Goudsche Courant, zondag 8 oktober 1865

Old voni t 1 tot ophefiiug der gezondheida commissie Ondf r dankbLtai gi o 2an de commissie ter £ eu adres van de directie der stparine kaarsenfabriek om mogen aandammen en gedeelte water groot 2G ellen van de scheid ngsïoot banden van B eu tt ten fine van rapport Eece missive van den beer mr A 1 van Bergen IJzcndoom vvaarbij hij ladient zijn ontslag als lid der pi schoolcommissie ot fitatie Eene missive van Dijkgraaf en Hoogheemraden van bcbieland kennis p evende van hun voornemen om morgen neb alhier te bevinden tot het verngten van de overdragt van ƒ 7900 inschrijving 21 2 pCt ned schuld om met eene som van ruim f dOO te strekken tot onderhoad van de Korte Akkeren voo t prultende uU den opgehtven polder Broek Tbuijl en t Weeg e Aan de orde is een voorstel tot goedkeuncg van de beide rekeningen vau het iiraelitiseh armbestuur over 1864 M t algemecne stemmen goed gekeurd G ijk btslu t valt ten aanzit u van de rappor eu van de begrooting der beide g sthulzen rael armbe t bestedelmgshuia burgerijk armbestuur De verhoOpiUK vin den amaLjensis bij bet laetatgenoemde tot ƒ 600 is na d liberaiie ntt 7 t gen b stemmen goedtrekeurd Tegen temdeu de hb Lujten ReutiLger Kist Prmce Peeters en van Straaten Afwijzend viornt beschikt op het adres der beur schippers op Iltt üitwtrpbt lint tot etinij van minerval ƒ 50 voor het ondc wijs op de btiju che eboo vvo dt f ed ekiurd De curatoren vin het 0 beven gjiuuasium worden caugcsteld aU curate Ci der latijnscbe chool oilt over esTi tot Ie benoeTiiue der commissie voor het ontwerpea van trafvcrordeiiinj en en wordtn ib ekozeü de hh de Grave ïoriunn Droo lce tr RtutiUper en Ki t oor de wee aftredende lel n der commis ie van fabricage worden herbcuoc J k lib Pr nee en j it hri t dit oor de co nn i ie van toe zt fp de obolen voor n id Ic bnr onderwij lebben be 1 1 kt de hb v 1 r n ea 7waa shaU overgaaiiue tot ttne nieu f bei oen i z b paiH m u t b tut de Toji c telde peraoncn terwijl de l er i t v t ver jekt te nomen t ve scbilleude stemraimreu worden benoTiid de bh i t clupper in het beaitveer op Hic na wüidt de ver adennff ec loten tn ü r met ge lolen de i n V roegpi m aaumerkmg ltllc en kist rdt met 11 tegen 2 V lot ene zittiDg Marktbengten Gouda 5 Oct Tarwe Pool the p la=t ƒ 2S0 a ƒ 310 Zeeuv c e per mud ƒ 8 a ƒ 9 Rogge lul ƒ 6 a ƒ b 50 builenl p O I 7 00 er t ƒ 4 00 5 Harer Z J 00 a 4 50 Boekweit Zr per2100ned ffi 150 a IbS oordurab 160 a ƒ 170 Erwten 7 25 i ƒ J3r mie boonen lO a ƒ 14 Piardeboonen ƒ 6 00 a ƒ b 50 Dunebooneu ƒ 7 a ƒ 7 75 Hennipza d J O 50 a f 1 igevoeid 30 p irtijen kaas prjzen ƒ 23 a ƒ 26 Goeboter ƒ 30 a 1 40 W eioo er ƒ 1 1 0 a ƒ 1 20 p n ffi Delft 5 Oct Gnuen Bj ruimer aanvoer vlugge handel Ger t g wild 7aiigrinen br jrtrn 50 i bO e per mud meer op Tarwe ƒ 7 a ƒ 7 SO Eü e ƒ 5 90 i ƒ O 40 Zomergerst 4 20 i ƒ 5 Hiver uikke ƒ 3 bO j ƒ 4 huge do 2 90 a 3 20 Duiveb J 5 1 larjtb f 7 Groene eruten ƒ 7 I Bote in tills wai ge o t i v ui 29 ept 5 oct 30 4 741 S en 55 1Ö bn er te ziuicn 1j570 ned S Boter ƒ CO a ƒ 70 het vierde ƒ 1 O ij 1 75 per n S Ter markt 1010 mud aarJ pp ƒ 2 i ƒ 2 50 Dordrectlt 5 Oci Tarve Deauivoer wa klein jarige prijshoudend afwijkende nieuwe 20 c hooger Jar en tweej ƒ 7 50 i ƒ 90 N euwe f i i ƒ 7 90 Rojire hooirer jarige ƒ 70 a ƒ 040 Nieuwe 5 oO b U mlerger t ƒ 4 40 a ƒ j 60 Zomer do y 1 40 i o Spe t ƒ 3 30 ƒ 4 Hiverj r ml voed 3 i tO ueuwe do ƒ 2 40 a ƒ 2 90 l air leb ƒ 5 SO i ƒ b fiO Puivebooneu ƒ 7 50 Br boonen 9 50 a ƒ 11 liwtcn bi ƒ 7 1 ƒ 8 S J Witte prui = ƒ 7 60 a ƒ 7 70 J oekweit bergeiiopz lü Middolburg o tober Tirwe en rogge ouve iuderd Wmterter t 25 meiger t lo en witte booupa 