Goudsche Courant, donderdag 28 september 1865

1 05 1 365 Donderdag 28 Scptejiibei Kantongeregt anders viseliwater met een kruisnet waarvan de mazen de vereischte grootte niet hadden zonder acte of schriftelijke vergunnin van den eigenaar of regthebbende op het vischwater Burgerlijke Stand GOUDA GeborfS 19 Sept Anton Majie Louis ouders L D van Vrenmin u en C Groesbcek 20 Pieternella Elizabeth ouders P van Dam en P Tan den Lerg 0 fBLtntN 20 Sept W van Bennckom 5 rt WOERDEN van 14 ot en met 21 Sept 1865 Glborï Jacübus Piiilippns ouders P J Du Parand en D Xiercmeijer Cornelia Elizabetb ouders H Bcke n J J de Kroon Gerrit Jouders A Blaas cu li de Vree OvERLLDFN A Yïsser S7 j ed van H Visser 0 DERTKOi D X Middelweerd bijna 41 j en J Bonnik 31 j Door het kantongeregt alhier zijn op den 20 september jl Teroordeeld Een in eene geldboete van ƒ 10 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zake van het baggeren in de rivier de Gouwe Een in eene geldboete enz als voren wegens bet niet voorzien van zijn kelder opening op een onafgesloten stoep te Gouda met kruislings gepbiatste ijzeren banden of steekdraad Een in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zake vau Let met voorzien zijn van zijn aangespannen hond te Gouda van een muilkorf Een in eene geldboete van ƒ 1 bij wanbetaling een dag gevaagenisslraf wegens het uitslaan van een vloerkleed op de publieke straat te Gouda na des morgens tien uur en Een in twee geldboeten een groot ƒ 10 en een groot ƒ 3 bij wanbetaling zeven dagen gevangenisstraf wegens het visschen in een iJOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKLÏAN Lange Tiendeireg D n 60 ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon C van VREUilIXGEX GROESBEEK GouDi 19 September 1565 Algeiiteene kem isgrnyig Doctor DE KANTER is verhu sJ van de lioogstraat naar deGouwe ijk C n 73 Spreekuur desmorgens lalf negen AGENTEN Eene der voomaamste gevestigde Nederlandsche VerzekeringMaatschappijen vraiigt op ZEER VOORDEEllGE voorwaarden AGENTEN in Je verschillende plaatsen des rijks Voor Gemeenten ten platten landewordt aan H H Notarissen of Gemeentesecretarissen de oorkenr gegeven Eeflecteerenden gelieven zich franco te adresseeren onder het motto Br xdAs suK ntie in den Kantoor Boekhandel van v ED I ELLERMAy IJeurssteeg E 176 te Amsterdam Openbare Teekenschool te fiOtlOS Op Woensdag den 27 = September 1865 des avonds ten 6 ure zal de Commissie van de optiihare TeekenscJincl aldaar eene OPENBARE ZITTING honden tot het examineren en aannemen van Jongelieden die den ouderdom van 12 jaren bereikt hebbende hei TeekenOnderwijS veriangeu bij te wonen welk onderwijs op ilrMnrlag den 2 October e k eenen aanvang zal nemen Namens de Commissie van de openbare Teekenschooi GoiDi vanlTERSON 20 Sept 1S65 Secrdarh De Weduwe PATRIK in HOEDEN MUTSEN KAPSELS en BLOEMEN heeft de eer haren begunstigers vriendelijk dank te zeggen voor het vertrouwen dat zij tijdens haar verblijf alhier heeft mogen genieten tevens beri tende dat zij met den 15 October e k hare zaak zal veiplaatsen naar Rotterdani op de kaasmarkt waar het haar aangenaam zal zijn hare vroegere stadgenooten te blijven bedienen Burger Bewaarschool INSCHRIJVING voor KINDEREN voorzien van een Vaccise Blwus voor bet vierde Kwartaal 1865 Maandag den 25 September des avonds van 7 tot S ure aan het Scfaoollokaal J N SCHELTE IA Fogr VAN ZEULEN Secr Ontvangen eene buitengeWOOn goedkoope sortering stereoscoop plaatjes van 6 8 12 15 20 tot zeer fraaije Transparanten van 35 cents het stuk per dozijn veel