Goudsche Courant, zondag 1 oktober 1865

ADVERTENTIEN Openbare Verkooping te GOWJM9A Op Maandag den 2 October 1865 des voormiddags ten elf nre in het logement Het Hïbthuis aldaar van Een kapitaal HUIS en ERT met een fraailen TUIN daarachter staande en liggende aan de Westhaven te Golds Wijk B V 197 groot 4 roeden 40 ellen Zijnde in het Huis een marmeren Gang vijf behangen Kamers eene goede Keuken met Welpomp eeu ruime Kelder twee Zolders enz Te aanvaarden 1 A ommher 1865 En Een HUIS en ERF in den langen Groenendaal te Gouda Wijk 1 N 88 Nadere inlichtingen zijii ie bekomen teu kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVEE te GOVT A De öiJwentelinj in Peru blijft aanho ide De opstandelingen bezetten geheel het zuiden met inbegrip der chincha Uanden Eene poging om de regering in l anama omver te werpen is geheel mislukt In den slaat van Nieuw üj enada is men z er ono crust men ziet nieuwe opstanden te gefiioet De berigtet uit de binnenlanden van Centraul Amerika zijn niet voldoende Cveral barsten revolutionaire bewegingen uit Vergelijkt men de tegenwoordige berigteu der provinciale pers met de vroegere dan mag men tct het besluit komen dat de mnderpest langzaam afneemt Uit enkele districten remeemt men nog wel van sporadische gevallen der ziekte doch uit onderscheidene graafschappen verneemt men dat zij met het koelere weder zich binnen engere grenzen beperkt terwijl uit vele graafschappen er in t geheel geen melüing meer van gemaakt wordt Intusschen wordt officieel berigt dat de ziekte die onze ruuderstallen heeft geledigd in denzelfden vorm overgeslagen is op de schapen Parijs 27 Sept De Moniteur bevat een bulletin waarin gesproken wordt ovflr de polemiek betreffende de ontruiming van Rome Dienaangaande worlt verklaard dat er geen twijfel kan bestaan omtrent de voornemens van het fransch gouvernement Zoodr het van oordeel is dat de tijd d iartoe is gekomen zal het in overleg met het pauscMjk gouvernement de nooaige schikkingen maken om de ontruiming te beginnen opdat deze op den laartoe vastgestelden tijd gehiei volbragt kan zijn JSaxSeille 27 Sept Volgens tijdingen uit Konstantinopel heerscht darr eene verschrikkelijke ellende Het gouvernement is veroligt eenige dnizcnJe gezinnen te hulp te komen die door den brand geruïneerd zijn Er is tct dat doel een opcr bare inschrijving geopend De ambtenaren hebben eene maand tractemeut ten behoeve der ongelukkigen afgestaan De ccnversie is bijna gearresteerd doch de regering bewaart het stilzwijgen omtrent de k vestie of deze maatregel verpligtend of facultatief zal tijn Abd el K der is ongesteld te Smyrna aangekomen Berlijn 27 Sept De Prov Corr ontwikkelt in een artikel t e redenen waarom de toestemming der pruisische kamers niet reiseht wordt tot de aanhechting van Lauenburg Die in bezit neni ng voor het pruisische vorstenhuis zegt het blad is in alie gevalle een fait accompli en wat het aangevoerde bezwaar van art 55 der ccnslilutie betreft zoo is het ontwijfelbaar dat dit artike alleen doelt op buiten Duitschland gelegene staten ötnnenUnïï GOUDA 30 September Ar i He rapport van do subcommissie der veeartsen ontleeDen mij et volgende ten aanzien van den algemeenen toestimi der veeziekte De rundieetyphus heeft te Kethel in den Nieuwlandschen