Goudsche Courant, zondag 15 oktober 1865

ADVSRTENTIEN DIJKGBAAF eu HOOFD INGELANDEN van den Polder het Nieuicland genaamd dea Andd onder s Gran iisaude en yaaldioiji kunnen met zekerheid melden dat op de gronden van het Bulten NUmc laud aldaar op dit oogenblik 390 st iks vee ter beweiding loopen en zich geen enkel geval van Rundei pest heeft voorgedaan dat het vee in het algemeen daar gezond is en in het belang der eigenaren van dit vee de strengste voorzorgen worden in acht genomen dat voor dit jaar voorzigtigheidshalve geen nieuw aankomend vee meer wordt aangenomen en dat bij het einde van den weitijJ het vee alleen zal worden afgeleverd ais het gezond is s Gu iVENii vGE den 9 October 1S65 i Namens Dijkgraaf en Hoofd lugelanden voornoemd A J A VAX RIJCKEVORSEL Dijkgraaf j Wordt gevraagd des avonds van 8 tot 10 ure een ervaren iBoekhouder Adres met franco brieven jaan den Uitge er dezer Courant i Parijs 11 October Het bestaan van de nadere circulaire onzer regering betreffende de conventie van Gastein is thans aan geen twijfel meer onderhevig Sommigen beweren dat zij alleen is gezonden aan onzen gezant te Berlijn dit is waar maar het is niet minder waar dat gelijictijdig afschriften aan al onze dipiomaiieke agenten in het buitenland zijn gezonden De geldCiisis heeft vele lieden overvallen zij treft evenwel Frankrijk niet en de verbooging van het disconto der bankop 5 pCt is alleen een maatregel van voorzorg Om te voorkomen dat de terugwerking zich hier te levendig doe gevoelen heeft de fransehe bank aan die van Engeland 50 millioen geleend Men koesterde de hoop dat het budget voor 1SÖ7 dadelijk na de opening der zittingen aan het wetgevend ligchaamzou kunnen worden voorgelegd dit zal niet bet geval zijn omdat men met het opmaken van het budget op verre na nogniet gereed is Het ontwerp tot verkoop der bosschen van den staat zalandermaal ingediend worden men spreekt van ecne verbeterde in ieder geval van ecne vermeerderde uitgave Het plan tot ontruiming van Rome ondervindt eenigehiurlerpalcn Vooral vreest men dat de roevers na liet vertrclder fransehe troepen met vernieuw Ie kracl t liet hoofd dienopsteken De ware stand der zaak schijnt echter de e te zijn dat de keizer misnoegd is over de groote voldoening die doorde onafhankelijke dagbladen over dien ma atregel wordt aanden dag gelegd en de nadeeiige gevolgen die zij daaruit voorde toekomst van den paus trekken L c olTicieuse pers heeftdan ook den last ontvangen om tegen die beweringen op tekomen terwijl aan de regeringsbladen in de departementendoor de regering eene nota is toegezonden houdende dat ernog geen bevel aan tie fransehe troepen te Velletri en Frosinone is gegeven om de terugreis aan Ie nemen maar dat ditweldra zal geschieden De orrespoiidance Havas valt heden de MoruingPosten vooral de Times welke bladen zich niet onl ieu hebben zegt zij onedele bijoograerkcn te zoekcii achter het door deministers Drouin en Béhic gedniie voorslei tot wering dercholera hevig aan Zoo men in Engeland slechts wilde begrijpen zegt het blad dat een groot aantal v ii I rankrijks algerijnsche onderdanen zich jaarlijks nair Mekka begeeft en vandaar besmet terugkeert zou men het niet alleen niet vreemd maar zelfs nituiirlijk en pligimatig