Goudsche Courant, donderdag 21 september 1865

ADVERTEMTIEM OELHUIS te Ziud ll addhmeen ten huize van Je Er en van den Heer AEIS KBAAX aan de Brug op woensJag Jea 27 Septe ber ISBS des vonrraiJJags ten 9 ure van MEUBILAIRE en anJere KOEBEXDX GOEDEilEN alsmede gemaakte gouden en zilveren VOORWERPEN en JÜWEEL AUes te bezigtigeii op Jiugsuag 2ö September 1S65 des namiddags ven I tot vijf uur Kadere inlichtingen te bekomen ten kaatore van den Xotaris A N ilOLENAAR te Zukl riMui vnc i Ill Jeu boezem v ii Let ministerie schijnt reeds een verschil van mecning te zijn ontstaan waarJoor if Je positie vaaden heer von Majiath it die van graaf BelcreJi wordt bedreigd Majlath wil het dualismiis op den voorgrond doeu treden terwijl Belcredi den landdag wenscht en openlijk feuderalistischegevoelens koestert Een ander gerucht wil weder Jat graafMensdorif zijn ontslag zon willen nemen Zooveel is zeker zegteen der bladen dat deze minister geen vreugde beleeft vanzijn eigen poliliek IS Sept Het Neue Fremdenblatt verklaart dat het be rint alsof Knsland eene circulaire aan zijne diplomatieke agentenhcfft gezonden waarin het zich aan de zijde der westersohcmogendheden scliaart ten aanzien harer zienswijze over deconventie van G i3tein ir strijd is met de verklaringen vandeu rusjisclieii gezant te Weenen Deze toch hcei t onlangsofficieel te kennen gegeven dat zijne regering haar standpuntvan noninlerventie in de sleeswijk holsteiusche kwestie handhaaft r i Sept iij keizerlijk decreet worden de landdagen dermonarchie bijeeng roepen tegen den 23 nov Het bevel totbijeenroeping i an deu hongaarschen landdag is nog uiet afgekondigd De Debatte verneemt dat de keizer een besluit heeftgenomen waarbij die bijeenroeping op den 10 deoerab wordtvastgesteld Berlijn 17 Sept Opmerkelijk is het onderscheid bestaande in den vorm en inhoud der proclamatien waarbij de nieuw benoemde gouverneurs generaal van Ilolstein en van Sleeswijk hebben kennis gegeven aan de bevolking van de aanvaarding hunner betrekking Terwijl de oostenrijksche generaal üablenz zegt Jat hij zich verlaat op deu eerbied der bevolking voor de wetten geeft Je pruisischc generaal de stellige verwachting te kennen uat de bevolking van Holstein zal gehoorzamen aan de bevelen des konings van Pruisen L it Warschau meldt men Jat men zich in het geheelekoningrijk volkomen overtuigJ heeft van Je ijdelheiJ der hoop die het bezoek van den grootvorst Nicohas had Jocn ontstaan De prins is naar Moskou gereisd zonder dat de zoo stelligverwachte opheffing van den staat van oorlog gevolgd is Men verneemt Jat de russisclic regering einjelijk hetstilzwijgen over het gasleiner Venirag heeft verbroken Menverzekert dat prins GortsehakofF monJeling aan deu oostenrijk chc u g aiit in cer algemeeno bewoordingen heeft geantwoordop Ie me leJ ïingrn door dien gezant gedaan omtrent destrekking van hel jasteiner verdrag Dezelfde gedragslijn isdoor Jen prins gevolgd ten opzigte van Jen pruisischen gezant met betrekking tot deze aangelegenlieij De buitengewoon gereserveerde houding door de russischo regering aangenomen seliijnt vooral een niet zeer aaugeuameu indruk op het pruisischc kabinet te hebben gemaakt De plannen tot uitbreidingvan I riiiseu s magt langs de Oostzee schijnen in botsing tekoniiii met ilic van liusland waar de regering sedert langgelijke bedoelingen op iiet oog heeft gehad Frankfort 17 Sept Graaf Kusseli heeft aan alle zeemngenjheden eene nota doen toekomen