50 e hooger IjOnden 2 o Grmeu Ing en vr ti we met redelijken handel tot ingeuoeg vorise pri en ser t met wemig hnndel en haver b d hgei V uvuir v a 25 tat 30 sept 3710 qr lul en l N 4 qr vr arwe A qr lul en 9164 qr vr gert en b O or inl en 4 0 lO qr vreemde haver Van i e vc ir u t v ui eu w utu luieeroerd 6550 mndeien 4 ka veren j elnpeu eu 510 varken ücrbeste kiheren werd 5 1 tn vtor i o vinden 4 10 pr enbetaal J 3 0 ober Boter iip ie 1 k mper en Zwo = 116 a 124 ii n by lü t rouuiïen 9s a 104 Emden en Lpcr lO a 112 He un en kiel 116 i 12 Yersev 104 i 120 Mji iiouniji ka is onveri iJerJ 4 O i Grinen larwf geia goed te p ajt en ei hivei oi e indeul oyerheid om bij de begrafenis vaa den maarschalk Magnao Je msigmen van grootmetste der orde op Je lijkkist te pliatsen De romein che dagbladen welke die oe praak bevatten zijn allen op de gren en iingehouden maruit men opmaakt dat hire openbaarmaking in Frankrijk onder geenerlei vorm zal worden gedooüd Aolgecs eene statistiek door een blad heden openbaar gemaakt hetft men e Panjs 620 bakkers 501 slagtCiS 203 re taurin S60 hot h girni 2S50 koffijhuizen 740 varlenssiagters 34j2 li terijen l bO schoenmakers 201 klceaeimat 1 27 j ciife iieeren en iieelmeester 1780 advocaten 442 apot ip er 281 vroedvrouwen 150 deuruairder 114 noti r en i i bankiers 413 gjiulMneden 003 maaufictuur eu lodcwlnkl 2 i2 pasteibakker JIO tabakswinkels en 13j kruiucnier ol ens berigten uit loience doet het italiaansche ministerie d lietge n m zijn lermogen i om on i gouvernement tegemop te komen bij het uitvoeren der septembei conventie loor zoover dt ontruiming vin Rome betrett Zoo heeft de mini ttr van oorlog generaal l etitti de be elhebbeis der ltd lia inclie troepen die gelegerd zijn a n de grenzen lan den kerkclju U siait a nige chre en om de officieren lu het pui stlijke le ei wanneer zij met deze in ainrikuiï zullen konier te beliii Iclcn met dezelfde onder cheiduig airmeJc zij de fran cht t i eren plegen e bejegenen Brussel 4 o tober Alen il dat de koning den winter m he zuiden R Europi z d gnan doorbrengen en zijue zoons de pnnej jrciureiule t len ti d dhier hun verblij zuiicn houden l e tc tii I iijil die de gcc ieliji heid zich Leeft voorgenomente bieJeu i in de uitvoering der wet op de studie beur ei wektbij hci volk weinig behng lelling Men is v ii naeening datde e K e wel poejig zil z jn opgeiost ils zijnde eenvoudig een f n u r tie Weenen 4 Oe aar men beweert heeft het ministerie afgezien vin het phn om den i inddag foor Aeieue zamen ie roepen ovti uigd zjiiile dit de verkiezingen aldaar tot geene gun = i uitkomst leideu zouden men zil aan den werkkring der gemeentebetureu eenige meerdere uitbreiding geven V at van het gun tis opnemen van het manifest van 20 sept d tor de vpne nan ehe bevolking gezegl is bevestigt zich niet Zij IS te dien opzi te voUomin o iverscluliig en bekoinraert zich over dei l id eu het geheele con titutiouele leven m Oo ieni K ilnns even weinig als vroeger De commite voor de stai schulden door dpD rijksraad in het leven geroepen is wel blijven bestaan ondinks de opheffins van het hgohaam waaruit zij s voortgekomen maar zij zal volgen eene verklar ng van het ministerie slechts eompettnt zi u met betrekking t i de chulden van voor 20 sept mnr niet voor die welke gedurende de cborsing der constuutie g maikt worlen De n euwe leeumg dn waarover men op het oojenb ik m t engel che huizen onderhandelt Zal met aan h re kenu neming onderworpen zi n o 11 j igirije on breekt let oj de verkiezing beweging n et au hetii en p r ij ti ijd De politieke gelool beli denis der candid i en luiJt mee t i dus integriteit van de kroon van st Slephanu du ili me per