Goudsche Courant, donderdag 26 oktober 1865

eene talrijke menigte toegejuicht De keizer heeft aan den minister Tan binuenl zaken 250 000 fr voor de slagtoffors der ebclera gezonden de keizerin 15 000 fr en de keizerlijke prins 10 000 fr Eene nota van den min van onderwijs zegt dat de gezondheidstoestand op de Lyeeën zeer voldoende is 2J Oet De Moniteur du Soir meldt dat de ministersLamarmora en Jaciiii tot afgevaardigden zijn gekozen en voeg er bij dat ofschoon de uitslag der stemming iu alle kiesdistricten in Italië nog niet bekend is men reeds kan verzekucn dat de meeste gekozen afgevaardigden behooren tot de libeialeen eonstitntionele partij Weenen 22 October Volgens ue Presse zullen de voorwaarden die de commissie voor de controle der staatsschulden heeft gesteld tot voortzetting harer werkzaamheden door de regering in al haar omvang aangenomen worden Het blad meldt voorts zonder echter voor het bc igt te willen instaan dat de uitgaven op het einde dezer maand niet meer dan 30 000 fl het ger Kimde bedrag zullen ovcrselirijden 5Ien verneemt dat het eerste ondcnverp hetwelk doorden hongaarschen lan dag zal worden behandeld zal zijn hetkrooningsdiploma De beraadslagingen over ieze zaak zullen naar men verw icht niet spoedig ten einde gebragt worden nithoofde daarbij gewigtigc vraagpunten van slaatsregtelijkenaard in behandeling zullen komen Men is echter van gevoelen dat de discussien gcene aanleiding zullen geven tot hevige debatten dewijl zij zullen geroerd worden als het ware in tegenwoordigheid des konings die op 5 dec te l esth zal aankomenen niet slechts den winter maar zelfs een groot gedeelte vanhet aanstaande voorjaar in de hoofdstad van Hongarije zaldoorbrengen In regeriiigskriugen koestert Tnen o i deze enanp ere rcucnen gunstige verwaehtingeu te dien aanzien Dekoningin van Hongarije de keizerin wordt op jan e k te I esth verwarht Men beweert dat de keizer de vereisehto magtiging aande commissie van controle der openbare schuld heeft verstrekt om zoo noodig eene nieuwe leening te contrasigneren IV liberale dagbladen alhier stellen liïlc pogingen in hetwerk oin de regering af te trekken van liet bondgenoofselu n met Pruisen Zj beweren dat de regering zich behoort te verbinden met de midden staten van Duitsohlaüd eu dat zij aanhet hoofd van deze geplaatst Pruisen kan dwingen een anderenen liberalen weg te bewandelen Zij gispen in min of meer krachtige bewoordingen de handelwijze der regering die op het voetspoor van Pruisen eene bedreiiiciide nota heelt toegezonden aan den senaat der vrije stad Frankfort ten einde dien kleinen staat te dwingen tot het nomen van preventive maatregelen tegen vereeuigingen welke zich den ha ic op den hals hebben gehaald van den heer v Bismarck Men houdt zich overtuigd dat de regeriLg op aandringen van den boniigenoot heeft gehandeld tegen wien de gansche liberale drukpers de regi rir g zoo herhaaldelijk heeft gewaarschuwil Het verbond met Prtdsen kan niet anders dan verderfelijk voor Oostenrijk zijn zeggen de Presse de Ost Deutsche Post en andere ont f hankelijke dagbladen want de regeriug wordt medegesleept om den heer von Ilismarck te ondersteunen by diens pogingen om de bondsconstitutie te vernietigen Men verzekert dat er in de uepanementen krachtig wordtgearljeid aan een handelsverdrag met Pngciand dat door eennieuw tarief zal worden voorafgega in De financiële toestand in jallicie is betreurenswaardig In de jongst verioopen dagen werden 25 000 wissels geprotesteerd De omstandigheid dat hierdoor de goederen van 2000 grondbezitters in beslag genomen moesten worden heeftaanleiding