Goudsche Courant, zondag 22 oktober 1865

fflarktbengten Gou la 19 Oct larne Foolache p last ƒ 2S0 a ƒ 310 Zeeu ehe per mud 9 i 10 Rogge lul ƒ 6 a ƒ 7 bniteuL ƒ 6a0 1 7 00 Ger t ƒ t 00 a ƒ b Haver 2 00 a ƒ oOO Boekucit Fiaa che per 2100 ned S ƒ 175 oordbrab ƒ IbO i 170 Lrnien 7 2 i fb Brume boonen flO a ƒ 14 Paarleboonen ƒ b 00 i ƒ ö jO Du vebooneu 6 a f 6 lö Hennipzaaü ƒ o oü i ƒ 7 kaas angevoerl 30 p rtijen ƒ 23 a 2 Goeboter 1 40 a ƒ 1 = 0 U eiooier 120a 130pn Delft 19 Oct De hindcl leis levendiger bij meer aanvoer I en beer knaliteit ele beste tarwe en ro2ge iels hooger af nIjkende zeer slap larne 9 i ƒ O Roirre 6 a ƒ b 60 Zoaieiaerst ƒ 4 40 i ƒ i jO Korte liver ƒ 3 70 a ƒ 4 lange do ƒ 3 1 3 60 Duiieo ƒ S 1 ardeb ƒ 7 Groene erwten Vui stads mag gewogen van 13 19 eet 31 4 772 8 en 70 lu uoter te zamcn 173 0 ned B Boter ƒ 59 a ƒ 6i het vierde ƒ 1 47 a ƒ 1 70 per n U Ter miikt 1 20 mul ird ipp ƒ 2 20 i ƒ 2 50 Middelburg l October larne rozse en gerst onverandciJ i itie u brume boonen ei eri ten 23 hooger Londen 16 October Granen Tarn e werd voor de goede soorten met louge prjzen betaald puike gerst iets hooger eii haver ö d liooïer Vamoer van 9 tot 14 oct 1569 qr ml en 23 71 qr vr tarnc 202 qr ml ei 10447 qr vr ge sten 17o9 r ml eu 30o49 qr vr haver an de veemarkt vil h den naren aangevoerd 6430 runderen 236 kalveien 31S60 ehipen en 4 0 varkeus oor beste kil eren ncrl 5 5 voor do schipen G 6 en voor do varkens 5 per steen betidd 17 October Loer 1 riesche 126 Kamper en Zwolle 1 0 a 1 4 Bosch 102 i lOS Gronineen 102 i 1 0 Emden en Leer 112 lU Hol tein en Kiel 112 a W Ier ei 102 i 120 Morliiv J i DJJ Kaas Edam gras C 1 59 Goud 4 oi Deroi o4 a aS Kanter 22 19 Oct Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 1260 runderen 410 ka eien 7420 schapen en 756 varkens Voor beste runderen werl o 4 voor do kalveren = o voordo sch pen 6 6 en voor do varkens 5 2 steen betaald mond nab J Londen gezonden De mu istermd i didelijk bijeenkomen De Morning Poat meldt dit de koningm lord KusscUtot opvolger van lord Palmeraton il benoemen en lord Clarendon tot minister van buitenündsche zpken en zoo lord Russell weigert lord Gnnville of lord Chrendon tot ecra en ministerLord Busell zal lar chijnlijk aannemen Glidatoue al danhoofd van het hjerhuis oraen Het voornemen om bij de regering er op lan te dringen de slagthuizeu in de cit te verbieilen heeft a inleiding gegeven dat de slagters een adres hebben ingediend bij de commissie voor de veeziekte om dezen maatregel tegei te gaan Te East busses is ecne meeting gehouden waarop eenemotie werl aangenomen dat het nen chelijk w ire dat de j igteenigen tijd werd ge loten om de mogelijke verspreiding derziekte door honden te voorkomen Volgens eene depêche in den men Is het lan de regering te ashlngton nerkelyk ernst om den vrede te hindhiven men vreest den aandiang van het congres in geval Innknjk nog versterking naar Mexico zendt De regering zal zoo ved mogelijk eene vrekbreuk met Irankrijk vermijden en keurt do oorlogzuchtige uitdrukkingen v m generaal Gnnt af De heer benard bevond zich den 7 October te Nen lork naar de president Jo inaon vernacht nerd Door brandstichting zijn te Alemphia 3500 bilen