Goudsche Courant, zondag 15 oktober 1865

3ri 1§05 Donderdag 19 October AANBESTEDING LEVENSMIDDELEN GOUDSCHE COURAJUT Deu 20 October 1865 zil door de Yoe l ngs Commissic van het gedeelte van het i lïegimcnt lufaulerie in garnizoen te GOVDA onder nadere goedkeuring van den llegiraeuts Kommandant aan den minst inschrijvende worden aanbesteed de leverancic van RUNDVLEESCH eu VET SPEK gsrookt en gezouten KRUIDENIERSWAREN ERWTEN en BOONEN GROENTEN TURF en AARDAPPELEN De voorwaarden liggen van af den ISil de er ter lezing bij deu AdjudantOnderoifieier EEXARD in de kazeme van genoemd korps G O l D 1 11 October 18G3 Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg y B n 60 463 ic iöi iG Ol EXHAKE VKIJWILLIGE VERKOOPiNË Ten ovcrsta iü van de Xotaiissiu ADlil V X KLL IT IL en JAX vN deu HOEVEX residerende te MOOllDRECHT en ROTTEllD JM bij veiling en verhooging op Zaïurdag den 2S October en bij afslag Z iturdag den 4 X ovember 1s j5 beide des avonds ten C ure in het logement het Tosthuis Ie Moordrtcht van Ecne gansiig gelegen BOUWMANSWONING Qiet aanhoorighcden tn erve aUmcdc ceuige pcrceeicn BOUW Elen IIOOILAXD alles a m elkander gelegen in beetle lï van den i i f pInyio der onder MvorartKjj uaï j Jen Zuidelijken D vars eg en ïogt stnkker de van den Muldelweg tot de l cift lan Jcii Ilulptogt Kadaster Sectie A bis n i IC 17 1211 en U C l ter gez imenlijke grootte van 15 llunders 7 EoLdeii j EUe Al e breeder bj biljjtteu l e r ial gi scliiiden iu Tien l crCLclen dl Uii g eerst pereceUgm ij L daarna 111 nibiuatien en in ilassa Intormatleu zijn te bekomen tcii Kantore van vüornoei de Xotarissen alwaai lezing uer Veilconditien zal kunnen w orden genomen m VIJF GLLl E Oiiiv ii gi men iu den JÏOEKII VXDEL au 1 L AN DAM i Kanij tii een keurigen magonijuouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoseoop platen Bntri cji Jra i j itvtiiS voorhanden eeue ruime = oruriiig pi aljes an 1 C 25 BO 35 iij 45 50 55 Ou 1j5 7U eu 75 Cents per stuk aal ü Lr fijne glazen transparents iicde te in de oudeiii aido di püts At cn b J J O van Houieu Oondi bij V Brinkman Gruuunj u bij II Vi van der Kamp Gof bij F Kleeuuens Jl Zoon I m re i b L i l ost Vanvrageii om L pjt franco OPEXBARE VKIJWILLIGE YERKOOPING O M CONTVNT ÜEl I Ten overstaan van den Xotaris ADEIAAX KLUir Hz residerende Xk MOORDRECHT op Woensdag den IS October ISIJS des voormiddags ten 9 ure te Gomhrak op de Bonn mauswouing bewoond door de erven D BUTTER van Eeuige KOEIJEN VARKEXS POUW en MELKtiEREEDSCHAl PEX eeuig HAKHOUT alsmede eene partij best gewonnen HOOI en voorts eeuige meubilaiie Goederen alles breeder bij biljetten Inform ieu zijn inmiddels te bekomen te Mohrdrccli ten kantore van bovengenoemden Xotiris STEENKOLEN Bij A JONKER op de Güuuc zijn te bekomen Beste Ruhr kagclelkolen ƒ 0 7 U pfr mud Grove Ruhr haardkolen 1 Grove eng kagchelkolen 1 10 Giove eng haardkoi i 1 20 Yrij in huis bij contaute betaling geniet men korting E S CATS in MAXUFACTüREX op den Kleiweg heeft de eer te berigten door zeer voordeeligen inkoop in het bezit te zijn van 1000 diverse CACHE XEZ CAI UCES eu lïOUrFAXTEX allen naar denicuuste modellen welke voor 2 brieksprijs zullen verkocht orden Rijks liooacre BURGERSCHOOL De BOEKEN die op bovengenoemde School gebruikt v orJcn ziju te bekomen bij den Boeklaudci iar A BRIXKMAX 1 1 ge TiLi ik ieg D 00 X ce aa i bet ter gelegen p khuizen worden Tl lIUUi a iigcbodeu Frinco te bevragen bij dm ui gner dezer C uarant Eaderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Bimsdag s moigens G uren de ovorige dagea s morgens 7 uren Van Rotterdam alle dagen s namiddags 2 uren Van Gouda des Zondags s morgens 6I 2 uren Van Rotterdam s namiddags 4 uren Dagelijks Retourkaarten In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen uitmuntende en geurige THEEËN nit het Magazijn van RAVEXSWAAIJ ZOXEX te Gorinchm Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjes van twoe en een half eu een ned ons van af 80 Ceuts tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz GovDA Oct 1865 CotifMirier BoTEKM iKKT A N 56 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemcentc iccijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JEXEVER ii 462 o q per kan 60 cents Jenever ï soort CMoutwijuj a4U2 gO per kan 55 criil inl BHAXPEWIJX 4U2 jo o per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoLDv 14 October 1S65 Prijzen der Effecten kocr = kiATS ClVic G1 6 gr I 96 145 s a45 8 391 8 pCt 1 Xed w sch 21 2 dito 3 dito 4 Handelm on resc België Koths 2I 2 Spanje obl 21 2 Portugal obl 3 Rnsi obl II o 1 d lt 2S 29 5 13 1 = serie 5 1 AMSTERDAM Vrijdag 13 October 1 Laag te Hoogste Gcblc cii koers li07s 953 1451 2 39 451 4 97 = S2 sd Loud lb 2 5 9f ir 01 4 4 1 91 2 190 57 1 571 16 57 i 29V2 I Gll 2 l s d Aii st lb64 5 dO Amjt 1 60 41 3 A aid spooru J C6 48 72 721 4 di o uilo 21 2 i riiiteAinst 5 d nat 1 54 5 j il uizilv Ib64 öItalië mst 5 Turk binn 6 Griikeuland 5 Aer SlatenlS74 5 d 1 SS 1 6 dO 1S82 Ö Iev i 1S51 3 UoiLJiuUciJn u 1KINKM X Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ïn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is f 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentieu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure BEKENDMAKING BUEGEMEESTEE en WETHOUDEES van GOUDA Gi den Art 54 der wet van den 29 Junij 1851 Staatsblad W 85 Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de Raad dier gemeente heefi benoemd twee vaste Commlssien belast met de voorbereiding v an hetgeen vraarover hij heeft te besluiten Dat tot leden van de eerste dier Commlssien belast met het ontwerpen van en het herzien der plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd onder het voorzitterschi de Burgemeesters zijn benoemd de Heeren Mr J L A DE GRAVE W J FOETÜIJN DEOOGLEEVEE J EEUTINGER en Mr P P P KIST en tot leden der tweede Commissie wier werkkring is het bijstaan van Burgemeester en Wethouders in het toezien Op het beheer en het onderhoud van eu de zorg vror alle plaatselijke werken en eigendommen der gemeente behalve Burgemeester en Wethouders van welke de eerste is Voorzitter de Heeren G PRIXf E enD W WESTERBAAs Gouda den 18 Octob r 1865 Burgemeester en Wethocdeks voornoemd Be Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FORTUIJN v BEEGEN IJZENDOOEN AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDEES aer Gemeente Gouda Gezien het bejuit van den Heer Commissaris des Konings iti de Provincie Zuid Holland herinneren ten gevolge van hetzelve de Ingezetenen dezer Gemeente aan de hun bij Art 42 der Wet op de PEESOXELE BELASTING van den 29 Maart 1833 Staatsblad N 4 opgelegde verpligting tot het doen van suppletoire aangiften wanneer zij met betrekking tot nieuwe aanschaffing of verwisseling van belastiugsvoorwerpen vallen in de termen van Art 27 der voormelde Wet om namentlijk als neg of zoodra zuil bij hen in het verder gedeelte van het belastbaar jaar het geval mogi worden zich te adresseren aan den Ontvanger van s Rijks Belastingen ten einde een biljet ter invulling te bekomen en daarbij deze aangifte te bewerkstelligen en zulks ten einde bevrijd te blijven van de strafbepalingen vervat in Art 35 en 39 der voc melde Wet welke voor de belanghebbenden ter Secretarie dcyer Gemeente steeds ter isle is liggende GoüDA 18 October I860 BuBGEMEESTES en Wethocdees voornoemd De Secretaris De Biirgemeestei DEOOGLEEVEE FORTUIJN v BERGEN IJZEXDOORN öiïtteitlaji Londen 16 October Volgeus een gerucht heeft de regering te Washington vemomen hebbende dat keizer Napoleon egyplisohe troepen voor Mexico heeft georganiseerd eene depêche naar Parijs gezonden k nnis gevende dat de vereenigde staten aan Frankrijk niet willen veroorlooven om nieuwe troepen naar Mexico te zenden Eene voortzetting der interventie van Frankrijk in Mexico zou zeer ernstige onaangenaamheden tusschen beide regeringen te weeg brei gen Met gespannen verwachting en niet zonder eeuige bezorgdheid ziet men in Engeland dagelijks uit naar het antwoord van de veieenigde staten op lord Russell s voorstel Dat voor De