gegeven dat men het regt tot nu toe zijn loop nietheeft gegeven men zal zich eerst tot den minister van justitiewenden Serlijn 21 October Aangezien de overtuiging algemeen gevestigd is dat het tijd is om vestingwerken van twijfelaehlige waarde en van ondergeschikte betcckenis af te breken is het ministerie van oorlog gemagtigd om iu dien zin maatregelen te nemen Iu Muuehen heeft naar men wil de jonge koningweerstand geboden aan de poging der reactionairer die hetministerie in hunnen geest wensehlen te wijzigen Des konin ggezondheid laat te wenschen over een langdurig verblijf inbergachtige streken is hem aangeraden 22 Oct De opening van den bondsdag is ophanden Hoe meer die lijd echter nadert hoe minder men hoort vaneen voorstel door de middelstaten naar aanleiding v iu deovereenkomst te Gastein te doen De ministerveranderingie sommige staten werkt dan ook eene daartoe noodige overeenstemming tusschen de verschillende statcti niet in de hand Hanoyer 21 Oet De nieuwe ministers hebben heden den eed in handen des konings afgelegd overmorgen zullen zij hunne posten aanvnarden De onafhankelijke pers meent êst men bij dit kabinet op alles luag tekenen bebaive op eene zelfstandige politiek Het allerminste heeft men bij de zamstelling parlementaire auteeedenten in het oog gehoudengezien men zoodoende heeft willen voorkomen dat het k ah afhankelijk zou wezen van afwisselende parlementaire meZT heden vertier Frankfort 20 Oct Volgens de ï eue Frankforter Zeitu besloot de senaat heden eenstemmig in eene krachtige ident l nota tegen de pruisisch oostenrijksohe deze af te wijzen m de aangelegenheid voor alsnog niet bij den bondsdag te bren De senaat heeft heden zijn antwoord op de nota s v Oostenrijk en Pruisen vastgesteld Naar men verneemt ziin fbezwaren der grootmagten niet gegrond bevonden en behoiiAzich de senaat de zelfstandige regtspleging in eigen eehtvoor De senaat ïal zich niet tot den bondsda wendpn deze zaak 23 Oct Pruisen heeft zich tot de staten van den bon lgewenil met verzoek om de nota aan den senaat dezer vriiVstad gezonden te ondersteunen Tot heden heeft een dediiitsehc staten aan dien wensch gehoor gegeven Men verhaakdtit Saksen eene depêche aan den senaat heeft gezonden waaruitmen mag opmaken dat Saksen eene interpellatie bcticVende debc nste aangelegenheid bij de bondsvergadering zal doen Florence 23 Oct Bi het meerendeel der kiescollé ie zal eene herstemming moeten plaats hebben tusschen de kandi daten van Vfscliillendc politieke nuances De kiezeis zijn in g ooten getale opgekomen De orde is bewondeienswaardig GOUDA 25 October Wclligt is het alhier niet onbekend dat te Amsterdam eeiie inrigtiiig voor het onderwijs van spraakgebrekkige doofstomme en achterlijke kinderen bestaat Het leeren spreken geschiedt er naar eene oorspronkelijk hollandsche methode die nr ar het eigenaardige der nederlandsche taalklanken ingerigt tijdverlies voorkomt en de uitspraak beter en behagelijker weet te ranken dan bii het toepassen der duitsche methode geschiedt Dt insielling vindt in en bniten de hoofdstad ondersteuning bij desivundigcn en in hel algemeen bij heu wie het onderwijs ter harte gaat Zij hoopt ook in Gouda medewerking te vinden Binnen eeuige dagen zal het jaarverslag der inrigiicg over 18 Cl worden uitgereikt om deze nader te doen kennen alvorens een penningske te harer instandhouding zal worden gevraagd Het Staatsblad n 122 bevat het besluit van den 23 oet ISC houdeude verbod van in en doorvoer van vee van buiten s lands enz Dat besluit bevat de volgende bepalingen Art 1 De in en doorvoer van niudvee schapen varkens