Goudsche Courant, donderdag 19 oktober 1865

OvFitT tpr v U Oet J Wüsou s m 15 J Hoonhout 6 j P Laau 20 j 11 sys P E van V 1865 ia 2 m Zondag 22 October SCHOONHOVEN Ingeschreven van 6 tot en met 13 Oct 1865 GEnoRfx Gij bcrth i fieerlrnida ouders B J van den Bergh en G rhili pus ouders H vau Baaren en S Karreraan Wil lenipjc ouders J C van Soii =beek en E Geelcn GOUDSCHE COURANT OvrKLH K2i il Oudahoorn 8 Tlooghwiukel 22 j W Kuijlenburg 8 m N J Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D 11 60 OLDEWATER Ingesclireven van 11 tot 17 Oct 1865 Ovj ULKDFN Cathartna Johanna Hogcrvorst 2 m On i nr ni w Petrus Verroen weduwen van Johanna Koos 55 j met Johanna B ubara van den IJbScl wed an Ileudrikus Heeraen 38 j ADVERTENTIEN Berigten uit Xcw York van 7 de er half officieel licefi aangekondigd dat zij om Jt ccT i 1 t n at te hüU i va i lïonie Ti n oilioew tier ta l Ü vl j i cue iri ing gcblo ju v ordeu van 3 miliiocu thaler Ju lieu AiiuH ru l iiripijldcr is door het rimr cencr vuorbijtrekkeiule loroiuotief eeiio borrLii üiii g in hraiid i erankt en in korten tijd geheel leriiirld Te l anj 1 men oliieieel niets weten au du cholera Tot 7 October ijii lit J p iiiecnteu iObi luiidereo ianf eta t uaarvau S4 i werden afgema nkt 1 1 31 stierven en Uil herstelden De veeziekte is ook in de oiu trekcn van MüiirhcatLr uitjiebrüken Meer diu JOOOi I r n ien hchbfu M idrld rrlat n Te eip i zijn vïer iJeraonen in tcii tjm i fi l hui oinj i kiinien de x nlM puMii uit eene hoviuverdiepinj tn werd il 1 l k L kuf t In di ie uckeii hebben te l anj 10 zeltm y irdi il pl L i iiaiL De eiiolLi i i te Mar fllll bijii i xerduuuen lo et 11 I lier Abru zcn i eme u li uai broii oiiidikt Burgerlijke Stand GOTDA GrnouFN U Vt Autlmnie Willem ouders G J Vujnus rn N de Vletter It T robu U ilhelini dudcrs A van uut en J W van M iaren M ii ia ond r II Spruijt en M VerbiJ 1 1 Mar aretha ondf rs h A Ai ie= tii 1 van dir Lnitten luhaniii ntlionai ouders G laurier en V T Tr i li i Vrt oudu s J de Uuk lu ü A obel IG H nn üu oudtr lü uu Wolf eu ITterman Heiltu ovrriccj cms j iiï5te kindje M H w flKXXEP e v v N ii nn ep GmiiA 17 Oi t 1S 5 VAN Son lic Jen overleed ten huize van hare Groolraocder oii c oijJaie Duehlcr JOUAXXA AGAÏHA WILHELMINA in den ouderdom van ruini jaren M T A BAXNIEU S r r ANMEli VAN Makle Ilui F EcriiE 11 Oet ISfiS Te Jl i rih ii overleed in den ouderdom van nüm M iren de WelK zeer f c Heer F H L 1 UN KEIIMAXN doclor in de le ercn enz gcüef le vader en behiiwj vader van J AV E PONCKERM XX i PONCK EllMAXX Hklhcke It AMKELllT IC October IS ÏÖ Eene BÜBGERDOCHTER van goede getuigschriften voorzien zag zich gaarne tegen 1 November geplaatst als TWEEDE MEID of om de vrouw des huizes behulpzatun te zijn Adres met franco brieven onder lett O bij jV BRIXKMAX Couranlier te Gouda Gocdkoope MÜZIËR voor PIANO Vit jare ruii F KOKSMA te Fraiiel r JJi poüiouder A BRiyKMAN te Couda Arditi II bacio Walzcr ƒ 0 40 Vlaamscli Liiinenliuis GOIWE C 241 De ondtrgeteekendcn aebben de eer hunnen geachteu begunstigers te berigten dat zij de nieuwste modcilcB van WINTERIIANTELS hebben ontvangen alsmede cene RL IME KEIZE van MANTELSTOFFEN en alle soorten van goederen tot het vak behoorende Ons inmiddels met hoogachting recommanderende üEd Uv Dienaren KAULIXG BEXTLAGE Gvuda 19 Oct IS 65 Wordt TE KOOP gevraagd tegen medio X ovember 100 STUKS KEGT Ol GAAXDE Ascher Yelva Mazurka de salon