Goudsche Courant, donderdag 19 oktober 1865

zaaijen onbelemuerd norden voortgegaan eu ci ge a nat loven den grond i taat gunstig ï og voor neinige dagen nt den gave tuiuboonen verzonden D e vrucht is even als de biiboonen jvomkommers en augurken dit jaar bijna zonder voorbeeil g slaagd zoodat het vervoer daarvan inzonderheid uit de veenen zeer belangrijk is geneest Dit Batavia ziju berigten ontvangen tot 31 augustus Wij ontleenen aan het overzigt van het Bat Handel blad het volgende 1 Gisteren ochtend vertrok van hier eene expeditie bestaande Uit zes oorlog diepen en drie kompagnien onder kommando van den kipitcin luitenant ter zee T A van Eees en den maI joor van Heemskerck naar Assahan op de oostkust van Sumatra I om van den vor t üier landstreek voldoening te eischen en hem en zijn volk bij weigering daarvan een kastijding te doen ondergaan negens betoonde minachting aan het nederlandsch oppergezag n lartoe hij naar men beweert door engelsche avonturiers opgestookt geworden i Dat die valsche vrienden hem in tijd van nood in den steek zullen laten is aan geen tnijlel onderhevig Van Sintaug valt niets te berigten dan dat de cholera en anaere aantekende ziekte 1 onder onze troepen vele oiFer c cVen de staat v in zake 11 aldaar blijft overigens in een even vieinig gevaarlijk als bevredigend statu quo D overmoed der zeeroovera in de chinesche zee gaat zóó ver c Ie ZIJ onlangs zelfs een europeesch barkstaip de Nubia van Oldenburg hebben aangerand en geplunderd De equipage IS gevlugt en het schip door de roovers in bra d gestoken De publieke meening te Singapore dringt aan op het nemei van krachtige maatregelen tegen deze vermetele zee schuimers De Javibode meldt De berigten nopens den staat dercultures zijn vooi de kostbaarste gewassen gunstiger dan verleden jiir De tab ik echter la t volgens berigten uit denOosthoek veel te wenschen over In het financieel oierzigt van het Bit Hdbl leest men Sedert ons laatste berigt hebb u geene groote verandermgen plaats gevonden op de verschillende geldmarkten van het oosten die zooals het schijnt nog tamelijk goed van geld voorzien zijn Ook op Batavia is de stand van het geld bijna niet veranderd en tot 5 2 a 6 pCt kan men gemakkelijk disconteren Daarentegen komen reeds op lUe plaatsen van Luropa wissels m groote bedragen ter markt papier op Holland en Londen beide blijven tot de sluilkoersen van Leden flaaun en aa geboden en zullen waarschijnlijk tot koersen die den kooper gunstig zijn verhandeld moeten worden Uit de naburige lanuen is niets vermeldmgswaardigs te behandelen In Bombav schijnt de crisis nu aan het afnemen eu eene betere stemming heerscht daar op de markt Zonder twijfel heeft men ten tijdc der algemeene ontraoedigmg en bij het bijna onafgebiokeu dalen van alle fondsen ook vele goede valeurs tot onder hunne wezenlijke waarde gedrukt die nu weder goed te plaatsen zullen ziju at mtusschen de specu latieeffecten van modelne schepping aangiat die nu ook neder stijgen ZIJ kunnen door beur mlaocuvies voor korten tijd in de hoogte gedreven worden maar moeten biinen korten of langcren tijd tot op hnnne wezenlijke waarde dat is ver ja zeer ver ondei pan teruggaan Oudewater is Oct ls ecnc bjzonderheid kan norden gemeld dit op het erf van den arueider ivclder m de naburige gemeente Hoencoop een appelboom naarvan de vruchten reeds zijn gepinkt v eder in vollen bloei staat Gemengde Berigten De piuis ohc marmc heeft het paat er ch p hto s ani £eWht Ju arez heeft ziiu hoofdzetel verplaatst naar Pa o del Nortc hij denkt aan Ten verrekken De it