Goudsche Courant, donderdag 28 september 1865

ook Jit niet tnogt baten den koning die ons regeert ootmopdig te smeeken iht zijne landsvaderlijke wijsheid ons verlossenmoge van eenen minister hoeveel wij hem ook verpligt zijn die thans zijn politiek stokpaardje hef heeft boven de welvaartdes vaderlands X 6uttenlanJr Londen 23 Sept De Afnka heeft ae volgende berigten dd li dezer des avonds uit Xew tork aangebragt Negen Hidelijke stiten hebben gedelegeerden naar den president gezonden die mt naam der bevolking de verzekering hebbeu gegeven dat die stitca aan de unie getrouw zullen blijven Het antwoord van den president Johnson is van zeer verzoenenden aard geweest olgens een algemeen verspreid gerucht zullen ae troepen uit de zuidelijke staten norden teruggeroepen met uitzondering van de vcrchiUende garni7oenen der steden Alle noordelijke negertroepen gestrtioneerd in Virginia Florida Louibiana Arkansas en Tex is zullen ontbonden worden 25 Sept tit en ïork zijn berigten tot 16 dezer Derepubhke iische conventie van Massachusetts heeft eene resolutieaangenomen ter ondersteuning van den president Johnson enom te lerkUrcn d it de burgerlijke regering aan geene mannenuit het zuiden raoet worden toevertrouwd In eene gehoudenrede he ft Sumner gezegd dat de negers met de blanken moetenworden gelijk gesteld De conventie van Zuid Carolim heeftde resolutie verworpen strekkende om de c itevedenhcid dervergadering ten aanzien van de handeling n van presidentJohnson te kennen te geven tr kan bijna geene postboot nit New lork aankomen of men ontvangt berigten waaruit blijkt da de president Johnson met gevoeleu van verzoening jegens het zuiden bezield is De man die bij de aanvaarding zijner betrekking van vice president der unie overal een schrik deed ontstaan want hetilenkbeeld drong z ch onnUlekenrig op dat hij geioepen konworden om ais president over het lot der unie te waken dieman toont zich thans nu hij inderdaad tot de hoogste waaruigheid in de republiek verheven is m alle opzigfen zijn grootenen bezadigden voorganger waardig Hg heeft teregt ingezien ht verzoening zoozeer door de menschelijkheid geboden ook alleen het middel is om uen vrede op duurzame grondslagen te herstellen Men vleit zich hier met de hoop dat de be veging derfenians m Ierland is gestuit zonder dat het tot bloedvergietenof nistverstoring van eenig belang is gekomen Zeker is IT t dat de door het gouvernemen daartoe genomen maatregelennog ne gens in Ierland verzet hebb n ontmoet en dat de belhamels die niet dadelijk door de politie zijn gevat uit liet landgeviiigt ZPH of veilige schuilplaatsen hebben opgezocht Hetberi t dat er m den oceaan een vaartuig zou gezien zijn deicrsche vlag met het zinnebeeld der fenians vertoonende isgebleken een verzinsel te zijn Parijs 25 Sept Verscheidene der dagbladen die zich bezig houden met het artikel van den Moniteur aarbij de geruchten omtrent de a msta inde invoering van hervormingen m het biunenlandsch beheer worden tegengesproken toonen zich eenigz 13 verbolgen wegens het streven der regering om die beweringen als aan kwaadwilligheid ontsproten voor te stellen Mat echter tot het gebruik dier uitdrukking aanle ding heeft gegeven is het vermoeden dat men van zekere zijde de verwachtingen van het publiek zoo hoog mogelijk trachtte te stemmen ten einde oij voorbaat te beletten dat aan de eventuele invoering van zekere nieuwe maatregelen eene te groote beleekenis werd toegekend Ten gevolge van het heerschen der cholera op veischdlende punten des lands onderzoekt de stedelijke regeiug eenplan tot het verleggen van al de begraafplaatsen van Panjsna r de gronden die beiien de vestingwerken der hoofdstadzijn gelegen