katoen vermeld 20 October Graaf Êussell is door de koningin behstmet de recoiistnictie van het kabinet Er bestaan lUe redenenom aan te nemen dat hij dnrin naar genoegen van II AIzal slagen Berig ca ui en lork vau 12 dezei melden De conventie V 1 Noord C iroiina heeft de net aangenomen marbij e lavcrrij nordt afie ch ift De heer Johnson heeft aan eene deputatie uit K entuckj de toezegging gedaan dat de militaire geregtshoven opgeheven en de troepen vklenrliDgeii terug geroepen zullen oruen De veikiezmgen m Teuuavlvame Ohio Indiana en Iowa zijn ter gun te vau de republikeinsche partij uitgevallen PanjS Is Oct De mexicaausche kv cstii baart hier neer minder zorg Men acht het m de hoogste mate onwaarschijnlijk dat Lven als te Londen wordt ook hier het gerucht omtrenteene protestatie van het kabinet van ttashingtoii legen hetversterken onzer troepen in Aleiico bepaald tegengesprokenDie benermg schijnt din ook werkelijk zoo al niet ge ieelongegrond ie nezen d n toch haren oorsprong te hebben genomen lu de vroegere vertooijen vin dei heer Seuard tegenden dnang die aan ommige grensbenoners door frausche ervers nas aangedaan bij het opspoien van manschippen voorhet vreemden legioen De niettemin ontkent men zelfs m onzeofficieuse kr ngen niet dit onze letreKkingen met de ver statenvoortdurend vrij veel te nen chen overLateu en het kabinet vanWashington nog altijd dezelfde reserve omtrent ons gouvernement m acht neemt Het bevestigt zich dat de wet tot onteigening van eengedeelte der staatabos chen op meun bij de kamers zal wordeningediend In den te t Clouu gehouden mmisterriad is besprokende leening van 300 miUioen vertegennoordigd door obligitienvan het credit mobiher en trekkende ten behoeve der departementale en gemeentelijke opeubaie erken Men zegi dat hetplan de algebeele goedkeuring van den minister van financiënheeft weggedragen De beer lould zou bij deze gelegenheid van zijne eohega s verlangd hebben dat zij od de uitgavenhunner repective departementen eene bezainigmg zouden brengen van iO a 50 miUioen Met dien ei ch komt trounensde minister telken jare bij het naderen vaT den ti d waaropde dicU ien over de begrooting moeten aanvangen Dit j uirmoet hij zijn ei ch bijzonder hcoben aangedrongen omdat deopbrengst der belastingen aanmerkelijk vermmdeid is Men schrijft lut K ons antinopel van 11 dezer Fuadpacha heeft het ontwerp betretiende den verkoop van de bezittingen der mo keen ingetrokken en den directeur der godsdienstige tichtmgen bevolen zijne depo ito die op eene naarde van honderd mülioen fntca worden geschat 11 te n la elen voor obligatien die voor con versie vatbaar zijn By weigeiuig zal de directear viorden afgezet De voortzetting der converaie wordt tegengehouden door de neigenng der houders van schuld bneven om daartoe mede te werken Weenen is Octobei De Abenlpost gaat de taal der dagbladen na en vindt dat vele stelhnge der hongaarsche partij te ver gaan overigens is alles nog theoretische discussie hetgeen gedurende de verkiezings benegmg natuutlijk en met schriknekkend is olgens de Presse is het een feit dat de commissie totcontrole der staatsschuld besloten heeft by hare vroegere besluiten en motieven te volharden liet