vinden dat Frankrijk deandere mogendheden voorgaat in het aanbevelen van maatregelentegen de onreinheid van het oosten Hel ntrouwen en deachterdocht waannede dit zou eenvoudige zoo onbaatzuchtigeen zoo menschlievendt voorstel in Engeland is ontvangen geworden voorspellen alles behalve zegt de Correspoudance datde franschengelsche alliantie te ceniger tijd wezenlijke vrachtenopleveren zal voor de be chaving der wereld Het is evenwelte hopen en te voorzien dat het eugclsche gouvernement billijker en verstandiger over het gedane voorstel zal oordeelendan sommige engelsche d igl laden doen Brussel 12 Ociober Lij koninklijk besluit is de in en doorvoer van rundvee versche huiden en andereu verschen afval van rundvee te land en ter zee verboden Dit besluit is voorafgegaan door een rapport van den minister van binnenl zaken nededeelende dat de veetyplius van de runderen op de schapen en van deze op de runderen is overgedragen en tevens de vrees uitende dat hetzelfde j i Xederl nd plaats heeft Weenen 12 October In de regeringskringen wordt op steliigt wijze het gerucht weersproken dat de benoeming des heeren von Hubncr tot ambassadeur te Piome in verband staat met den dringenden wensch van hongaarsche staatsmannen om eene herzienim te erlangen van het concordaat Verscheidene dagbladen verzekeren dat de openbaarmaking der nota s tusscheu het kabinet en de spaansche regering gew isseld geschied is ten gevolge van stappen door het fransehe ministerie gedaan Berlijn 11 Oct öinncnlanö GOUDA U October 11 0 onderstaande twee stadgenootcn bekroonnigen behaald k C L den I Medaille Jan Prince A enT P tabakspijpen nvZj 1 = Staats Conrant Op een berigt da Ie Sn o riêr i r = = = inistei terstond een onderzoek daar ter plaatse doen instellen Het bleek hier weder hoe veel ook voor de uitbreiding die de zirkte neemt waar zij zich eenmaal vertoont afhangt van de handelwijze der veehouders zelven en van de verordeningen en hare toepassing Overschie heeft coc goede verordening maar de toepassing liet te wenschen De uitbreiding du ziekte ia die gemeente wordt voor een groot deel toegeschreven aan zorgeloosheid der veehouders die weinig gebruik maken van voorlichting van veeartsenijkuadigenj en aan gebrekkige uitvoering der verordening Vooral de afzondering van ziek vee bleek zeer onvolkomen en het slagten geschiedde niet met de noodige voorzorgen Ook de kenrin van het vleeseh was gebrekkig In dit alles is terstond zoo veel mogelijk verbetering gebragt Uit Dirksland s hrijft men van 11 oct Sedert eergisteren is op de Westplaat oen rund door de veeziekte aangetast en een der vroeger herstelden gestorven Totaal der behandelden 49 der herstelden der gestorvcien 15 der in behandeling blijvendeu 3 In de gemeente Sommelsdijk is deziekte uitgebroken onder een koppel van 4 runderen van denheer Armstrong Het zieke runu is afgemaakt terwijl de gezonden geslagt zijn en t vleeseh in conasumtie is gebragt Opde Westplaat zijn onlangs 4 ossen van den heer A D Mij ingeiJnt 3 daarvan zijn gestorven en de beide overigen hersteld Men meldt r it het Nieuwe Diep Met genoegen ontwaart men hier dagelijks de duidelijke voorteekenen van hetweldra in dienst stellen van den Ncord Hollandschen spoorweg sectie Nieuwe Diep Alkmaar