Goudsche Courant, donderdag 5 oktober 1865

cholera achijnt tot dusverre niet op J n regier Ehone oever te zijn overgegaan Brussel 1 Oct sommige onzer dagbladen verzekeren dat een aantal soldaten en vooral Tele ofiBcieren met wapens en bagaadje uit onze regimenten deserteren om dienst te nemen in het corps dat in Frankrijk voor Mexico wordt aangeworven Indien hrt feit waar is dan zou het vrij wa verkieselijker zijn te doen gelijk vroeger en aan onze officieren en soldaten toe te staan op eerlijke wijze ot het mexicaansche leger over U gaan Ween n 2 Oct Binnea weinige dagen zal de regering een gedetailleerd overzigt der staatsbegrooting over de 9 eerste maanden van het loopende jaar bekend maken Daaruit zal blijken dat de regering ia de onderscheidene pesten van uitgaaf zich heeft gehouden i an de begrooting zoo als die in der tijd voor dit loopende jaar door d3n rijksraad was aangenomen Het verkregen rultaatmag zeer gunstig g noemd wonlen want het is buitei twjfei dai de vermindering van uitgaven het volle bedrag bertikt van de 27 millloen florijnen welke door den rijksra d van de ingodiende begrooting waren geschrapt Frankfort l Oct ll t congres van duitsche i gcvaar Jigden heeft de voorsieiien van het comité v r zes en dertig leden waarbij het regt van Sleeswijii HoUïeiu oiu over zijn lot zelf te beslissen wordt erke l met een r mendement van een afgevaaraigde uit Baden strekkende om het verlangen te kennen te geven nsar het bijeenroepen v n een duit ch parlementj roet bijna eenparige steramen aangencmen Te leden van het zes en dertiger comité werden herkozen Er wa e i 263 ifgevuirdigden t genwoordig wa ronder zes pru sische er was geen enkele oostenrijksche afgevaardigde opgekomen Het telegraaf bureau alhier ncigerde om de voorstellen van het comité te telcï fe en e cu nm sic van den zv itser3cheu bondsraad tot herziening der cois itut is met haren arbeid gereed Zij heefto a voorgesteld de invoering van eenheid van maten engewigten vrijheid voor de isn iieten om zich in de geheelerepubliek te vestigen vrijheid van eeredienst en verkiesbaarheid ler geestelijken tot leJea van den nationalen raad De e wijzigingen moeten thans aan de goedkeuring van alle zwitserscheburg rs e i vervolgens aan üij der nationale vergadering onderworpen worden radicalen zijn over iet algemeen metde voorgestelde veranu ingen niet tevreden zij ivillen nogmeerdere diep ingrijpe Je wijzigingen de commissie heeft erslechts zeven voorgesk d in de constitutie gebragt zien enhebben reeds in onders heidene plaatsen bijeenkomsten gehouden ten einde door het nnemen van resoiutien hun do l tebevorderen Men twijfi echter aan het welslagen hunnerpogingen Florence l Oct On minister van justitie en eeredienst becft een nieuwen maatregel geujUicn die de geesteliji heid niet zal a nsta n Tot dusverre vond iiet houuen van proceosien pla ïts zonder tenige beperking en nooit zijn proeessien verboden geworden tenzij nm redenen van hygiène Nu echter heeft de minister naar aanleiding van de ongeregeldheden telkens door de proeessien te weeg gebragt den bit=choppei aaugcschrever dat voortaan geene proeessien mogen gehouden worden zonder voorafgaai verlof van de rege ag Rome 30 Sept Het Giornale di fioma bevat de allocutie die de paus voor eenige dagen in het geheim consistorie heeft uitgesproken De paus hetft de geheime genootschappen veroordeeld en voornamelijk de vrijmetselarij wier doel geen liefdadigheid is maar de ondergang der kerk en burgerlijke regeringen De paus herinnerde aan den eed en de geheimen der vrijmetsehrij en beireurde dat dit genootschap geduld wordt terwijl de godsu eastige en liefdadige instellingen afgeschaft Berden Hij betreurde ook et stikwijgen van hen die geroepen zijn om dit genootschap ie vcroordeelen Ten slotte heeft de heilige vader de leden der vrijmetselarij eu are beschermers gtcxcommcniceerd en de geloovigen aangespo rd om haai te verlaten ötnnertlanb GOUDA l October Maandag is in de bijeenkomst van de tweede kamer door ae regering ingediend een ontwerp van