polder een begin genomen en van daar op hare bekende kruipende wijze den cirkel harer besmetting uitgebreid Deze cirkel r evat thans in zich de gemeeuteu Kethel Mathenessc Schiedam Delfshaven Oversehie Schiebroek en den Broekpolder van Vlaardinger Ambacht Een groot gedeelte der drie eerstgenoemde gemeenten namelijk al de polders rondom de stad Schiedam de Nieuwlandsehe Mathenesder en Frankenpolders ook hoogst waarschijnlijk de aangrenzende polder van Delfshaven is bijna door of uitgeziekt Hieronder verslaat mea dat het aanwezige vee bij deze epizoctie door de bebn etting niet werd aangetast of van de ziekte hersteld is In de gemee a tn Oversehie en Schiebroek is de ziekte nog niet aan het afnemi n en schijnt het tijdstip van uit of doorzieken nog verwijdert Ditzelfde is het geval met den Broekpolder in Vlaardingcr jimbacht Al de in den omirek van dezen hoofdzetel der ziekte gelegen gemeenten verkeercu nog in het begin der ziekte terwijl an daar tot aan het cordon hulpmarecbaussées de ziektegevallen gelukkig zeldzaam zijn Uit Dordrecht schrijft men dd 28 sept Men kan vanhier oerigten dat vau de veeziekte in dezen omtrek gelukkigniets brkend is De gemeenten in deze streken wenschen hungezond e va hier te kunnen uitvoeren raar Engeland en elder net is te hopen dat er middelen zullen worden gevonden om aa n dien weiisch gehoor te kunnen geven De firma £ k S C St Martin C te Eotterdam heeft bij berhaling er voor gewaarschuwd dat lieden wierramen veel overeenkomst hebben met de hare in de provinciënorders opgeven op allerlei waren tenvijl zij nimmer betalen Op verzoek maken wij handelaren op deze schelme j opmerkzaam hen radende goed te letten op de personen met wie zijin handelsrelatie treden Uit Arnhem verneemt men Tot dusverre schijnt de geTreesde veeziekte deze streken nog te verschocnen geruchten die van hier en daar kwamen bleken ongegrond te zijn Er wordt streng toezigt uitgeoefend Aan de pruisische grenzen ondervindt menigeen last daar zelfs honden niet in Pruisen worden toegela 2n gelijk dezer dagen de bekende paardenspelondernemer Carré gewaar werd Men berigt uit loonhoven dd 27 sept Als overtuioendbewijs dat de heersclu iide veeziekte op kapitalisten hvpotheekhouderi noch landbüu vers overwegenden ontmoedigênden invloed uitoefent kan strekken dat eene eergisteren in publiekeveiling te Haastrecht verkochte hofstede met 22 bunders wei enhooiland met inbegrip der kosten de enorme som van ƒ 37000opbragt Uit Lemmer schrijft men Met leedworen moeten wijberigten dat de paalworm zich weder aan onze kusten heeftvertoond Eenige in zee uitstekende palen waaraan een kleinvaartuig was bevestigd bleek geheel door deze dieren te zijndoorgeknaagd Bij de regering maakt het een punt van overwegin uitom de voormalige marine gebouwen te Medemblik welke thansgeene bestemming hebben tot eeue strafgevangenis voor crimineel veroordeelde mannen aau te wendeij op grond dat hettuchthuis te Leeuwarden zeer veel te wenschen overlaat eabezwaarlijk naar eisch te veranderen is terwijl de gebouwente Medemblik eene genoegzame ruimte aanbieden voor het behoorlijk plaatsen van de gansche bevolking van bet tuchthuis Gorinchem 28 Sept Onder de schadelijke insecteu dié aan de boomen groote verwoestingen te weeg brengen