Het uitzigt verlevendigt datzulks nog iu dit jaar en wel op 1 dec a s zal plaats hebben Wagens tot vervoer van personen zoowel als goederen enbeestenwagens zijn bier reeds aangekomen en van wege hetgemeentebestuur wordt de openbare weg naar het station bestraal Het bestuur der vereeniging ter bevordering van de belangen des boekliandels heeft aan de tweede kamer aangebodeneen exemplaar var een onder toezigt der vereeniging uitgegeven verk bevattende wetten tractaten en regtspraak betreffende het letterkundig eigendomsregt in Nederland benevensde wetgeving op de drukpers zoo in Nederland als in ned Indie Het doei van dat werk is om de aandacht te vestigenop de noodzakelijkheid eener verbetering in de wetgeving overde rcgten van schrijvers en uitgevers hier te lande en om deovertuiging te doen ingang vinden dat eene vervanging derwet van 25 jan 1817 Sibl n 5 eene dringende behoefte is De gemeenteraad van Breda heeft besloten tot liet oprigtenvan ecne hoogere burgerschool met dnijarigen cursus en tenbehoeve dier inrigting aan bet rijk te verzoeken eene subsidievan ƒ 40Ü0 s jaars met behoud van het jaarlijkseh subsidievan ƒ 12 0 nu tn behoeve der latijnsche school genoten Van wege het dep der maatschappij tot nut van t algemeen i te Kampen eene leeskamer geopend voor dienstbodenen personer van den arbeidenden stand Gepasseerdeu zondaghad de opening plaats met een aanzienlijk getal toehoordersen toehoorderesten Personen die niet tot bedoelden stand behoorden werden geweigerd De eerste proeve bleek derhalvegoed geslaagd en zulks versterkt het dep in zijn voornemen om op den ingeslagen weg te blijven voortgaan OoK te Nijmegen is nu door het dep van t nut eeneleesinrigting voor den nijvcren en arbeidenden stand geopend tweemaal s weeks zal hei lokaal geopend zijn er is eene vraagbus geplaatst waaruit de vragen om de 14 dagen zullen beantwoord worden zijn er geen vragen te beantwoorden danzal er eene voordragt gehouden worden De van Batavia ontvangen berigtcn loopen tot 25 aug Iu het Bat Hand leest men Men verneemt dat oier weinige dagen een expeditie bestaande uit zeven oorlogseliepcn de Djambi Sindnro en Amsterdam waarbij zich te Kiouw nog vier andere vaariuigen zullen voegen bemand met ruim 500 man zal ver rekken naar Assahan op de oostkust van Sumatra om den vorst van die landstre k te dwingen tot onderwerping aan het nederi injscli gezag dat hij sints eenigen tijd naar hei schijnt opgestookt door vreemden invloed heeft uitgetart Men verneemt dat de opening der nijverheids tentoonstelling wegens het te late inkomen van een g oot aantal voorwerpea daarvoor bestemd is uilgestrld tct 10 October e k Aangaande de aangelegen liedc ter Borneo s westkust meldt men dd Singkaivang 13 aug het volgende Omtrei t de Smtang chc zakeu verneemt men weinig meer er schijnt rustige rust te heerschen In de daijaksche kampongs woedt de cholera in zee sterke mate ook in de beuting heeft zij hare offers geëischt terwijl over het geheel de ge oudheidstoestand veel te wenschen overlaat Velen zeer velen toch worden aangetast door dyssenterie en typhus waardoor als natuurlijk gevolg hiervan de hospitalen te l ontianak letterlijk vol zijn Bij vonnis van den taad van justitie te Batavia zijn de beklaagden Hemmelman