dien langaande opgemaakt memorandum iii heden door den president bij denkeizer norden ingediend olgens de Ost Deutsche Post zoude commissie besloten hebben gevolg te geven aan het keizerlijk bevelschrift n larin nordt aangedrongen op voortzettin der werkzaamheden en diiecte indiening van rapport deswege In Ilongirije duurt de verkicziugsbeneging vojrt ZelfsIe gematigde pirtij nier hoofd Deak is doet eiseheu die doorde oostenrijk ehe regering met aheu kuuneu norden aangenomen de Ilon ircn eclitei hopen uos steeds op eene ve effenin Il Zevenborgen verneemt men dat Siksen en Rumanenzich einatig voor den landd ig gercud maken Het schijnt inhet plan van bude natiën te liggen aan de handelingen diervergadering deel te nemen en met alle kr cbten hue regtente ve ledigen en te doen gelden en zoo zij met si en meteen protest de vergidering te verlaten IJ Oct Griif Eujennis km kv lid der con i iissie vancontro e op de sti itsschuld hec t nu df ii pre=i Ie van ditligc iiim voist CoUoredo eene missive gengl naarin hij verkl lart als zoodinig zjn ontslag te nemen Ir zijne missive zegi hij dit hj zijiic medewerking niet kon ve leenen aan dentot de leJen gerigteu eisch ter voortze ting hunner functienop grind V n bij Oiidcre nigtiiring IIij houdt ic i overtuigddat m de rijks eonsmulie va I Sfil het rijk noilt genaarborglvoor de minste tekens modzikcljke ceiitrili itic eu dat hij het vooi chrij len op den eg uur eenheid als eene absolutelevpusvoornaaide voor Ooateurijk beschou vende met in ecnetegcnovezcstelde rigting kan medewerken Het aejitembei patentIS hem geen giondslag tot volm igi öinnenlanJr GOLDV 21 October Gisteren morgen omstreeks 9 ure begaven zich twee personen in de veeiboot van Leendert Boer alhier waarin zich nog een tweede roeijer bei on 1 ten einde zic op de foomboot m Ouden Iter nnr Kottcrdam te doen brengen welke s oomboot een schip moest p isseien v aarom de veerman boven de joni boot eu chter het aankomende schip wilde oinvaren met het ongelukkig gevolg dat de stoomboot tegen de roeiboot a n voer ten gevolge n arv lu deze Intste kuUilie en een der pa sagiers benei ei s een der roeijcrs in het n iter uelen en eerst achter de stoomboot door de m den IJssel loor de groote sluis liggende schippers met bootjes weiden gered Uiteen overziet van re gciingsHegeopenbuir gemaakt biijkt 1 dat de opbrengst van s rijks middelen ovtr de negen eerste maanden vau Isbi bedroeg ƒ 45 913 bi5 ü 7 J 2 dat de raming der opbrengst over de negen eerste mi in den van ISbj bcdioeg 4b lbl 770 jN en 3 dat de onbieng t over de uegen eerste maanden nn 18b5 heeft bedragen 4 7sJ 6o4 l zoodat de opbrengst ƒ ij4 b03 13 meer heeft bedrigeii dan in het vorge jnr en ƒ r22 S3 d j meer d in de raming De veearts te De ft dcdt mede int lu de nibijheid dierstad door net gemeentebestuur twee loodsen norden gebound om diarm met goedvinden der eigeuairs lekc vee tephat sen In de gemeente Hof v m Delft is de ziekte oierhet algemeen met kn a idaardig Bij eei e goeJc behandelingzal men mar zijne meening bijna de helft der a ngetistedieren kunnen behouden Te Numansdorp zijn vin 7 tot 14 October 3 lunJeren aangetast die alle nog in behandeling zijn In geene der omliggende