Goudsche Courant, zondag 8 oktober 1865

ADVERTENTIEN 1865 Zondag 8 October K 368 GOUDSCHE COÜRAIÏT uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 THËEOOGST Depot GOV DA en OilSTHEKES Bij H J KABEL OOSTHAVEW zijn te bekomen de i HEEEN van de firma Wed J v an i CHIJS ZOON te Vetjt in pakjes van 5 2 n 1 ons Prijzen van CO Cents tot ƒ 2 50 per 5 ons Prijscüuraiiteii hierran kosteloos te lekome Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 3 October Hoogste IGeWeven koers 6IV3 46V4 Bevallen van een Zoon L P van DILLEN geb van PAM GocDA 3 October Ibüö Eewige Keimitgethuj De lieer en Me ronw JOCIÏEMS betuigen hunnen liartel jkeu dank voor de vele bewijzen van deelneming hnn betoond bij ge egi lieid van de geboorte hunner dochter GoiDA 3 October l fi5 V Ue GOUDSrlIt JUFVltOUW die mij 2 Sept een ongficclciidcn brief zond wordt ver ocht bij iieiluiling dezelve te willen Jta thrtn H KARREWIJ s Gi i ENiiAOh October li llooiiere BURGERSCHOOL te GOUDA Yoor LF El LIN il X wordt eenc goede gelegen heil aangcboJcu vour kOSt inwoning en huiselijk verkeer Adres niel Jrani j br even onder letter O aan Jen boekhandelaar P C MAAS te COIDA Binnen en BuUcniandschc Alle BÖiTSfEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogelijken tijd ge leverd recommandeert zich voor STEENBRUKWERK tegen eer billijke prijzen in alle Couranten worden dadelijk opgezoTKltn Heeft mede voorhanden ilie soorten van PAPIER PQSTPiPIEft Zutphensche Scliroet slooraboüt Reederij Wegens den lagen vatfi ii l kan dedienst vooreerst niet gercL cld plaatshebben De DIltECTIE Genees Attesten DER ZOO ZEER ALOM BEKOELDE Scliniidtsche W aldwol Artikelen Door hevige rheumatische tandpijn geplaagd gebruikte ik een Waldwol tandkussen van Schmidt k G te llemda waarbij ik de gewenschte genezing van mijn lijden vonJ Uit volle overtuiging b veel ik daarom dit middel allen uan die aan dit onaeniak lijdende zijn Neustadt Maagdeburg 6 April 1S62 EMILIE SCHaKEL M IL Gelieve mij r r schuit te zenden Olie Spiritus en Watten De yaldwolArtikelen komen hier in ce i goeden naam doordien de Chirurgijn alhier dezeWe aanbeveelt dewijl diens broeder te Harmeien er door hersteld was OiideHater 28 Nov 1SG2 UEd dienaar get A BUYS Jicht en llheumathieklijdeis Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en llheumatische aaudoeiüngeu zijn de iOO zeer beroemde Schmidtsche AntiEheuma tische ald ol Vatten a 5 en 50 et t pakje Deui ennaalden Olie a 35 en 5 0 et t tlcst hje n verdere Waldttoi Gezondheids Kleediugstukken en prseparaten volgens prijscourant de Schniidtsche Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aand icbt der IIH Geuecskimdigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aauDevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gunstige uitkomsten benijden Men gelieve attent te ziju dat gen Watten van cene bruine kleur zijn en gelijk de overige artikelen bereid uit de versche Naalden der l ijn en Dennenboomca Verkrijgliaar aan het Hoofd Deput M J C H iM Vtrecht Verder te GOV DA Wed BOSMAN Schoouliuven Wed WOLFF en ZOON iroerden Gebr PFENNING Lhse ifehi J B MOLLE Omhhoont A T HOOFT Boil oop J GOUDKAUE Ua ers cov h Icj J iA YRKEÜKEN Uar ideH W G KUKVERS Oiiihirakr X BUIJS Roi ofartnd ieen H NADERMAN En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPOT bij M J C HAM Vtrecht BURGEMEESTER en WETHOUDEBS van Broek Gezien het Proces Verbaal van den HijKs ugstc k e s pCt sch 2VJ 60l 5 I n Vie koers eiVs 951 = 1453 Besluiten 1 Bedoeld rund te onteigenen te doen afmaken en na inker iiig der huid te doen begraven Ned w dito 3 dito 4 I P5V I Handelm op resc 1451 4 België Koths 21 2 Sp inje obl 21 0 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d lS2b 29 5 I d 6 = serie 6 I d Lond 1862 5 d 1882 6 Mexico 1 513 6IV1C 93Vi6 145= 6 2 Dit besluit door openbare afkondiging en plaatsing in de Goudsche Courint ter algemeene kennis te brengen 3 V4 88Vs 93 1901 2 la 9 Vlo 1 0 2 451 Bnek den 30 Sept mbcr 1SG5 Bi uGEMEESTEii en Wetiiolueks voornoemd VAN