Goudsche Courant, donderdag 28 september 1865

en Karul Kornelis ouders G Nieawland en E Urbanus Simon Pelms ouders S Dekker en M au Gastel 24 Rijk onders T Laurier en L M van Veen Marij Ann ouders J A Jochems en k de Vlaming Johanna Catbarina ouders C van Hofwegen en J C Elshout Nieolaas ouders J Sanders en D Ooms 26 Coruelis Petras ouders C Trijsburg en H Daniels OVEELEDEN 22 Sept C r u Wankom 23 j P J Schraven 3 m 24 E F Sparnaaij 4 m A J Romar huisvrou T van H J Bcusekamp 27 j lij itnnnen zien waar het eigenbelang schuilt bij de verdedigers ot bij de bestrijders van den maatregel dan zoude door de vergadering een adres aan de hooge regeering kunnen geteekend worden om den heilzamen maatrpgel aan ce prijzen of Maar het tegendeel is niet te denken van een besluit door de kenr Tan Gonda s burgerij genomen Wij hopen dat het bestuur eener kiesvereeniging voorkeur bestaat na bet voorgevallene bij velen niet meer eeu vergadering van kiezers bijeenroepe speciaal voor de hoogbtgewichtige be lastingregeling en dat dit geen op zich zelf staand feit blijve maar dat die bijeenroeping telkens plaats vinde ais er belangrijke zaken bij stad of land aanhangig zijn Naar mijn inzien zoude dit reeds veel gewonnen zijn voorde politieke ontwikkeling des volks A Burgerlijke Stand 366 Zondag 1 Oetokr 1S6S GOUDSCHE COURANT Gnu u 27 Sept H Marks en A K Gramig A Zcukhaan J Furrer en C n 7P rourant verschijat des Douderdags enZondagj tïtïtmx vt t VT Se S S eschiedtJ uitj ave des avonds te voren Ultgave Van A I3RINkMAN De inzending der Adverteutien kan geschieden tot des y j morgens ten 11 ure SCHOONHOVFN Ingeschreven van 15 tot en met 22 Sept 1865 Geboren Bastiana ouders W Rond en C van Roon Maria ouders J Cune en R van Amerongen Alegonda Maria ouders D Kooiman en F II J van Velp GOUDA Geboee n 22 Sept Margaretha Johanna ouders J DortlauJ Bakker 23 Izak ouders i Kw t en C de Jon ti i i l II ïlizabcth Frederika ADVERTENTIEN Getrouwd C H STEENMEIJER en M A GÖTTE i ë53 nB9 Voor de deelneming bij hun huwelijk bewezen brengen bij deze bunnen dank M L A KOCK J P M KOCK MALOTAUX Pubiicke Vcrkooping op Vrijdag den 6 Odolfr 1S65 des voormiddags ten 9 ure onder de Boompjes wijk P N 209 Ie Gouda van MEUBILAIRE GOEDEREN en ongeveer 100 stuks SCHILDEBIJEN van OiDE en Nielwe Meesters Daags te voren van s morgens 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uur te zien ZEGT HET VOORT De Thee Soorten UIT HET MAG 1ZIJN VAN Sindcram en Siblesz te Ar ner i fijn geurig en waterhoudend zij m r i j daardoor boven vele amlere Si urt n bijzcider uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 2 en ï ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Titudeyeg wijk D X 24 te GOUDA D BOER Az te OmhKakr en verdere Depots TE KOOP op zeer voordeelige voorwaarden of TE HUUR een net WOONHUIS met drie kamers een ACHTEEHUISJE met vele gemakken SCHUURT JE OPEX PLAATS BLEEKVELD en eenige VEUCHTBOOMEN staande en gelegen in de kom der gemeente Govderalc Te aanvaarden den 1 November 1865 Te bevragen bij den heer D KOK commissionair te Govderak S Brieven franco Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der M AG en werken heilzaam op de SPIJ3VERTEKIXG Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEXD Verzegelde doozen en dubbele Doozen zijn in onderstaande Depots verkrijgbaar Austerdam J J Avis Droog Heiligeweg D n 321 Arnheid F Romeijn Apoth Decenter J Muller Delft II W de Krnijff Gouda H P V Frankenhuizen Dubbelde Buurt s Crwcenhage J M v Renesse Apoih Boekhorslsr Leydeu J T Ter rgh Apoth HaarlemlEüistr hoek Bakkersteeg Oudshoorn C A t Hoofd KotUrdam v d Toorn Apoth Weste Sc üedam a Maltha Wagenstr Tiel D V Wermeskerken Utrecht F Altena Aputb en Droog op het Steenw over de Dronkerstr n 372 ifoerden L Ruijten WAARSCHU WING Het depot dezer echte Urbanus Pillen E nds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den Heer H P v N FRANKENHUIZEN Dubbelde Buurt Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de UaBAMS PiLLEN bereid volgens het oude en echle Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierbocen opgegeven Steden sn plaatsen da bij de hier boreii genoemde De puthoiiders In elk doosje is een billet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Klenen Zoox Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers imtardehjk daar wel op te letten en raden hun aan Wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een billet met onze Handteekening