Goudsche Courant, donderdag 12 oktober 1865

ADVERTENTIES Bij zijn o crhaast vertrek naar Groningen T E H U TJ R roept de ondergeteckende aan zijne vrien j een net Burger HUIS roet TUIN en den en bekenden een hartelijk vaarwel toe SCHUURTJE gelegen aan de rivier J M VIXCKERS de Gowe en aan den rijweg tegen 1 No Commies der Posterijen vember aanstaande Fraiica t bevragen Goru i 11 October 1SC5 bij J MUi OEE m timmerman te Ci f Heden overleed tia een langdurig en o eduldio lijden zacht en kalm mijne geliefde jSngste dochter JOHAXNA HEXRIETTE in den ouderdom van SS jaren GOUD V We4 M E DUTILH 10 October 1S65 gel v iN CAFFX Eenige en ohjenieene Itenmsgir irj nemen en Jat de landd ig niet voor het gewone tijdstip namelijk omstreeks et midder van januarij zal bijeenkomen Doordien onlangs de schroefkanonneerboot der eersteklasse Drache met het beste gevolg is te water gelateu bezitde Pruisische marine thans acht dezer bodems waarvan er driein den loop dezes jaars zijn gebouwd Hierbij komen de aanwezige kanonneerbooten der tweede klasse ten getale van vijftien Tevens is dezer dagen de uitrusting van het in Engelandgebouwde pantsertorenschip Arminius voltooirl doch het tweedealdaar gebouwde vaartuig van diezelfde klasse Cheops genaamd zal vermoedelijk niet bij de pruisische marine worden opgenomen De Ncrdd Zeitung deelt mede dat de heer von Zedlitzeene circulaire heeft gezonden aan de commissarissen van politie in het hertogdom waari i zij worden aangemaand om zoospoedig doenlijk eene opgaaf in te zenden betreffende de staatkundige vcreer igingen welke in de plaatsen waar zij gevestigdzijn bestaan tevens behooren zij daarbij te voegen afschrift ender statuten de namen der leden en der bestuurderen dier vereenigingen Dezer dagen zag hier eene uitvoerige beoorJeeliug dermarine het licht waarin wordt aangetoond dat wel is waarzeker ïetal gepantserde en andere schepen meerendeels in vreemdelauden zijn gebouwd maar dat daardoor zelfs de grondslaoeener deugdelijke vloot niet is gelegd Frankfort s Oct in diplomatiese kringen hew eert men dat tusschen Oostenrijk en Mexico eene conventie is gesloten waarbij de bestaande bepalingen betreffende het werven teiï behoeve van Mexico van kracht zullen blijven tot 1870 Men meldt uit Bern dat bij de bondsvergadering eengroot aant l voorstellen tot wijziging der bondsconstitutie zullenworden ingediend door de commistie uit den stendenraadbenoemd Ouder deze voorstellen zullen zijn 1 tot afsehaffin derstrafvan verbanning 21 ot het verbieden van hazardspelen 3 tot iu voering van een zwitsersch wetboek van koophandel enz Omnenlanïr GOUDA 11 October De discussien in de tweede kan mder staten generaal over het ontuerp ter vaststelling van buitengewone maatregelen tot wering van bosniettrlijke veeziekten en hare gevolgen hebben de goede uitkomst opgeleverd dat het concept met algeraeene stemmen is aangenomen maar hebben tevens de overtuiging bevestigd hoe verderfelijk de vruchten zijn eener partijzuchtige oppositie Kon er eeu onderwerp zijn dat met uitsluiting van partijbedoelingen aller ernstige en bedaarde belangstelling mogt opwekken het is het gevaar dat een der grondzuilen van onze welvaart den rijken vees apel bedreigt door het uitbreken eener pesiziekte van welks woeden de vorige eeuw eeu allertreurigst getuigenis geert Het is niet te ontkennen dat de minister aan wiens eerlijkheid vastheid en scherpzinnig beleid ons vaderland reeds zooveel goeds verschuldigd is geenszins de groote beko nmeriun deelt die vele deskundigen bevangen heeft en tevcus een groolvertrouwen schijnt te stellen op de kracht van partiele plaatselijke maatregelen Ook wij zijn niet vreemd aan de moening dat de minister hierin dwaalt