wet ot de culturen inreerlanus ïndie De heer IVintgecs he fl zeer aangedrongenop de spocJ ge behandeling van het twerp van wel belrefde veeziekte = uitbreiding van Op last van den minister van oorlog zullen ook de paaröen artsen des legers door hunne voorlichting medewerken totde utvoermg der maatregelen enz welke door de gemeente ïiltl standplaatsen tot wering der heerschendeTeezieEie genomen worden Naar men verneemt hebben bij het ondirzoek van hetvoorstel tot afschafling der doodstraf in den raad van stateafdeeling justitie de heeren de Jonge en Borret zich da ir voorverklaard terwijl de heer Elout van Soeterwoude Let onvoorwaardelijk heeft afgi ï urj Deze laatste behoort tot de kerkeüjk orthodoxe pari ij die vrij algemeen met galg en strop iaingenomen en ongaamo het genoegen missen zou van tijd tottijd het moordschavot te ieu oprigten Met 1 October zijn de bestelloonen der brieven door het Jüheele land afgeschaft zoodat de geadresseerden nero ens meer dan het rijksport zullen moeten voldoen Yee verzekering vereeaiging te Assen De heeren mrs H J Smidt en J Koessingh te Assen hebi en het voornemeneene vereeniging t t onderlinge verzekering van vee op terigten Het reglement is reeds aan den koning verzonden Ditis zuü ingerigt zegt de Prov Dr C dat door eikenveehouder voor eene bepaalde som kan u orden deelgenomenterwijl hij door die deelname niet belemmerd wordt ia dcoverkoop of aankoop van rundvee Alleen bij de regeling derschadevergoeding komt de vraag te pas of de waarde vandenveestapel des ueelncmers higer of hooger is dan de som waarvoor is deelgenomer en wordt daarna het bedrag der schadevergoeding geregeld Uit Harlingcn schrijft men van 30 sept Ten bewijzshoe de warrde der Luu erijeii hi stijg kan dienen uat hiereene boerenplaats publiek verkocht is voor 3S 0Ü0 welketwintig jaar gtieden juist de helft dier som had opgebragt De engelsche stoomboot Lion liet heden 1000 schapen aan wal uie u et konden geborgen werden en nam er 30ÜO uii e zoodat de uitvoer tot het kapitale cijfer van lUÜO k om n iut zoo men wil zullen de 1000 achtergeblevene door ci iie andere stoomboot worden afgehaald Met ingang van 1 october is in deze provincie de invoer van vee verboden Dooi de dnoglc welke gedurende mei junij en julijheerschle was de v rwachting omtrent het g was van oii ciiinlandschen tabak zeer gering docii de regens in het la it5tvan julij en nagenoeg de gehceie maand augustus hebhen deplant dermate doen ontwikkelen dat een groot gewas is verkregen Het blad is lang breed fijn en dun maar het z illigt van soort zijn doordien de tabak spoedig is gewassen zoodat er weinig ware en vette tabak zal worden ge eve d Blijkens het officiële VVeener dagblad van 2 5 sept l is de ineu doorvoer van uit Nederland komend hoorn vee en van hetgecQ van dat üoornvee afkomstig is ook in de oostenrijksche staten verboden terwijl volgens nade e mededeeling de pruisische ri gcring niet alleen in Pruisen uit die lon l ii waar de veeziekte ij uitgebroken den mvoer ct cft verboden van allerlei soort van rundvee van schapen en geiten van runderhuiden horens onbewerkte wol en haar uitge omlenl borstels van gesmollen of ongesmoiten vet en van vorsch vleesch maar ook aan de geuestelijke besturen de bev giiheiii heeft gegeven om waiiiief r de veeziekte zioh tot op een atstand van vijf duitsche mylen van de pruisische grenzen heeft vertoond den invoer te verbieden van hoorn vee varkens geiten honden pluimgedierie rundei en andere huiden horens ongesmolten vet ruudvleesch mest beestenveer gebiuikte stalgereedschappen onbewerkte wol gedroogde huiden eu uiar behalve borstels voor zoo verre er grond bestaat om aan Ie nemen dat die voorwerpen uit besmette pla itsen herkomstig zijn Het volgende meteorologisch overzigt van 22 2S sept nemen wij uit het Kott Weekb over Kccds zijn wij het einde van september genaderd en de zomer schijnt ons nog niet te willen verlalen Vroegiijdig kwam hij dit jaar en iaat schijnt hij te uilen vertrekken Vele onder de ouderen van dagen zullen zeker dezen