liaansche regenni koopt cihndea in de Indische Zee om te kunnen deporteren Pe katoen m fex s n g h = Sad ddoor den yorln EU ambtenaren vvn K urgerlijken stand in Dienthe ziju vtroord eld to heilbotten ceens verkeerde geboorte en ronw acten Mei beweert dat Co lennjk uil den tinancielen nood geholpen is Do voorgestelde heropening der veemarkt 1 Delfl is door d ï aad verworpen 1 In he he m deze m and 1 fj Juthnd een aard ehUding naar enomen In Ea i 4 7 m rlir n a col e il voor den met wen atlit en tele r af kabel Te Kontantu peï heel op 1 euw een hra d o J waardoor 1 hm en veriu m wërJenIn IMfe zal e Meeh Ie ee urdc a hol ek eonircs IX un ric h IH gehnelt i ep i z e t i oonhM e door £ d V meld Te Ko oek hebbe 00 el ee uniaer ie len het werk ïe aal t m nooger dadoon te bed e Be beij van T n s he ft SloSo fr betai d al schadeloos ell n or d fni ehe onderdanen De noordpool I f Tl n ue lns cxncditio Van Jolin Traikbn b onn na c 1 Zji u riit l n ue kastdèfoo tzèc van Meeiel tot btraals nd Fea donr aarder van ü vonne he f den gebeden niaj l chen tre van d n paardelen roo der roorwegGearresteerd De p nsehe troepen b bbe Domino eJiee U en 1 De voriLe pre= ueit der lepnbUek an alor 1 daui gee en Tr dood br T Te Toulon o den di e ue tea gereed c em akt IQ oe Gac td Lr i ip en De pieuup ci v e ingen uilen den 1 dl emliii in uiiui en de k imei il dc i 2 diei m und bjciiikop en lit ilgerie Berlijn I4 Oitober De ri buik lihiir htclt uitspraak geil 111 in de i ik der Merkvi m ni m gL tn iit door L la tlle De reï biiik heeft uitseniikt dit de7c vtictniirini een stntkunili UKKl chip 1 dit Hl vcibindmg taat met indcie genor Kiiij pen van iiien aaid en nuts Iien den prtsi Ici t de eikieiitüiging den heer Huiler verooideild tot eei c geldboete en voorts de ophtdin dei lil October Alen bciigt uit öchHcnn dit de regeringhet vooniimen hc n opgevdt cm een lets ontneip m te dienenbij den hntldig treki in i tol ophcPing dtr iet betreffendede ligLhimelijkc lUelitigiiig l 1 l o rn ordt h i volgende gemeld De perbOnen be trokken 111 hel zotgcnuimlc polenproce = vrjge pioken van debc ehuldigit g vin lioog eir au voorden thant veivolgd vvegcuahet vormen 1 ew ipende benden liet jil UI looi de zwCLd che regering ingediend tot vvijliriiig V 111 de be t lande org nisitie iter armee strekt om de erkte diirvui op diii voet van vrede te brengen op 50 000 mm than jj 000 mam en op oct v in ooiiog op 70 000 man De H isthe regering giat met vas e hand voort op denvr 2 er iiiixs hg cn v eg zoo meldt men uit arschau en decciolgeii dur aii zijii zeer gi nstig De bevolk ng in het dgemten 1 ilairvoor eer d ubbaar en van die zijdevioidt kraclitd idig inedegen erkt o n de gej chokte rust te her tellen en deviehiart te doen herleven ten groot eleel van de adellijkenechter misnoegd over het veiviUen vciklaren hunner voormalige privileiiii n vereenigt zi 11 met met de gioote mas a dtr beïolkiiiï cze oulevredenen zijn echter niet m s aac om denw te chokken 11 October De rcacuonnuie ministeriele verandering mHinovei helft bij de reaiionn iren in Sak en ook het verlingcnn lai ern mmwtcue van huu e kleur opgcueki Maar koningJüli 11 n t ai ötnncnlnnö GOli V 1 OL obcr Gisteren middag leu iice ure had alhier plaats de plegtige opening v n de rijk hoogtre burgei chool met driejarigen cur u De directu r der chool dr Julius hield eene korte rede over de strekking en het doei van het middelbaar onderwijl Daarna prak de heer inspecteur van het middelbaar oiiilervvij Stevu I arvt e n eenvoudig v oord betreifende de aoikidiig tn de lyzonderheden iler