Ü 50Badarzfcivska La pricre d uae vierge 0 30 Iluutea 3 fantaisics N 3 la Marguerite 0 40 Kettcrcr fantaisie sar l Africaine 0 70 Kaïr op 75 N 2 Tabliau 0 40 op 75 N 3 Echo 0 40 Strauss Grande valse sur l AfriBaine i 0 60 WalUee la petite Polka de concert 0 35 De T£ïee oorten UIT HET MAGAZIJN VAN Siiideram en Siblcsz te Arnhem zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorr n bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2V3 n 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Titndeiceff wijk D N 24 te GOUDA D BOER Az te OuJeicater eu verdere Depots Prijs van het gedestilleerd bij G P Iff miA ffPPCiniFflCl VELDE te GOUDA met dik op 1 20 el boven den grond niel minder dan elf ned duimen in omtrek Brieven franco onder letters B D bij V B XIEUWEXHUIS Boekhandelaar te Brtda PAKHUIZEN Twee aan hei water gelegen pakhuizen worden TE IIL UR aangeboden Franco te bevragen bij den uitgever dezer Courant AuAGlA UliUuljjnW io egrip van Eijks en Gemeente accijns j i 1 a 1 1 j 1 bij eene hoeveelheid van minstens tien kan ó contant Zuiver overgehaalde JENEVER a462 jo o per kan 60 cents Jenever Z soort Moutwiju a462 J 0ƒ J per kan 585 cents inl EEANDEWIJN 4CV o per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Goi d is October 1865 OUD CARTHAGENA S B e 3 gplanten O ie Talrijke proefnemingen en de vleijeudste Certificaten bevestigen de onfeilbare gunstige gevolgen van het gebruik dezer HAAROLIE tegen vroegtijdig grijs worden en het uitvallen van het Haar Als gewone Haarolie gebruikt waartoe 3 a 4 Fleschjes per jaar voldoende zijn is het een zeker voorbehoedmiddel tegen het zoo lastige ais onaangename uitvallen der Haren het bL ioudl en bevordert het leven en de groeikracht van het Haar zoo volkomen dat men daardoor de vroegtijdige grijsheid voorkomt die zoo menig nog kraehtvol Man ontsiert Hetzelve is a 60 cents per Flesehje verkrijgbaar aan het Hoofd Depót te Delft bij A BEEETVELÏ Az en verder bijMej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A BEIJXAED Ooiipoort C WILHELMUS te Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorincltem A D LIVEU Dordrecht A J V D BERKHOF Utrecht En meer bekende depots in ons Rijk Prijzen der Effecten AAISTEEDAir DIngsJag 17 October Laagste Hoogste kuers koers 60 BO s nvlo TlVs 95S 8 951 2 145 V8 39 Vs 451 7 8 ö Vs 831 4 82V2 88V4 S Vs 94 3 85Vs 851 4 1S9V2 1893 57V2 b7V 6 29S 8 29V 78V TSVs lVi6 61 Va 653 657 8 603 43Vi6 451 3 fiSVic 633 8 70 69 A6 697i6 2i l6 21 Vis pCtNed w sch 27 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2V2ISpanje obl S aPortugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1S2S 29 5 d 6 = serie 5 d Londl862 5d Amst lS64 5d Amst l8Gn 4V Aand spoorw ƒ do 1882 6 Mexico 1851 3 GcbltiNtrü kotrs CO 95 It 57 i 45V16 633 16 69Vl6 24 16 lioekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Deprijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Adverteutieu kan geschiedeu tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA den 21 October Het voorname en bijna eenige nieuws is het overlijden van den grijzen staatsman Palmerston Tot in hoogen ouderdom handhaafde hij den roem van schrander doorzigt bedaarde geestkracht en verstandig staatsbeleid Niet alleen Engeland maar geheel Europa heeft hem veel te danken in het moeijelijk tijdperk der laatste jaren Grnot is het verlies in hem geleden maar Engeland is niet arm aan bekwame staatslieden en