Goudsche Courant, zondag 22 oktober 1865

1§05 i 373 Donderdag 26 October ADVERTENTIEN GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D nO 60 O S m H JAGER g UJDwen iar aii A l Zl T E met W VIN ZUTPHEN Gouda 22 October 1S65 W Ondertrouwd fc S 1 laB C Etr iit i algt titetf kinni fi ving Toorspoedig bevallen van eene dochter C J SlIITtI Peereboom Schiedam 19 Oct ISCS Heden overleed ons geliefd jongsie dochtertje ruim negen maanden oud W C WEllXIXK WaMing v e E T M WEENIXK 19 Oct l j iS Lakekveld Blanken Pe ondergeteekende berigt de ontvangst der nieuwste en f maak volste modellen van Mantels Fantasie Stoffen voor Robes Doeken Mantellakens Buckskins Vesten Handschoenen CacheneZ en verdere NOUVeautés benevens eene groote partij PELTERIJEN V W D Scheak GouDi 21 Oct S6J De Notari J G BROUU ER XIJHOEF te HAASTREChT 7 1 op Ma indag den 6 November ls65 en den Jiarop volgenden dag op de Hof ie le N 36 in de ƒ bewoond door de Weduwe D SlIIl n het openbaar om contvm geld vcrkoopen 17 KALFKOEIJi X 7 V VAKKOEIJEX E£ V l AARD 5 KALVEREN 4 vette VAKKEXS 5 KirPEX ongeveer 50 000 Xed Ponden bestgowonnen HOOI een TILBl KRIE een SPEELWAGEX en BOEKEN WAGEXS beste PAARDEXTCIGEX SCHOL WEX BRAXPHOUT BOLW MELKen BOEREXHAXDGEREEDSCHAPPEN t j renen aanzienlijken meubelaren INBOEDEL Alks Z turd ig te voren te zien Openbare Verkooping Om Cüntam Geld Te MOORDRECHT voor het Huis geteekend N 146 A aan den Dijk ten overstaan van den X o aris KLUIT Hz te Mbonhrdd op Woensdag den 25 = October l j des morgtns ten t ure van eenige goed geconserveerde MEUBELEN en HUISRAAD Zijnde alles daags te voren te bezigten van des Voormiddag J tct 2 ure mMkMMÏ Vlaamsch Linncuhuis GOUWE C 241 De ondergeteekendeu hebben de eer hunnen geachten begunstigers te berigten dat zij de nieuwste modellen v an WINTEMANTELS hebben ontvangen aUmede eene El IME KEUZE van MANTELSTOFFEN en alle soorten vaa goederen tot het vak behoorende Ons inmiddels niet hoogachting recommanderende UEJ Dv Dienaren KAULING Sc BENTLAGE Gmida 19 Oct 1S63 Wordt gevraagd écu dag in v e k eene NAAISTER bekwaam in haar vak en kunnende strijken en stijven Zich aan te melden bij den uitgever dezer Courant Men verlangt tegen 1 Nov e k eene DIENSTBODE of NOODHULP die een burgerpot kan koken Adres onder letter W bij den uitgever dezer W ordt TE KOOP gevraagd tegen medio November 100 STUKS REGT OPGAANDE AGAGIA HEESTERS dik op 1 20 e boven den grond niet minder dan elf ned duimen in omtick Brieven franco onder letters B D bij P B NIEUWENIIUIS Boekhandelaar te Brttla Gcregtelijke aaiikoudiging Bij brievei van meerderjarig vcrklaring verleend door den Hoogen Raad der Nederlanden den 22 September IStiS goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van d u 2 October l fiö N 51 geregistreerd den 4 October 1S 5 zijn aan PIETER CENTE VAN VLIET gedomicilieerd te Ouderkerk aan den IJael gegeven al de rcgten bij de Wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van Artikel 478 van het Burgerlijk Wetboek C J FRANCOIS Procureur bij den Ilooi cu Raad STEEiKOLEN Bij A JONKER op de Gouwe zijn te bekomen Beste Ruhr kagchelkolen ƒ 0 70 per mud Grove Ruhr haardkolen 1 Grove eng kagchcikolen 1 10 Grove eng haardkolen 1 20 Viij in l ttls bij coiiiante bettüittg geniet men koning Ik heb de eer mijnen geëerden Begunstigers te berigten ontvangen te hebben eene geheel nieuwe en groote sortering der nieuwste Modellen van WINTERIIIANTELS IJIcedjcsstoffcn Chêles Doeken en vele andere nieuwe tot het vak bclioorende Mij vleiieude met een talrijk bezoekvereerd te worden noem ik mij hoogaclitend VEd D c Eimaar E Meijer Gouda October ISO 5 HOUTVERkOOPim Op Woensdag S November 1S65 voormiddag 10 ure in het Gemeentehuis te Harhcelen ten overstaan van den X otaris VAN GEIJTENBEEK van eene groote partij gave Eiken Iepen Essen Wilgen Populieren Abeelen en Sparrenboomen en Hakhout staande op de buitenplaats RIETIIOJ E onder W oerden nabij het station llarmelen aan den Lcydachen Rhijn Breeder bij biljetten Raderstoomboot cl IJsSSl Van Gouda Maandag en Ding iag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren V ui Rotterdam alle dagen s namiddags Z uren Van Gouda des Zondni s s morgens i o uren Van Rotterdam s namiddags 4 uren Dagelijks Retourlaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip an Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER i462 io per kan 60 cents Jenever 2 soort Moutwijn 4r 2 j Oj per kan 58 cents nl BRANDEWIJN 462 jp o per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 21 October IS 65 BoildrutUi j r h BIU NKMA N j eze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonda te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Pe inzending der Advertr itien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttcnlttnïr Londen 21 Oct Graaf Clarendon en sir Charles Wood hebben gisteren eene bijeenkomst gehad met graaf Russell Van de overige ministers zijn eenige reeds hier aangekomen de anderen worden eerstdaags hier verwacht De nieuwe vorming van het kabinet zal in geen geval haar beslag hebben eriangd vóór de ter aarde bestelling van het overschot van graaf Palmerston De koningin heeft aan de weduwe van den overleden premier bij eigeuhandigen brief haar leedwezen betuigd Men verzekert dat graaf Russell zal blijven minister van buitenl zaken en tevens worden benoemd tot eersten minister Naar het zich laat aanzien zal bet aanstaande ministerie slechts een kabinet van overgang zijn De koninklijke ccramissie tot onderzoek naar den loop derveeziekte zet dagelijks hare werkzaamheden voort zonder dater eveuxvel nog iets bekend is omtrent het een of ander resultaat harer handelingen Inmiddels maakt de Times de opmerking dat er nog steeds vele bedenkingen worden aangevoerdtegen het stelsel van afmaking zonder onderscheid en dat diepersouen zich wel niet kunnen vereecigen met de gestrenge eenigzins despotische maatregelen der fransche regering tenopzigte der ziekte maar dat zij ook evenmin genoegen kunnennemen met de weifelende zwakke houding der engelsche autoriteiten zoodat zij de voorkeur geven aan een miJdelweg tusschen deze twee uitersten welke middeUxeg in Nederland wordtgevolgd De heer t aird die daar te lande is geweest heeftaangaande de veeziekte en de maatregelen der nederlandscheregering het een en ander openbaar gemaakt waarvan de Timeslioopt dat de autoriteiten in Engeland kennis zullen nemen omdat daarin veel nuttigs gelegen is In de city houdt men zich nog altijd bezig met net wikken en wegen der kansen of de koers van het disconto spoediggewijzigd zal worden Algemeen helt men iutussehen over tot demeening dat men in den eersten tijd bij de bank dezelfde rente als die thans geheven wordt zal blijven heffen De dood vanlord Palmerston heeft overigens ter beurze een zeer geringenindruk gemaakt aangezien men algemeen de overtuiging koestert dat hieruit in den eersten tijd althans geen politiek conflict zal ontstaan Do Arm and Navy Gazette zegt dat ofschoon gedurendede eerstvolgende bijeenkomst van het parlement geene vermindering van de sterkte des legers van regeringswege zal wordenvoorgesteld nogfeins eene aanzienlijke besparing zal wordenverkregen door het afdanken der bereden kustwacht en hetbuiten dienst stellen van vele ligte oorlogschopen die beidewaakten tegen den sluikhandel doch overbodig zijn bevonden 23 October De Globe zegt dat graaf Russell de verzekering heeft ontvangen dat zijne collega s hem zullen ondersteunen De ministerraad is uitgesteld tot aanstaanden zaturdag Lord Clarendon is tot minister van buitenlandsche zaken benoemd De koningin zal hier eerst zaturdag aankomen waardoorde vorming vao het kabinet eenige vertraging ondergaat DeTimes komt op tef en de benoeming van graaf Russell totpremier Het lijK van lord Palintrston komt heden in Cam bridgehouse aan Waarschijnlijk zai ia Westminster Abdij eeneopenbare lijkdieust plaats hebben De parijsche correspondentie van de Times meldt hetvolgende De amerikaansche consul te Alexandrie zond aanzijne regering het berigt dat keizer Napoleon plan had op nieuwetroepenzendingen naar Jl xico De staats seeretaris Seward diende daarover beleefde maar bepaalde vertoogeu in en deheer Drouin de Lhuys antwoordde