behoort in de allereerste plaats de zoogenaamde bloedluis Tegen dat schrikbarend voortteeiende ea vernielende insect weiden steeds te vergeefs menigvuldige middelen aaiiïewend Nog in den loop van dit jaar werd ter verdelging van dat kwaad waterstofgas aanbevolen De onbekendheid vau velen hoe dit gas te verkrijgen is en hoe dit moet worden aangewend maakt de toepassing van dat middel zeer beperkt Om deze reden berigten wij dat de bestrijking der aangetaste boomen met petroleum door middel an eenen borstel of verwkwast aanvankelijk goede uitko Tisten heeft opgeleverd Althans verscheidene hevig aangetaste boomen werden door slechts éénmaal op bovengemelde wijze goed behandeld te zijn zoodanig van de bloedl iis gezuiverd dat na eeuigen tijd zich nog slechts een enkel exemplaar van dat insect vertoonde verdelgt eene tweede en derde herhaling van het vermelde middel ook de eijeren en larven en wordt a oo het insect voor gi ed uitgeroeid Wij bevelen de proefnemi ig zeer aan daar deze aan de behandelde boomen een schoon en glanzend aanzien greft en tegelijk het aangroe jend mos vtrd i jncn doet De uitkomsten onzer voort te zetten proefneuiiugea deelen wij later mede Gemengde Berigten op Xienw Zeclaii l duren de moor ieu d ior de inlanders voort Twee choleragcvallen hcbijcn zich vooryedaan te outlianipton Te Achtkar polcn zijn zoudaj onder kcrkEijd tv ce boere jwoningen euï afgebrand De spoorweg Almelo Salzbeigtn wordt maandag 2 oct geopend Pe president Geffrard is gedwongen af te staan van liet bestuur van Ilayti Zieke schapen hebben iu EugelaLd runderc i besmet Te Venetië heeft de politie wederom orsini bomuii n ontdekt De keizer van ïarokko rigl telegraaf ijnen op Weldra verwacht men in Griekenland noguiaals eene revolutie De oosteurijksche badplaatsen zijn dezen zoraer btzucht door 41 779 gasten De politie te Berlijn heeft een nieuw gebouwd huis doen afbreken omdat het opgetrokken was van zeer slechte bouwstoffen Bij en op het eiland Alsen zijn de Pruisen ijverig bezig met het opwerpenvan nieuwe vestiogwerken Engeland verontrust zich over de rüssische anaesatien in Azië Dertien frauschen hebben eene vereeniging gestichtom de volksvooroordeelcn uit te roeijefl De veepest is uitgebroken iahet arrondissement Douai van het dep du Kord Keizer Mpi heeft drie mïllioen overgczondeo om op een eilandje in de Adriatische zee tegenover Ragusa den bouw te beginneu van een prachtig paleis Flores heeft hetleger van Paraguay aan de Uruguay geslagen De bank van Ei £rfl i dheeft lift disconto verhoogd tot iï gpCt De fransche regerinu Iifeftde japausrhe gezanten doen voorstellen aan de dames van het cu = de ballet IVansche schepen gaan naar Tunis voldoening vragen our bet mishandelen van Algerijnen Te Altona heeft een verschrikkelijke h 2ui gewoed die ccuc schade van meer dan een millioen M Ji veroor i il fc In Engeland hebben gedurende het jaar 18G4 niet minder d iü l ö ongelukken met machines plaats gehad De jongste wedrennen te bpahebben aan een der liefhebbers die van zijn paard viel het ie en gekost De cholera rigt groote verwoestingen aan te bevilla en te Slalaga De meiieaaubche provincie Sonora heeft zich voor Max verklaard de vorige week zijn te Londen afgekeurd 12 J16 ponden vleesch Polen zoüile weder eene