waarin hij te kennen LTaeft dat de slavenhandel nog steeds op groote schaal plaats heeft en mitsdien voorstelt 1 eene verklaring van alle zeemogendiieden in het leven te roepen waarbij de slavenhandel gelijk gesteld wordt mot zeeroof en 2 dat de regeringen die hieraan hare adhcesie schenken bij de wetgevende raagt voorstellen doen om op hare onderdanen die zich aan dien handei schuldig maken de straften op zeefoof gesteld toe te passen i3tnnenlanÖ GOUDA 20 September Onze stadgenoot de heer C J Begeer is in de vorige week door het muiit coUegie te Utrecht na afgelegd examen toegelaten als hanJels cssayeur IV ij maken het publiek opmerkzaam op de nieuwe verordening van politie die dezer dagen verbind ende kracht heeft verkregen Daarbij wordt onder anderen voorgeschreven dat de honden steeds voorzien moeten zijn van een halsband met Jen naam vau den eigenaar of houder op een metalen plaat en vcrboJen het rijden over de zoogenaamde kleine steenen het schrobben der straten het plaatsen van aschpotten of vuilnishakken op de stoepen na s ochteu Js elf aren het laten losioopen op de openbaren weg van honden tusschen elf uren des avonds en zes uren des morgens enz De verorJening is voor 2u centen op de secretarie verkrijgbaar gesteld De runderpest breidt zich in deze streken wel niet snel maar toch met onrustbarende zekerheid uit De Krimpenerwaard welke lang vau de ramp verschoond bJcef schijnt nu ook aangetast even ah de gemeente Capelle r d IJssel waar zich niettegenstaande de ziekte al scJert geraimen tijd in Je gemeenten Meuwcrkerk a d IJssel en Zevenhuizen woedde het eerste geval in de vorise week voordeed De epizöütie schijnt een minder kwaadaardig karakter t hebben dan die der vorige eeu v Rekende men toen dat l SO van de aangetaste runderen bezweken thans mag xael aannemen dat dit getal niet hooger dan fiO a 70 0 te stelle is Blijft echter s laa s regering volhardeu bij hare werte loosheid dan kan t niet missen of deze veeziekte zal eveml toen eene algemeene volksramp worden waardoor niet enk de bloei van onzen landbouw vernietigd zal worden ma geheel de welvaart des vaderlands gevoelig lijden zal De eerste kamer der staten ger eraal heeft dino sdao hawerkzaamhejea aangevangen De nieuwe leden zijn toegelatenVoorts is eene commissie benoemd tot het ontwerpen van adres van antwoord op de troonrede Bij de eerste kamer is ingekomen een adres van 3i t Q eigenaren en veehandelaars te WadJinxveen houdende aandran tot hst nemen van maatregelen tot stuiting van de runderpes In de gisteren gehouden zitting van de tweede kamerder statengeneraal is de heer Botz als lid toegelaten Tot carJidaten voor het voorzitterschap zijn gekozen de heereu vm Eeenen DuUert en Jespers Deze lijst zal aan den konin worden aangeboden Maandag is do vergadering Jer staten generaal met degewone plcgtigheJen geopend De aanspraak des konino s luiiltin alle opzigteu bevredigend en gunstig ook vooral wat definanciën betreft Alleen ten aanzien van de runderpest wordtdaarin gezegd Met leedwezen vernam ik het ontstaan eeiicrgevaarlijke ziekte ouder het rundvee in eene onzer proviacienTot stuiting van haren voortgang zijn maatregelen genomenen zal voor andere zoo nooJig uwe medewerking ingeroepenworden VerblijJenJ is voorzeker Je mejedeeling de toestand vau s rijks geldmiddelen is gunstig en laat toe dat inalle eischen der dienst voorzien en met schulddelging voortgegaan worde De afschaffing der plaatselijke accijnsen zal