en Schlup beiden vrijgesproken van de tegen hen ingebragtc beschuldiging van hoo verraad AlblaSSerwaard 12 Oct Heden werd de algemeer bekende paardenmarkt te Amtide gehouden Er werden vele paarden en veulens aan de lijn gebragt meer dan gewoonlijk Voor gn de paarden werd voor binnenlandsche verzending hoo gen prijs besteed Beste veulens bedongen tot ƒ 140 De prijzen lispen van ƒ 50 tot ƒ 140 naat soort en kwaliteit Vreemde kooplieden werden er zeer weinigen gevonden NijmSgeil 12 October Ten gevolge van den lagen waterstand doen zich wederom eenige verzakkingen aan de waalkade bespeuren Het water is nog vallende De spoorweglijn Nijmegen Cleve is steels druk en levendig De totstandkoming van de maas en waalspoorweg metoverbrugging alhier blijft steeds een levendige wensch in welkervervulling men veel heil voor onze stad ziet Van de zoo zeer gevreesde veetyphus heeft uen gelukkigin deze streken nog niets vernomen Zwolle 13 October Na de laatste opgave zijn nog geëxamineerd 8 aspirant onderwijzers voor het franseh waarvan 2 werden toegelaten 2 voor wiskunde ea 2 aor het hoogduitsch waarvan elk een en een voor het engelsch die niet slaagde In het geheel alzoo 63 examens waarvan 26 met gunstigcn afloop dat ruim 41 pCt is OcnKiigde Berigtcn In Grickriilaiid is b t ministerie gewijzigd De prui ische bank heeft den koers der beleening op effecten vchoogd tot 7VaP t Muncbeu hebben rnstverstoriiigeii plaats gehad In Bazelland houdt men vol de vestiging van Israëlieten te willen beletten Het groot oosten van Frankrijk zal tegen den paus in het strijdperk treden Te Parijs vinden de zondagen avondscholen boitengewonen toeloop t e maastrichtsche slagters hebben in gemeen overleg den prijs verhoogd van het vleeseh en worLJn nu vervolgd wegens ongeoorloofde coalitie Pe Pruisen pogehen op de eervolle cü hartelijke ontvangst vau von liismartk door kei er Xapoleoc Adeline Patti is geëngageerd voor eene reeks voor stellingen te Homburg in 1866 tegen een honorarium van 50 000 fr De ruuderpest breidt zich meer en meer uit in Sulfolk De turksche regering leent tegen IS Ct Keizer Mas beijvert zich om kolonisatie te bevordpren De jeugdige veroordeelden zijn uit de gevangenis la Eoquette naar de laudbouw kolonien overgebragt Tc Brussel is het gebouw der vrije universiteit ingewijd en liet standbeeld van den stichter Verhaegen onthuld Te Augusta in den staat Maine beeft 16 sept een brand gewoed die 40 gebouwen eri ield heeft De gebroeders Galignaiii hebben te Parijs een ziekenhuis gesticht voor arme Eugel eben dat britseh eigendom geworden is De maagd op den dam te Amsterdam zal gereinigd worden eu Kembrandt op de boterniarkt verlakt Tusschen Dublin en Kilcock zijn twee spoortreinen in botsing gekomen waardoor 12 personen g kwetst werden In Karintiiic zijn sedert den 4 dezer de bergen met sneeuw bedekt Een Amerikaan begint in het groot de p ïportatie eener nieuwe handelswaar hij heeft 700 jonge vrou HYPOTHEKEN Zoo 1 als 2 op alle GEBOUWEN en LANDERIJEN door het geheele R jk tegen eene rente van i tot 5 Perct VOORSCHOTTEN op l KaPIÏALE V van het GROOTBOEK zoowel blooten eigendom als vruchtgebruik 20 ONVERDEELDE AANDEELEN in Nalatemc iapptrii S PENSIOENEN en LIJFRENTEN daarvoor vatbaar Inkassering van