revoliitionaiie zamenzwering ontdekt zijn Me verneemt dat de rotterdamschc emeritus predikant Pierson 7ich met derwoon naar Heidelberg begeeft Ook in Drenthe heerscht de pok iekteonder de schapen De cholera woedt te Arles en is te Ximes uitgebroken Ingezonden Met niet weinig verbazing zag de ondergeteekendegepasseerdeu zondag drie dragonders door de stad aK l r niet oopea maat even als schaatsenrijders zwieren en zwaaijen men behoeiit niet te vragen wat de oorzaak van deze onwisse en wijfelachtige gang was het schiedamsohe product scheen hen sterk verlokt te hebben meer zelfs dan de martiale hoofden schenen te kunnen verdragen Onwillekeurig dacht ik en ik scheen juist gedacht te hebben dat het krijgslieden waren die alhier waren gedetacheerd als hulproarschaussées tot surveillance op de verordeningen naar aanleiding van de heerschende veeziekte in het leven geroepen Terstond rijst dan de vraag of een diergelijk wangedrag niet voorbeeldig behoorde te worden gestraft Wat toch moet men denken van eene surveillance door beschonken militairen uitgeoefend dia daarbij gewapend mei slagzwaard en schiettuig zoodat de minste onaangenaamheden kunnen aanleiding geven tot de ergerlijkste ongelukken en provocatien welke laatsten bij policieliedcn meer dan eens zijn voorgekomen Ter voorkoming van een en ander ware een streng toezigt op het gedrag dier hiilpmarechaussées hoogst doelmatig en nog beter om als oit s Hage niet anders dan diergelijke sujetten voor zoodanige di nstverrigtingen naar hier worden gedetacheerd ze eenvoudig terug te zenden met een aanbevelingsbrief aan den chef van hun regiment Gouda 28 Sept 1865 Z Marktberigten Gouda 28 Sept Tarwe Poolsche p last ƒ 280 a ƒ 310 Zeeuwscheper mud 8 a ƒ 9 Rogge Inl ƒ 6 a ƒ 6 50 builenl ƒ 6 50 a 7 00 Gerst ƒ 4 00 a ƒ 5 Haver fi OÜ a ƒ l SO Boekweit Fr p r 2100 ned B ƒ 150 i 160 Noordbrab ƒ 160 nj 170 ErwtCL 7 25 a ƒ S Bruine boonen lO a ƒ 16 Paardeboonen ƒ 5 00 a ƒ 6 50 Duivebooneu ƒ 7 a ƒ 7 75 Ilennipzaad 6 00 Goeboter ƒ 1 20 a 1 30 Weiboter ƒ 1 03 a ƒ 1 16 p n S Delft 28 Sept De graanmarkt met geringen aanvoer lusteloos puike jar tarwe was alleen te verkoopen voor de zaaigranen K a 50 c meer te bedingen Tarwe ƒ 8 70 a f 9 20 Eogge 6 a ƒ 6 40 Zomergerst ƒ 4 20 A ƒ 4 60 Korte haver ƒ 3 00 ïi ƒ 4 80 Lange do ƒ 2 80 a ƒ 3 40 Duiveb ƒ 8 Paardeb ƒ 6 50 Groene erwten ƒ 7 a ƒ iO Koolzaad gevraagd Aan stads waag gewogen van 22 28 Sept 31 4 801 S en 51 16 boter te zamen 17770 ned S Boter 57 a ƒ 84 per vierde 1 425 J 1 60 per n S Ter markt 970 mud aardapp ƒ 2 a ƒ 2 50 Dordrecht 2S Sept Tarwe met kleinen aanvoer onveranderd van prijs Jar en tweej witte Z en 7 50 a ƒ 8 90 Nieuwe do ƒ 6 SO a 7 9Ü Eogge jarige overm Z en t ƒ 5 60 a 6 30 Nieuwe do 5 30 a 5 80 Gerst Winter ƒ 4 40 a 5 60 Zomer de ƒ 4 20 a ƒ 4 80 Spelt ƒ 3 a ƒ 4 Haver nieuwe lange ƒ 2 49 Ti 3 do dikke S 50 a ƒ 4 30 Paardeb ƒ 5 SO i 6 60 Br boonen ƒ 10 a 11 50 Goed kokende bl erwten ƒ 8 80 afwijk ƒ 7 a ƒ 8 Witte pruisische 7 70 Boekweit nieuwe N Brab en Limb 16o a 1 0 Middelburg 2S Sept Bij matigen aanvoer onveranderde prijzen behalve wintergerst die 25 c hooger was Londen 25 Sept Granen Puike eng tarwe brengt de Voor de deelneming bij hun huwelijk bewezen brengen bij deze hunnen dank M L A KOCK J P M KOCK