nietvorJereu dat nieuw lasten ten behoeve der schatkist wordenopgelegd Naar men verneemt heeft de regering het ïooniemen demaatregelen tot scheiding van kerk en staat nog vereischi met klem te bespoedigen zoodat daartoe al het noodige inden loop van het volgende jaar tot stand zou worden gebrn en de afzonderlijke administratien van eeredienst als zoodanigvoor het laatst in de nu aan te bieden begrootingswetteii voor 1j 6 elk een afzond Jijk bestaan zouden hebben ZaturJag heeft Je minister v binn zaken bij de sluitingder kamers gezegd Ik zeg niets van de afschaffing derplaatselijke accijnsen dan dat ik ons gelukkig reken een zooafdoenden heilzameu lang gewenschten doch naauwelijks gehoopten raaatregei te hebben kunnen nemen een maatregel dieaanvankelijk h er en Jaar plaatselijke moeijelijkhedeu zal teoverwinnen hebben Joch voor het algemeeu arbeid voortbrenging en verkeer in hooge mate verligten zal Men schrijft uit s Ilage aan de Arnh Ct Men klaaKwel eens over gemis aan ijver bij het Jepartemeut van justitie maar men weet Jikwijls de reaenen met die de regering inhet doen van wetsvoorstellen belemmeren Vier maanden geledenwerd u van hier gemeld dat de minister van justitie eenvoorstel tot afschaffing vau de doodstraf in gereedheid liad Dat ontwerp werd aan den raad van state toegezonden Totheden is daarover geen rapport uitgebragt zoo ik goed cuderrigt ben en de minister wacht steeds op dat rapport Watkan daarvan Je reden zijn Gesteld eens Jat van de drie leden die de zaak onderzoeken moesten do heer E tegen afschaffingvan de doodstraf is de heer J daar voor en Je Seer B zeer laauw dan komt Je laatste als rapporteur tot geen besluit Maar Jan zegt men alligt Je minister doet niets af In Je prov Utrecht vindt men een gemeentcsccreiansm ït 2 5 4 met f 40 4 met ƒ 50 1 met ƒ 00 2 mei J r 2 L et ƒ 7 5 6 met SO en 1 met ƒ 90 traetemeut vri r1 burgemeester met ƒ 70 6 rret ƒ 75 Het hoogste biirïc meesterstractement Utrecht is ƒ 3000 dan Amersfoort nwi f 1400 voorts Rb iien Soest en Zeist met ƒ 60v u al overige benejen laatsgenoemJe som llerigten Gcmeijgüe 15 De Waal MenvcspoonTeg behoeft nog tnue raillioen om 25pCt te kaanea storten Op 1 Sept bedroeg üe staatsschuld der X Amerik Unie Sv J milüoen dollars Von UismarcK is graaf ge ordcn Lauenburg is iJ sept door pruisisehe troepen bezet Te Dublin en iu geheel lerlaiiü zijn vele arrestatieo gedaan Knira 20 schepen zijn te Montevideo door een hevigen storm vergaan De kaders vaa hei pauselijk leger worden voltallig gemaakt KongearJ de schrijver van Arm 1 rankrijk woni uit België verdreven Bij vj A zijn in eeu gtecnkoleniïsijn door he breken vau den hijöclitoestef 8 njijuwcrkers In de diepte gestort J pletterd De fabrieken in het Traversdai bij Xeufchatfl zijn 13 dPZ door brand vernield Te Marseille ia de ebolci a weder toegenomen iu hevigheid Omstreeks het midden van juÜj zijn te Samarang schokken van aardbeving gevoeld Men verwacht dat de accijnsen ia Öpanje weldra zullen opgeheven worden Door straat Sunda zal van Anjer naar Sumatra eeu telegraafkabel gelegd worden Het cUppergchip Fiery Cross is te Londen van Foo choo foo aaugekonien en heeft de 25000 mijlen afgelegd in 106 dageu Te Konstantinopcl heeft de cholera geheel opgehouden na aldaar en in de naburige dorpen 50Ü00 taeuachenlevens gekost te hebhen Te Leipzig willen de bakkersknechts meer geld en fatsoenlijker bejegening Percire zal Spanje voor nieuwjaar aan 25 millioen helpen Te