oprigtmg Beiden verkla iruen m de duidelijkste bewoordingen de strekking en het drel aii let te jieien onderwijs als de opleiding tot algcmeene ontveikkeling eu be chuing vooral ter bestrijding van het vooroordeel alsof ook deze inrigungen dienstbaar zouden kunEcn zijn aan dit ilgtmeene zucht tot afrigtcu en inpompen cike de ch duwzijde uitni uikt van het tegenwoordig onderv ij Hce middelbaar onderwijs aal dit pad met betreden ra lar beoogt de verheffing van den burgerstand tot die kennis tn ontn kkeling die lu overeenstemming met den tegenwoordigen staat der miUschappij van elk man van beschaving met regt mag gevorderd norden Ten slo te beiuisile de heer burgcneester in treffende woorden van zijne hooge ingenomenheid met de gunstige be chikkiii der hooge regering in het alhier vestigen dezer rijks iiirigting en zijnen dank aan den heer inspecteur voor zijne krachtige medcTerking Morgen uonderdag zullen de lessen met een vijfen tnm tigtal leerlingen aanvangen In de maandag gehouden zitting der eerste kamer is het ontwerp houdeude b iitengew one maatregelen tegen besmettelijke veeziekten met algemeene stemmen aangenomen De mini ter heeft o a te kennen gegeven dat het in zijne bedoeling lag den ionmg voor te stellen om tot de af luiting der besme te streek te besluiten In de tweede kamer ijn achtereenvolgens op een ontwerp na aic ilgcneenc eleminen aangenomen de wcisvoordragt n i tot goedkeuiiiiT eenei overeenkomst tussclien tderlaud benevens uidere mogtii Ihfden en Marocco gesloten betiekkeliik het beheer en het ondeihoud der vuurbaak op Kaap Spartel 2 de begraoting negens den arbeid der gevangenen voor 1866 0 ontwerp tot af koopbiarstellingder tienden bij het kroondomt n n i iiuneiniiig v m een amendement van den heer Fokker 4 ontweip tot to j i =ing van sommige bepalingen omtrent de niet teu behoeve vm s rijks kas geheven opcenten op s rijks personele Helastmg op het deel van de opbrengst dier belasung na novel de geincentebestiiren beschikken lliciop Is met 20 tegen 23 stemmen een amendement aangenomen vin den heer Kerkwijk een en andermaal door den minister bestreden volgens hetwelk de 2 percent perceptieloon voor het iijk nicL zal wolden a j etrokken van het 4 5 of SO pcKciit V Hl het personeel tei bc ihikking der gemeenten fsestun n urna het ontweip zelf met 3G tegen 15 stemmen is aangenomen 5 het o itwcrp tot veihooging van hoofdstuk V dci staatsbegrootin vooi 1SI 5 dat tot voorziening in het nadeelij slot der ii ening van IC ontvangsten cu uitgaven dci gestichteu tt Ommi rschans en V een huizen 7 Dt conclusie cp het commis =onaal rapport nopens de po toverecnkonist met België gesloien Hiermede na = de orde der werkzaamheden afgeloopen De heer de Briuw vernomen hebbende dit de kimer tot het begin van november op recis zou scheiden eu dat de centrale sectie besloten had om bij de terugkomst de cultuurwtt in de afdeelingcn te onderzoeken steldt uithoofde van het gewigtvan dit ondcrucip voor nog gee 1 tijdstip vin behandeling in de scctien vast te stellen Hoewel onderstand vond dit ernstige tegenspraak Dit gaf den heer Blussé aanleiding om een tusschenneg voor te stellen nimelijk om te bepalen dat het onderzoek in de afdeclmgen zou plaats hebben na afloop der begrootingen van uitgaven maar vóór de wet op de middelen Het vooisttl de Brauw i daarop afgestemd met 2t tegen 23 en dat van deu heer Blusse aangenomen met 30 tegen 15 stemmen waarna de vergadering tot 8 november gesche den is De commissiris dcs kon ngs m de provincie Zuid holland heeft den 13 October aan heeren burgemeesters