ter goeder trouw dwaalt Dochwij schrijven die dwaling toe aan zijne misschien te cnverzettelijke handhaving van de vrijheid en de regten der burger en aan zijne te groote ingenomenheid me lat beginsel vanzelfbestuur Maar buitengewone omstandigheden eischcn buitengewone naatregelen het dreigend gevaar eener algemeenevolksramp ian ongewone maatregelen wettigen en onze mgzoo weinig zelfstandige gemeentebesturen staan nog niet op Cc hoogte on op ulk een moeijelijk oogenblik aan zich zelven overgelaten te worden Onder deze omstandigheden rv men mogenverwachten dat eene kamer eenstemmig m de hooge De poging tot het onderdrukken van de eerste uitbarsting der z ekie is verzuimd hei eindeloos getcem ove gedane zaken nutteloos en ijdel het komt er nu op aan de verdere uitbreiding te voorkomen dat reeds oneindig moeijelijker is en welligt onmogelijk zal bevonden worden Het uitzigt op algemeene maatregelen is geopend w ij hopen dat die niet laug zullen uitblijven en vele kleingeestige en radelooze gemeentebesturen gebiedend zullen voorschrijven wat gedaan moet worden Die in opregtheid nog twijfelt aan de noodzakelijkheid om krachtig tusschon beide te komen leze de verslagen der eeartsen en hunne klaglen over de semeentebesturen of lette slechts om dezer laaisteu activiteit te leeren w aarderen op deze kleine bijzonderheid dat de commissaris des konin m de provincie voor de derdemaal heeft moeten aanschreven om geregelde rapporten tijdig te ontvangen Die zoo handelen tegenover hunnen chef zullen waarlijk niet ijverig zijn waar zij den minsten boer moeten gerieven De heer Foreesi heeft volgens het orgaan een welsprekende rede gehouden waarin het ministerie hoe levenskraehtiehet nog is toch weder verpletterd is Men oordeele over deantirevolutionaire welsprekendheid volgens de pioeven daarvandoor het crg ian medegedeeld De almagtige wereldbestnurderbezoekt soms de volkeren lees runderen indien men ten minstehet nederlandsche volk niet met kalveren of stieren gelijk wilachten door ziekten maar dan moeten toch al die mSitrcelengenomen worden die menscheljke wijsheid aanraadt Ep van beiden is waar of die maatregelen zijn vruchteloos enverraden opstand tegen de hoogste wijsheid of er moet kansbestaan om den almagtigen wereldbestnurder aan de aiaatre elen van menschclijke wijsheid te onderwerpen Dit is nood volgeus den heer Foreest in het eigenbelang van den ministeTuie dus zijne cjr en kracht zoeken moet in eenen wanhopendcnstriju Doet de minister het niet dan blijft hij met de spadeop den schouder zitten om de magtiging te erlangen om ehandelen als het kalf verdronken is Zeker een leerzaambeeld dat van het vernuft bij de anti revolutionairen etni tmaar wi kunnen toch niet geloove dat de minister eene zoo areigende houding in de kamer heeft aangenomen dat hü no wel met eene spade tot aanneming der wet wilde dvrin en En immers is eene spade riet juist het werktuig waarmedemen een verdronken kalf uit eene put har l De natie ma zichinmiddels geluk wenscheu dat een afgevaardigde die andersbehalve eeu jaarlijksche speech door geene raenschelnke beUn gen tot spreken te brengen is door zieke i ij plc iiczoo velsprekend is geworden Inderdaac d it belooft ietvoo rde toekomst Goess Cour Zaturdag is het ontwerp houdende buitengewone niMtregelen tot wering van besmettelijke veeziekten en hare gevolgenna verwerping der voorgestelde amendementen en motien metalgemeene stemmen aangenomen De leden van de eerste kamer der staten generaal zijn tervergadering bijeen geroepen tegen 13 dezer des avonds ten half jcnt ure Welkom zal voorzeker den veehouders in deze da en vandroeve vooruitzigten zijn de uitgave fbij den boekhandcliiarG ü van Goor alhier van het door