zomer onde de cuderwetsche zomers tellei en aan hunne kin icren en kleinkinderfn th3i s de bergen gevuld die voor drie maanden nog ledig stonden De bezorgIheid is hierdoo voorden landboui er verkeerd in geruststelling voor den naderenden winter Voorts leveren de weilanden no overvloedig gras op Tot dusver zijn in deze omstreken nog geen sporen van de gevreesde rundcrpesl waargenomen Omtrent het rooijen der aardappelen zijn de berigten uiteenloopend Terwijl in andere streken bijna geen kwaad in de aardappelen wordt ontdekt worden er daarentegen onder Voorhout Nocrdwijkerhout en Noordwijk gerooid waarvan men rekent dat de helft verleren is Op die plaatsen komen de beste soorten o e de graafjes tegen ƒ J het mud te staan Uit Rijnsburg is de verzending van bloemkool st eds geregeld voortgezet doch daar wegens misgewas de kool Mei g in aanmerking kwam bragt zij geen prijzen van bel uig op Thans heeft men met de verzending der najuarskool begin gemaakt die gunstig staat en zoo het weder medewerkt iiog eene goede rekc ing voor de tuinders doet verwachten Dezer dageti is het vervoer van andijvie uit Veur naar Amsterdam begcnnen welk gewas daar de struiken zeer ontwikkeld zijn uie s te wensehen overhuit De veldvruchten sta m overal gunstig eene regenvlaag zou echter de groeikrach bevorderen want op vele teellanden is het droog voor hetjoiijr t gez iaide Ware het voorjaar er zou thans algemeen over de droogte werden geklaagd een bewijs dat na de stortregens iu augustus gevallen de verdamp ng wegens den aanhoudend Leldeien hemel en waimen zonneschijn uitermate sterk is toegenonn Men schrijft uit Suriname onder dagteekening van 3 sept j dat op 2S aug aldaar voor Braamspui t de engelschebark Tricolor kapt Price van Ho kong was aaiigt temeii naeene reis van 115 dagen Dit schip voerde 475 chiuescheimmigranten aan kort na het vertrek van Hongkong openbaarde zich uan boord eene ziekte welke zoo iu lie igheidtoenam dat gedurende de reis 197 immigranten eu 41 scliepelingen zijn overleden Voorts wordt nog bc igt dat de surin bank sedert eenigen tijd hare operatien heeft aaiigevargen cudat men alle hoop heei t dat zij aan haar doel zal be intn oorden Oost Indische berigten lot 14 aug behelzen o a Uit eeu bij de Javasche Courant gevoegden drieniaanüelijkschen staat blijkt dat de vermoedelijke koffijoogst v m dit jaar zal bedragen 57 087 picols tegen 415 7oS picols in lb64 Bit cijfer is echter beneden de raming die 60 000 picols hooger was De suikeroogst zal vermoedelijk aan den lande opbrengen 1 175 429 picols De staat dezer gewassen kan dus gunstig genoemd worden De voor particuliere rekening geteelde koffij zal vermoedelijk eene productie opleveren van 59 071 picols tegen 44 914 in 1864 en de suiker 502 338 picols tegen 830 293 in het vorige jaar Het gerucht wil dat de bevolking der residentie Bageien zoodra haar de intrekking der gouvernements indigo cultuur bekend was de te veld staande indigo heeft vernield waardoor eene schade van circa 60 ii 70 mille zou zijn veroorzaakt Bevat dit gerucht dat wij overigens onder reserve mededeelen waarheid dan moge het der regering een voorbeeld zijn voor de toekomst en eene waarschuwing oin geene cultures in te trekken voor dat de oogst van t veld is Liberalisme moet niet tot vandalisme leiden Arabarawa en Baiijoe Biroe de plaatsen t ie men zich vleide als basis van ons verdedidingsstelsel te rao en beschouwen ziju door aardbevingen zoodanig geteisterd dat ze door de troepen worden verlaten Magelang de hoofdplaats der Kadoe zal nu het punt worden h aarheen het commandement tot nu toe te Willem 1 geves Igd zal worden verplaatst De berigten nopens de Solosche zametzwering bewijzen dat wij juist aan geen groot gevaar ontkomen zijn Het gerucht als zoude de iudigo iu de residentie Bageien door de bevolking zijn uitgcr eid is niet nader bevestigd Zwolle 1 October Van goed onderrigte zijde kan medegedeeld worden dat de lijn Zwolle Deventer met mei a s voor t publiek zal worden opengesteld Met t stationsplein alhier is men reeds ijverig