Goudsche Courant, zondag 1 oktober 1865

W 367 1S63 Donderdag 5 October OUDSCHE COURANT nT TXTT TiT A AT i prijsdeT Advertentïen van één tot ze Uitgave van A ± KlNKMAiM regels met inbegrip an het zcgel 80 Cent voo eiken regel daarboven 10 Cent Buitengen one letters worden berekend naar plaatsruimte i I 1 OpEXBAEE YbIJWILLICE VEBKOOriNG op Vrijdag 13 October 1S65 des voormiddags ten 10 ure ten huize van A BKOERE logementhouder te Ouderkerk aa n den l iiel van Een HUIS vroecrer Bounmansnoning thaLs bevattende drie BURGER of ARBEIDERSWONIXGEX met verdere Getim merten TL IX BOOMGAARD ERF enz alles staande en gelegen in de Gemeente Ouderkerk aan dr l sse in den polder de Xesse aan de Lagewegstoep te zamen grooot 36 Koeden 1 El Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Xotaris G J SPKLIJT te O VDERKERK ajd ÏSSEL alsmede van de Notarissen v N i f e HOOP en REEPMAKER te ROTTERVAM BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZuidIf ndilinrretn Gezien het Proces Verbaal van den Rijksveearts P = Klr sse J B Snellen te Moordrecht van den Jfi September il waarbij noodig wordt geacht zoonel de onverwijlde afmaking van twee rundereu toebehoorende aan den Heer K vw uer Tokken alhier lijd de daarvan een frood boutcj aan de runiierpest tern ijl de andere zwart bontej als hoog it verdacht is te beschouwen als de vernietiging der hekken op het land waar die beesten liepen imnnezig Besluiten 1 Bedoelde runderen en hekken te onteigenen de eerste te doen afmaken en de laatste te vernietigen 2 Dit besluit door openbare afkondiging ea plaatsing in de Goudsche Courant ter algemeene kennis te brengen Zuid Wnddiii reeii den 27 Sept 1SC5 Bi KGEMELsTEK eu ETI101DEH3 VOOmOemd l e Burgeme iiter V 1N DORT KKOOX De If etlioiider loco Secretaris C V D AREND BURGEMEESTER en WETHOUDERS van f atirder Gelet op de Artikels 69 tot en met 72 der wet van deu 2 Augustus 1351 Staatsblad n 123J Overwegende dat blijkens schriftelijke In aanmerking nemende dat de kwaadaardigheid der besmetting het zeer dringend noodzakelijk maakt tot het onteigenen dier runderen over te gaan Besluiten 1 De vier bovengemelde runderen dadelijk te onteigenen te doen afmaken ea na inkerving der huid te doen begraven 2 Dit besluit terstond mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten van ZiiidHulland af te kondigen binnen deze Gemeente en te plaatsen ia de Goudsche Courant If aarder den 25 September 1S65 Bcbgemeestek en Wethoudeks voomoeml Be Buri eiiieeiter J BREDlU 3 Be Wethouder N VAN LEEUWEN l W Het met lof bekende Gezelschap Les Bouffes Anversois onder Directie van de Heeren VICTOR DRIESSENS en VAN DOESSELAAR heeft deszelfs voornemen te kennen gegeven om OD hunne doorreize naar België hunne laatste SOIREE hier te geven op ZONDAG aanstaande deu 1 Ociober 1865 met medewerking der Dames COLZON en het volledige Gezelschap CURSALLE D OSTENDE Entrie a 75 C s per persoon De Kastelein der Sociëteit DE RÉUNIE H JANSEN Aan ung 7e $ avonfh ten half acht ure THEEOOGST DepOt GOUDA en GMiSTREKEN Rij H J KABEL OOSTHAVEN zijn te bekomen de THEEËN van de firma Wed J van der CIIIJS Sc ZOON te DeJft in pakjes van 5 2 en 1 ons PuiJZEN van 60 Cents tot ƒ 2 50 per 5 ons FrijHotcraf te i hiervan kosteloos te lelouien TEERENBEHOEFTEN A Quant KLEIWEG E 107 GOUDA heeft wederom ontvangen eene buitengenone mooije en goedkoope sortering TEEKENBEHOEFTEN als eene zeer uitmuntende collec e PASSERDOOZEN van SO cents ƒ 1 20 ƒ 1 50 ƒ 1 75 ƒ 3 ƒ 4 tot buitengewoon fraaije en zeer soliede DOZEN van ƒ 