envie iiou ders der gemeenten in de provincie de volgende cuoul tiregerigt In het nuler verslag door dr All ohen uitgebragt ain den heer minister van bmnenlandsche zaken aangaande het door dien geleerde ingcsttU oaderzoek in betrekking tot de veeziekte komen cenige punten voor die ik namens genoemden heer minister de eer heb bij deze tei ktrnis van Li d c brengen en waarvan ik de naleving met dnngend genoeg kan aanbevelen 1 Het IS nenschelijk dat de burgemeesiers vau naburige gemeenten elkander onmiddellijk en officieel mededeel ug doen van t zeker of van t lechts vermoedelijk uitbreken der ziekte 111 hunne gemeenten Dit schijnt te meer noodig diar met alle gcmeentebestuicn de Staats Courant lezen 2 De buigcrmecsters van een 25tal aangrenzende gemeenten m dit gewest hebben in eene algemeene vergadering eei ige bepalingen vastgesteld waaiaan zij allen zich uilen houden Zy zijn voornemens anelermaal bijeen te komen zoodiahet rundvee in de stallen is geplaatst als wanneer er uit den aard der zaak sommige andere maatregelen dan tot durverre behooren te worden genomen Zoodanig gemeenschappelijk overleg tusscheii de besturen van vele bijeenliggende gemeenten maakt een begin uit van hetgeen in de eerste plaats nenschelijk is een gemeenschappelijk verstandig en tlmk handelen van de gemeentebesturen zamen o Lit den aard der zaak laat zich aannemen dat bij t eerstdaags op stal halen van het rundvee de stand der veeziekte in de bewuste gemeenten eene wijziging zal ondergaan Of die voor dan nel nadeelig zal zijn laat zich voorshands met bepalen omdat ja aan den eeuen kant bij het verblijf op st lUen de afzonder jke koppels meer en beter geïsoleerd zullen zjn dan thans lu de weiden maar aan den anderen kant bij t ziek worden van een voorwerp het gevaar voor alle anderen ook de te grooter wordt en er bovendien nog meer personen eu voorwerpen zullen zijn m taat om de besmettmg over te biengen Daarbij komt de treurige wijze waarop in sommige gemeenten de verpleging dei runderen op stal plaats heeft en waardoor de voortplanting en ontwikkeling der ziekte zekerlijk in hooge mate worden m de hand gewerkt Met dit punt staat in naauw verband het opnemen en behandelen van zieke diereu in daartoe ingerigte of in te rigten ziekenstallen w elke door de ijverige zorg der besturen in sommige gemeenten van dit gewest reeds gereed of m aanbouw zijn Eerst na t op tal zetten van het vee zullen deze en der gelijke stallen eigenlijk te pas komen mair het is dan ook zt ir noodig dat zij vóui dien tijd geieej zijn want met elk veehoudei htcft etue gelegenheid om bij het uitbreken dei ziekte op zijnen stal het aangetast dier vrwijderd van zijn ander vee te plaatsen hetgeen toch volstrekt noodig zal ziju om de veidere verbreiding der ziekte onder zijnen koppel tegen te gaan Verder heb ik namens den heer minister van bmnenlandsche zaken de eer uwe aandacht andermaal te vestigen op het gevaar van vervoer en invoer van mest en ongesmolten rundervet i afkomstig lut de streek jvvaar de veetvphus heeisclit en ÜEd 1 dnngend uit te noodigen om de daaromtrent bestaande of nog vast te stellen verbodsbepalingen zoo streng mogelijk te handhaven Kaar mtn van zekere zijde verneemt heeft zieh een nieuwgeval van vet typhus geopenbaard bij een veehouder te Snelrewaard in de provincie ttrecht Te Maars eveeu heeft zich gelukkig door het onteigenen en afmaken van dcu koppel waaronder de ziekte voorkwam tot heden verder geen geval voorgedaan Het berigl dat het Handelsblad en de Rott Courantbevatten als zoude er te Lmschoten bij de