DORT KROON De Wethouder loco Secretaris 823 34 I9IV4 58 29Vs 80 J JON KHEID Prijs van hel gedestilleerd bij Gr F 94 van de VELDE te GOüDzV met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij cene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehadde JENEVER ïi 4e2 o o per kan 60 cents Jenever 2 = soort loutwijn a KJ Zio o f i S cent 4 CV 467s inl BRANDEWIJN 4 Vio A per kan 63 cents Meerdere of mindere stcrk e naar evenredigheid Goi x A 4 October lÏjGB 047 71 25V BockJrui kfiij ai A BRINKM tN TE HUUR f en et Burger HUIS met TUIN en SCHUURTJE gelegen aan de rivier de Gouwij eu aan den rij i eg tegen 1 November aanstaaude Fratico te bevrai ri n lij J MULDER m timmerman te Gouda Deze Courant vers hijut dea Donderdxigs en Zondags Ja de Stad geschiedt de litgave des avon is te vureu De prij per drie maandet is 2 franco p post ƒ 2 25 i e inzending der Advertentien kan geachiedpn tot des morgens ten 11 ure KEIVIVISGEI IIVG Rijtuig Sckou BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemecite Gocd i Gezien Art 43 der verordening van Poiicie voor die Gemeente vastgesteld den 1865 en afgekondigd den 12 Sept 1S65 Brengen ter keunis der Voerlieden en Huurkoetsiers dat op Dingsdag den 10 October 1S65 des morgens ten elf ure op liet plein achter het Waajgebouw zal worden overgegaan tot de algemeene keuring hunner Rijtuigen zuUeude de nakeuring der op dr t tijdstip verhuurde of iu gebruik zijnde Rijtuigen plaat hebben Dingsdag den 17 October daaraanvolgende ter zelfder ure en plaatse Gouda den 5 October 1365 BuRGEMEESTEK en WETHOUDERS voornoemd De Secretaris De Buriji a i ter DEOOGLSEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOOEN Overzigt GOUDA den 7 October De iersche fenians wekken geene bijzondere bekommering Wel blijkt het dat uit Amerika geld gezonden is en dat iu Ierland duwende pieken zijn gereed gemaakt doch nu de regering de zaak eenoaaal op het spoor is zal het mogelijk zijn de uitbarsting te voorkomen dezer republikeinsch su i ilistisohe zamenzwering De amerikaansche president gaat voort met hei nemen van verzoenende maatregelen en ver acht de vroegare gestrenge bepalingen de volksvergaderingen vereenigen zich met de door hem gevolgde handelwijze de zindelijke staatsvergaderiiigeu besluiten achte volïcus tot de ophefBng der slavernij aan de negers zal volle gei egtigheid wedervaren behoudens de noodige voorzigtigheid in het uitstellen van het stemregt de regeling daarvan zal overgelaten worden aan de bijzondere staten De Hongaren verblijden zich ii het uitzigt op het herstel hunner historische regten zij hopen een eigen volk te blijven met eigen wetten niet ongelost in den bajert der oostenrijksche monarchie Alles is da r in beweging ten behoeve der verkiezingen en aüe vol goede verwachting In de oostenrijksche erfstaten is men met zonder bekommering over het behoud der constitutionele regten want hoezeer i e regering de beste verzekeringen geeft neet men genoeg hoe velen uoode zich onderwerpen aan die nieuwigheden en hoe ver men nog verwijderd was van eenc volledige toepassing der constitutie Doch al blijkt dit heznaar ongegrond en al worden de Hongaren volkomen tevreden gesteld al schikten alle volkstammen zich in de nieuwe regeling met Venetië is geene schikking geene bevrediging mogelijk dat deel der monarchie moet door geweld in bedwang gehouden worden als een pas veroverd nd Met de uiterste zorg moeten daar gedurige oproeren oorkomen worden Dit is de kanker die knaagt aan de financiën van Oosteaujk daarvoor moet ziju leger op oorlogsvoet blijven en ziet het zich verlamd in de ontwikkeling zijner onuitputtelijke hulpbronnen Alles schijnt aan te duiden dat de Franschen werkelijk een begin zullen maken met de ontruiming van den kerkdijken staat Als men echter denkt aan de onvermijdelijke gevolgen dezer ontruiming dan weet men niet wat men gelooven moet en nog minder wat Napoleon bedoelt Italië juicht want worden de Romeinen aan zich zelven overgelaten dan kan het niet lang duren of zij