al is er niet veel te rekenen op den 73 jarigen Russell tal van uitstekende mannen staat gereed om de openvallende zetels in te nemen en moge er daaronder misschien niet een gevonden worden die Palmerston in scherpzinnigheid evenaart menigeen mogt hem welligt overtreffen in ruimen edelmoedigen zin m onbekrompen voorstand van de algemeene belangen der menschheid Hij was ongetwijfeld een eminent maar geen uniek man zooais b v Cavour in Italic wiens plaats ledig bleef staan Intusschen zal zijn afsterven den strijd der partijen verscherpen en de partij der liberalen schokken omdat hij er nog altijd in geëerd werd als de veiligste leidsman In de aatste dagen is het publiek in onrust gebragt dooreen depêche van Seward over de betrekking der VereenigdeStaten tot Alexico Het betrof het overbrengen van franschehulptroepen Hoc men in Amerika denkt over de fransche mmeneing den oostenrijksclien aartshertog m Mexico en de leervan Monroe om elke europesche bemoeijing m Amerika tegente oaan is volstrekt geen geheim en juist vond het ben zoo algemeen ingang daar het verdichtsel zuivere waarheidbehelsde maar intusschen mogt men luet vergeten dat het ontMi e waarheid was nu er juist moeijehjk heden gerezen z jnmet Engeland over de door de Alabama veroorzaakte schade merika behoeft bovenal rust tot vreedzaam herstel der in hetiuTden diep gescliokte maatschappij Hoe gr nstig och de voorSang ten goede is het grondig herstel eischt tijd en inspannintr van alle krachten Ook in Spanje zullen nieuwe verkiezingen plaats hebben m Italië meent men te mogen vertrouwen op de zegepraal der tematigde liberale partij in Hongarije zijn de hartstogten he iaer aan het woeden u is de uitkomst moeijel jker te raden De ïostenHksche keizer mogt wel een deel erven van Palmerstons scherpzinnigheid Hij heeft wantrouwen en misnoegen m Oostenrijk ez aid en in Hongarije een vuur ontstoken dat hij telf wtnTut t krom d willen Pruisen en Oos anSTdetni in land niet opgemerkt zouden orden Set is een gevaarlijk werk dat dompen en smoren eindelijk t rttTuicïènT on Bismarck den vriend van NapoDe 1 ruisen juic 1 gewaande leon doch l J 2i van wonderlijke plannen WaarT iik missen zi eken grond Daarom i s toch de gczigteiuder schijnlijk i J 7 jerende wolk De bedoelingen van r s Lfk izer Iggen in het duister Tc Rome geschiedt iets om icn d eigend en storm af te weren en met open oogen T ïmer lSn etnor f komen oorlog en omwen r trit daar d órmale toestand Gelukkig dat de strijd f volst k niet et de doodsverachting van het noorden rvoerdwora waar men in vier jaar meer inenschen opotferde dan het zuiden in vier ecuwen verliezcnzaL öuttcnlöttlr Louden is Oct melden dat 5e regeriuE De prijs der Advertentien van ée n tot zes regels met inbegrip van het zei el is 80 Cent voor eiken regtl daarboven IJ Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte tegenover Mexico eene strenge onzijdigheid ial handhaven De staat Jlissisippi heeft den heer Humphrj tot gouverneur gekozen die candidaten begunstigt welke zich tegen het verleenen van het stemregt aan de negers hebben verklaard De president Johnson heeft naar men verneemt den heer Humphry gratie verleend Louisiana heeft den heer West tot gouverneur gekozen en besloten in eene petitie aan het congres eene algemeene amnestie te verlangen schadeloosstelling te verzoeken voor de verliezen door de slaven emancipatie geleden en de spoedige teruggave te