Brussel 25 Sept 3ij koninklijk besluit worden tot nader O der het houden van jaarmarkten en markten verboden voor zooveel ZIJ strekken om rundvee e koop tentoon te stellen en te verkoopen hiervan echter ziju uitgezonderd de m irkten tot verkoop van rundvee bestemd voor de sL gterij alleen die runderen zullen op de marlten worden toegel i en waarvan de geleiders zullen voorzien zijn va een certihcaat afgegeven door het bestuur der gemeente van welke het vee afkomstig 13 en bevestigende dat de besmettelijie ziekte er niet bestaat of er minstens sedert twintig dagen opgt houden heeft te bestaan Op nieuw heeft een naar België uitjenekon Franscbman de heer Longuet die te Brussel de fransehe regering lu hetdagblad la Bive Gauche bestreed bevei ontvangen om hetbelgisehe grondgebied te verlaten In eene vergadering van bisschoppen is besloten dat degeestelijkheiü aan de regering de regten met zal teruggeven van de stichtingen der studie beurzen gelijk dat krachtens de wet met 1 oct a s moet geschieden De regering zal genoodzaakt zijn de wet te doen eerbieaigen waarboven de geestelijkheid zich stelt Welke maatregelen zij daartoe nemen zal 13 vooralsnog onbekend Weenen 2 t Sept Van eene gewoonlijk goed onderrigte zyde wordt verzekerd iht nieuwe overeenkomsten met het pruisische kabinet zijn aangegaan waardoor de verstandhoudin tusschen de beide groote mogendheden heerschende aanmerkelijk is verbeterd Men voegt er bij dat spoedig eene alliantie zal gesloten worden waarbij de contractanten zich wederkeerig vei binden om elkander bij een aanval van buiten met alle beschikbire krachten te ondersteunen Men ml neten dat de door den hongaarschen landda te nemen besluiten aan de landdagen der afzonderlijke gewesten ter vrije meenmgsuiting zullen norden voorgelegd Lit eiken landdag zouden dan twee afgevaardigden gekozen worden die te zam n eene soort van cons ituauta zouden vormen me het definitief met de oostelijke heltc van het rijk zou trachten eens te norden Het resultaat van die onderhandelingen zou i ter goedkeuring den landdag norden voorgelegd en eerst na eenstemmigheid ten deze zou net resultaat den keizer ter be krachtigmg norden onderncrpen Het zou j aren kunnen durea voor men op deze wijze gereed kwam Van eene andere zijde wordt gemeld dat het resultaat der onderhandelingen met Hongarijen den daartoe bijeen te roepen rijksraid zou orden voorgelegd en dat als de ondcrhundeling met Hongarije mislukte den westelijken kroonlanden hunne grondwet verzekcid bleef Berlijn 25 Sept in de Ooslzeehavens zijn op 1 i t der regering maatregelen genomen om den invoer van besmet vee voornamelijk uit Lngeland en Nederland te voorkomen Naar men uit j openhigen meldt heeft het landsthinggisteren met algemeeiie stemmen min één zonder eigei lijk discussie de eerste lezing van het netsontwerp tot wij i ina der grondnet goedgekeurd De m nisters verklaren dat ijvasthouden aan het oorspronkelijk ontwerp en mitsdien il deamendementen van het lolkethmg verwerpen Frankfort 25 Sept Voor eemge dagen heeft te Darmstad eene vereenigmg plaats gehad van uit i rad calen die het plan hebben opgevat om Duitschland in eene federatie van republieken te hervormen Zij hebben de beginselen openbaar gem lakt waarop een dergelijk verbond behoort te berusten De burger vergadering gisteren te Munchen gehoudeu heeft op voorstel vin eemge Uden eene resolutie geiiomei betreffende de sleeswijk holsteinsche kueslie Daarbj nordt o gezegd dat eene inlijving van Sleesnijk Holstem in Pruiseneen brindmerk op het voorhoofd van Duitschland eene onuitwisbare smet voor het gsmeenschappelijke vaderland zou zijn ömnertlanö GOUDV 27 September Ier kaasmarkt naren heden