Goudsche Courant, zondag 24 september 1865

der rijksfinanciën door bemiddeling van wettigt verlegenwoor iging zal op e plegtigste wiize norden gewaarborgd De keizer uit de hoep Jat hij de volken aan zijnen s epter ondern orpen bereid zal vnulen om aan het algemeen belaug offers te brengen en dat zij blijk zullen geven van een erzo nenden geest 21 Sept De lener Zeitung bevat heden het manifest welks afkondiging erd te gemoet gezien de inhoud is geheel en al orereenkom t g met hetgeen daaromtrent 13 medegedeeld Daarenbovn ivord in bedoeld blad openbaar gemaakt de tekst aa het k verljk pa eat tot bijeenrocpmg van deu hongaar=chen landdag benevens den tekst van de koninklijke rescripten dezelfde a gelegenheid betieffende en geiigt aan de hongaar t au orit iten ömnenlanïr GOT 1 23 September Feilen morgen en J ure ontuekte men in het kolenpakhuis an den heer ar der V ei Je ian de Peper trait een begin van brand door bocijing roorzaakt De voortgang erd onmiddellijk gestuit door gepa te miatr gelen sn itien is ijverig bezig het pikhuis te ontruimen De chroefstoomboot stad Gouda zal naar mj enemen morgen de d e i t lieginnen tiissehtn Gouda Moorjrecht Ouderkerk a il IJs cl en Eotte dam y M heeft ingetrokken de benoeming bij besluit van den 1 ept n 41 an I D an der Naals to Iccnir aan de rijks hoogere burgcrschdi te Gouda en tot leeraar oij die inrigtmg benoemd K Mars laatstelijk onderwijzer te L fecht DiijgMhg heeft m de zitting der eeiste kimer de corauiHsie een ontncrp adre ter tafel gebragi De cojinMssie bestial i it de hh Lvsinga Me seherf van Swinderen en Cremers Z AI heeft tot voorzitter van de tiieede kamer der statengenera e hirende hare tpfjenuoordige zitting benoemd denheer mr tr f J van Keinen lid dier kamer In de onderdag gehouden zitting an de tueede kamerder + itea genen il heeft de heer van Eeenen het oorzittersehapaanvaard A elerlei etten en stukken zijn ingekomen waaronder ontwerpen to rpge iig van het beheer en de verantnoordingder fonden voer Ie staatsspoornegen wegeas de hetTmg dergrondbcliimg 111 Limburg Letrclrende de lerkoopbaarstelling deitien len lan liet kroondonein de begrootir loor Indie voorl iii en eene aanvnge va i een erediet in J 100 000 terloldoeniDg der koeten die het gevolg zullen zijn van de m telling van eene commissie van veeartsen en an De kamer heeft besloien om het voormelde ontwerp nopens de veeziekte didehjk in behandeling te i emen Ten half 1 ure Herd e zitnng daartoe uervat maar de commissie van rp portcurs was nog niet met haar rapport over het bedoelde oi tneip gereed De eer e k mer der = tea generaal heeft gisteren nagoedkeurii g van de algemceue strekking vn het adres vanantwoord op de troonrede de i eerste paragrafen daarva in laronder 1 ie over kolomen zonder discussie aangenomen Op parigraaf j veeziekte is door den heer van Nispen totTmnerden een amendement voorgesteld vaarin op krachtigernnitieiie cii ordt aangedrongen De minister van biunenl zakenheeft bij de bei 1 idslagiug daarover verklaard d it morgen nogeene andere net tot beteugding der veeziekte zal norden ingediend Bij de stemming over het amendement staakt u destemmen Dairopis de behandeling daar an en van he verderegedeelte van het adres ui gesteld tot morgen ochtend ten 10 Uie Gisteren werd in de ten half drie ure gehouden zittingder tweede kamer de discussie geopend over het ontwerp totvoorloopige credietverleening ter zake der veeziekte en is diem eene avondzitting ten einde gebragt Een amendement