oons unie en herstel der komitaten Men hoor ook veel gematigder stemmen De meeste afgevaaidizden van l Ol zullen wel weder zegevieren Toen echter wa de gebeek ii it e iii oppo itie tegen de regering welke nu eene taliijke en masrtjge partij voor zich gewonnen heeft Oct an een gewoonijk goed onderrigte zijde wordtver ekfrd dat de leer von Hubner reed is benoemd tot opvolger van den heer von Fach als iimbassadei bij den roomschen toel Berlijn 3 October De I rov Corr toegevende dat eene bijeenkomst tus chen den heer v Bismarck en keizer Napoleon bij den hoogen prijs dien Lcidcu p eene joe i verstanclhou cinz tu schen lr nkr L en ruisen stellen altijd een zeker politiek belang heeft verklaart echter op het bepaaldst dat alle mededeeiingen over bijzondere staatkundige bedoelingen n verhanüelingen aarmede de reis des heeren ven ü rcK in verband wordt gebragt van grond ontbloot s De augsbur che Vllg Zeit deelt mede dat eene schikkingtu chen Ous fnrijk en I rui en bc reltende de hertogdommenIS gemaakt en door FraLkrijk Lugeland en zelfs Kusland goedgekeurd op voorwaaru 1 Jat Noord lee wijk aan Deneinarkei worde ter ig gegeven 2 dat de gro ithertog vm Oldenburg ZIJP bezi tinge lan Fiui cn afsta en ouvereiu der Five hertogdommen worde onder zekere bepalingen welke deze vorstgeweigerd heett en 3 dat de bevolkingen v orden geraadpleegd Ondanks het vergevorderde aizoen duurt de emigritienaar Amerika nog voort en dezer dagen nog i een groj aintal emignnten hier dou getrokken Prankfort 5 Oct Pe voornaamste woordvoerders i er radicale ver eniging Helvetia te tcneve hebben e n proL ramma vastges eld betredende Ie rigtni deor de partij te voleen bij de aanstaande wijziging der bondseonstitutie De hoofdbe i selen zijn geheele vrijheid van godsdienst invoerin r van T registers van den burgeilijken stand onder het toezi van h7t civiel gezag gelijK stelling van alle zwitsersche burgers on rigting eener hocge sc nol m fransch Zwitserland enz Florence 4 Octoer Vóor het einde dezes jaars zal Hrondgaande brief woniei nitgevaardiga naarbij tegen den zomïïvan 1S67 alle bisschoppen en geloovigen der christenheid naarRome V orden opgeroepen ter viering van het jnbilé ter h denking van den dood van den aposiel Petrus dan is eeu v geleden GOIDV 7 Getobd De tweede namer der slaten generaal heeft m lare zitt mr van woensdig ontvangen de begrooting var Je staatsspooi gou voor l bö V elke ter overweging naar de afdeelugen ia ver zondei W ijJers zijn de algeraeene beraadslagingen aangevangen over het vetsontneip houJeude buitengewone maatregelen tot wering van besmettelijke veeziekie eu hare gevolgen De hh Wiiitgpns de Brauw en v Lidth de Jeudc hebben betoogd dat er roeger en krachtiger door de regering had moeten ge I huideld wolden de heer v ilspen meende dat de regenag I bevoegd wis geneest op eigen gezag maatregelen te nemen de h er Godefroi wees er op dat de minister van binneal zaken thans te veel aan den decent ilis itie geest toegaf jc hn liemders Id erda Bevma In de zitting van uouderdag ziju de algemeens diacusienafgelcopen over he ontwerp betreffende de veeziekte De ontwerp cultuuiwet voor NeJ Indie is donder I ig bijde tweede kamer dei staten eneraal ingekomen Den inhiiilsclienb zi er wordt dairbij de eigendom toegekend van den grond dien hij bij invoering dezer wet in ludividueel en erfelijk gebruikbezit Aan den staat behooren o a de op hoog gezag aangele de koffijtuinen Europeanen en daarmede gelijkgestelJeu eavreemde oosterlingen zijn onbekwaam to geid njaVeikujiriii var gronden i en mlmder b i orende Isa vijf jaren wordtdie bepaling aan berziening onderworpen De verpligte li veringara het f juvernement van kofïij