dat de aanwerving in bevriende staten aan Frankrijk vrij moest staan doch dat dewerving thans wegens een opstand in Soudan geen plaats konhebben De prijs der Advcrtenticn van één tot zea regels met ïnhcgrip an het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Ceu Buitengewone letters worden berekend naar plaatsrnimtc De regter advokaat heeft geweigerd de generaals Lee en Johnston benevens andere voorname zuidenaren toe te latenals getuigen in het proces Winz op grond dat hij die personenals medepligtigen van den beschuldigde beschouwt aan hetverraad dat het versclirikkelijk lijden der krijgsgevar genen teAndersonville teu gevolge heeft gehad D e te XewYorknog steeds gevestigde consul van Juarez verklaart voDr valschhet berigt da deze ex president van Mexico met zijne ministersop het grondgebied der vereenigde staten is aangekomen Er loopt een gerucht dat een agent der fenians onderafdeelingen van de vereeniging in Canada heeft gevestigd endat een groot aantal fenians van Toronto naar Ierland iavertrokken 2 t October Uit New ïork is dd 14 dezer het berigtontvangen dat de president den staat van beleg in Kentucky heeft opgeheven De president heeft aan de deputatie uit ZuidUarolma belast met het overbrengen van eene petitie ter gunstevan JeiFerson Davis o a het volgende ten antwoor i gegeven dat de regering volstrekt niet door wraakzucht wordt gedrevenen dat de vervolging der schuldigen niet geschiedde om hunbloed te doen vergieten De generaal Grant heefi bevel gegevenom het leger te reorganiseren Volgens berigt uit Bombay liep er een garueht dat deKhan van Bokhara de eigendommen der aldaar aanwezige russische kooplieden heeft in beslag genomen dat de Russen daarophetzelfde he oben gedaan ten opzigte van eigendommen der handelaars van Bokhara en Caboul en dat de Khan dien tengevolge met eene aanzienlijke strijdmagt tegen dt Russen isopgerukt I pXÜSi 21 Oct Er is hier sprake van eene belangrijke hcvorming in de administratie der middelen De ontvangersgeneraal zullen namelijk worden afgeschaft om door betaalmeesieri in de hoofdplaatsen vervangen te worden Daardoor zou eene bciuiniging van niet minder dan tien millioen worden bereikt Het wordt dan ook meer dan tijd dat men op bezuinigingen gaat zinnen Behalve dat de uitgaven voortdurend toenemen en de ministerien van oorlog en marine enorme sommen verslinden valt de opbrengst der indirecte belastingen geducht tegen Men verzekert dat de keizer zijne brochure over Algcrieheeft gewijzigd en de la tste proeven der veranderde uitgavecorrigeert De keizer heeft namelijk aan den maarschalk MacMahon toegegeven dat het effectief der troepen hetwelk menhad willen verminderen zal blijven zoo als het nu is De cholera zouder groote porportien aan te nemen isvoortdurend neer aan het toe dan aan het afnemen Gisterenzijn ruim ÓÜU personen aan de ziekte overleden de sterfgevallen kwamen meer voor in de stad dan in de hospitalen Her aantal sterfgevallen sedert 22 sept wordt opgegeven tezijn 40Ü0 Een eigenaardig verschijnsel is dat onder alle beroepen dat der concierges het meest van de epidemie te lijdeuheeft In de wijk der Halles zijn van de 210 personen dieoverleden zijn 43 conciërges Dit moet waarschijnlijk toegeschreven worden aan de vochtigheid 3n het gebrek aan lucht welke heersehen in de meeste vertrekken der portiers alsmedeaan hunne zittende leefivijze Volgens de Patrie zijn de maatregelen voor het vertrekder eerste fransche troepen uit Rome reeds vastgesteld Destad en de delegatie Viterho zullen in de volgende week aanhet pauselijke leger worden overgegeven De eerste troepen verlaten Rome den 4 november Zij zullen onverwijld wordeningescheept 24 Oct De Moniteur die van het bezoek door den keizer in het Hotel Dieu berigt heeft gegeven meldt heden dat de keizerin niettegenstaande eene zwjre verkoudheid gister den dag beeft besteed met het bezoeken der hospitalen Beauion Lamboissieri en st Autoine H Maj naderde alle choleralijders ondervroeg ze en sprak ze moed in met de bezorgdheid eencr zuster van liefdadigheid Bij het vci laten van elk der gestichten nerd H Maj