aangevoerd 175 parti en ilie vlug werden verkocht van 25 tot ƒ 29 Zaturdag is in de zitting van de eerste kamer het amendement van den heer van Nispen vin Pannerden met 15 tc en 14 stemmen verworpen en het ontwerp adres van antwoord opüe troonrede met algemeene stemmen aangenomen Vervolgen 1 ook het ontwerp tot verhooging van hoofdstuk V der begrootmg voor 1865 behandeld en met algemeene stemmen aangenomen In de zitting van de tweede kamer heeft zaturdag deminister van fin meien de begrootingsnetten voor ISÖO ai geIJOden Het vol erde zijn de hoofdpunten van de rede uourden minister bij die gelegenheid gehou lui cihoo ing vanden dccgns op het geslagt of regten op de thee zijn met noo lii Jle oveisehotiei van vioegere diensten bedragen luim 1 millioen Het kolon aal batig slot over ISbb wordt geruii l op2o miilioen te zamen 13 milhoen De dierst over lb 6 1 ntmet een klem overschot niette cn ti nJe 14 millioeii buitengewone amortisatie en lil o millioen voor spoorneten enandere buitengenone uitgaven Het oveisehot Jan Isui adS 4 miUioen bl jft in petto en alle gen oue middelen zijn Inggeiaamd De gelieele begrooting m uitgaif en ontvang belooptruim 110 milhoen De nieuwe suikernet werkt gunstig tochis slechts op het minimum van den opbrengst gerekend We minister wijst bij zamentrekkmg op dezen gunstigen financieren toestand tegenover de bezorgdheid vroege ot later geuit uok 1 1 dezelfde zitting nog ingekomen een neisontnerp houdende buitengewone m atregelen tot wering van besmettelijkeveeziekten en hare gevolgen In de maandag gehouden zitting en de regeling der grondbelasting in Limburg met algemeene stemmen onveranderd aangenomen Bij de tnepde kamer der siaten generaal is een ontnerpvan wet ingediend naarbj op het deel der opbrengst van derijksbelasting op het personeel naarover de gemeentebestureubeschikken wordt toegepast art 1 der wet van 21 dec 1552 zoodat als vergoeding der kosten van perceptie aan het rijk2V2 ten honderd der opbrengst zal noiden betaald Prof Jonssen heeft het hoogleeraarsambt aan het athenseum illustre maandag te Amsterdam aanvaaid met het houdeneener redevoering ten ondernerp hebbende het begrip vanalgemeene geschiedenis Het voornemen bestaat om postzegels in omloop te bieiigen tot een hooger bedrag dan 15 cents en om postzegels leifrankering van drukwerken voor het publiek gebruik beschikbaarte stellen Naar men verneemt is dr Mi Colieu van Gioningen dievroeger de veeziekte tot een opzettelijk deel zijner studiën gemaakt heeft door uen ran i er van biiineuhndselie ziken uitgenoodigd zieh uair de gemeenten te begeven naii de ziekteIS uitgeuaisten ten einde die te onderzoekeu en d mover rapport uit te brengen Keeds heeft hij tot dat einde veisc uUeiiuegemeenten bezocht Uit Lobith m ldt men het volgende Sedert de invoeringvan den maatregel door Pruisen tot wering vin de besmettingder runderpest genomen naaibg o a ook de invoer van honden en gevogelte is veibodcn neinelt het aan deze gren pliitsvan allerlei = ooit van honden kippen kanarievogels enz welke door de opvirende schippers in benaiing norden gegeventot hunne terugkomst Nog slechts weinige dagen en LobithIS in eene leniserie herschapen want bgna elk schip brengtnieuwe exeropi iren aan Alen meldt uit Maasland in d 22 september De invloedvan de heerscliende veeziekte doet zich reeds duidelgk opmerkenin dtn huurprijs der landeryen Zoo bragten bg eene publiekeverhuriug hier gehoudeu sommige stukke 1 ƒ 30 per morgenminder op dan by de voorlaatste veihuring Üit s Hertogenbosch meldt men van zondag het volgendeOu e grijze hertogstad is weder in fec tdos getooid van betovcrgroote deel der gebouwen wappert de nationale vhg ditm ial gesierd met