lager Teeken en schrijfbe hoefte in alle mogelijke soorten tot zeer voordeelige prijzen A QUANT Klmcer E 107 DANSGURSDS De ondergeleekende berigt aan zijne geachte begunstigers dat zijn KINDERD A N S C U R S V S volgens gewoonte op woensdag 4 October aanstaande een aanvang neemt te zijnen huize Spieringstraat wijk F N 77a alsmede de CURSUS voor meer gevordenden De kinderlessen zullen ge uouden worden des avonds van 6 S uur en die voor meer gevorderden van 8 10 uur De ouders kunnen bij verkiezing hunne kinderen aan huis of ten huize van den ondergeleekende ondemezen zien Zich vleijende door UEd vertrouwen ruimschoots begunstigd te mogen worden teekent hij zich met achting UEd Dw Dienaar H F GORISSEN In een BANKET en KOEKBAK KERIJ wordt gevraagd eene WINKEUUFVROUW van de P G vlug met schaal en gewigt kunnende omgaan Brieven franco lett J L aan den Uitgever dezer Courant Stoombootdienst de Ussel Van Gouda des Zotulac s morgens 6I 2 uur D s Matmdae s en Dingsdac s s morgens 6 uur de o erige dagen ten 7 uur Van Rotterdam des Zoniacj s namiddags ten 5 uur de c erige dagen namiddags ten 2 uur Dagelijks Eetourkaarfen THEEOOGST Depot Ü0VD4 en OilSTREKEN Bij H J KABEL OOSTHAVEN zijn te bekomen de THEEËN van de firma Wed J van pek CHIJS ZOON te Delft in pakjes van 5 2 en 1 ons Prijzen van 60 Cents tot ƒ 2 50 per 5 ons FTijicmranteit luerran kosteloos te bekomen Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 per kan 60 cents Jenever i soort Moutwijn a4 5 joOyu per kan 58 ceuts inl BRANDEWIJN 46V o per kan 63 cents Jleerdere cf minaere sterkte naar evenredigheid GouD i 23 September 1865 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 22 September Laagste Iloojïste GeLlt eQ pCt koers koers koers Ned w sch 21 2 61 6IV16 siVifi dito 3 72 dito 4 951 Handelm op resc I45I 4 1455 8 1451 2 Belfeie Roths 21 2I Spanje obl 21 39Vi5 391 4 Portugal obl 3 j 4 7 8 Rusl obl ri n 991 4 991 2 d 1S2S 29 5 iCO g d 6 serie 5 SS s d LondlS62 5 dö Amst 64 51 95 4 96 dO Amst lSoo lV SCVs Aand spoorw ƒ 1901 2 I9OV4 Oost Metall 5 pCt 5 V1S 5SV4 dito dito 21 2 293 8 29Vl6 d renteAmst 5 7SV4 79 79 d nat 1S54 5 62Vl6 621 8 62 dc inzilv 1864 5 67 6 Vic Italië Amst 5 Turk binn 6 46 47 46 Griekenland 5 Ver StatenlS74 5 fiiVic d 1881 6 l s 711 2 d 1SS2 6 T l Vis 70 8 7ü Vl6 Mexico 1851 3 241 16 2i i n CORRESPONDENTIE Een ingezeten vaa Boskoop die over de te late aankomst Tan den brievenbode klaagde wil gaarne zijne te red nheid betuigen over de veraudtring daarin gekomen Sedert eenige dagen arm eert hij geregeld s voormiddags twee uren vroeger Tiet was niet mogelijk Let stuk over de ruuderpest heden op te nemeu doch dit zal zel cr woensdag geschieden Boekdiukkerij van A BKl NKMAN Ueie Courant verschijnt des Donderdags en ZondagsIn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure AFKONDIGING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA iloen te weten dat door den Piaad dier Gemeente in zijne vergadering van den 22 September 1805 is vastgesteld de volgende verordening VERORDENING OP HET IX LIT EN VERVOEREN VaN RUNDVEE enz Art 1 De in en uitvoer van Rundvee versclie Huiden Horens Klaauwen en verder dierlijk afval is verboden Uit en n ar de Gemeente Broek evenwel is de in en uitvoer van Rundvee tusschen zonsop en zonsonjergang geoorloofd mits de geleider voor ien zij van een bewijs dat het dien dag door een RijksVeearts gezond bevonden is Art 2 Vervoer van Rundvee versche Huiden lijr ns Klaauvveu en verder dierlijk afval tusschen zonsondergang en zonsopgang is verboden Art 3 De Burgemeester