door de inlanders gerecld lordtgehandhaafd Het bestuur m tu schen beulen kom L ei voortzetting van bestaande suik ondernemingen na afloop der coctracten en tot oprigting van nieuwe Zouder die tusscneiikomstworden de nieuwe suikc oudernemipgen bepc t Degouverneirgeneiaal regelt bij ordonnantie de voorwaarden der onJeri emingen buiten Java In de gister gehouden zitt ng van de tweeoe kamer derstatengeneraal heeft de minister m art 1 van het ontwerpvan wet houilen Ie bjitengenone ra utregelen tegen de veeziekte eene wijZgin gebrigt stiekkeude om dairin op tenemen de verpligting v in a ingif e en het regt van vi itatie V in het vee erder is de werk ng der wet beperkt tot P janlb67 waardoor hair een meer tjdelijk karikter is gegevenDe voortzetting der discussie is bepialj op heden De eonsi I der Nederlanden n China deelt ondei digteekeniug C mtüii 15 augustus l öö het volgende maandelijk iclieoverzigt mede In den ongun tigen toestand van handel en scb epvairt b nog geene verbetering merkbaar De rijstoogst is redelijk voordeelig geweest doch door behoefte voor de kust blijven de rijstpi Ijzen te Hongkong tamelijk hoo De zijdeteelt m dit geueel e des rijk moei daarentegen te gevolge der voorbeeldeloo e hi iC van dezen zomer ongunstig uitvallen dit wordt door d gerinse afvoeren vin in e zijde en bovendien on Ier ancU en ook dooi de weinige behoefte ian moerbezien bl i tif oevestigd an taee bererfct de uitvoer tot nog toe Yi e middelde quantum Door een 2 root aan al med doctoren nit het arronlisjCment Breda is een adres ge ondon aan het thans te s Bo ch vergaderde concilie van bi choppeii waarin op weteusch ipp ljlegronden iii het belang Jer algcmeene volksge oudheid knchtigwordt nngedronstn op de afstlialfing van het veibod om deszdturdags vleesch te eten Overal hoor men thans het geroep van vesart en veeartsen I £ r 13 weinig gedaan om den lust tot de studie derveeartenijkunde op te wekken noch van rijkswege noch op deveear senijschool noch door gemeentehe turen noch door landbouweis Nu er geva r i chreeuwt ieder om i ulp Menmoest liever m tijden dat er geen gevaar is de zakei rer nn dig regelen en meer de algemeeiie behoeften der maat chappy naga in Er is in den re el meer noodig voor len staat d naJmini tiatie en heologie dit bedenke men De Landb Ct blijft bij haar gevoelen dit de regering in zake der runderpest niet gedaan heeft wat zij h a kunnen en moeten doen en getoond heeft de calamiteit die Nederland reeds schatten kost en denkelijk nog oneindig meer kosten zal veel te ligt te achten en met hare maatregelen te laat gekomen 13 om de ziekte in hare beginselen te stuuen Men schrijft uit Hoogeveeu De oogst van boekweit levert in deze sfieken een bu tengawoon voordeelig verbouw rogge en haver vrij goed aardappelen middelmatig boonenen erwten ruim boomvruchten weinig of mets De hooioogstwas zeer vooideelig en vooral het nahooi laat zoowel wathoeveelheid als hoedanigheid betreft wemig te wenschen overZ ekte onder het vee is hier tot heden niet alleen heerscht er onder de vaikens hier en duir eene soort van rotziekle dedeze dieren in z er korten tijd doet bezwijken De kw lal isechter verre van algemeen te zijn en velen hopen dat de naderende winter daaiop zoonel als op de gevreesde veepest vangunstigen invloed zal mogen ne en Uit het land van Vliena berigt men Op de verschillendeplaatsen m de e land reek is men reels begonnen met hetdelven vm den b etwortel lu alle vorige jaren w larin dezevoortbrengselen ook hier geteeld werden herinnert men zichgeen naaii zij die grootte of kloekte hadden als di jair hetgeval 13 Men mag dus zeggen dat Je beetworcl hier ditjaar eene goede schoof is De oplevering der