de provinciën De gevangenen zullen wegens hoogverraad teregt gesteld worden het volk geeft blijken van sympathie voor de houiling der autoriteit Eene proclamatie is te Cork uitgevaardigd waa bij de instandhouding van den vrede en de rust over d wordt aanbevolen Brussel 17 Sept De Indupendance deelt den inhoud mede eener depe 5 van graaf Russell over de zaak der Elvehertogdommen jjaarin woidt gezegd d at het verdrag van 1852 docr de overeenkomst van Gasteiu geheel is ter zijde gesteld men had hel regt te verwachten dr v anneer verdragen alzoo woiflen vernietigd mtn althans de gezindiieid der bevolking van Duitschland de weose leu der bewoners van de hertogdommen en de mcening der meerderheid van den bond zou hebben geraadpleegd maai alle oude of nieuwe regten gegrond op eeue pleg ige o ereenkomc t tusschen vorsten of op eene duidelijke verklaring van den volkswü zijn met voeten getreden alleen het gezag der magt is geraadpleegd en erkend geweid en verovering zijn de eenige groudslageu van het verdrag vai ïastein Graaf Russell beticurt diep de aldus aan den dag gelegde min chtmg der beginselen van het volkenregt en van de wettige aanspraken des volks Weenen 17 September liet clericale dagblad das Vaterland bespreekt den financieien nood des iaiuls en doet ten slotte hst volgende voorstel d it meer oiu het zonderlinge dan om de toepiisb aarbeid verdie id te worden vermeid Het blad maakt in allen eiiiöt den vooisLig oni l ct vermogen van een honderdtal der voornaamste beursipeculau en en iia idelarcn ten behoeve van de schukist verbeurd te verkiaren de schulden van den staat op die wijze te betalen en dan aan de beroofden een pensioen ten laste van de schatkist te verzekeren Een dergelijk plan egt het blad is oneindig verkieslijker dan eene secularisatie der kerkelijke bezittingen Gedurende drie jaren is het gansche land door veepestgeteisterd geworden nadat deze plaag voor een drietal maanden had opgehonden heeft zij zich op nieuw vertoond inverscheidene streken aan de Leithi en Vachfark gelegen