vanden heer ierop om de som vji ƒ 100 000 te vcrhoogen tot ƒ 500 000 is verworpen met 11 tegen 13 stemmen Paai na is het ngeriDgontwerp aangenomen met algemeene stemmen Men schnjft uit Delftshaven van 21 dezer In de thansook onder deze gemeente heersehende veeziekte is helaas noi geene betersehap te bespeuren Dagelijks worden nieuwe ziek egevallen aangegeven en is het getal sedert het uitbreken dierziekte reed tot 1 6 geklommen waarvan een groot gedeeltegeslagt gestorven of onteigend is ternijl er 18 als hersteldzijn aan te merken Soskoop 21 Sept Vangemoedigd door eenigc invloedrijke veehouders zijn door de heeren lUpmIer klerk ter gemeente se retane van oord en Zuld addlnxveen en Broek en den eandidaat notaris Val ng te Zuid ddinxveen middelen in het werk gesteld tot de oprigtmg van een onderling waarborgfonds voor eigenaren van rundvee Wanneer men in aanmerking neemt dat dv bestaande veefo idsen slechts alléén vergoeding geven voor schade door de longziekte veroorzaakt dan verdient d t denkbeeld mpt het oog op de heersehende runderpest of vcetjp 1 = a lfzms toejuieli ng en belangstelling en verwacht men dai ook met grond dat dit waarour onds zich niet alleen zal bepalen tot de drie bovengenoemde gemeenten maar haren werkkring over nog meerdere omliggende plaatsen zal uitbreiden waarom allen landbouncs en veehouders dan ook zeer de belangstelling in hare oprigtmg en totstandkcmin wordt aanbevolen opdat ook hierdoor weder getoond worde dat eendragt magt maakt Ammerstol 23 Sept Door het opbreken der vlsschenjen in de beneden rivieren is er hier vootil rog gelegenheid om werkzaam te blijven Het getal der gevangen zalmen is klein tijnde er in de h atste 8 dagen slechts 43 gevangen waaronjar nog eenige st jicobsz maar de prijs is voor dezen tijd ongekend hoog De st jacob z golden ruim ƒ 2 het halve neJ pond Groote soorten Dragten van 3 2 tot ƒ 2 73 jp Gemengde Berigten De statl Boulogne heeft een standbceU opgcngt voor Jfnnei dea nitvinder der koeiiokin utiug Ter bescb rming der rijn en we tfaalhche grcu cn zal tegen de o erplanting der eepe t een railitajr cordon getroWn worden Onder du geujeente Kollumerland ia een kind en gevolge an het eten van ziek arkeiiü leesch o erkdcn De cholera neemt af te Galat en Ifarai a Hpt hl j t i f floor ilm bnnd m het ho rin dezer maaud te Konstantinopel vernield 7ija meer dan 4000 huizen en wmkeU behalve de openbare badplaatsen lu moBkcLn eene griekcthe en eene armenische kerk en htt iDau oleuui van sultan Mahmoud 1 1 Ixmisnta CD Texas is de k toeuoog t zwair beschadigd door den worm Piuiscn heeft Oostenrijk aibetaald vooi Liucnbmg lï t waddiuxvteL he adrea bcticf Dde de Ingezonden Heden viert de heer W D de Lange j r zijn 25 jingjubileum als offieier bij de dd ehuttenj te deze stede De di van heden is voor ZCd Gestr eene ware feest ig niet alleen de VI Ijl hij een zoo zeldziam voorrecht m g genieten ma r ook voorzeker omdat hij met elfvoldoeiing m ig terugzien op eene met cere afgelegde baan Immers m de veivulling van eea der eerste burgerplichten de verdediging van ijn geboortegrond bleef hij niet achterlijk want bij deze 25 j iren mag hij boveadien nog bogen op eene lOjiuge vrnuillige dienstvervu lins bij het coips inobile zuid hoUandsche schutterij m de b e jireii die op de afscheuring van België in 1830 volgden Hft zal dan voorzeker niet ongepast wezen hier eene ïlugtige iels zijner militaire loopbaan te doen volgen Den D november 1830 op den ouderdom van ci ca 18 Jiren