gemeent n was de hulp van d n veeirts ingeroepen Te bommeladijk is een shgthuis gebound en zullen stallen worden opgerigt tot berging van het vee wanneer het de weiden moet verlaten Dit Rijnsburg noidt semeld dat het vervoer vanveische bloemkool nagenoeg Us j eeindigd l m worden beschouwd daai het te veld staande gewas thans voor engelscherekening is bestem 1 om te worden ingemaakt waartoe hetn egens g de hoedanigheid meer geschikt is dan hetgeen dezenzomer is gesneden en voor de tuinders beter pilzen geeft In the lUustiated Londen Neus voor sept mber 1SC5 vindt men een berigt van Mr Minsfield den eugelschen consulgeneraal te Petersburg aan zijn gouvernement hjudende a Dit geen enkel stuk vee het russisehe rijk zonder van een certificaat v in ge ondliei I voorzien te zijn verlaten mag 4 Du de vee li ilen m Ruslind alwaar met ijzer bezn n rd water aanwezig i J van de zibk e z ji gebleven tcnvijl In door die vreeschjkc ziekte amgetaote vee door let oier vloedi diinkei van zoodanig water daarvan geheel is genezen lede veehouder die zich zeli n eu zijp vee lief heeft wordt lism zijn belang aangeraden om groote hoeveelheden verroest er te werpen m h t nater dit hn s drank voor ziju vee bestemt Hij zal er zich wel bij b mden Blijkens eene bekendmakms van het ministerie van bmnzaken te Kopenhagen is de invoer in Denemarken verbodennok van uit Nederhnd komend boornvee scb ipen vukens en eiten van alle soorten van huiden beenderen horens hur ol varkensborstels vleesch en ongesmolten vci alsmeiie vanhoo i en stroo Teven = is bepaald dat lUe andere huisdieren in genoemd rijk aangebragt eene zuiveiing dooi middel vinchloor moeten onlergaan alvorens tev vrje be chikkiug vai deneicrenaar te kunnen worden ge teld n Particuliere beiu tea uit Paramaribo vai 19 eptemler 11 behelzen o a het volgende De oo st gaat ti nelijk nel en belooft meer din m het vor e vierendeel jaars Vis het zoo voortgaat dan geloo ik dl de uitvoer in dit jaar minder ongunstig zal zju hn L hid gelich want behalve de = uiter n nrvan Ie uct Teu veel heeft geleden door de oveistelpen Ie en aanhoud n Ie Lens en die alzoo n larschijnlijk eei kn irt minder zal opiveren dan m 1S64 stiat het met kakao kol ij en katoen j eoed en is er hoop dit mei de hoeveel wid i n lerl en J ar feer nabij zal komen Dit loeh i = eea sterk en af I enu b n js ht moen de geemancipeerdei nu met zooi eel arbeid veirig en a s ZIJ m sfaat z jn te doen de beschuldiging v m luiheid la bond e en t dies meer zij welke den geemancipe rdei bi h rhalmgnaar het hoold norlt geiorpen door ae m koms vn den landbouw veel oidt verzwikt Lvennel ontbreekt er bj ons in bunn me nog veel om dea gmg vm zaken be hoorijk te rigeou p e V ece bela ujKe leeo S doo d h 1 nj f 7 GTibaiai ver TL 1c Ko el te coefeieren over het ro dor doen De door dcc 1 c 7 niiirbloliU Imiehclaai eius s el 1 10 vo is t XL o It he zullen un cholu lic mt tj Ye De dames ii Cid hebben eb te Ulti Ten loor l en ehed nicuiv munWd d L nscLcn laa tneht eu La dui J ƒ doliaeom rn ri ï u HSI v r r i vernemciit vau Mdbournc heeft teu evol ia min tcne en de lertt cmioo d in zj e j jo ü Uda het iuikselic studeetcn eou ies f a o to ml de ehol ra lan cmdd Een voorkomen