is bevoegd van de bovenstaande verbodsbepalingcu schriftelijk ontheffing te verleeneu Art 4 De overtreding dezer verordening tot het constateren waarvan al de beambten der gemeente bevoegd zijn wordt gestraft met eene geldboete van ƒ 10 tot ƒ 25 en gevangenisstraf van een tot drie dagen te zamen of afzonderlijk e met verbeurdverklaring van het vee of andere voorwerpen waarmede de overtreding is gepleegd Art 5 Deze verordening waarbij die van den 12 Sept j wordt ingetrokken zal heden worden afgekondigd en treedt terstond daarna m werking Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland in afschrift medegedeeld En is hiervan volgeus Raadsbesluit van heden terstond afkondiging geschied waar het behoort den 22 Sept 1S65 De Secretaris De Burgeiiieeiter D ROOGLEEYER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Ruiiderpcst Vergeefs vermoeit zich de oppositie met oeken naar bewijzen voor haar boweren dat de in Nederbmd uitgebroken runderpest aan Z E den minister van binuenlandsche zaken te wijten zoude zijn Hoe veel moeite zij zich echter geeft t is meer dan waarschijnlijk dat zij zich vruchteloos vermoeijen zal Men moge grooteu dunk koesteren van s ministers niagt en invloed aan te nemen dat hij ook over ziekten en plagen te gebieden heeft zoo dat hij zeggen kan tot den een kom en hij komt tot den ander ga en hij gaat is toch wat te veel gevergd van t geloof der negentiende eeuw Eene andere vraag echter is het of niet de groote uitbreiding welke de epizootic kreeg en die dreigt haar tot eene algemeejie volksramp te doen worden welke onze nationale welvaart zeer ernstig bedreigt de schuld des ministers zij de beantwoording daarvan vreezen wij dat tot diens die e schande niet anders dan oevestigeud zal kunnen zijn Toen de minister omstreeks de maand julij Nederland verliet kon Z E natuurlijk niet weten wat vijand ons weldra naar t hart zou tasten en toen de ramp eenmaal bestond en de voorzitter der maatschappij van veeartsenijkunde hem daarvan te Dresden was gaan verwittigen werd niet alleen dadelijk eene commissie tot voorlichting in deze belangrijke zaak benoemd laaar werd er ook reeds terstond werk gemaakt van buitengewone veeartsenijkundige hulp in de besmette streek en zelfs keerde de minister slechts zeer weinige dagen daarna in het vaderland terug Mogt men toen niet vet vachten dat spoedige en krachtige hulp nabij was Intusschen juist van dien oogenblik af werd er niets degeüjks meer verrigt De minister nam geene maatregelen de commissie adviseerde er geene ten minste hoe wij ook telken dage de Staats Courant doorlazen een van haar afkomstig rapport vonden we er tol heden niet Was dan lie vraag wat is er tegen de verspreiding der runderpest te doen zoo moeljelijk O neen de ondervinding opgedaan zoo Be pnjs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zecel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cei t Buitengewone letters wordt a berekend naar plaats ruimt e wel in de provincie Utrecht als in het fransche departement du Calvadoz leert dat het den menscli zeer goed mogelijk is de runderpest te overwinnen wanneer slechts zorg wordt gedragen alle verkeer tusschen de besmette en onbesmette streek te verhinderen en binnen den kring der besmetting alle smetstof te vernietigen door dooding van alle ziek besmet en verdacht vee en reiniging of vernietiging van alles wat met besmet vee in aanraking kwam een maatregel die voorzeker geld en kracht zou kosten maar die dan ook door de ondervinding bewezen was volstrekt afdoende en geheel eenig te