6 tot ƒ 10 Voor de deugdelijkheid der Passerdoozen wordt ingestaan Teekenpapier van 21 0 3 4 en 5 cents het vel AVathmau Decalceerpapier en Papier Sans6n Teekenkrijt rond en vierkant Teeken en Trekpennen Doezelaars en Doezelkrijt Gom Elastiek Teekenportefeuiiles in alle formaten Verder al hetgeen tot het TEEKENEN behoort tot zeer voordeelige prijzen Stoombootdienst de Ussel Van Gouda des Zondags s morgens O j uur Des Maandags en Dingsdaga s morgens 6Y2 T de overige dagen ten 7 uur Van Rotterdam ie Zmidag sTi miidags ten 4 uur de overige dagen namiddags ten 2 uur Dagelijks Retom kaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan ó contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jo i o per kan 60 cents Juieicr 2 = soort Moutnijn i i 10 I i per kan aS cents inl BRANDEWIJN 462 io O o per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gold a 30 September 1S65 Hijks Hoogere BURGERSCHOOL te GOUDA Voor hen die zich wenschen te laten inschrijven tot het bijwonen der lessen aan bovengenoemde eerlang te openen school zal de gelegenheid daartoe gegeven worden op Woensdag 4 October aanstaande tusschen 9 en 12 uur in den voormiddag in het gebouw van hetGymnasium te Gouda Het schoolgeld i door Z E den Minister van Binnenlandsche Zaken vastgesteld op ƒ 30 s jaars De gelegenheid tot het afleggen van een voorafgaand examen waaruit blijke of zij die de school wenschen te bezoeken de kundigheden bezit en vereischt om het onderwijs met vrucht te kunnen bijwonen zal later worden bekend gemaakt De Directeur der Inrigting Dr W JULIUS De Publieke Verkooping van MEUBILAIRE GOEDEREN en SCHILDERIJEN oude e Boompjes wijk P N 2iiy te Gouda geannonceerd tegen Vrijdag den 6 Orfniet 1855 is uitgesteld tot Dingsdag den 10 October daaraanvolgende In plaats van Donderdags s Maandags den 9 October des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uur te bezigtigen ZEGT HET VOORT Geen Rliuoiatiek meer Zoo lang de wereld bestaat is nimmer een middel bekend geweest dat zoo proefhoudcnd en krachtdadig tegen Rhumatiek werkt als de onfeilbare ABSHAUBBI NS hare juiste lieflijke en onmiddelijke lerking zoo algemeen bekend en erkend heeft de aandacht van vele geneeskundigen zoodanig getrokken dat dezelve door HEd zeer worden aanbevolen Geheel door Rhumatiek verstijfde lijders zijn in minder dan twaalf uren tijds door het gebruik de er watten finaal van hunne pijnen en stijfheid bevrijd geworden Zij ontnemen den ijder alle scherpe en schadelijke vochten waar zij worden aangebragt zonder eenig nadeel op gezond vleesch uit te oefenen of aan andere raiüdelen schadelijk te zijn Vroegtijdig aangebragt aarborgen ze even zeker tegen zweien terwijl zij de scherpe deelm uit het bioed nemen vaar de zweer ieli zetten nil Tot ben ijs der echt ui worden alle gelei billetten geteekei d door den Bereider en Hoofddepóthouder A BREETVELT A Delft Groote Markt nevens de Waag Die deze Watten voor den prijs van 3 Cents per pakje o a verkrijgbaar heef gesteld bij T A G van DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zereiihiizen G WILHELMUS Woerden T W den UIL ScJwoiihoten Geb KAULING Alplien J GOUI KADE Boskoop J H KELLER Rotterdam Weste wagenstr A REyNOORDT Oostpoort En meer bekende depots in ons Rijk Bockdrukkerij w A BKL KM tN Deie Courant verschijnt des Donderdags ea Zondags Tq de Stad gescliiedt de uil ive des a oiids te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p pest 2 25 Pe inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOJJDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Commïssiais