den heer J A Alers rijksveearts der 1 klasse uitgegeven gesr ift over de ook in onzeuomtrek uitgebroken rnnderpest Het boekje is van gerinsenomvang min kostbaar eenvoudig en duidelijk bevat het belangrijke bijzonderheden nuttige wenken en verstandige raajgevinger wier opvolging van het uiterste belang is voor denbedreigden boerenstand en daarenboven eene opgave der maatregelen in het belang van den veestapel te nemen Wij twijfelengeenzins aan de gunstige opname van dit op zijn as gesprokenwoord daar het welbegrepen eigenbelang ook ucu onverschilligste oewegen moet om zich te wapenen teTCn het schromeliilgevaar Pfo inciaal bestuur zijn opgaven ontvangen betreffende den veetyphus in de provincie Zuid Holland ovet de week beginnende den 21 en eiudigcude den 30 sept 1S63 Daaruit blijkt dat terwijl het aantal runderen bij den aanvang der week aanwezig 64 610 bedroeg 19 geracenicn uitgezonderd waarvan het cijfer ontbreekt er ir die week zijn aangetast 790 aan de ziekte gestorven 159 afgemaakt 140 hersteld 98 aan het einde der week nog ziek 395 Sedert het begin der veeziekte zijn er in het geheel aangetast 3319 aan de ziekte gestorven 1169 afgemaakt 674 hersteld 717 Gedurende den Irop der vorige week zijn te Schiedam 27 runderen als ziek geworden aangegeven Als men de s rrke vermmdenng van den veestapel aldaar in aanmerking neemt ilin IS het getal bijgekomen zieken voorzeker groot te noemen Men schrijft uit Delfshavcn In de hatst afgeloopcnewech zijn alhier als door de veeziekte aangetasi aangegetcn J runderen tegen 44 in de voorgaande week Het geli egetal aangetasten beloopt thans 270 terwijl in het algeme de zicUe minder kwaadaardig schïjiii te worden ilen heeft abusievelijk gemeld in het Dagblad van Zm Hollanu en s Gravenhage en in andere couranten dat de runderpest aan den Hoek van Hol and en op den Haak onder s Gravc inde alwaar 200 stuks vee iu alscmeene weijerij oopen zoude uilgebroken zijn Men heeft denkelijk hierdoor bedoeld de weijerij op den Haak van den Oranje Polder onder Naaldwijk alwaar 200 stuks vee loopen wauronder zich zoo men zegt runderpest zoude heboen voorgedaan ofschoon bouwlieden aldaar de zich voorgedaan hebbende ziekte alleen voor longziekte houden Aan het rapport van dr AU Cohen over de veeziekte ontlcenen wij het volgende Men moet ten allen tijde streng onderscheiden tusschen hetgeen bij de eerste de nog slechts sporadische ziektegevallen in eene gemeente kan en moet gedaan worden en hetgeen te pas komt als de ziekte er reeds algemeen verbreid epizoötisch voorkomt men behoort overal scherp verschil te maken tusschen het worden der epizodtie in de besmette centra en het pus omstreden der ziekte in de peripherie van de besmette streek of op verder afgelegen pnnten des lands Even irrationeel als het mij zou vojrkomen proeven te nemen met eenvoudige afzondering of met afzondering en behandeling of ook met inenting daar waar de ziekte eerst aanvangt en een krachtig en oogenblikkelijk optreden wordt gefcischt onmiddellijke onteigening en afmaking van het verdacht rund zoo het niet reeds aan de ziekte is bezweken en indien bij de lijkopening van dat voorwerp blijkt dat hier de tjphus werkelijk bestaat onmiddellijke verdachtverklaring van den eheelen koppel of stal onteigening en afmaking daarvan met i ien verstande dat de gezond bevonden dieren onder de ncodige voorzorg in consumtie worden vrijgelaten en de eenigzi is aanmerkelijk ziek bevondene worden onbruikbaar gemaakt et begraven even ratioreel dunken mij de bedoelde proefnemingen in streken of geracmiten waar de besmetting reeds zoo algemeen is doorgedrongen dat tjk naar mijne meening niets wezenlijks tegen maar alles vóór dit stelsel pleit Het is mij zeer