zich vrijwillig aaLgesloten hebbende bij het mobile gedeeUe der schutterij ten einde met hclzelve dienst te doen buiten deze gemeente werd 1 ij den 22 december van hetzelfde jaar ingedeeld als sergeant b j het 3 bataiUon der 4 afd mob Z H schutteiij en kwam dientengevolge te Briclle in garnizoen In het jaar 1831 in garnizoen te s Ilertogenbosch gelegen hebbende werd hij in 1S32 met zijn bataiUon gecantonieerd in ZuidBevcnnd versierd met het metalen kru s en mankte van daar uit de expeditie naar Den Doel fOo t Vlaanderen mede In de jaren 1S33 en 1834 weder in s Hertogenbo ch garnizoen houdende keeide hij den 13 augustus 1834 met onbepaald verlof in den kiing zijner fami e pruir ontving daar den 8 junij 1 3S zijne aanstelling tol 2 luitenant en werd den 10 augustus 18 9 krachtens koninklijk besluit van 11 junij 1839 staatsblad n 20 eervol om agen Den 15 augustus ISIO ingelijfd bij de dd schutterij te Gouda werd liij den 20 bcptember daaraanvolgende aangesteld tot 2 luitenant den 22 april 1843 tot 1 luitenant en den 1 september 1848 tot kapitein welken rang hy thans nog met lof bekleedt Uien die jen verdienstelijken man kennen deed het dus ook gued a in t hart toen hij bij koninklijk besluit van den 21 december iSuO werd benoemd tot ridder van de Eikenkroon Strekt tiet den jubilari tot eere dat hij met rechtmatige zelfvoldoeniug mag terugzien op een langdurigen diensttijd in welken hij zich als een der vcrdiensidijke en ijverigsfe officieren onzer schutterijen deed kennen die eer blinkt te schooner uit daar hij zich steeds door echte humaniteit en docr de strikste reehtvaardigheid ook jegens deu minsten schutter de onveidee Ie achting en liefde van het geheele corps heeft verworven Heden morgen werd Z Ed Gesti dan ook welmeenend en hartelijk gecomplimenteerd door commissiei uit de otBcieren de onderofficieren de muziekanten en den schuticisraad van het batoiUon der dd schutterij over welk corps hij 5 ert ru m een jaar tijdelijk het opperbevel voert alsmede uit de vereeniging van het metalen kruis 1 sectie terwij voorts v ele particuliere personen Ztd Gestr van hunnue ondubbelzinnige belangstelling blijk gaven Deze dag zal dus ongetvi ijfeld vooitdurend m s mans geheugen gegrift blijven En wij die zijn jubilaeum met warme vreugde begroeten wij veroorloven oi s hier den wensch uit te drukken dat ZUEd Gestr nog vele jaren zijne eervolle betrekking moge bekleeder ten einde zoo met onveriiaauwden ijver en onverznakte kracht nog larg voor het welzijn vin Goddci s schutterij te waken en dit corps tct een zijner schoonste sieiaden te verstrekken Gonij a 20 september 1865 P enoiff van lA 363 Ten opzichte der samenstellingen is hoofdzakelijk het volgende bepaald Driehonderd achttienhonderu worden aan een geschreven drie duizend twaalf duizend daarentegen gescheiden Bijvoege ijk naamwoorden die met het naamwoord een denkbpeltl uitdrukken schrijft men aaneen als roodekool zouteviscb zoetemelk hoogepnester enz Titels vorden aaneen geschreven dus Weledel HooEireleerd Weleerwaard Weledelgestreng enz Wanneer zullen wij eens van die malle titels verlost worden Engelsch zout ManiUa sigaren en andere plaatsnamen worden met een streepje aan het daarop volgende woord verbonden dit heeft ook plaats bij de verbinding van een of twee bastaard woorden alsadjunct commies laitenent generaal statengene raal enz en ook als het bijvoegelijk naamwoord bepaald bij het eerste der zameustellende woorr cu tiehoort als oudeman nenhuis lievevrouwekerk