Zalk is eeu gcvil van runderpest voorgekomen De duitsche vloot zal uit drie eakadtis bc itaan het eskader van de Oostzee van de Noordzee en van de Adriatische zcc In de magazijnen van het spoorweg station te Alesandrie heeft een vermeleüde brand gewoed In de nabijheid van Salouica zijn uitgestrekte steenkolenbeddingen ontdekt De burgeroorlog in Chaia is weder geweldig Ijcgenomen De gemeente verkiezingen te Florence zijn gelieel in liberalen zin uitgevallen De veepest beeft zich ook vertoond iu Frankrijk niet ver van Rijssel ïc Weenen is de luchtreiziger Dekmarue niet de entreegelden floorgegaan Nadar gaf toch nog leis ai v i5 t maar narigheid In de provincie Utrecht is te Maarsscveen d run lcrpest uitgebroken In het kanton Xcufchatel heeft men bnitcngewoue voorzorgen moetennemen tegen herhaalde brandstichting £ eii der voorsteden van Memel is verwoest door een feilen brand waarbij verscheiden niensciien omkwamen Te Kopenhagen heeft het landsthing bij dj eerste siciniLing vcnvoi en het voorstel ter afschaiiing van adoUijkc titels en rangen Men vctw itlit vau Beijeren en Saksen nog krachtclooze pogingen bij deu boudsJag in het belang van den August e nburger Eene maatschappij i ct cc n knpitaal van 5 millicen fr is opgerigt om te voorzien iu eene gercyclde stoomvaart tusschen Parijs en Londen Het ïersche graafschap Cork is in staatvan beleg verklaard Maandag is te s Hage een zuigeling uit Lcyden midden onder de menigte dood gedrukt De brusselsche pompier weigeren dienst Lord Palmerslon gaat na werkelijk vai zijne rentm Icvcu Men beween dat Oostenrijk reeds ondcrhanddt over den ve koop van llol tein In de omstreken van Sevilla hecit zich de cholera vertoond eindelijk heeft men ook te Gorincbem besloten tot bet schorsen der veeniarkt Te Ouderkerk a d IJssel zijn drie tufloodsen verbrai in ezonileii Ve xTg van n 362 Waar in een lettergreep de g klank voor een t komt zal men ch moeten gebruiken uitgezonJerJ bij Je vervoeging Jer werkwoorden waar een g de eindietter van deu wortel is De nieuwe spelling vordert dus klacht gezucht macht icht terwijl hij klaagt van klagen hij legt van leggen enz Je g behouden Woorden die met gch geschreven werden verliezen Je g dus kachel bochel lichaam richel De woorden op g eindigende waarvan de klank door de volgende letter eenigszins gewijzigd werJ zullen met k geschreveu worden als koninkrijk koninkje kettinkje lankmoedig jonkhoi I enz Bij woorden met een langen klank worJt Je nedeklinker niet verJubbelJ men behoort Jus IJsel Pruisen te schrijven evenmin heeft Je verdubbeling plaats bij botteriken monniken iorkuiner enz Het vrouwelijk woord voor dief wordt Jievegge geschreven Bij onmiJdellijk adellijk middelIanJsch wordt de l verdubbeld niet bij hemeling het tegeuwoordige middeuevenredig wordt midJelevenreJig De nieuwe spelling schrijft eigenlijk openlijk moeilijk verfoeilijk gevoeglijk genoeglijk enz Bij hijvoegelijke uaamwoorJen op s lindigenrie wordt de s niet verdubbeld meu schrijve dus booste wijste frischte enz fog worden enkele woorden anders gespeld Het werkwoord erwen worJt verven geschreven en daarvan Je afgeleide ververij verfwaren verfwiukel verf Voor de menigvuldigb blijken van belangstelling ondervonden bij het voltrekken van ons huwelijk betuigen wij ook namens wederzijjsche betrekkingen onzen harte ij en dank L F SlIEULDEIiS M T SJIEULüEES KKAiMEE WüEBDEN IS September 1S65 De heer eu mevrouw I H DE KANTER hebben de eer bunnen dank te