a lul ippeleu isredelijk geweest terwijl zij mmder door oe ziekte w ircn gefotfen dan zich dit vroeger deed a in ien De pr jzcn zijn hierheden lange woikammers ƒ 2 ronde oilo 1 75 vvestlanders ƒ 1 90 roode 1 bj de zoogena imde kooien 1 50 AmmeiStol i Ou Aanao ept tot hclenne den hier ter af lag verkocht 24 zalmen waaionder reeds ver iieidene nienwe winirrzilmen De prijs der oude ilm welke trouwens m kwaliteit zeei vermindeit w is van ƒ 1 SU tot ƒ 2 40 per l s d pond Dip der Uicu e wirt rz ilmen was van ƒ 2 90 tot y 3 30 per Va neü pond oneler de e was er een die S9 0 opbragt Gemengde Beri teo In ïvLur Hessen zoekt raeu s dLrt september 18C4 ct i i luibtcr au biniieulandscbe zaken GaUici worV Uu tcid doo litiha Ut braud stichtiii tD De beijei th aimee ordt op Kt u iicde 2tbia t Het lia iihe bezetting i zal nch touteiiturm te Komt ittrbj cq Civi a t cfb a E n fgedauk rcgi ntLt uc tr gaat an New oik naar Hiiti op e n pnuts icorvci lu t uarte mat oz □ Dt icpubh k b h beef ctiie pfdtdtiïijke nj Ril van god d cost toegestaan De pausi lijke leeiiig vm tO millioen is voor de kleinste helft ptplaat=t De doorgr in van den Mont Ceius tQit op een 7i ei aarde quiitzlaag dic ier jaren oponfioud km vcioorzakeu De vetziekte biLidt zich u t m oifolk lieitvbiit eu vuoi d iii het oostelijk geuctl e tu Kcut liel tl twee tüi bjdngeii tot dcu M rwc WaaKpooi iljt dict t 20 duizend culden In neden ui oor c tn zil meu o crjiüai o di rcoigamsat e der le er In Jt i i l bt tt zitb eene maat c appi gevormd tu bevordering der lucbtv lurt De vereenudc staten zuil u hotgenanrad p ene zuidtlijke ktüi t kei i en J c Btrhju is eu koiLLpikbuis iiigtstoit vvaaibij vijf mens itu zijii onv l o eei=te fi i he bu ade zal deo lo dtz r uit k vtrtrtkken Men begroot de ki s nast waaiovcr Jtnre be ebikt op 60 duizti d mau De v ij o t m l i uil iijk overt efE alle vei achtingei m ouimigp treken wtet m n den vmjd met bergen In J igtnid al men een bededa uit cbn ven t gen de vccpfst De pru tbe bank beeft bm diseouto vtiboogd op CpCt HtbalveUeederen en Icvtn middt e eilt de onderkoi iig van h vpte IMJ OUOfi aan de igt iftrs vin ua brand te Koi tmtuoptl Dl scbapeuin En elmd i iven met ain dt vetptst maar aau dt loiigziLkte GeruLhten etutr zamc enig ttgen h t leven ds kei ers teruijl bijm de Pvreneen rto ld bhjl en ia oideizott gebeel ongegiond De bank vin ï ngehi d hetft donderdag h t disconto verhooi d tot 6pCt De cbokra is uit tbrohtn te Alteuburg u bakken De 7vveeüscheregenn beeft m Dait Imd eene kcmiig c loten van 2o millioeu njkdaalders In W urt mber wurlt eene w jzi i g der cou titutie voorbereidHet getal faillissementen bediocg te Parijs m september xU Il Konstantinopel zil men de verbrinde bouten muzd veryan Lu door tecn nxvonui eo Dt butz mi t cbippij b it nog lüO miUioen waaivoor menhet eroot scheepvaart kamil biniitn driejaar deuüt gereed te maken Te Mcppel waren 5 dezer op den zoogenoemdtn boter douderdig SGOÜO n eg boter aan de markt Vergadering van den Gemeenteraad Zitt ng tan Vrijdag 6 Ocioher oor ittLr nir v tu Bergen IJ zei doorn De vergidcriug geoptid zijnle wordt de beer iuituijn Diooglcever toegelaten als lid na het iHtj en dtr voorgc tbrtv ue eebn legenv oordit ziju de bh dt diivp ïs ingekomen celie di=pns v i edep ititen houderde kenni eev pg d tzijn ontvanger de dne hier va=ige stclde verordeuin en betreifencp hetvee en ot i Len idiee van i c Jon en zonen verzofkinde eene ze iange coi tiru ie der huur vin bet Lcueelte water in de kitten mgrl iervi ie Een adres van v 1 onweiuigen voor ellci ie de o dt mtgebra t htt nppcrt van de be rrolm ïciMmi e door den h er PriDce in b al eu eeu tunstitr behouden eeni e bedenkm cn waar I