aangenaam geweest uit den mond van onderscheidene der voornaamste vceartsenijkundigen uit Duitschland die ik te Schiedam heb aangetroffen te vernemen dat zij die bij hunne aankomst aldaar van oordeel waren dat het aldus met betrekking tot het steppenvee waaronder de runderpeit woedt geldend stelsel van algeheele en voortgezette afmaking ook hier in deze centraalpunten Jer besmetting moest toegepast worden nu na een verblijf aldaar an eene week en langer en na kennis te hebben genomen van den staat der zalen in g heel zijn omvang en in verband tot den toestand van ons gans he volksleven ten eenen male terug kwamen van hunne eerste meening die ja voor andere landen en in andere oinstandigneden juist is en passend en dan ook te regt m de boeken uit den vreemde algemeen wordt geleerd en aangeprezen maar volstrekt niet zou passen noch als rationeel beschouwd kunnen worden met betrekking tot de centrale punten der tcgenvoordige epizootic in Zuid Holland de gi jeenten Schiedam Ketliel Mathenesse en anderen In de nabijheid van sHage is men ijverig bezig met deopmetingen voor den spoorweg van Rotterdam iiaar den Hoi kvan Holland Naar men verneemt zal het station worden gevestigd aan den schiedamscheu dijk nabij het tolhuis en zalvan daar eene verbinding worden gemaakt met de Westerhaveiien de Westerkade Volgens andere berigten zouden de concessioTiarisser gebruik maken van de vrijheid hun in art 3 § 2 ler voorwaarden gelaten namelijk om gebruik te maken vanhet gedeelte van den hoUandschen spoorweg tusschen Schiedamen Rotterdam Uit Hardenberg meldt men van 8 oct Gisteren nacht heeft het hier reeds 700 stek gevroren dat men niet alleen uit de aardappelen die s nachts buiten waren het water even als midden in den winter kon uitpersen maar dat zelfs het water met een tamelijk dikke ijskorst belegd was Gedurende de laatste helft van september heeft de hooge temperatuur ten gevolge gehad dat er in den omtrek vanNijmegen ecu tal van meikevers rondvlogen en dat men zezelfs e en paar dagen aeleden nog met honderden uit de boomenschudde Zij wa ren Intusschen niters traag en slaperig inhunne bewegingen iv i De hooiooïst in julij is op Duivelaad Zeeland schiergeheel mislukt doch de regens in augustus en het daaropgevolgde warme weder deed het gras dermate groeijen dat hetvee in de weiden overvloed van voeder vond Zelfs ziet menin sommige velden het in deze streken nagenoeg ongekendverschijnse dat men in dit jaargetijde bezig is te maaijen Tengevolge van den warmen en aanhoudenden zomer ziet men o ok hier even als in andere oorden van ons vaderland dat uaii de kastanjeboomen zich op nieuw bladeren en oloemen ontwikkelen n dat de blaauwe druiven op den kouden grond en zonder bijzondere zorg gekweekt volkomen rijp ge vorden zijn De Précurseur deelt de volgende bijzonderheden aangaandede vrijmetselarij mede Tlf vnjnielselarij is in geheel Oostenrijk verboden zoowel als iu panje en Rusland Duitschland met uitzoacjring van Oostenrijk telt 287 loges waarvan er 15 in bet kleine koningrijk Saksen gevonden geworden In Frankrijk zijn er meer dan 220 loges behalve de 30 in Algerie en de koloniën Engeland Sciiotland en Ierland tellen gezamenlijk 1200 loges Zwitserland 27 Italië 45 België en de Nederlanden 80 Denenarken 5 Zweden en Noorwegen 12 De vrijmetselarij heeft in Amerika ongeloofelijke vorderingen gemaakt Het noorden telt ongeveer 4000 loges Het zuiden is op dit punt minder ontwikkeld In Brazilië zijn 65 loges Turkije Perzie en China leggen aan de maconnieke propaganda geene hinderpalen meer in den weg In de Oost Indien werken de christelijke muzelmansche en Indische loges in vrede CQ harmonie op de eilanden in de Stille Zuidzee heerscht dezelfde