bezig het te bouwen station zal dan tevens dienst moeten doen v orde centraal Van runderpest is hier in den omtrek niets bekend alleen onder de hazen heerschen de pokken Woensdag n s begiinien de e Mmeus 34 aspirant hulponderwijzers 11 aspirant hoofdonderwijzers S o iderwijzers voorde gymnastiek enz hebben zich aangemeld De uitslag zallater wo den medegedeeld De oprigting der burgerschool behoort tot nog toe onder de vrome wenschen openbare school n 3 zal nu eindelijk worden opgerigt De gesubsidieerde bijzondere rccisjcsschool aan welker hoofd mejufvrouv Julius slaat zal eerlang vacant komen daar het ontslag nemen tier bovengenoemde onderwijzeres Boskoop 3 Octr Langzamerhand wordt hier weder de gewone najaarsarbeid dooi de kweekers opgevat nam lijk het rooijen van boomen Als naar gewoonte komen de vreemde kooplieden reeds weder de gemeente bezoeken tot het doen hunuer bestelliugtn Bereids zijn door den notaris llui cnljerg twee booraverkoopingen geannonceerd De h iujel is steeds levendig De Apoilo vereeniging ligt op haar sterfbed Men vreest elk oogeiiblik dat zij den laatsten snik zal uitblazen Omtrent den naamsoorsprong zer gemeente ivordt het volgende gemeld Aangezien er niet veel over de geschiedenis van Boskoop wordt aaigetrotfen valt er weinig met zekerheid desaangoande mede te deelen zooveel is echter zeker dat de naam van Boskoop zeer waarschijnlijk afkomstig zal ijn van eene sterkte Ten Bimsche genaamd en met houigev s bezet relegen in het noordoostelijk gedeelte van Boskoop geniuuud di Biezen nabij ü n biezenvlonder en hetwelk thans nog dii c iff s uordt genaamd wrlke ten tjde van den i oilaudscheu gr i if Willem den 1 tegen ilen utrechtsclien bischop Dirk ran der Haare omtrent hel jaar 1204 opgeworpen doch door den laatsten op zijnen togt nnar Leyden spoedig weder bem igiigd werj Naderhand is Boskoop een domein geworden van de Abdij van K jUiburg en daardoor aan de ridderschap van Holland De sterkte Ten Bmsclie sciiijiit met zekerheid den oorsprong van tien naam Boskoop te we en doch werd geschreven Biisdicoop Welligt afgelei 1 v in het hout of boseiigewas dat zich op lie sterkte ten Bussclic bevindt Deze schrijfwijze heeft zich lang slaande gehouden tot in de 17 eeuw hetgeen ook nog blijkt uit een zesregelig versje dat men op den grooteu bel of klok vind alhier iu deu kerklceu hangende en dat luidt als volgt Die buijlen t gelooft Hoerende doof Waeroii den kloeken Door mi neu kl inck Tot Bosehcoop daiick Moet ick er waarl Jijt locken Kort hierna schijnt men de ch er uit gehiten e en en is men begoiiiiea te sch ve ho coop hetgeen noir uit vele hanndschriften blijkt en welke s hnjf ir c ook buiten i et dorp algemeeu in gebruik scheen te zijn j h elke e denkel jk door de meerdere beschaving onzer t i d aet cue k is verwisseld eu men alzoo is begonnen e selirjveu B i koop Het nabiirige iUdihllunj ih ius mtpci net Ueeuiyij schijnt een groot dorp geweest te zijn omdat meii eenijds Boskoop aanduidde van te legcten bij Middelburg Gemengde Berigten Drie bclgische provinciën O cu V Mast Jtren en HeiiigoLucn zijn aangetast tioor de rundcrpc t Tc fiiouiugtii Lteft een ftlïen braaJ geneea Te Aardenburj sterven de hoeinlera eu kulkocEeu aan eme pakziekte Men berigt dat de gek fcoorla te v a i5ea zoo zijn nitgtbrükep Het eiland Guadeloape is door te zwaren storm geteisterd naarbij 300 mensch iü het leven verloren la öiber e is tene uitgebreide politiekezameozweriQg ontdekt Italië nia ikt geheime krijgsloeru tingen Hamburg verbiedt den invc r v n ruud LV Burgerlijke Stand GOIDA GfcBOREN 29 Sept Ponln Gerardus oudirs F T Scharleman en V Houwel 30 Jühanna oudt rs M KasLekiii cu W tk Lircijn oara ouders M van den Berg en J van Tijii 1 Oct AJriiM ouiers L Üinnendijk eu A aD den Uever OvLBLLDLN 2D Sept A rdt S j 5 m 3U V Stikker G9 j B Lcuvcnberg 20 m b Kleinckoorr j i Oct K Perridon wed C KceUij k SO j 3 G Eeii er e i d OlDEWATEÏi Ingeschreven van 27 Sept tot 3 Oct 1SÖ5 lïivu i t J tu jk d M bille L e i rn Kersen Icitui z O iKiHti J C i Oü ie li jut 5 m