prijs der Advertentien a cl u tot zes regels met inhegrip van het zegel is SO Centj voor eliccn rc rl dadrbo en 10 Cent Bnitengew oue Icttcis vorden l du i naar plaatsrnimte stel is zeer onbepaald het luidt aldus Hr Ms gouvernement is bereid om te bewilligen iu de benoeming eener commissie waarnaar alle gedurende den afgeloopeu burgeroorlog opgerezen vorderingen verwezen zullen worden elke de twee mogendheden gezamenlijk zullen goedvinden naar de comuiissarissen te verzenden De Times van New York welk blad doorgaans in den geest van hetamerikaansche gouvernement preekt zegt in zijn nommer van 30 sept De beweging der fenians heeft niet veel innerlijke kracht dceh zij zou sterk genoeg zijn om het britsche rijk te s hokken indien zij maar dezelfde ondersteuning bij ons vond als het oproerige zuiden bij Engeland gevonden heeft en er zou voor ons meer reden tot ingenomenheid mol de zaak van Ierland bestaan dan de Engelsehen hadden om het gedrag onzer afvallige staten goed te keuren Maar ondersteuning der fenians is iets waaraan nog bij ons gouveruement noch bij ons volk gedacht wordt Er zal van deze zijde niet het niinste bezwaar in den weg worden gelegd aan hetgeen hsi britsche gouverremeut doet of mogt willen doen om z Jn gezag eu zijn grondgebied te behouden Dat is het ame ka n ehe begrip van onzijdigheid W ij geven daardoor een blijk van internationale regtvaardigheid hetwelk eiken Engelsman van schaamte moet doen blozen Be Observer deelt op hoog gezag mede dat het gouvernement der vereeuigde staten besloter heeft keizer Maximüiaanniet te erkennen zoolang de Franschen Mexico bezet honden Uit Nieuw Zeeland wordt berigt dat de gouverneur aldaar een ontwerp heeft aangekondigd tot bescherming van debelangen der inlanders Per mailboot Eoman zijn van de Kaap de Goede Hoopberigten ontvangen tot 13 september De legermagt van denOranje Vrijstaat had geeue nieuwe aanvallen op de positie van Moshesh gedaan doch de boeren hadden eeuige duizenden stuksvee afgemaakt Moshesh heeft daarop een voorstel gedaan tothet sluiten van den vrede waarbij hem tot voorwaarde werdgesteld de hoofdstad Tbaba Bosigo te verlaten met afstand vaneen gedeelte grondgebied benevens 30 000 stuks hoornvee eu 6000 schapen Parijs 16 October Men schrijft uit Toulon De fregatten Eldorado Gomer Mogador en Labrador zullen den 1 november te Civita Vecchia bijeen zijn om 3700 man fransche troepen voetvolk en kavallerie tot de terugreis naar Frankrijk aan boord te nemen Binnen kort zullen aan de diplomatieke agenten in hetbuitenland instruetien gezonden worden ten gevolge van het rapport eenige dagen geleden door den Moniteur medegedeeld over het vraagstuk der maatregelen van voorzorg tot weringvan epidemische ziekten De internationale gezondheidscom missie zal te Konstantinopel zitting houden Volgens de jongste berigten uit Italië laten de rapporten der prefecten vau het geheele koningrijk geen twijfel over dat de regering bij de aanstaande verkiezingen eene aanzienlijke meerderheid zal bekomen Het liberale element is in den s naat door de benoeming van 35 italiaansche senatoren aanmerkelijk versterkt Dat vasdan ook het eenige doel der benoeming want de senaat heeftbij verscheidene gelegenheden een zeer twijfelachtig liberalismosaan den dag gelegd Meer dan eens heeft hij zijne goedkeuringonthouden aan wets ontwerpen welke ten doel hadden den kerkdijken invloed op burgerlijke zaken te beperken en het beginsel van scheiding var kerk en staat huldigden Voor dea goedenuitslag der nieuw toegezegde wet betreffende de kerkelijkegoederea achtte de regering vooral eene versterking van hetliberale element in den senaat noodig In dien staat van zakenis het te begrijpen dat menig man van talent die op de waardigheid van senator aanspraak kan maken voorbij is gegaan De staatkunde heeft alléén de hand gehad in het koninklijkbesluit Een paar geestelijken zijn ook tot senatoren benoemd maar liet ziju er geen naar den smaak van de ciericale partij Het besluit tct ontbinding der spaanst he curtes