bokken en geiten van buiten s lands is verboden Art 2 Vervoer van het in art 1 genoemde vee zoowel levend als dood alsmede van zijn vleesch en verselie huiden en van allen afval als haa horens wol ongesmolten vet ni st enz over lijnen van afsluiting van regeringswege tot wering der veeziekte bewaakt alsmede de aanvoer dier voorwerpen in de zeezijde binnen de eindpunten dier lijnen is verbode Deze lijnen worden door onzen minister van binneulaiidsclie zaken door plaatsing in de Staatscourant ter algemccne kennis gebragt Art 3 Atnütenareii er militairen met de bewaking der in het voorgaand artikel gei ucmde lijnen belast zijn bevoegd hen die dezelve overgaan aan visitatie te onderwerpen ten einde zich te overtuigen of vervoer van in dat artikel aangewezen voorwerpen plaats hebbe Een ieder is verpligt die visitatie te gedoogen Art 4 Ons tegenwoordig besluit treedt in werking met den dag der afkondiging in bet Staatsblad Z M heeft benoemd tot inspect voor gen staatstoez voor de prov Noordbrabant en Liraburg dr A F Ingenhousz te Breda voor de prov Gelderland en Utrecht dr V F P Kiehl te s Gravenhage voor de prov Zuidholland dr II J Egeling te s Gravenhage voor de prov Noordhollanddr J Penn te Amsterdam voor de prov Friesland en Groningen dr V H Idzerda te Leeuwarden voor de provincieOverijssel en Drenthe dr L AH Cohen te Groningen voorde prov Zeeland dr A A Fokker te Middelburg De minister van binnenl zaken in aanmerking nemendedat de rijks telegra fdienst eerlang eene verdere uitbreiding vanhet personeel op de k ailoren zal vorderen heeft ter kennis vande belanghebbenden gebragt Dat tot opleiding en oefening vantclegrafisten voor de dienst van den rijkstclegraaf na vergelijkendonderzoek een aantal van ongeveer twintig leerlingen zal worden toegelaten om op nailer aan te v ijzen plaatsen onderrigtte ontvangen Om als zoodanig te worden toegelaten moet menzich uiterlijk den 2S febr lS6f per adres bij het departementvan binnenl zaken hebben aangemeld Aan de leden van de tweede kamer is rondgedeeld eengeschrift getiteld La ile de M Thorbecke au duché deLimbourg eu Oetobre lsG5 a no eompatrioies limbourgeois Het is onderteekend door Jos Hussel redaotc ir van l Ami de Intérêts limbourgeois Dit geschrift somt de grieven op die volgens den schrijver Limburg tegen het ministerie Thorbeckein het aigemeeu en tegen den heer Betz minister van financiën ia het bijzonder zou hebben De geoep staten van Gelderland hebben de gemeentebesturen in die provincie uitgenoodigd om binnen 10 dagenopgave te doen of de strenge handhaving van het onlangs doorde staten der provincie vastgestelde reglement op den in endoorvoer van vee tot wering der veepest in hunne gemeentengenoegzaam verzekerd is en zoo neen op welke wijze zij verniecnen dat daarin zou kunnen worden voorzien Het Weekblad v h Kegt zegt vernomen te hebben dathet ontwerp tot afschaffing der doodstraf van den raad van state 13 teruggekomen en dat derhalve de indiening aan de statengeneraal zeer spoedig kan verwacht worden Ten gevolge van de benoeming van den heer dr W II Idzerda te Leeuwarden tot inspecteur van het geneeskundigstnatstoezigt voor de provinciën Friesland en Groningen houdtdie heer op lid van de tweede kamer te zijn en zal hij zichalzoo aan eene h rkieziug moeten onderwerpen hoofdkiesdistrictLeeuwarden Aan het voorloopig verslag der tv eede kamer overhoofdst V der staiits begrooting ontltenen wij het volgende Vele leden achtten het wenschelijk omtrent den tegen woordigen stand der aan de hh Swaan en v Heiningen verleende concessie voor den aanleg eener vlugthaveu te