voegen zich bij hunne broeders P De financiële toestand van Italië is onhoudbaar en toch willen alle partijen het verslindend leger ongeschonden behouden de nieuwe verkiezingen raogen een iivIt ministerie brengen geld De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip aa het zegel is SO Cent voor eiken regel daarbo en 10 Ceut Bnitengew one letters orden berekend naar plaatsruimte ïullen zij niet brengen dat moet geleend worden en bet nieuwe koningrijk begint ook daarin te wedijveren met zijn doodvijand bet geldelooze Oostenrijk De strijd der partijen in Italië is hevig en slechts de geestelijken mengen een ander beginsel in den strijd de overigen streven naar hetzelfde doel Rome en Venetië i3uttenlttnïr Londen 3 October De City of New Yori heeft berigten van Xe York aaugebragt ioonende tot den 23 september des middags De regering za den 24 september de op 1 november vervallende coupons der leening 1SS2 betalen De democratische conventie van Wisconsin beeft resolutien aangenomen waarbij de politiek van president Johnsun wordt goedgekeurd Een brief van Juarez gedagteekend 17 augustus is openbaar gemaakt Hij kondigt daarin aan dat hij besloten heeft den strijd voort te zetten en deelt mede dat hij eene aanzienlijke krijgsmagt onder zijne bevelen heeft Men verzekert dat ons gouvernement aan dat van devereenigde staten voorstellen wil het bekende geschil omtrentden eigen lom eener door de gev ezen regering der confederatieaan hare schuldeischers in Engeland gezonden lading katoenschf idsregterlijk te doen beslissen door eene earopescbe regering welke het washingtonsche kabinet zou verkiezen Zeker is hetdat dit denkbeeld door deu Observer een van de organen vanons ministerie wordt aanbevolen In de Shipping Gazette leest men Xiettegenstaand de ugelsche bank reeds tweemaal haar disconto heeft verhoogd en V el binnen een kort tijdsverloop zoo is het toch niet onwaarschijnlijk dat er nog meerder verh oogiiig zal plaats grijpen De rserve d r bank was volgeus den iiatsten weekstaat meerdaii een halt millioen minder dan veried n jaar toen het disconto tut op 9 pCt gestegen was ODi r de invloeden diezich thans op de geldmarkt doen gelden en den prijs van hetgeld doen stijgen zijn verschillende buileaiandsehe leeniiigen de herleving van den katoenhandel het vooruiizigt op de z iareverliezen door de vee en aardappe ziekie Behalve dat is erook meer levendigheid in de spuci iatie en zijn er verscheideneondernemingen in gang die voor den oogenblik veel kapitaalabsorberen 5 Oe ober De Caffraria is van de Kaap tie Goede Hoopaangekomen met berigten tot 1 september Daariu orilt gemeld dat de oorlog tusschen den Oranje Vrijstaat en de B isutos nog wordt voortgezet en dat de boeren na tuce aanvallener nog niet in geslaagd waien de positie van Jloshesh te bemagtigen Onze consul generaal te W arschau heeft aa lord Russell eene gedetailleerde beschrijving toegezonden vrn de teiiteekeïiea der veeziekte volgens een rapport opgemaakt door professorSeilmaun Er blijkt uit dat die kenteekenen niet zetr verschillen van dezelfde ziekte bier te lande maar opmerking verdient dit de professor stellig verzekert dat die kwaal ongeneeslijkis en das het bce=t dat er door aangetast is onmiddellijk moetafgemaakt worden F rijS 3 October Sedert eenigen tijd bestaat er zekere spanning iu ouze bctrckkingtu met Rusland hetgeen ook uit deu toon der ofKcieuse bladen van beide zijden blijkt Uit Southampton wordt aan huizen die bel iugen in La Plata hebben geschreven dat Flores ondanks zijne overwinning waaromtrent de berigten zeer overdreien zij terug trekt en dat zijne verliezen in het laatsie geiecLt grooter ziju geweest dan die van zijn vijand aUinede dat de Paraguauenniet meer dan 70ü a 800 mau verloren hebbeu met inbegripder deserteurs Men was hier zeer nieuwsgierig naar den inhoud derjongste allocutie van den pau 13 meer daar de nieuwe tegende vrijmetselarij geslingenle banvloek een dadelijk gev olg is gelijk men vroeger mede leelde van de vergunning derj