Goudsche Courant, zondag 15 oktober 1865

1§65 Zondag 15 October ü S70 AANBESTEDING VAN LEVENSMIDDELEN Den 20 October 1865 zal door de Voedings Commissic van het gedeelte van het l llegiment Infanterie in garni ioen te GOUDA onder nadere goedkeuring van den Eegiments Kommandant aan den minst inschrijvende worden aanbesteed lc icveraucie van RUNDVLEESCH en VET SPEK gerookt en gezouten KKÜIDENIERSWAREN ERWTEN en BOONEN GROENTEN TURF en AARDAPPELEN De voorwaarden liggen van af den 12 = dezer ter lezing bij den AdjudantOnderofficier RENARD ill de kazeme van genoemd korps GOUDA 11 October 1S65 aOUDSCHECOUKAWT Uitgave van A BRINKMAN lafiffe Tiendeweg D n 60 Rijks hoogere BURGERSCHOOL met driejarigen cursus te GOV DA De gelegenheid tot het afleggen van een voorafgaand examen waaruit blijke of zij die de school wenschen te bezoeken de kundigheden bezitten vereischt om het onderwijs met vrucht te kunnen bijwonen zal gegeven worden op Vrijdag en Zatiirdag 13 en 14 Oaoher e k in het lokaal aan den Tiendeweg Het onderzoek voor de laagste klasse heeft pUiats op eerstgenoemden dag van 9 12 en van 1 4 uren dat voor de hoogere klassen wordt den volgenden dag terzelfder ure ingesteld De Directeur D W JULIUS Openbare Vcrtoopingen te GOUDA op Dingsdag den 17 October 1865 des morgens ten 9 ure ten sterfhuize van Mejufvrouw J G A de JONGH aan de Gouwe wijk C N 46 van eenea INBOEDEL op Vrijdag den 20 October 1865 des morgens ten 9 ure ten sterfhuize van den Heer J S OPTEBBEEK aan de Peperstaat wijk K N 61 van den opstal van eene APOTHEEK vijzels potten flesschen geneesmiddelen en eenige meubilaire goederen en op Dingsdag den 24 October 1865 des morgens ten 9 ure ten sterfhuize van Mevrouw de Weduwe van den Heer BEBKHOFF aan de Westhaven wijk B N 197 van eenen INB OEDEL De oudergeteekende brengt ter kennis van elk wien het aangaat dat hij brieven uit GOUDA PER POST aan zijn adres verzonden niet aanneemt Aj K K EMPEE Slijm en iHaagpillen Deze PILIiEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de SUjni en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en z er ZÊCllt laxerend zijn zijn tegen 32 2 cent het Doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar doortusschenkomst van de heeren Amsterdajii Ituijs en Weissenbruch Apoth bij de Stilsteeg Arnkem W j Verster Delpkaren J Koch Deventer G J Erenst Dordrecht H J Giltay Cunda J G Boekenoogen Apotheker firma Weii J A P P V d Heijden in de Wijdstraat s Uage J Visser en Zoon Apoth Spuistraat Le den O A van Tricht Apoth Haarlemmerstraat Oudshoorn G van den Boom Botterdam v Santen Kolff Apoth korte Hoofdsteeg Schiedam TVed A Eombouts Schoonhmen L Okhuijsen Stoliciji A Zijderlaan Utrecht P Altena Apoth en Drog opden Steenweg over de Donkerstr u 372 ZecenhuizeH A Prins 16 LET WEL De SLIJM en M AGPILLEN bereid volgens het eChte reCept zijn door mij te Gouda alleen en nitsluitetid verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van deW i J A P P VAN DEE HEIJDEN in de Wijdstraat Om elk doosje der ecMe en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de handteekeniug van J J SCHKEUDEE Apotheker welke handteekeniug zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te ijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat meu tracht in omloop te breugen SÓIRÜ nUSIGALÊ ZONDAG 15 OCTOBER 1865 door den STAF van het 4 = Reg Infanterie bij A KRANENBURG op de Westhaven KOFFIJHUIïi YSELZIGT ENTREE VRIJ TE KOOr ongeveer 3500 Mud door brand beschadigde HUIIEKAGCHELKOLEN tegen 55 cents per mud aan de bergplaats 60 cents in de stad te huis bezorgd a contant Adres Gouda Peperstraat K 225 DIJKGRAAF en HOOFD INGELANDEN van den Polder het Ki uwland genaamd den Andel onder s G meniande en Naaldwijk kunnen met zekerh ïid melden dat op de gronden van het Buiten Nietitcland aldaar op dit oogenblik 390 stuks vee ter beweiding loopen en zich geen enkel geval van Sunderpest heea voorgedaan dat het vee ir het algemeea daar gezond is en in het belang der eigenaren van dit vee de strengste voorzorgen worden in acht genomen dat voor dit jaar voorzigtiglieidshalve geen nieuw aankomend vee meer wordt aangenomen en dat bij het einde van den weitijd het vee alleen zal worden afgeleverd als het gezond is sGbavekhaoe den 9 October 1865 Namens Dijkgraaf en Hoofd Ingelanden voornoemd A J A VAN RIJCKEVOESEL Dijkgraaf Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemeente iccijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kau è contant Zuiver overgehaalde JENEVEEa 462 o o per kaïi 60 cents Jenever 2 soort Moutwijn a462 jo o per kan 58 cents inl BRANDEWIJN 46Vio 7o P kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda U October 1865 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dings lag 10 October Laagste koers Hoogste koers j 60 5 71V 145 601V 5 951 2 1453 8 537 8 39 451 8 97V4 81 87 81 94 841 2 189 941 4 190 563 4 29V8 571 4 7S78 601 8 605 8 791 4 603 661 8 451 2 453 4 64 643 16 7OIV15 701 2 243 4 71Vs 70ii 23 koers 6011 711 2 95l 1433 pCt Ned w seh 21 2 dito 3 dito 4 9772 81V 94 1S9V2 rQ7 to S 60 is 66 Handelm op rese België Roths 21 2ISpanje obl 2Vo Portugal obi 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 do Amst 1864 5 dO Amst l 860 41 2 Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1S51 3 70Vw 243 BoekJrukkcrij vaa A BRINkMAX J eze Courant verschijnt des Donderdags tn Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is franco p post f2 2ó De inzending der Advertentiên kan gescbiedeu tot des morgens ten 11 ure Overzlgt GOUDA den 14 OUober Hoe stiller het is in de politieke wereld hoe minder het aantal der gebeurtenissen die e nige belangste ing wekken des te meer vergaapt men zich aan geruchten vermoedens en verfinselen Von Bismarck is Napoleon komen opzoeken en is met open armen ontvangen het zijn ma incu die in menig opzigt met eïkander overeenstemmen Beiden kopsleron heerschzuclitige plannen die tot zekere hoogte zamen kunnen gaau Maar daarop bouwt men allerlei ontwerpen die als ijilele sch iduwen plaats maken ils onverwacht de eene of andere ou oor ieue gebeurtenis zich een nieuwen weg baant en de scl crpzinnigste wijsheidte schande naakt Het is niet moeijelijk te zeggen dat Vruisen de aanhechting beoogt der eive hertogdommen dat Frankrijk de rijngrenzen niet vergeet dat Italic niet rusten kan zonder het bezit van Venetië De ziekte van vorst Cou a komt juist ter snede de donau vorstendommen kunnen aan Oostenrijk het heste equivalent opleveren Toch zweeft nog altijd de onoplosbare romeinsche kwestie als een onweersbui boven den politiekcn gezigteinder Men ontveinst het bestaan van dien gordiaanschen knoop en men spreekt over de ontruiming van Home alsof die zonder schokken mogelijk ware ir ar hoe dikwijls aangekondigd aarzelt men en treedt menteiug bij het begin der uitvoering De Eranschen zouden al op weg zijn maar welke voorwendsels bezigt men niet om de vertraging te verontschuldigen de rcoverijeu zouden v eder toenemen op de napelsche grenzen En toch zal er iets moeien gesL hieden na zoo stellige en gedurig herhaalde verzekeringen Om in de diepe wij iieid der diplomatie te gelooven behoeft men slechts A oogeu te slaan op het rampzalige Griekenland Dat volk plukt de iT iehten der europesche bemiddeling Toen het zich had vrij gdvoehten bepaalde de diplomatie de te enge grenzen en beschoi k het raet een b ijerschen prins toen het na eindeloos leed Otto terug zond naar Iunchen werd de oaberaden proef herhaald en toch blijl t na de vergrooting des rijks door de teruggave der Ionische eilanden koning ijk eu koning eene bespotting van de diplomaten die constitutionele rijken zameiiflanseu Be toestand schijnt wol onhoudbaar zonder geld of crediet zonder orde en zamcnwerking onverzoenlijke strijd der partijen en onuitroeiba e mifbruiken De kouing moest wijzer doen dan Otto en vrijwillig heengaan en de Grieken die in vroeger ti id de republiek uitvonden moesten dat experiment nog eens beproeven dan konden de vorsten er nog vreugde aan beleven en wijzen op de treurige verdeeldheden die een gemeenebest altijd verscheuren ant Amerika beschaamt nu toch do vernachting en de herstelde unie zal weldra deu roem der schitterendste monarchie overschaduwen liet schijnt nog altijd of de zaak der in Engeland gebouwde kapers die den handel zoo groote verliezen berokkenden nog niet uit de wereld is In Amerika maakt men de geleden schade op doch Engeland za de rekening niet aannemen Het is te wenschen dat deze zaak tot minnelijke schikking kome want ernstig geschil tusschen Engeland en Amerika zou geheel het vaste land van Europa ten prooi laten aan de booze plannen der onbeteugelde heerschzucht In Hongarije worden de verkiezingen rcei s door bloedige Echermutsciiugên voorbereid Oostenrijk heel t da ir een spel begonnen dat het nocijeiijk mester zal blijven l e