purperen wimpe ter gelegenheul van de sedertlang aangekondigde kerkvergadering welke heden ochtend ten7V2 ure met indrukwekkende plegtigheid geopend nerd doorden 1 irtsbisschop van Utrecht met eene pontihcale mis in decithedrale kerk van s Jan gevolgd door eene latgnsche preekvan den kanunnik Borret deken en pastoor te ogeleLzangEen buitengenone toevloed van menschen vulde het grootschekerkgeboun Het concilie bestaat uit 31 naaidigheidsbeklee 1 onder nelke behalve de aartsbisschop nog een achttalbisschoppen van Nederland en deszelfs overzeesche bezittingen In Palestina en Sviie is groote duurte van levensmiddelen n laruit een hoiij ersnood dieigt vooitte komen at door liet done voorjiir nog niet vcinield was werd van het zuiden vm Palestina tot het noorden van Sj rie door vreeselgke zwermen priukhanen veinietigd De prgzen dei levensmiddelen zijn reeds tot het diie en vieivoudige gestegen ille gemoederen zgn vol angst voor de toekomst GrOrinCliem 20 Sept De opbrengst van het hennipzaad Is ov r het ai emeen minder volgens sommigen ongeveer gelgk aan de zaadcpbrengst van het vorige jiar De hoedanigheid schgnt evenwel niet zoo goed te zgn Algemeen icht men de kleur van het zaad te licht en specifiek i iet zwaar Van prgs hoort men bgni i og mets Toch hebben de boeren hooge markten voor oogen elen zgn daardoor geretireerd De opbrengst der aardappelen valt zeer mede De hoedanigheid IS uitmuntend en de prgs voor het oogenblik van ƒ 1 60 tot 2 het mud De goebotei geldt ƒ 1 10 a ƒ 1 20 het ned pond en de weiboter van ƒ 0 80 tot ƒ O 90 Vooi de kaas besteedt men 21 tot ƒ 25 25 de 50 ned ponden Gemengde Berigten Oostennj is een tijdperk van teruïg og en ve al lDg ingetreden De beiigten uit Meiico ijn zeer oiijj unËtig voor Juarez Presideot Geffr rd roept de hulp in dt r vereemcde staten tot stcau an zijn gezag op llijti ablJ Triest is bet doip Bengel op zes huizen na doorbrand ernii ld 4000 inwoners zijn aa have en uak beroofd De zaïnenzwering der lersche fenians woidt lu de geboorte verstikt De cholera heeft te Poulon een ZLtr kwaadaardig karakter De schade van den brand te Kon tantinopel wordt btgroot op nagenoeg 50 millioen gulden Pe Breineu zal meu 230 000 th besteden aan de verbetering an het drinkwater ÜiJ een brand te Larchamps in Puj de dome zijn lechts de kerk en 8 hiuzen staande stbleven Te neek is de P lati kaas r ica 9 en te xamen rmm 28 milhoen golden De thuLni v jcdt ln ig te Pruisen en Hanover verbieden tlken invoer van vee u t Nedtrlaid Te Londen wo dt een meune oLtaau kabelmaatacbappij opcerigt meteen kapitaal van 12 Ion De koning au Pruisen xal Laueoborg d n 5 oct begenadigen met een bezoek In eeu geheim consiatori zijn te KomL eeu aantal bis cboppen geprtconist erd tit Marseille hebben 10 1 000 ingezetenen voor de cholera de stad verlaten Het atadje Seme bij loulouIS geheel ontruimd Het dorp Mahi aan den wetj naar Engadiu is naar eeu gerucht 7egt op twee huizen na door brand vernield KeizerMax heeft aan baldipenna dt n rtdacteur van het Mtmoria Diplom eeneiniju in aoiiora ter eiploitatie gesthoükea De zeefcesten bLbben denFrauschen geleerd dat de bntschc artillerie de hu i il zeer overtieft Het vervoer van vee op onze zaïder staataspoorvvigoi is ge M borat Ophet eilauil Tesel is eene pokziekte uitgebroktn ouder de chapcn PekuiHog van Griekenland bewogen met de armoede van zijn volk heefteeu derde afgcstain van 7ijn traetemeiit Ingezonden illJNHEEE DE KEDACIELE Vi einig haat het of men kl lagt ovti de geringe politieke ontwikkeling des volks beter is het de handen aan het werk te slaan om daarin verbetering te brengen Op de scholen kan in dit opzicht iets niet alles gedaan woi len voortdurend moet