overeenstemming en gelijke vooruitgang In het geheel rekent men dat er 7000 a 8000 geregeld geconstitueerde loges op de opper lakte der aarde bestaan die leden bij honderdduizenden lellen behoorende tot alle rangen natiën en godsdiensten Zwolle 10 October De affoop der najaars examens voor het lager onderwijs zoo ongunstig te Haarlem te Utrecht en te Assen is ook hier niet bemoedigend Van de 31 aspiranthuiponderwijzers werden 15 en voor de gymnastic van de 8 de helft loegelaten maar voor den hoofdonderwijzersrang waartoe van de 11 aspiranten 9 waren opgekomen slaagden er slechts twee Gcniengüe Berièteo De Basatos hebben twee aanvallen der boeren ip hunne hoofdplaats afgeslagen Tc logen zijn 6 oct vijf met net gedekie hofeteden beiie ens kerk en toren verbrand ZatarJag he ft de bauk van Engeland nogmaals het discoLto verhoogd en wel tot 7pCt Uit eebrek aan geld is htt russifche leger 50 a 60 duizend maa venniudLrd zoodat er slechts 600 000 oldaten Q erblij eri Het aluiteu der oostcunjksche kening wordt vertraagd door den ongunstigen stand der euiope he gi Idmarkt oedert 20 Sept is de cholera verdwenen langs de geheele kust der Zwarte zee en an die van Marmara De Saksers siellen hunne hoop op Frankrijk om Pruisen tot rede te brengen Iu het hospitaal te Algiers hebben zich in de eerste wtek dezer maaud tien gevalleu oorgi daan van cholera De veeziekte is in België aan het afaenen bs u euw benoemdecosteurijkhche minister van koophandel on WuUerstorfj is eeu voorstander van het vnje handeUtelsel Ter iuleidmg van nieuwe leeningenverzekert m n dat de rijksdomeinen in europisck Rusland eene waardehebben van minstens 3160 miilioen rocbeU Door de provinciale commissie voor lager onderftijs te Haarlem zijn al de 35 kandidaten voorden hoofdondernIjzersrang afgewezen De rtdactenr Miy is te Perlebergvrijgesproken en is den pruisischcn arm naar Hambuig ontweken TeParijs is eene bende van zes valsche mouters ontdekt die lO francs stukkenfaLriceerde De fransehe ministers hebben geconstateerd dat de muzelmansche bede vaart gai gers de cholera uebbei overgebragc naar I pte In Zueden is toe 1 april 1S65 alle invoer van rundvee en schapen verboden Ook hier te landt worden giften ingezameld voor de broodeloozeamerikaansche oud aveu Bij den Briel znllen proe en genomen wordenmet watermijnen Op de zeugstraat alhier bloeit een wilde kastanjeboom maar te Delfgaanw pinkt meu rijpe frambozen van nieaw lot Napoleon en von Bismarck confereren volgens melancholische politici overde annevatie en vcrdeeling vaa belgie Zwit rland tte In XoorAegenia de invoering der jury voorgesteld De chmesche opstand in westelijkïartarije maakt belangrijke vorderingen De koning vau Italië heeft 32 senatoren benoemd Eene aanstekende oogziekte is onder de schapeniu Noorwegen uitgebroken Te Kopenhagen is men zeer ver in hetverv alschen v au levensiniüaelen Het schutterafeest vau Schaffhauseaeindigt met een deficit van 30 000 fr liet disconto is allerwegenin navolging van Engeland verhoogd Burgerlijke Stand GOUDA Geboeex 5 Oct Hendrik ouders A Verbrn en en W Jongkoen Johaiiua Christina onlers A van Maaren en S J Spamaaij 9 Johannes Arnoldus oudtrs J A Raapis en P van Erkel Neel e ouders C van Harten en N Sanders Gcertruida ouders J J T ï erper en J E van Ecnweu OvERLKnty 6 Oct A Tcekens huisvr van J den Ouden 57 S H Bizem 21 9 C M van Herti m 15 w T Mansvtlu j 3 m 10 J Hces wijk 5 m J H Dntilh 3 j SCHOONHOVEN Ingeschreven vïin 2Ü 8ept tot en met G Oct 1865 Gebobe Lena ouders J Verkerk en F van Ipenbarg Jozepb ouders M van Klaveren en K Kreveld ÜVEiu EDPN T Voori olcfi 59 j cchtgenoote van P Yermeij A öi Graaf 76 j veduve aii B van Bretniiigcn Gettoiav C Stanlcrburg met P J VVendels