p atte driehoeksmetmg Ten opziclite der vreemde of bastaard woorden wijkt de nieuwe spelling slecnts neinig van de oude af In plaats v an 1 f t oude aac je schrijve men offe dus bagage lekkage stellage page enz Guitar wordt gitaar geschreven De woordeo pleizier en seizoen worden met ej go cbreven Men schnjve geogiaaf philosoof doch geo i phic philosophic maar telegrafist en telfgrafisch De woorden poëzie ninef porfier affier en zefier worden volgens de ncderlandsche peiling geschreven worden nog enkele wr rden op tweeërlei wijs geschre ven naar verschillende b eker is zoo vil de nieuwe spelling dokter geneesheer J eh docter m de letteren bijv kommies bij de bc lüeii en commies bij de posterijen of bij een mir lirie Komedie schouwburg en comedie een soort van drama lokaal zaal vertiek en locaal plaatselijk kritiek ge vaarlijk hachelijk en critiek oordeelkunde Ziedaar kortelijk de voornaamste wijzigingen in de spelling door de redactie van het woordenboek voorgesteld en reeds door verschillende schrijvers gevolgd Mogten zij algemeen aangenomen worden dan zouden wijten minste een eenparige spelling verkrijgen moeilijk is hetevenwel nu reeds te zeggen of dit een gevolg der nieuwespelling zal zijn vooreerst schijnt men nDg met daarop temogen rekenen Vergadering van den Gemeenteraad Ziltmff van Vrijdag 22 Sept ihei Voorzitter mr A van Bergea IJzendoorn Te cnwoordip ziju de hh de Grave LojteD Prince liraggaar VA esterbaan Rculiiuer Hcnn Buchner v Gennep Ki t van htraaten en Peeters De hr VuuU heeft ünnis gegtvtn door ambtsliezighedcn verhinderd te yn De notulen der lidlsl chouden vergndenng worden goedgekeurd Is meekomen eene mi sive van den hr commissaris des konings houdcnde keunigovm van de vestiging alhier eencr njks hoogere burgerschoolmet drieiangcT cursus ot Eene missive vin den hr R K T t docent aan het sjmnasium vcrzoe Uude met 1 ott uut lag uit de e betrekking ii ontslag oidt op voor tel wil B en S ccitol velleend De co nm ssie benoemd tot het nazien der Ug c t v u gasthuizen het Israel armbe tuur het bestcdelmg huis en het burgerl jkarmbestuur adv sercn tot goedkeuiing dier beg u ji ngen hchalFc die voor hetburg armbestuur nelke ten behoeve van den amanuenais verhoogd 15 mtt f 136 dat ZIJ ook met het oog op den toestand der fiuanciea met ermeeuen te mogen aanbevelen Ter visie AA ordt gelezen een vojr tel au B eu V u2 advies te hebben ingewoniieu ran du pi scbooleomm houdei ae enige w jzigneei m de regeling der op nb ire scholen als 1 di bcpaliog van het tboolgeid dT bttrger=chool voor oi ci s op ƒ 1 per maan 2 de bepaling van den ouderdom der toe te htcii leerlingen jp Je jcngejufvr st bcol op ne e aar enz Ter visie Op voorstel van i eu wordt afwijzend besthikt op bet verzoek van ïv I nuseubcrg tot aaukoon van het terr iu van de oude turf kerk en bealcten tot deu publickeu verkoop B ce V breugeu ti r tafel eer vooratd to ij ging der verordening op den in en uitvoer en net verveel au rundvee enz om namelijk o a by de straffen m art 5 te voegen met verbeurdverklaring van het vee Lo 13 de veroidenuig niet leze VMjzigiui op n eun vastgesteld B eu W bicugeu tir tafel en vooislrl vaii ah curatoren van het gvmnasiuin hetielT nde de regeling de latijpsche school met verhooging der tractcmcnteu doch adviseren B n A om die op den ouden voet te laten Iliciover out tait eene breedvoerige discussie waanan de meeste leden deel nemen en waarbij zeer verschillende opiuien voorgedr deo worden over den omvang vin het