Goudsche Courant, donderdag 21 september 1865

1S63 W 364 Zondag 24 September GOUDSCHECOÜKANT HOOFD DEPOT voorNEDEHLAND EN BELGIË M J C HAM Utrecht iwr 1 in jl niinUCPIDW AI Hheumatiek lijder heb Ik met goed UnNnll A I I H I r nf gevolg de Schmidtsclic Anti Hheumatische MKMUUW I A JIM llH Y j oi v tte g Dennennaalden ge iruikl en ben bereid aan belanghebbenden een breedvoerig verslag te geven ielieip niij te enden een Eugwirmer en een paar Mouwen van Waldwol fget J OILMANS tien cs Jieel en Vroedmeester te Ahado M H Gelieve mij per omgaande te zenden 24 fl Pennennaalden Olie a 35 ets alp crapen norden zij bij mij verkocht voo de Kies en Aangezichtspijn di nr alle lijders mij betuigen de pijn onmiddellijk bedaard Teiii i k i December 1 Ü4 UE l Dienaar get W T DE GLAS liciit en Khenmalicklijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en lUieumatische aandoeningen zijn de zoo zeer beroemde Schmidtsehe AntiRheuma lische ald ül Vattrn ii 3 en 50 et t pakje Dcnncr naalileu OUe a 35 en 70 ft t lesclije en venlere Waldwol Gezondheids Kleedingstukken en pncparaten volgens prijscourant de Schmiüiscbe Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aandacht der IIII GeiicisLundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen ze c aanbevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gunstige i itkonisten bewijzen Mei gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige artikelen bereid uil de versclie naalden der Pijn en DenKenhoomen Verkrijgbaar aan het Iloofd Pepöt bij M J C HAM te ftrecht te GOUD l bij Mej de Vcd BOSMAN verder te Uitgave van A BRINKMAN Lange Tienêcfceg D n 60 En verdere DcpGls op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEI OT bij M J C HAM Utr cU I Baloop J GOUDK VDE Ila ertiroiiJe Mej 7 GAARKEUKEN Hermeten W G KUR ERS M nhoa t WeA WOLFF en ZOON Iiüt i fanuii vee i II N DERMAN fn een BAUKET en KOEKBAK KERIJ nordt gevraagd eene WINKELJDFVRODW v iii de P G vlug met schaal en gtnigt kunnende omgaan Brieven toïk lett J L aan den Uitgever dezer Courr nt Openbare Verkooping op bevel vnn de Arrondissements Regtbank Ie Rotttrda op Maandag den 25 September Ibfiö des voorniiddags ten elf uur in iet Huil ilin Hüik te llv vsTKECiiT ten overstaan v m den alilaar gevestigden Notaris 1 G BROUWER NIJHOFF van Eene kapitale HOFSTEDE N 37 tnet 22 bunders 13 roeden 37 ellen uitmuntend best WEI HOOI en BOUiYLAND alles staande en liggende aan de westzijde van de J Het te Viist Eerst in fnce percelen en daarna gecombineerd op te veilen en af te slaan Te aanvaarden en te betalen op 1 December 1S65 Breeder bij biljetten omsc nreven terwijl nadere inlichting geeft de voornremde Notari i te Huadrtclt Brieven Jran o WALDWOLL WaAP EN FABRIK V0 H SCHMIDT C Remda Ovileituter A BUIJS iroerthn Geb PFENNING IJs chtein J B MOLLE OiHhhoom A ï HOOFT Thnringerwoud Openbare Verkooping te tlOtJnM Op Maandag den 2 October 1865 des voormiddags ten elf ure in het logement Het Hebthlis aldaar van Een kapitaal HUIS en ERF met een fraaijen TUIN daarachter staande on liggende aan de Westhaven te GoiDi Wijk B V 197 groot 4 roeden 40 ellen Zijnde in het Huis een marmeren Gang vijf behangen Kamers eene goede Keuken met Welpomp een ruime Kelder twee Zolders enz Te aanvaarden V Noteinher 1S65 Een HUIS en ERF in den langen Groenendaal te Gouda Wijk I N 8S En een HUIS en ERF in de Kieiwegsteeg te Gotida Wijk N N 10 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te GOUDA Op billijke voorwaarden wordt alhier ter overname aangeboden Eene sedert lang bestaande bloeijende METSELAARSAFFAIRE met woonhuis en bergplaats benevens nog twee daarbij gelegen buisjes Adres bij den uitgever dezer Courant Brieven franco Openbare Teekenschool te tlOWJOM Op Woensdag den 27 = = September 1865 des avonds ten 6 ure zal de Commissie van üie openbare Teekenschool aldaar eene OPENBARE ZITTING houden tot het examineren en aannemen van Jongelieden die den ouderdom van 12 jaren bereikt hebbende het TeekenOnderwijS verlangen bij te wonen welk onderwijs op Maandag den 2 = October e k eenen aanvang zal nemen Namens de Commissie van de openbare Teekenschool Gouda van ITERSON 20 Sept 1865 Secretaris THEEOOGST Depot GO UDA en OMSTREKEN Bij H J KABEL OOSTHAVEN zijn to bekomen de THEEËN van de firma Wed = J v in der CHIJS ZOON te Delft in pakjes van 5 2 en 1 ons Peijzem van 60 Cents tot ƒ 2 50 per 5 ons Prijscoïéranten hiervan kosteloos te