men daartoe werkzaam zijn bij allen moet de overtuiging levendig zijn dat onze regeringsvorm dan illcen goed kan zijn wanneer het volk waaruit de regering voortkomt op de hoogte der zaken is Wat baten de verkiezingen mdien de kiezers öf de candidaten niet kennen of met bekend zijn met de hangende knestien waarover zij juist door hun keuze geroepen zijn uitspraak te doen Men schrijft het toe aan onverschilligheid daarover tre rt en klaigt men matr om die onverschilligheid ueg te nemen daartoe doet men geen pogingen Ben ik mijus broeders hoeder Ziedaar de preuk waarmede men zijne onverschilligheid tracht Ie vergoelijken Iets anders is dit evenwel bij mannen die tot regeereii geroepen zijn Zij kunnen hun onverachillighei 1 dainnede met vergoelijken Zij kunnen niet voUtaan met khgen en treuren b jv dit een raadsver Ug onnaunkenrig is Zj jn ze lelijk verplicht al ware het alleen uit eigenbelang de kiezers beter in te li i ten Dat is geen gunst die de kiezers van hen vragen Zij hebben recht dit te eischen Zij Tioïen openbaarheid vorderen in alles wat de a gemeene belangen uetreft d aardoor alleen kan zich een gezonde publieke opiu e vestigrn of moet die opaue gevormd worden door enkelen die door krant artikelen de publieke opinie willen leiden Hier heeft men het oorbeeld weder Enkelen bestrijden zelfs onbekend lo gruwel een raadsbesluit IJ geven de gronden van faun bestrijdmï op eu niemand neemt de verdediging der accijnsen op zich as men dit met eeuigszms aan de kiezers verplicht Mij schjnt dit zoo toe Moeten die enke e schrijvers nu de publieke opinie leiden en tellen de goudsche raadsleden die zoo ueinig dat zij zich niet verwaardigen een tegengift tegen die opruiende s jkken toe te dienen Steunt men mi =cbieii op de onverschilligheid der burgerij die zich omtrent regeermgszaken niet bekommert Dan heeft men glijk maar dan is het de plicht der besturen van kiezersvereemgingen om de kiciers bij zulk een gewichtige gelegenheid bijeen te roepen ij bezitten kiezersvereenigingen van de inrichting wil ik nu niet spreken bij een vacature worden de kiezers opgeroepen een onbekende candidaat wordt gesteld aanbevolen en daarmede is de gewichtige zaak afgeloopen Zoo gaat het bij allen oor den gemeenteraad stelt men dikwerf uet eens candidaten dat zou te personeel worden en d rvan heeft men een afkeer Dan zou het moeielijk vallen met iemand die men wegens onbekwaamheid of beginselloosheid heeft moeten passeeren in societi it of koffiehuis een partijtje te maken en dat ga t toch boven htt publie belang Zoo als de kiezersvereenigingen nu ingericht zijn doen zij niet het minste nut integendeel zij doen nadeel daar zg van kiezers stemmachines m iken in zoo verie deze nog eeuige aarde hechten aan den door de kiesveigadenng gestelden candidaat Wilden die kiezersvereeii g igen waarlijk nuttig zijn wilden zg medewerken tot de politieke ontwikkeling des volks dan moest haar werkkring meer uitgebreid zijn let slechts de keuze van candidaten ook de bespickmg van openbare belajgtn moest daar op geregelde tijden plaats hebben op t it de kiezers kennis konden nemen van het voor en tc en eei er zaak Zoude het bijv voor vele leden van den gemeeuteriad niet hoogst aangenaam zijn indien de besturen der kiesvercenigmg een vergadering van kiezers oijeen riepen er de gemaalbel i ting tot eeu onderwerp van behmdeling maakten Dm och konden de riidsleden vnjer dan ii een raidsvergadering nun gevoelen tegen bestrijders verdedigen dan hadden zij niet te doen met oabekende schrijvers die ver beneden hun waardigheid ziju maar tezen huns gelijken man tegen man beginsel tegen Legiusel dan eerst zouden de kiezers de zaak kunnen beoordeelen Jan zouden