schorsing igens eene aangename verpoozing geven veroorzaakt een ander be ouden stiji leeut men al lat men krijgen der constitutie moge ovcngi van den nog ongcwoncu dwang zij zwaar er moet voorzien worden in de periodieke behoefte aan geld en nu men eens begonnen is onder consiitntiouele waarhorgen te Iccnen is men ongenegen terug te keeren tot den Ku iul alleen geniet nog dit voorregt lu Turkije kau tegen 12 pCt maar Oostenrijk zal ook slechts onder groot bezwaar in den dringenden nood kurnen voorzien De prijs der Advcrtenticn van één tot ze regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent tooT eiken regel daarbo eii 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte önitenlonïï Londen ll October De Morning Post zegt dat indien de heer Seward een aanvraag bij Engeland indient voor eeue schadeloosstelling wegens de verwoestingen door de zuidelijke kapers aaugerigt Engeland alle verantwoordelijkheid van zich zal afwerpen en de a nvraag van den heer Seward zal worden r fgcwezen In het andere geval zou de waardigheid der natie gekwetst worden De ü ii y Xews komt bij deu tegenwoordigen toestandvan de geldmarkt op nieuw op tegen de bank wet van 1S44 die niet meer in de behoeften voorziet nu de handel verdrievoudigd en de weelde verdubheid is Het blad dringt krachtigop eene wijziging aan U C Ziiid Amerika zijn herigten ontvangen dd 3 Aug waarin bevestigd wordt d it het bombardement van Callao nietheeft plaats gehad De bewoners der stad arep met denschrik vrij gekomen Volgens een brief uit Lima zijn in deperuaansche watereu een achttal spaansche schepen aanwezig voerende 219 stukken geschut en bemand met 2 00 koppen Een engelsch handelaar schrijft in den Times dat de wareoorzaak der herhaalde rijziug van het disconto te zoeken is inhet feit dat de Amerikanen in alle engelsche fabrieksteden eeneenorme hoeveelheid goederen van allerlei soort hebben aangekocht Bij die aankoopen hebben i voornaamste handelshuizen een crediet van drie a vier mannden verleend hetwelk tothet disconteren van builengewooi vele wissels aanleiding heeftgegeven Lit dien hoofde kau de schrijver zich vereenigeu metde zienswijze dat de tegenwoordige toestand wel spoedig zalverbeteren De Times zegt dat Frankrijks plan om te Suez en teüscheddah gezondheidsbcsturen te behoeding van Europa tegende cholera te vesiigen door overaugstige diplomaten welligtzal v orden beschouwd als een sluwe toeleg om Egypte en dengrooten wcg uaar Inaie in zijne magt te krijgen dat het zeermoeijelijk zal zijn verandering in de gewoonten der Oosterlingen te brengen maar dat hei plan evenwel alle toejuichingverdient en dat de uitvoering althans beproefd dient te worden De Morning Post altijd voo de integriteit en onafhankelijkheid van het turksche rijk bezorgd erkent dat een gezondheidsbestuur te Suez en te Dscheddah nuttig zijn zou maar meent dat het besturen zonder internationaal karakter dienen te zijn door de egyptische regering in te stellen en te benoemen zonder tussehenkorast der europesche diplomatie Meer en meer krijgt men de zekerheid dat er ook eenekwaadaardige ziekte ouder het wild heerscht De konijnen zijner grootendeels door aangeilaan de hazen verliezen het haar terwijl de huid met uitslag en zweren is bedekt Het vleeschvan de hazen konijuen zoowel als van de vogels is meestalontstoken Te Dublin en op andere plaatsen zijn weder eenige fonians gearresteerd Over het algemeen bepaalde zich dit tot degeringere klasje Te Fermanagh eu Drogheda zijn het meestbceren arbeiders die gisteren gevangen werden genomen Iiitusschen is het opiaerkelijk dat de politie te vergeefs nasporingendoet betretlcude wapens die volgens de bij h ar ingekomenberigten hier eu J iar zijn geclepoueerd lo h die zij nergeiskan viiii rn De te Cork gearresteerde personen ziiien in destrengste afzondering opgesloten 12 October l e dagblad n maken vijf brieven openbaar welke tusschcn de hh Adams eu lord Rus ell zijn gewisseld De eerste is van 7 nng de la ste v ai 17 sept De hr Adams blijft beweren dat Kngelanil vcr u twoordelijk is voor de verwoestingen door de zuidelijke kapers aangerigi Lord Sussell wei i ert het verleenen eener schadeioo s eliing weigert eene arbitrage door dcriicn en stel de benoeming voor van eeue commissie uaiir welke alle reclames zullen vorden verzonden De heer Adams heeft dit jongste voorstel naar W shington zonden Men twijfelt dat het zal worden aangenomen