Seheveningen en van daaraan verbonden spoorweglijnen ingelicht te worden Evenzoo verlangde men te weten of de concessie aanvragen der rhijnspoorwcgmaatschappij voor het maken der afsnijding Brenkelen Harmelen tot het verkorten der spoorweggemeenschap tusschen Amsterdam en Eotlerdam en voor den aanleg der spoorweglijn Gouda s Gravenhage Seheveningen nog altijd hangende wareu Volgens hetgeen men in het jongste verslag der rhijuspoorwegraaatschappij leest lijden deze aanvragen schipbreuk op het besluit des ministers van biuuenlandsche zaken om aan die maatschappij geeneriei nieuwe concessie ja zelfs geen verlof tot den aanvang van voorbereidende werkzaamheden voor den aanleg van nieuwe lijnen te verleenen zoolang zij aan hare verpligting tot het tot stand brengen der verbinding met den hoUanilschen spoorweg te Rotterdam niet voldaan heeft Er waren leden die de aanmerking uict konden terughouden dat zoodoende wordt medegewerkt om s Gravenhage voortdurend verstoken te doen blijven van eene meer regtstreeksche gemeenschnp door middel der spoorwegen met de overige gedeelten des lands terwijl toch het algemeen belang hier waar het den zetel der regering geldt zoodanige gemeenschap vordert Verscheiden andereu waren er ver af van de handelwijze der regering in dezen te misprijzen Zij meenden dat het aanhangig blijven der aanvragen van de rhijnspoorweg maatschappij eene gunstige zijde had in zoover de regering daardoor het middel in handen hield om die maatschappij niet slechts tot het maken der verbinding te Rotterdam te nopen maar ook om haar te doen gevoelen dat tegenover het bezit van een uitsluitend regt van vervoer verpligtingen staan die door deze maatschappij tot nu toe geenszins altijd behooriijk zijn nagekomen Vrij algemeen gevoelde men zich verpligt op nieuw op de regeling van het hooger onderwijs aan te dringen In eene der afdeeliugen werd er bijzonder op aangedrongen dat indien de regeling van de overige takken van hooger onderwijs vooreerst achterwege bleef althans aan eene betere inrigting der gvmnasien de hand wierd geslagen In meer dan éeue afdeeling werd het gevoelen getiit dat de instellingen van middelb aar onderwijs te snel ja met overhaasting in het leven worden geroepen Dien ten gevolge doet zich groot gebrek aan geschikte leertiren gevoelen en wortlt eene aanhoudende verplaatsing van personeel ondm voudeu die allernadeclig t op geheel den gaug van liei oiHlerwijj moet terugwerken Te gelijk wordeu de jaarnedden zeer opgedreven en dan nog niet zelden docenten aangesteld die niet in aanmerking zouden zijn gekomen zoo de keuze eenigzins ruimer ware geweest Men vreest dat op die wijze de gewigtige zaak die het hier geldt op den duur benadeeld wordt De wensch werd uitgedrukt om onderrigt te wordeu of nu omtrent al de zoogenaamde instituten en kostscholen het vraagstuk reeds beslist is iu hoever zij als instellingen van middelbaar onderwijs te beschouwen zijn dan wel als scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs Het prov reglement op den in en doorvoer van vee enz in de prov Friesland heeft niettegenstaande de strenge boete van ƒ 75 en 7 dagen gevangenisstraf wat het raa umnn aangaat reeds een overtreder aan te wijzen zijnde een landbouwer uit het dorp FAaloo gem Oüststellingwerf die een varken vau de Dwingclcr raarkt uit Drenthe heeft ingevoerd en op wieu meu tot eeu afschrikkend voorbeeld de volle straf wil toejiasseu zooals wordt verzekerd Uit Wijhe schrijft meu van 23 oet De staat van hetwintergraan is thans zeer gunstig Als eene zeldzaamheid deelen wij mede dat voor de tweede maal in dit jaargetijde