maatregelen tit we ring d r veeZiCkte erzet tegen het plaatselijk bestuur hebben plaats gehad en de justicie door oe gew ipende magt ondersteund een onderzoek hebber inge icld wordt stellig tegengesproken Het onderzoek naar den gezondheidstoestand van denveestapel m de gemeente llavelte door den rijksveearts denheer Hnbenet ferrigt heeft de zekerheid gegeven dat aldaarniet het minste spoor van veeziekte aanwezig was De N Eott Cour vestigt bij de beerschende veeziektede aandacht op het hier wemig bekende ingezouten zuidame rikaansche vlec ch niet het geilioogde dit mecrendeels onbruikbaar IS terwijl het ingezouten niet droog miger of hard 1 maar na cenige uren m het water gezet te zijn opda het zouter uittickke een ge ond en goedkoop voedsel is Volgens de Vrnh Ct loopt te s Gravenh ige het gerucht dat jhr de Casembroot als lid van den raad van state zouvervangen woiden door den heer Bianken thans ministervanoorlog De regering zou het toch in vele opzitten eens ijnmet lien die de opruiming van nuttelooze vestingen met krachtvprlingen en daarom zou de heel Blanken aftreden en dooreen buigerhjk peisoou veivingen norden wiens naam ook genoenid wordt Z M heeft HD adjudant m buitengenone dienst generaal majoor jhr E V O de Casembroot op verzoek eervol I ontslag verleend als lid van den raad van state Door den commissaris des konings in de prov ncie Fr esland IS de aandacht der gemeente besturen gevestigd op hetw enc el jke om woest liggende gemeente gronden meer en meerin cultuur te brenuen met aanbeveling om in dezen gelijkenweg m te slaan als m het hertogdom Limbuig naar die gronden door verkoop of verpachting onder het onraiddel ijk beheervan bij ondere peisonen worucn irebrigt waardoor voor degemccnteünancien veel beleie uitkomsten w 01 deu veikregen dan v anneer de gronden gelijk m vele gemeenten van het ijkgeschiedt tegen betaling eener meestal geiinge ja onbeduidendevertrocding aan ingezet nen tcrbcneiding met vee beplant i gof uitdelving van ti rf tiiz n orden afgestaan Op eene bijeenkomst van de schoolopzieners in de provincie NooruHoUand onder voorzitting van den inspecteurvan het lager onderwijs gehouden te Amsterdam den 12 s ptjl IS van geelaehten gewisseld over de vi g of de uivoer ngder zoogenaamde nieuwe spelling op de lageie scholen door hetschooltoezigt zou kunnen worden aanbevolen Bij de uitvoerige bespiekmg van dit punt bleek het dat allen dic uitvociingvoor het tegenwoordige als ontijdig beschouwden en d irommeenden haar alsnog te moeten ontraden Maandag werd de school voor handel en nijverheid teAmsterdam door den burgemeester plegtig geopend Hj weesin zijne openingsrede op de hooge eischen der al hooger enbooger klimmende beschaving en diikte het veitrounen uit dat de school geschiaagd door de hulp van luler die bdlaugin haar stelt de ge nschte vruchten zal opleveren De directeur sprak eenige noorden van dink en de heer van Ejkbeloofde m naam der commissie de gevraigde ontlc steunins Op donderdag 19 octobei a s zal eene onvolledige bijons gedeeltelijk zigtbare zonsverduistering zijU naar te 1 en enHet bein ten 4 ure 33 minuten s middags het midden alswanneer de zon avn de zuidzijde zal verduisterd zijn valt eerstin na zonsondergang Deze eclips 13 m Ameiika alleen v oUed g zigtbaar Men schrijft uit Lev den Door den regen is overal mec dere groeizaamheid merkbaar geworden De hoog gelegen n eilanden die reeds een dor aanzien haddea gekregen zijn verkwikt en het gras staat oveiigens op de meeste weilanden nog zoo ruim en frisch als m de lente Op de teclhndea kui net het j