MALOTAUX In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Oi vangen Uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van EAVENSWAAIJ ZONEN te Goriuchem Deze Theeën worden afgeleverd iu verzegelde pakjes van twoe OU een half en een ned ons van af 80 Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A = van der KLEIN Sz Gouda Oct 1865 Coiifiiurier B0TEBM KT A N 56 hoogste notering op n vast in prijs gerst stil haver goed begeerd Aanvoer van 18 tot 23 sept 1855 qr inl en 31717 qr vr tarwe S16 qr inl en 4947 qr vr gerst en 332 qr inl en 60739qr vreemde haver Aan d2 veemarkt van heden waren aangevoerd 5720 runderen 324 kalveren 32410 schapen en 420 varkens Voorbeste runderen werd 5 6 voor do kalveren 6 pr steenbetaald 26 Sept Boter Friesche 128 Kamper en Zwolle 114 a 122 Bossche 80 a 90 Groningen 94 a 100 Emden en Leer 104 a 108 Holstein en Kiel 108 a 120 Yersey 102 a 118 Morlais 90 Kaas Edam gras 36 a 59 Gouda gras 48 a 53 Derby 52 a 56 Kanter 23 Amerikaansche 56 a 62 27 Sept Granen Tarwe tot vorige prijzen verkocht gerst en haver stil Aanvoer van 23 26 sept 500 qr inl en 6000 qr vr tarwe 80 qr inl en 3040 qr vr gerst en 240 qr inl en 23240 qr vr haver 28 Sept Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 1752 runderen 620 kalveren lOSOO schapen en 320 varkens Voor beste runderen werd 5 4 voor do kalvereu 5 8 voordo schapen 6 6 en voor do varkens 5 S per steen betaald Kantongeregt Door het kantongeregt alhier zijn op den 27 september jl veroordeeld Een in twee geldboeten elk groot ƒ 6 bij wanbetaling drie dagen gevangenis ter zake van het visschen des nachts in gesloten vischtijd Een in twee geldboeten elk groot ƒ 3 bij wanbetaling drie dagen gevangenis wegens het visschen in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn geweest van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of regchebbenrie op dat vischwater en wel met een schakel waarvan de mazen de vercischte grootte niet hadden en Een in eene geldboete van ƒ 5 50 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zake van het verwekken van nachtelijke burengeruchten ter verstoring der rust van de inwoners En allen solidair in de kosien Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 25 ept Anna Geertrui ondcrs W 3e Haan en G van Baarle 20 Laaoricus Hubertus ouders T van Eeten en M C H hcKlmau 28 Authouins Corntlis en Adnanns ArnoUns Marinus ouders A van N Dubbel 15 j H Smit 4 m 27 C Lierop en A M van Dnijn 29 Comelis ouders C van deu Oever en S Lokum Overleden 26 Sept Everting 7 w WOEEDEN van 21 tot en met 2S Sept 1865 H de Lccow 34 i gehuwd met 3 Knege H Strootman bijna 36 j met C J van der Goorberg OVERI EDE V Getroi A D met C Langendam 23 j 28 j D van der Lauden bijna 23 j VOOR VIJF GILDEX ontvangt men in den BOEKHANDEL van B L vak DAM te Kampen een keurigen magonijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fljne Stéréoscoop platen Briaen frai i o Tevens voorhanden eene ruime sortering plaaljes van 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 en 75 Cents per stuk waaronder fijne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Anitn bij J O van Houten Goiida bij A Brinkman Groningen bij H W van der Kamp Goes bij P Kleeuwens Zoon Puriiiereni bij L G Post Aanvragen om depot franco