begeeren van de in beslag genomen goederen Te Mobile zijn 6000 b katoen door brand vernield en eene schade van 1 millioen dollars veroorzaakt Dit ongeval is aan kwaadwilligheid toegcchreven De Morning Star zegt Wij deelden gisteren onze overtuiging mede dat het onrustwekkend herigt van de Times betrekkelijk de verstandhouding tusschen de vereenigde staten en Frankrijk ten opzigte van Mexico zou blijken geheel van grond te zijn ontbloot Wij kunnen thans mededeelen dat onze onderstelling zeer juist is en wij kunnen er bijvoegen dat de depêche die de heer Scward aan Frankrijk zou gerigt hebben eene belagchelijke conjectuur is geweest Zulk eene depêche werd evenmin geschreven als verzonden Het gouvernement der vereenigde staten is altijd rond uitgekomen voor de gevoelens welke het koesterile ten opzigte van de fransche interventie in Mexico De politiek van dit gouvernement heeft in den jongsten tijd geene ix minste wijziging ondergaan Dr Livingstone is te Bombay aangekomen en zal vandaar op nieuw eene gevaarlijke reis door Afrika ondernemen Hij heeft zich ten doel gesteld zijn weg te nemen door eenetot nog toe onbekende landstreek gelegen tusschen de vroegerdoor hem bezochte en de door kapitein Speke bezochte landen Onder anderen zal hij nasporingen langs de Zambeze doen De ministeriele Globe wederspreekt een engelschen publicist die met bezorgdheid Ruslands krijgs operatien in MiddenAzie ziet en deswege voorzorgmaatregelen voor de veiligheidvan het britsch indische rijk noodig acht Het bkd zegt dathet engelsche publiek Ruslands stappen in Midden Azië waakzaam maar kalm gadeslaat en niet met dezelfde beduchtheidals voor 28 jaren en besluit aldus Onzes oordeels zal Engeland zijne sterkte in Indie door ontwikkeling der hulpbronnenvan zijn tegenwoordig gebied beter bevorderen dan door uitbreiding van dat gebied Indien Rusland strijdig met zijnebetuigingen oordeel voor zich ziet in het stelsel van inlijving het neme de proef De tijd zal ircrcn wie gelijk heeft dochwij zullen ons niet door angst laten afbrengen van de met rijpberaad aangenomen staatkunde Wij ontkennen niet dat er iuhet vervolg gevaren zouden kunnen oprijzen die ons nooptenmaatregelen ter beveiliging van ons Indische rijk te nemen Zoo zou b V eene poging van Rusland om Afghanistan tevermeesteren een stap van klaarblijkelijk vijandige strekkingtegen ons zijn dien wij ons zouden kunuen genoopt vinden 0112 aan te trekken Doch de ondervinding van het vierdeeener cea v leert ons dat het in deze zaak zeer gewaagd isver vooruit te willen zien De Times verklaart dat er in allen gevalle verkoelingbestaat tusschen Frankrijk en Amerika en dat het bezet houdenvan Mexico door europesche troepen tot onaangename gevolgenkan leiden Voor het overige zou het blad zuiks betreuren omdat het tegenwoordige mexijaausche gouvtrncm t hoewelwortelende in overweldiging toch eene wcitlaad is voor hetland Het is daar de vraag niet welke de reguiiugsvorm is maar of er orde heerscht of regeringloosheid 19 October Gisteren even na den middag overleed opBrocketIlall in Hertshire in bijna SIjr rigen ouderdom de eersteminister lord Palmerston Hede i zijn alle bladen behalve de D aiiy News mei een rouwrand verschenen en geven hun innig leedwezen over lord Palmerstons overlijden te kennen De Star zegt dat de oor van zijn dood is de jicht vereenigd met eene ziekte blaas ïistcr avond zijn depeöhes naar lord Kussed