Pretentien met of zonder regtsmiddelen m ar vaste Tarieven gecvenredigd aan de geldsommen Adres franco Aan het Administratiekantoor van ir mn Ooijen Rokin b j de Vischpoort A 415 te Amsterdaui SÖTrÉE MUSiGALE ZONDAG 15 OCTOBER 1865 s avonds ten zeven ure door eenige Sujetten van den STAF vaa het 4 = Reg Infanterie bij A KRANENBURG op de Westhaven KOFFIJHüIS YSELZIGT ENTREE VRIJ wen om kaap Hoorn nsar Oregon verzonden He kasteel Gotiorp ia üleeswijk wordt ia gereedheid gebragt als toekomstige residentie van deu praisisrhou prins Frederik Karel Keiicr Napoleon heeft 12000 fr geschonken aan de noodlijdenden te Marseille Toulon en Aries De gemeenteraad te Sneek heeft het besluit tot schorsching der veemarkt ingetroken Te Madrid hcerscht de cholera In het noorden van Europa Stokholm eu Helsingfors is reeds vsel sneeaw gevallen In 18C6 zal te Mexico eene tentoonstelling gehouden worden ais voorbereiding der parijsche van 1867 Marktberigten Gouda 12 Oct Tarwe Poolsche p last 280 a ƒ 310 Zeeuwsche per mud ƒ 8 a ƒ 9 Rogge Inl ƒ 6 a ƒ 6 50 builenl ƒ 6 50 a 7 00 Gerst 4 00 a ƒ 5 Kaver ƒ 3 00 a ƒ 4 50 Boekweit Fr per 2100 ned S ƒ 150 a 165 Noordbrab ƒ 160 a 170 Erwten ƒ 7 25 a ƒ 8 Bruine boonen 10a 14 Paardeboonen 6 00 a 6 50 Duiveboonen 7 a 7 75 Hennipzaad 6 50 a ƒ 7 Kaas Aangevoerd 42 partijen 25 a ƒ 28 Goeboter 1 30 1 35 Weiboler 1 10 ü 1 16 p n S Delft 12 Oct N Tarwe en rogge ruimer aangevoerd kwaliteit beter prijs hoogor Tarwe S 90 a 9 40 Kogge 5 80 a ƒ 6 30 Zomergerst ƒ 4 20 a ƒ 5 Korte naver ƒ 3 60 a ƒ 4 lange do ƒ 2 80 a ƒ 3 40 Duiveb ƒ 8 Paardeb 7 Groene erwleu ƒ 7 a ƒ 10 Aan stads waag gewogen van 6 12 oct 32 4 745 8 en 57 16 boter te zamen 16750 ned ffi Boter ƒ 60 a ƒ 70 het vierde ƒ 1 50 a ƒ 1 75 per ü S Ter markt 1520 mud aardapp ƒ 2 a ƒ 2 50 Middelburg 12 October Tarwe 23 witte boonen 50 bruine 25 paardeb 10 erwten 25 e hooger Eogge en gerst onveranderd Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 12 Oct Hendrik ouders A Grendel en P lonrenburg 13 Gerardus Johannes ouders G J van Enijk en J van der Zee OïtKLEDE Ni 11 Oct J G Reinierse 20 d C Mul 10 w A M ADammerraann 23 j Gëiiuwd 11 Oct W van Leeuwen en A van der Kind D van der Starrea en D Smit WOERDEN van 5 tot en met 12 Oct 1865 Geboren Mathijs ouders M Flendrie en C Xieuwenboven Gijs berta ouders P van leeuwen ea W Kek Hendrik ouders G Hilgers en M van der Lamlen Overleden T van Mourik ruim 43 j F L Swemer ruim 5 jaren 0 oFRTKorWD F J Hiurichs ruim 2ó j en ï M Canoeel 24 j Getrouwd II Scheulcr bijna 38 j met X Xeuleboom 35 j Openbare Verkoopiog te GOUDA op Maandag den 30 October 1S65 des voormiddags ten elf ure in het logement DE Z VL1I aldaar van Een HUIS en ERF met een werkplaats en tuin daarachter staande en lig geude aan de Zeugstraat te Gouda wijk G N 75 groot ruim 3 roeden Ziji de in het Huis vier kamers eene groote keuken kelder en zolder met beschoten kap Te aanvaarden den 4 December 1S65 Een HUIS en ERF staande en liggende als voien wijk G N 82 terstond te aanvaarden Zeven HUIZEN en ERVEN naast elkander staande in de Ilobaarsteeg te Gouda wijk M N 80 tot 86 En t ee HUIZEN en ERVEN in de Hoefsteeg wijk F N 100 en 101 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris V J FOKTÜIJN DROOOLEEVER te Gouda