is zich aan te schatfen en zicii te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 15 TE HUUR met 1 November een HUIS TUIN en SCHUURTJE onder de Boompjes wijk P N 209 alhier Adres met franco brieven onder lett Z bij den T itgever dC Cr Courant THEEOOGST Depot GOV DA en OMSTREKEN Bij H J KA BEU OOSTHAVEN zijn te bekomen de THEEËN van de firma WediJ vax der CHIJS ZOON te Delft in pakjes van 5 2 en 1 ons Peuzex van 60 Cents tot ƒ 2 50 per 5 ons Prijscouranten hiervan kosteloos te bekomen Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER k 462 j per kan 60 cents Jenever 2 = soort Aloutwijn a 4 2 5 o d per kan 58 cents inl BRANDEWIJN lü jo per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 27 September 1865 BEURTSCHIPPERS Schrocfstoombootdienst voor PASSAUlERS GOEDEREN en VEE Gouda Moordrecht Ouderkerk a d Yssel CappeUe Rotterdam 51ET DE SCIIK0EFST005IB0OT Stad Goudu zomerdTenst Vertrek van Gouda Dingsdag voormiddag ten 5 uur Woensdag namiddag u Donderdag 1 n Zondag voormiddag 6 h Vertrek van Rotterdam Maandag namiddag ten 12 unr Dingsdag 3 Donderdag voormiddag G n Vrijdag namiddag 2 Nadere informatien te Rotterdam aan boord van den ligter Zuidblaak bij l Beursbrug alwaar de goederen dagelijks in ontvangst otden genomen te Gouda bij A W MICHAÊLIS Commissaris Ligplaats Westhaven De Ondernemers J POT L OUWENEEL Jac POT F P de JONG Boekdrukkerij van A BRINKMAN Overzigt GOUDA den 30 September De koning van Pnusen laat zicli huldigen in zijne nieuwe bezitting Lauenburg die hij betaald heeft met zij i eigen geld en waarmede de pruisische kamers mets te maken hebben Want de constitutie spreekt van vreemde landen en Lauenburois een duitsoh gewest Zoo zal het dan ook wel met Sleeswijk gaan dat wel niet tot den duitsehen boud behoort maar toch als deel van Duitschland ontnomen werd aan Denemarken Ook dan zal Europa toezien bij het feit dat in de negentiende eeuw nog eens mcnschen als vee verkoopt Men mose roemen op vooruitgang zij wordt niet jevouden in den staatkundigen toestand der meest beschaafde volken De bey van Tunis zou niet veel anders handelen De turksche sultan decreteert in de laatste jaren van tijd tot tijd groole verbeteringen maar men verneemt weinig van de uitvoering want de Turken zijn barbaren maar Oostenrijk is een beschaafd laud waar de regering niet veel anders is De geheele constitutionele iurigting van de oostenrijksche monarchie is door een magtwoord des keilers ueder op losse schroeven gesteld men juicht in Hongarije waar men de oude regten hoopt terug te krijgen doch te Weeneu ia men bekommerd over het dreigend verlies der naauwelijks aaugevaugene ontheffing van de willekeur De regering zelve acht het noodig den westmagiPn Ie verzekeren dat de opheffing der cuustitntie niet in de bedoeling ligt Uit Engeland berigt men dat Frankrijk weldra een begin zal m iken met het langzaam ontruimen van Rome en uit Erankrijk verzekert m n dat de september oonventie stipt ten uitvoer zal gelegd worden Beiden laat zich wel vereeuigen want de helft is reeds verstreken van den gestelden tweej irigen termijn en het is niet te denken dat de fiausche beschermers zoo op eenmaal zouden wegtrekken iaar men zuu dit ook anders kunnen opvallen en het gedeeltelijk wegnemen der bezetting beschouwen als eene dreigende waarschuwing ileu gelooft namelijk te Rome niet aan het vertrek der Erans ihen men verzuimt eiken maatregel die daartoe noodig is nu meent de kei cr welligt aan dat ongeloof een schok te zullen geven door het vertrek van een geiïeelte der bezetting zoo zou dan ook m den zetel des geloofs het geloof geboren moeten worden uit de vrees De iersche zamenspaaning der fenians houdt de gemoederen bezig in EngelanJ Men bazelt veel over dien vreemden naam men zoekt den oorsprong van het complot bij de tallüoze Ieren in NoordAraerika en liet doel zou zijn de oprigting eener iersche republiek Doch dit alles ligt in het duister Aan het werkelijk bestaan eeuer zamonspanning seliijnt echter niet te twijfelen zij heeft breede vertakkingen meest wel onder den minderen sl iu toch ook zelfs in het leger Nu men de zaak eenmaal op het spoor is al men die gemakkelijk onderdrukken en zoo gelukkig een vruchteloos bloedvergieten voorkomen De berigten uit Me xico luiilen zeer ongunstig voor Juarez hij schijnt het onderspit te delven en wat meer zegt het kabinet te Washington is afkeerig van elke buiteulandsche bemoeijmg Men wil zich verre houden van elke