hekohien Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA mci inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Euiver overgehaalde JENEVER a 462 per kan 60 cents Jenever 2 = soort Moutwijn ii4fi2yj j oy j per fcan 535 i inl BRANDEWIJN 462 io 7o P k m 63 cents Meerdere of mindere slerKic naar evenredigheid G0CD 1 20 Septemlicr 1865 Prijzen der Eft ecten AMSTERDAM Dingsdag 19 September lïoogste j Gflj L cii koers 1 kütrs 6178 727 I Laagste pCt I koers Ned w sch 2YJ 6IV2dito 3 I 72 8 HG i 39 dito 4 95IV15 14678 397 46 Handelm op resciHC s België Roths 2V2 Spanje obl 2Vo 39 Portugal obl 3 1 457 Rusl obl IL 5 101 8 51 4 a Lond 1862 5 S9V2 d Amst l864 5l OS j d Amst l8fi0 4VJ Se i dO 1S2S 29 5 8372 88 9Ü h 5t V3 7 9 3 S3 7i 893 9 8 8 1907 5 7s 7978 6T3 e 4774 Aand spoorw f Oost Metall 5 pCt dito dito 272 d rentcAmst 5 a nat 1854 5 do inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk binn OGriekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 18S1 C d 1882 6 Mexico 1851 3 190V 58V 293 4 Til 47 47 648 4 71 8 70 8 2378 65 71 8 4Vli 70171c 247l6 Boekdrnkkerij van A BEIXMIAN dO 6 = serie 5 Deze Courant versrhiJEt des Donderdags en Zondags lu dp Stad gescMedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kau geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA den 23 September De italiaansche verkiezingen worden met belangstelling te gemoet gezien De geestelijkheid zal zieh mengen in den strijd der partijen Van den minister van binnenlandsche zaken is eene circulaire uitgegaan die waarschuwt tegen ongemotiveerd ongeduld en moedelooze onderwerping Hij belooft ontwerpen tot opl cüïng der geestelijke corporatien en de reorganisatie der kerkelijke goederen Het onderwijs zai daarvan de beste vruchten plukken Het deficit voor 1866 is berekend op 240 milioenen dat men dekken wil zonder leening De keizer van Oostenrijk betreedt een nieuwen weg hij zal aan de hongaarsche en croatische landdagen het october cliploma en het februarij patent aanbieden en is niet ongenegen die met gemeen overleg te w jzigen Het is niet moeijelijk in te zien dat dit niet leiden zal i l uitbreiding maar wel tot inkrimping der constitutionele regten Toch is het weinig denkbaar dat de Hongaren zich voegen zuilen onder de oostenrijksche eenheidsbegrippen hoezeer de keizerlijke aankondiging van den landdag met vreugde is begroet Men vermarikt zich in Frankrijk met de ijdele hoop op vrijzinnige concessien der regering hoe ook de daden daartegen getuigen Napoleon zal niet dan door noodzakelijkheid gedrongen tegen zijne overtuiging iets toegeven Hij houdt vast aan de traditien van zijnen oom tyrannieker gedachtenis Zoo wordt dan ook nu voortdurend met krachtige hand de uiting van volkswenssheu van eiken vooruitgang in staatkundige ontwikkeling bedwongen De mexieaansche overwinningen beginnen zelfs den ijdelen franseben te walgen en niet ongaarne ziet het gouvernement dat de belangstelling is gewekt voorden vermoord a elzasser kok De Pruisen zijn echter niet genegen den uilenjonker op te offeren hij is na onderzoek dood onschuldig bevonden aan den moord en graaf von Bismarck wil liever een dozijn vai de liberaalste kamerleden overleveren aan de bloedwraak der Franschen dan eenen volbloed jonker zu Eulenberg De ernstige vertoogen der mogendheden tegen de gasteinergeweldenarijen worden in Pruisen ter griffie gedeponeerd in Frankrijk boekt men die posten voor latere afrekening De verdeelipg van Polen heeft nu uitgediend voor een drama een opera de verdeeling van Denemarken Men verwacht in Spanje onlusten en omwenteling Dit is daar in den gewonen loop der dingen maar de vruchten van gewelddadige omkeeringen zijn gering het is eene dure school waarin men weinig leert maar niet alleen in Spanje vergeet de regering hare verplig ing om het volk tot vrijheid op te voeden in Frankrijk dningt men met ijzeren hand tot het vergeten van het aangeleerde in Pruisen bejpot men in dwingelandij de bezworen constitutie en in Oostenrijk ontzenuwt men met bedriegelijke woorden de in schijn verleende vrijheden Alleen Engeland gaat rustig voort op den weg van vrije ontwikkelingwen in Amerika gloort de dageraad eener luisterrijke herstelling De zegepraal van het noorden is de grondslag eener vernieuwde ontwikkeling in het land üer vrijheid Nevelen dekken de toekomst van Europa en nog lang zullen de volken lukken ouder de heerschappij der willekeur ofschoon