betuigen voor de belangstelling en deelneming in hun huwelijk ondervonden GoL D 19 September 1365 Dinsdag verliest ieg zaterdag de thans nog vrij gebruikelijke k De woorden buskruit en rattenkruit worden met t gesclircven doeli het woord kruid planten aanduidende wordt met geschreven als nieskruid onkruid euz Volgens dt nieuwe spelling schrijft men scbepter geea scpter ambt litteeken geen likteeken zooals vroeger Wordt vervolgd Mijnheer de redacteur Dagelijks lees ik iu Je kranten dat er zieke beesten onteigend afgemaakt en begraven worden Jan hier Jan Jaar datis nu iti en wei geloof ik om de ziekte teg n te gaan maarwie moet de onkosten van de rekeuiug betaieu Jleu mag zeggen het is ten nutte van het algemeeu maar Je boeren trelikeatoch de uieeste voordeden en die kunnen wel iets lijdeu v antde laatste jaren zijn niet slecht geneest dure boter dure kaas duur vleesch en spek alles even duur en nu de minste tegenspoed komt uu is alles iu Je weer om ze zooveel rao ijkte helpen e krijgen ze Jan nog zieke koeijen Jan worJt deschaje hun zelfs vergoeJ Ik heb voor mijn zaken een patentuoodig de boeren handelen overal zonder patent Ik ontvanggeen bijzondere hulp van de regering heb ik bankroetjes ikkan zelf maken dat ik aan mijn geld kom en bederven mijngoederen incniand denkt er aan om het bedorven boeltje teonteigenen en mij voor miju verlies schadelooi te stellen datis geen gelijkheid niet dat ik het den boeren misgun maar ikzou willen hebben Jat zij omler elkander die zaak afmaakten omdat het hun eigenbeh ug medebrengt Zou er b v geenbelasting vau ieder gezonj beest kunnen geheven worJeu omde onkosten goeJ te maken Als iedere koe iu het land eensmet 50 ets beiast werd voor deze gelegenheid dan zoude menveel onkosten kunnen goedmaken eu het geld zou opgebragtworden door Je veehcuders die het meeste belang bij het ophouden der ziekte hebben Bleef er nog geld ever dan konmen daarvan een blijvend fonds maken tot daiielijke hulp bijdergelijke rampen Een BiiniLiiMAX Burgerlijke Stand GOlD i Ofporex 15 Sept Maria Cntliarina ouders J Bulvlcer en C Lunenfjurg Johanna Catiiarina ouders W NieuwvelJ tu C van ilaaren Arie ouders B van Galen en H vau der Kleiju 16 ïiendiueus ouderaF Bezem en C ülok 19 Willetn Corutlis ouders C Luijnenburgen A Meter OvKaLEüE V 15 Sept J C de Keizer 7 in J H van der Palm 4 m N Verheij 16 d II A Ileiisbroclc 18 m Iu W Verhcij 17 d A G Piereiibcrg 7 j Gehuwd 20 Sept A G vau der Morst en A Vosmeer M A Vcrkaaik en A F Janssen SCHOONHOVE V Ingeschreven van S tot en met 15 Sept 1S65 Gedoken Cornells Joliuuues ouders 11 Deercuberg en M de Man Adriauus ouders A üraudwijk en £ Eegdeman Teuutje oudersD Stomps ett H Saton OVEJIEEUEN Levenloos kind van V llooijkaas en I I J Stigter OLDEUATEl Ingeschreven van den 13 tot den 19 Sept 1S65 Bevallen H M vau der Pol geb Stemmer d G Verwcij gcb de Vogel d C Trobe geb de Goederen d Oveelede n G C Kievit 5 j Gehuwd K l ithol jui 2J j en J Uithol jd 22 j DIJKGRAAF en HEEM RA HEX van den Znijpluxpolder in Scldehmd maken door deze bekend Dat ten gevolge magtiging vau Jen He Commissaris Jes Konings in Je Provincie Z 7 o k 7 Je afsluiting Jer passage van schepen door het schutverla ilje in Jen mond vau het kanaal langs deu tieudeweg oniei Broj iii j eit Gemeente Broek is vcrie ngd tot den 23 Oetober 1SG5 MojitDEKCiiï lö Sejitember 1S85 DiJ CGE i eu Heejiiiadex vooruoemd De Seer tari3 Peu iiugiucester De Dijkgrar f 1 J SNEL W K vanGICNXEI 5