inmeuging iu Mexico even als men in het noorden Canada in het gerust bezit der Britten laat Herstel der unie bevrediging van het zuiden oplossing der slavenkwestie dit alles met zachtmoedige wijsheid tot stand te brengen houden de staatsmannen der groote republiek voor oogeii a s het eenig doel hunner pogingen en alles bevestigt meer en meer de lioop dal Johnson de waardige opvolger zal zijn van den eerlijken Lincoln Telkens als wij Nederlanders den blik slaan op de buiteulandsche aangelegenheilen vinden wij waarlijk elders weinig beuijdenswaardigs en dil niet uit zotte en bekrompene vooringenomenheid maar uit volle redelijke overtuiging dat wij den besten schat de vrijheid in zoo ruime mate genieten als De prijs der Ad ertentien van één tot ze regels met Lubegrip vaii het zegel is bO Cent voor clkeu regel daarboven Ut Cent B u i t e u g e v o u e letters w orden berekend naar plaatsrnimtc slechts aan zeer enkele volken ten deel valt Een geest van vrijheid bezielt ons volk welvaart bloeit onder de schaduw det vrijheid en vrijheidlievende mannen besturen ons gelukkig land Van dien zegenrijken toestand ontvingen wij het vernieuwd bewijs bij de openlegging van s rijks geldmiddelen De inkomsten blijven de klimmende uitgaven overtretfen Hoe verbazende sommen besteed worden aan den ijverigen bouw der staats spoorwegen hoe groote sommen geeischt worden door belangrijke waterwerken en ver i hillende buitengewone uitgaven alles wordt gedekt zonder verhooging ja met aanzienlijke afschaffing van rijks belastiugen En onder d alles worden hoogst belangrijke sommen afgezonderd tot schuiddelging Tevens is er zooveel dat getuigt van den zin onzer bewindslieden om onze maatschappelijke instellingen te voltooijen en noodzakelijke verbeteringen in te voeren dat nijd en laster verstommen moesten voor de bewijzen van eerlijkheid ijver en bekwaamheid Dat goede is wij erkennen het gaarne voor een groot gedeelte te danken aan den voortrelfelijken staatsman in wien de koning zijn vertrouwen stelt en wiens naam onverdeeld gehuldigd zal worlen door een wijzer nageslacht Hij is dwaas die meent dat de bewondering voor waarachtige grootheid ook het voorbijzien van gebreken insluit En zoo Ijn dan ook vele ware vrienden van onzen grooteu minister overtuigd dat hij in eene nuudlottige dwaling vervallen is toen hij den dringenden raad versmaadde om onmiddellijk en allcikr ichtig5t op te treden tegen het verdelgend monster der veepest dal ons gelukkig land inet vree el jken jammer bedreigt Het is iju te laat de uitkomst zal ons Icercu of de bekommering te groei was Wij gelooven gaarne dal de minister door edele bedenkingen weerhouden werd en den omva ig van I et kwaa i niet doorzag Maar onbegrijpelijk komt het uns bij zijn doorzigt voor hoe hj aan de afzonderlijke gemcem n kon overlaten wat algemeen en eenstemmig moest werken h ia iwheld is on e karaktertrek halve maatregelen half uitgevoerd bt lerft hier zoo veel Eu dan zoo het belang der geheele welvaai over Ie laten aan de bekrompenheid der gemeenteraden Mogt men nog heden de zaak beter inzien en beproeven wat door kracht en inspanning te redden mag zijn I Ouitenlaniï Londen 27 Sept De Morning Post zegt in staal te zijn te kunnen berigten dat de fransolie regering een gewigtig lesinit heeft genomen ten aauzieu harer troepen te Rome Bin ea kort zal namelijk met de oulruiniing dier stad een begin worden gemaakt Een gedeelte van het garnizoen zal J ome verlaten en zich te Civita Vecchia concentreren en dit voegt de Post er bij zal eene veelbeteekende waarschuwing voor den paus zijn De Privy Council heeft in dato 22 dezer verschillendeverordeningen beirefiende de veeziekte vastgesteld Daarbij iseene bepalr opgenomen inhoudende dat Nadat in den loop van eenige maanden reeds allerleiklassen van arbeiders tot zelfs de doodgravers het werk hadden gestaakt om hooger loon te befiiugeu verneemt men thanshet bestaan van eeu dergelijk plan onder de kanioorbediendenbij de spoorwegdiensten Zij hebben eergisteren ten getale vanongeveer 400 eene bijeenkomst gehouden om de zaak te overleggen Cl cone tweede ergadering tegen G October belegd terwijl uit han midden eene eommistio is benoemd ter bevordering van het beoogde doel De Morning Post meldt dat Oostenrijk eene nota aande groote mogendjcden heeft gezonden waarin verkhiarü i ordtdat het manifest des keizers geen reactionaire stap is Oosteiiri k zal het vertegenwoordigende steisel handhaven h