ondervijs en het aantal der docenten doch eindigt deze discussie in eene stemming ter be lissmg der door den heer V Gennep opgewoipen vraag of eene uieuwc latijiisLhe school werd opgengt of dat de oude werd gecontinueerd A oor het eerste verklaarden zicii elf leden en stamden cgeu de hh v Bergen IJ7endoorn en de Grave Alsnu werd door den voorzitter voorgesteld aan de school aan te stellen e n rector en een eonreitor Na langdurige discussie 1 waarbij de aansteUmg lau docenten in wiskunde eu in nieuwe talen alsook het opdragen van eelic 1 het oiiderwijs aan eeneu leeraar v erd besproken werd het voorstel aangenomen met 7 egen 6 temm u tegen stemden de hh Lovten van Striiten Kist van Gennep Priiice eu AVcsterbian De rac ementen worden op deu tegenwooMigen voet gecontinueerd Op voor tel van den vorrziitcr worden met algeraeeoe stemmen de tinns fLUj ercnde rcitor en conrector herbenoemd en het schoolgeld vastgesteld op ƒ 50 Op voorstel vn den heer Buchncr woidt de becoeniing der vaste commiösien verdoagd tot ceue volgende vergadering Lmdelijk wordt overgegaan tot de benoeming der commissie van toezigtover de middelbare scholen en bij volstrekte meerderheid ua ccnige stemmingen en herstemmingen aehtervolgens verkozen als voorzitter de heer A V Bergen ITzenduorn en als leden de hh D Dohbe A A G vanIterson Zwaanshals eu T P Airulv Aervolgecs is de vergauenng overgegaan tot eene gesloten Zittmg Marktberigten Gouda 21 Sept Tarwe Poolsche p last 280 a ƒ 310 Zeeuw sche per mud S a ƒ 9 Rogge In 6 a 6 50 buitenl 50 i 7 00 Ge st 4 00 1 ƒ 5 Haver 3 00 4 50 Boekweit Fr per210yned B lóOa 160 iVoordbrab 160 a 170 Erwten 7 50 a ƒ S Bruine boonen f Q a 16 Paardcboonen 6 00 i b 50 Duiveboonen f i a f 7 75 Hennipzaad 8 1 Iv ias Vai evoerd 36 partijen 24 i 27 Goebr er l 20 1 1 40 eiboter 1 a ƒ 1 24 p n B Delft 21 Sept Heden weinig aanvoer en wemig handel zelfs bij prijsverminder ng Zaaigraneii gewas 1 S65 bragten 50 c meer on Tirne 8 a 8 70 Eogse C a ƒ 640 Zomertrerst ƒ 4 40 a 4 90 Dun eb 8 Paardeb ƒ 6 50 Groene erwten 8 a ƒ j Aan stads waag gewogen van 15 21 Sept 30 4 776 3 en 60 10 boter te zamcn 17 20 ned S Boter 55 a ƒ 04 per vierde ƒ 1 37 = a 1 60 per n S Ter mirkt 010 mud aardapp ƒ 2 1 2 50 Dordrecht 21 Sept Tarwe door minder vraag 10 c lager Jar en tweej witte Z en 1 7 50 a ƒ 8 90 Xicuvve onveranderd ƒ O 00 i ƒ 7 90 Rogge gevraagd Jirige overm Z en 1 5 60 i b 30 Nieuwe do ƒ 5 20 a 5 80 Ger t hooger W inter 4 40 a 5 60 Zomer ƒ 4 a 4 80 Haver prijshoudenl jai inl voeder 3 a 3 50 nieuwe do ƒ 2 40 a i do dikke 3 50 ƒ 4 30 Paardeb 5 80 i ƒ 6 50 Br boonen 5 c laser 10 a 12 Goedkokende bl erwten 8 50 afv ijk 7 8 itlf pruisische 7 i 0 Boekweit Bergen op 162 Peel 160 Londen 18 Sept Gr men Tarwe stil op vorige prijzen gerst zeer ougereseld m piij haver met goeden handel Aanvoer van 11 tot lo sept 2i45 qr ml en 27289 qr vr tarwe 574 qr ml en 5092 qr vr gerst en 2b6S qr ml en 21097 qr vreemde haver an de veemarkt van helen w iren aangevoerd 6250 runderen 316 kalveren 28470 schapen en 310 varkens Voorbeste runderen verd 5 4 voor do kalveren 7 voor do schapen 5 en voor ilo varkens 4 10 pr steen betaald jq Sipt Boter 1 riesclie 120 Kamper en Zwolle lOS a 114 Grouiut en M 94 Einden en Leer 100 i 102 Holstcm en kiel 104 a 106 ler evr 94 a 112 Worlaix i l a 94 20 Srpt Griucn Eng en vr tarwe stil op vorigeprijzen sest en hiver vis invoer v n 16 19 sept J50qr inl ea 9s qr vr iirvve rn qi ml en 2200 qr vr SPist en i tO qr inl en 2506 qr vr hivri