hier en daar door zachler vormen gewijzigd öuttenlanïr Londen 20 Sept De circulaire van lord Russell door de Indépendance medegedeeld is ontwijfelbaar echt Alle bladen nemen het stuk o er sommige vcegen er beschouwingen bij welke in een vijandigen geest jegens Pruisen zijn geschreven De Timeö zegt dat de krachtige uitdrukkingen van graai Russell niet te scherp zijn Een protest zou niet helder wezen derhalve moet men liever afwachten tot dat de definitieve re De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voi f eiken regel daarboven 10 Ctiit Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte geling heeft plaats gehad verder vertrouwen te stellen in de verzekeringen van Pruisen zou eeue zwakheid zijn Men meldt uit New Tork van 9 sept Slocu heefthet bevel ingetrokken waarbij de organisatie van militien in Mississippi wordt verboden De militaire overheden hebben aande burgers van Georgië bevolen hunne wapens in te leveren De berigten nopens de in Ierland tegen de Fenians genomen maatregelen hebben te Londen geen anderen indruk teweeg gebragt dan vreugde over het vooiuitzigt dat zij eenaantal dolzinnigen voor verder kwaad zullen behoeden en eeneinde zullen maken aan de pogingen der slech e klasse vanIeren in de vereen staten om het washingtonsche kabinet inverwikkelingen te brengen Volgens andere berigten uit New York heeft de president Johnson de organisatie van militien door den gouverneur Sharkty in den staat van Mississippi goedgekeurd Depresident heeft aan den heer Brown voormalig gouverneur vantreorgie gratie verleend De democratische conventie van denstaat NewYork heeft zich verklaard legen de rijksraden enhet stemregt der negers voor de politiek van den president totherstel der unie eij voor de leer van Monroe alsmede voorde naanwgezctte betaling der staatsschulden De republikeinscheconventie van Minnesota heeft de politiek van den presidentafgekeurd zich voor het stemregt der negers verklaard en deverdrijving van keizer Maximiliaan verlangd De kamer vankoophandel te New York zal den heer Bright uitnoodigen omnaar Amerika te komen De handel in katoen te Mobile isgestremd omdat de aanvoer verboden is Volgens de NewTorkTimes is de stemming daar ter stede vredelievend jegens Engeland 21 Sept Te Cork is een sergeant in hechtenis genomen omdat men zijn naam heeft gevonden in een der stukken van de Fenians hij bekende dat de handteekening de zijne was Men heelt ook nog een soldaat gearresteerd Er heerscht gisting Jefferson Davis zal in het begin van October worden verhoord De New York Times erkent dat indien hij aan strafontkomt op grond vnn oorlogvoerende regten of op de wetsbepalingen betreffende afval dan de geheele politiek van hetbewind een ommekeer moet ondergaan en de amnestie onzinwordt daar geene amnestie kan verleend worden voor eenemisdaad die niet bestond De Morning Post beweert dat Amerika geene ierscherepubliek wen cht en tevens dat de heer Seward geen deel heeftgenomen aan de inschrijving ten behoeve der feuians Volgensgenoemd blad zou de minister daarentegen reeds twee jarengeleden de aandacht van het britsche gouvernement gevestigdhebben op het fenianisme en ook laatstelijk dienaangaande raededeelingen hebben gedaau ook zou president Johnson er tegengestemd zijn Parijs 20 Sept De geruchten omtrent hervormingen blijven stand houden eu hebben heden zelfs invloed gehad op den stand der effecten Er is zelfs gesproken van eeue ontbinding van het wetgevend ligchrjm en een beroep op het land voor nieuwe verkiezingen nadat vrijzinnige wijzigingen m de grondwet zouden gebragt zijn Uit Mexico verneemt men dat Bazaine de kaders vanhet vreemden legioen opengesteld heeft voor de naar Mexico verhuizende soldaten v in het leger der zuidstaten Men moest diemenschen aan den kost helpen en vooral beletten dat zij zichtot gevaarlijke guerillabenden vereenigden Aan het departementvan oorlog alhier acht men het dus een goeden maatregel waarop men s keizers goedkeuring verkregen heeft In hetdepartement van buitenlandsche zaken echter Jeukt men er anders over eu wijst men met name op de kitteloorigheid vanhet uniebewiud W eenen 20 Sept Volgens mededeilingen waarop allezins staat te maken is zai de icner Ztg mur tn een manifest des keizers bevatten dat den grondslag zal aanwijzen w aarop voortaan de kei eriijke regering zal gevestigd zijn Het regt der volkeu op een beslisseud aandeel in de netgevinj en di