zijn zoodat er buiten dien geen andere weg tot st 4iiiiig der ziekte is Militair cordon dus en de bijl ziedaar de wel dure maar zeer eenvoudige middelen waarvoor de runderpest zwicht De comlissie van advies echter schijnt dat niet te weten ofschoon alle inen büitenlaudsche veeartsenijkundigen van naam t er geheel ove eens zijn en het haar zoo ij nog ter schole had willen gaan konuen leeren en de minister schijnt te willen beproeven of ook niet andere middelen al gemeente verordeningen die aan alle meuschen last veroorzaken en toch niet gehaadhaal d kunnen worden provinciale blaadjes waarvan sommige uitmunten door dichterlijken stijl andere door gemoedelijkheid van toon recepten en latijnsche namen waar men het schrikverwekkende woord runderpest moet en toch niet durft gebruiken zoetsappige verslagen in de staats courant waarin meu den vromen burgers tracht diets te maken dat het toch zoo heel erg niet is en dergelijke schijnvertooniugen meer bij magie zijn den vijand te verj igen Intusschen baat dat alles niet en breidt zich de runderpest meer en meer uit Maar de oorzaak dier besluiteloosheid en trajjijCid Bij de commissie van advies waarschijnlijk geh k aan ijv Vu kennis bijden minister die anders den lande door kracht en standvastigheid zoo menigmalen onschatbare diens en bewees misschien gebrek aan overtuiging van het gewigt der onafzienbare ramp die de runderpest voor Nederland worden kan als of die niet onzen landbouw zoude ten gronde riglen de waarde der grondeigendommen zoude vernietigen de nering van dorpen en steden wier beste klant de boerenstand is zoude doen verloopen onzen h ndel waarvan de uitvoer onzer landbouwproducten een zoo gevvigtig deei uitmaakt zoude doen kwijnen den arbeidersstand verpiigten zoude den bedelstaf op te vatten en elk bedrijf zou doen lijden zoodra zij weder verwoestingen aanrigtte als in de vorige eeuw Het kan ook wezen dat Z E doodslaan zoo vreeselijk vindt en zich illusien maakt van t g tal runderen dat geene voorbeschiktheid heeft voor de ziekte of daarvrn herstelt Waarom bragt de commissie niet ter kennisse des ministers dat het getal der eerste geen S o van den veestapel en dat der herstelden 1 3 van de aangetasten bedraagt Dit wetende toch is de beantwoording ligt van de vraag wat is beter dat in eene week b v de helft van ZuidHollands veestapel wordt gedood of dal in den loop vaneen jaar twee derden van geheel Neerlands veestapel sterft Welligt ook dat de minister weerhouden wordt van krachtige tasscheukomst door overdrevene gehechtheid aau z jn staatkundig stelsel dat alle lasten op de seliouders der gemeente besturen schuift als ware het de waarheid van djt stelsel geheel onbeslist gelaten niet onmogelijk in eene zaak als deze waar alles op snel eu Hink handelen aaukomt eene goede uitkomst te verwachten van de zamenwerkiug van zoo vele en scms uit zoo wonderlijke bestanddeelen zameuge =telde ligchameu en alsof buitengewone omstandigheden niet builtcgewoue voorziening eischen Hoe dit alles zij zeker is het dat de runderpest in stede van door deu minister te zijn bedwongen meer en meer veld wint eu t is Gode gekla gd 1 nu reeds in Utrecht is uitgebrokeu en onze welvaart erastig bedreigt spottende met onverschillige ministers en onbekwame trage commissien Wat is nu de pligt vau ons staatsburgers De volksvertegenvïoordigiiig die voor onze belangen waakt langs den wettelijken weg trachlen te bewegen geene poging onbeproefd te laten om door haren invloed s ministers oogen te openen voor het gevaar waarin Nederland verkeert en en