DES KoNiNGS in de Provincie Zuid Holland op den 265ten Septembei 1865 is executoir verklaard het kohier van het pateutregt over net dienstjaar 1365 66 1 kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden i igediend GOUDA den 29 Septeinher 1SG5 De BURGEMEESTER voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïr LoUdeiLt 1 Oct De Privy Council heeft een verbod uitgevaardigd op het vervoer van schapen eu lammeren alsook van de buiden of andere deelen dezer dieren uit Engeland of Schotland naar Ierland zullende hiervan alleen zijn uitgezonderd de huiden die in Groot Brittanuie uit Indie Zuid Amerika of Australië zijn ingevoerd en vervolgens naar Ierland overgebragt worden Volgens tijdingen uit New York heeft de gouverneur vanZnid rolina hy ds nieuwe vertegenwoordiging in dien staateene boodschap ingediend waarin hij hulde brengt aan deedelmoedige en vaderlandslievende gevoelens van den presidentJohnson jegens het zuiden en de vergadering aanmaant omzich te vereenigen met het amendement op de constitutie totafschaffing der slavernij voor dat zij vertegenwoordigers bij hetcongres benoemt Hij geeft veider te kennen dat de staatvoortaan meer zal bloeijen zonder dan voorheen met slavernij doch hij verklaart zich tegen het stcmregt der negers Over den arbeid in het zuiden wcrdt iiog dagelijks veelgeschreven en men neet naauwelijls nat te gelooven dochzooveel is toch wel zeker dat de vrij geworden slaven op veleplaatsen aan het werk zijn en dat het zuiden er het g ooistebelang bij heeft dien arbeid nu aan te wakkeren De cultuurvan katoen suiker rijst en tabak is eene levensvraag voor hetzuiden en de zuidenaren zullen uit spijt hun eigen belang nietzoo ver uit het oog vevlie en ora niet alie krachten in tespannen om die op hare vroegere hoogte terug te brengen endit kan slechts door arbeid van de vrij geworden slaven diede goedkoopste is geschieden In verschillende plaatsen van het noorden van Ierland bobben de fenians weer meetings gehouden Met grooten ophef is daarin de aanstaande bevrijding van Ierland aangekondigd ïe oordeelen naar den toon van eenige onzer dagbladenals de Times en de Globe baart de beweging der fenians nietde minste bezorgheid meer maar heeft zij hen gebragt tot desmartelijke overtuiging dat er in lealand niettegenstaandehetgeen reeds voor dat land is gedaan steeds een geest vanmisnoegdheid bestaat ditmaal zelfs voor republikeinsche en antikerkelijke In strijd met vorige berigten luiden de tijdingen uit Haïtithans weder gunstig voor den president Geffrard Wel verrevan te abdiqueren heeft hij zich naar kaap Haiti begeven omde belegeringsoperatien zelf te leiden republiüeuiscne cuuveunc ic i en president Johnson tot herstelling der unie besloten deze ie onders eunen In Louisiana 3 Oct De republikeinsche couventie te New York heeft de politiek van den i goedgekeurd en bi De conventie lu il is een voorloopig gouverneur benoemd barna heeft bij den gouverneur aangedrongen op de zamenstelling eener militie tot oi derdrukking der waiiorderüjkhejen is bevel gezonden te onl Parijs 1 October Aan de dagbladen om zich tot na ontvangst eener bijzondere magtigin houden van de openbaarmaking der jongste allocutie van dea paus omdat men daarin vooral een hevigen uitval tegen de vrijmetseii rij aantreft Het Mép orial Diplomatique weerspreekt het berigt van het Journal des Débats dat Oostenrijk tegen eene geldelijke schadeloosstelling in de inlijving van Sleeswijk Hohtein zou