door inenting n 1 loten onidut de bisstbop u e t ut doen lezer oorld jk j Ic VI ed de partijen hebben ecne f = 7 f V uut e Kome heef ee vorm Ddert de veeziekte doeh te Ketu i i o lo M o omlL l barna z jn ge g btd lOoi d r e= i l d I 1 i I pciU t 1 zet Ic VI tdiiu A üor ene vcrmind crt de veeziekte aj im tervau oolo M odeministeriele viijzigm plaat S = l l l i olksiIS afgetreden Palmeis ou nas oJ aai eendje= ort die no Vydues bijft Dene tot in oer van vee huiden talk d ni en zat n 10 Pf i ttn k fe liaar a nor Uu schun ng ontvaiigen van i j de aoisteidair l er de de lofc best aude P rt == P f pelie keu he ft Ut verbod Oidei e ilcne ei Ult e tr t tot I u 1 en alle d it d o havei en alle el it cl o navui te u il lijken t ta t verzoeken = f r o besta e it 1 pruisisehe arullcr e zal i f of tèU ee=ehnt n lb6oenjen naanan 27 rijdende = t i st J i m t l tot he ZIJU door het frausehe e eveud h m l st j t ehap skiten van leemngen ten bedrage va y i n t Uokh nordt te P=t £ =V L v T al ue k c te li 1 e uegroeten ol hut brengt X a o 1 v 1 ou d Tot 10 weigeren gda d te geven Is j 21 oiei By Jeoct aren te Farij aan de J lll Zn r oieil de tiibunr velenedrennen te Leek J J T oider 1 Ipe om Op Metntoeschomiers n bet l uff f M J LeUuei o iloi 7eeland IS f 7 l ernat o iale ie tell n K s 18 21 dec zal te lir eei e gcvogd e Ue gebonden norden m f her o a al h h prijst de homo o 74 jan e portnges be Yr leLlera Op M da a ar een op oe pathie aan ter = 7 f ƒ J Da Ijo sehe ir metsela r t t uitgebroken te eu de 1 an eue jj t zjn iet k ittegi het iteesprokeu vonn s liaus U 1 J Kome naar Beijeien of Oo te iij jj e luiilil pe sonen naien te Madrid den 15 J f j ± D d e eur dertot 33 Garibaldi zal f = P ttj ne af e een defle t aehlerrtedelijke spaarkas te Re ehenba h l ct U i t Dc bni er van 30 000 tb De neener 1 7 f diiet ve no F n van Znriea hcbbe n d 1001 telde i ijz De veeziekte is uitjeboi teu lu 1 o Kantongeregt Door het kantongeregt alhier zijn op den 11 en IS October onen ieder in eene geldboete van ƒ 1 bij wanbetaling e ee dig i ei ngenisstraf ter zake v n het zwemmente Goudi op een verboden pints Een in eene geldboete van ƒ 2 by anbetaling een dag gevan g uisstraf negens het er keuring aanbiclen van ongezond ten m eene geldboete van ƒ 3 bj anbe S f f S Jvangenisstraf te r zake vau het zi i vertoon n enn aSI nï van dronkenschap op de openbire rut y fj f Ven m ecne eldboete van 3 bij wanbe mug een tla evin eni traf vfegens het ais voer n ii net gaan naast zijnrijtiiis bespannen met honden te xOHd t etaiin D leel r iii twee l f het vi hen zoTder M fine dfen sevanj enisstrat ter z Ke vau i ci f a te en zonder schriftelijke lergunuing van de eigenaren of regthebbcnden op het vi chwater En al d veroordeelden olidair m de ko ten Burgerlyke Stand roiDA T n te V rroo cidor en C lie Mol rEBOliFX 17 Oetober Jo o e v j Johauia Mam o leis t l J jj Jers M CU 1 hakker OvlBU P n Oetober D a Lceei U V ni W r van Oe el Uw u Iierop 21 a eu L Belja J = elleld e V Striier onder K lle j = t d B d e V M Oo e l ng r D ai Lcci 41 j J bai eieU 3 lel If n 1 o r en M J W OE D1 N tot en met 1 O t l G r V an 1 M lau Dijk eu tiicmar ran J H I rni F r elt da ouder J J OiT 1 I oe e ei