bewilligen Het oostenrijksche kabinet schr jft men uit Weeneu nseiegenheden binnenlandsche zijne aan dat blad wil eerst en dan de aangelegenheid der hertogdommen met kracht ter hand nemen tot waarborging van het regt van vrijheid en de onafhankelijkheid der hertogdommen De Fn uce laat op die mededeeling de aanmerking volgen dat meu dan lang zal kunnen wachten Over het algemeen is men hier te regt of ten onregtv van meening dat het Journal des DeTiats gelijk heeft Officiële berigten uit Mexico gewagen met veel ophef vaude activiteit welke de regering ontwikkelt om orde brengen inhet binnenlandsche beheer De hoofdstad zal tegen overstrooraing beveil gd worden Met het leggen van spoor egen nordtijverig voortgegaan Aan een new orksch huis is concessieverleend voor het aanloggen van telegrafen De ontginningder gouden zilvermijnen trekt de aandacht van uen ondernemingsgeest in de hoogste mate De heeren Barsoy en Gebhebben een aanvang gemaakt met de ontginning van eene steenkolenmijn in de nabijheid van Toluca De geoloog Roger Dubos had van zijne zijde een aanvang gemaakt met het ontginnen van eene zeer rijke ijzerraijn in de omstreken van Chihuahua 2 Oct Volgens een schrijven uit Rome aan het Journaldes Débats zou de kardinaal Autonelli zich tot de frauscheregering gewend hebben met verzoek om toch eeu duizendtalsoldaten als eene eerewacht voor de persoonlijke veiligheid vanden paus te Rome te laten doch de heer Drouin de Lhuysmoet daarop weigerend geantwoord hebben onder bijvoesingdat Frankrijk gebonden is door eene diplomatieke acte waaraanhet zich niet mag en niet wil onttrekken Het gerucht loopt hier dat het rusoische gouvernementin tamelijk moeijeüjke omstandigheden is gewikkeld Vele pogingen om in den vreemde cfoe leening juin te gaan zijnzonder eenig resultaat gebleien aangezien de bankiers totniehet kabinet van Petersburg zich ne idde onaanuLmelijke voorwaarden stelden Men zegt dat de c toestand van de schatkistde eenige oorzaak is dat de regtcrlijke hervormiag nelke metongeduld verwacht nordt nog niet is ingevoerd Te Toulon en te Mirsei ie zijn insciirijvingen voor deslagtoö ers der ziekte geopend De kei er heeft n iar eerstgenoemde plaats 2000 francs gezonden e Marseille bragt deinschrijving in 4 dagen ljO UÜÜ francs op De schach van Perzie heeft een specialen agent naarEuropa gezonden ora de tegenwoordige steUeis van constructie die op de werven in Nederland Frankrijk en Engelandworden toegepast te bestudeien Verschillende dagbladen der departementen gewagen vimeene circulaire die door den minister van binnenlandsche zakenaan de nieuw gekozen maiies zal norden gerigt ten eindehunne aandacht op het genigi der hun cpgedr geu betrekking te vestigen Dezer dagen is in het i arrondissement dezer stad eenevolksboekenj inet 2000 deelen g opend De kosten yn bestreden uit de bijdragen van e n antnl bewoners van de wijk die maandelijks 50 of 25 cent mfs in de kas storten De regering blijft maatregelen nemen ora zooveel mogelijkde nerking der in het zuiden heerschende epidemie tegen tegaan Zij heeft de kazernen en schepen laiL n reinigen en berooken en de beneging van troepen van de aang taste naar demet aangetaste deelen dfs landa gcsC ur t infüschen versprciitde ziekte zich snei in de praiceiiii riii ïuu on en verdrijf van daar de dui eu lui die c c r hajr de n ijk in dden geui inLn In het noorden is üaur loop lani mer daar zijn slccliü het de ancment Vai u t aanget ist l ï stadjes 1 1 d ui de beide eparicment S itiiniln lici laatste i