vaneen franibozcnstruik rijpe vruchten geplukt zijn terwijl hij nogmet groene vruehleu bezet is Het vee loopt nog dageiijkc iu de weiden en de landenz jn nog ruim met gras bezet De prijzen van het vee zijnnog zeer hoog Men vermoedt evenwel dat deze binnen kortaanmerkelijk zullen dalen De gezondheidstoestand van onzenveestapel laat niets te wenschen over In West Vlaanderen hebben zich eeuige nieuwe gevallenvan runderpest voorgedaan De regering schijnt dan ook nietgeneigd af te wijken van de door haar verordende strengemaatregelen en wai rschijulijk zal het verzoek der antwerpschekamer van koophandel om den doorvoer van duitsch vee toete laten van de hand gewezen worden De heer dr A Pierson voormalig predikant bij dewaalsehliprvorradegenicente c Rotterdam hcefteen geschrift in hetlicht gegeven aan zijne laatste gemeente gerigt waarin hij deredenen opgeeft die hem niet enkel bewogen hebben om zijnpredikambt neer te leggen mai i er hem ook toe geleid hebbenom de kerk te verlaten Die redenen komen hierop ncJer De kerk is exclusief cu alzoo niet bevorderljk aan de verbreiding van de ware humaniteit de menscheüjke eenheid het beginsel dat achtereenvolgende stameenheid volkseeuheid rijkseenheid en geloofseenbeid vervangt eu het beginsel wezen moet van onze maatschappij De erkenning van de waarheid van dat beginsel moet leiden tot het verlaten van het kerkgenootschap het niet meer deelnemen aan de kerkelijke formaliteiten doop avondmaal huwelijksinzegeuing en wat dies meer zij Directeuren van het paleis voor volksvlijt te Amsterdamzijn voornemens eene tentoonstelluig te houden van voortbrengselen van tuinbouw in genoemd paieis en wel van 14 tot enmet 19 april 1866 De regeling is opgedragen aan de heerenGroenewegen C en J G Krook Er zuUen aanzienlijkeprijzen worden uitgeloofd Deventer 24 Oct Het behoort tot de zeldzaamheden dat het water in den IJsel tot die laagte zakt waartoe het nu geraakt is Het valt op vele plaatsen gemakkelijk die rivier te doorwaden Met allen ijver wordt gewerkt aan de lijn Deventer Zwolle De lijn Zutfen Deventer gaat bijzonder goed en de weg is veel beter dan iu t begin geen wonder trouwens wanneer men bedenkt dat er nog dagelijks aan gewerkt wordt en dat zelfs de baanwachters moeten helpen wier eigenlijke functien dan waargenomen worden door hunne respectieve huisvrouwen die in hun schilderachtig kostuum eenige aardige beeldjes vormen op t panorama dat zieh voor den reiziger ontrolt Van veeziekte gelukkig geen sprake Wegens de in t oog loopende buitensporigheden waar aau zich tal van onderwijzers in verschillende provinciën vooral in NoordHolland hebben schuldig gemaakt door niet te slagen bij de acte examens die zoo bijzonder gunstig zijn afgeloopen is er sprake van het oprichten eener scbooimeesters vereeniging tot afschaffiug van t exaraen Grcmengde BiTigtcn Men gdooft dat het kabinet Ku=scli tot ecu reformbill zal moeten overgaan lLi delijk is in Hanover etu nieuw ministerie eu wel volbloed reactionair tot stand gekomen In Algeria is het weder onrustig Te Berlijn is een huis dat men vertimmerde ingestort 21 lijken en 31 zwaar en 8 ligt gekwetsten zijn uit de puinhoopeu gehaald Te llueil bij St Germain is de veeziekte ontdekt T t 14 oet zijn in 71 vaa de iü7 gemeenten van Z Holland gevalleE voorgekomen van veeziekte sedert het begin uarcn aangetast 47G8 runderen gestorven iö71 afgemaakt lOol hersteld 1275 Keizer Xaiwleon heeft iacogniio een unr vt rcot d bij de thulera liUiers in het liótei Dieu ilen reekt in Trankrijk reeds van hel terugroepen der troep n uit Meiico Te Gretiiock Is eene groote suikerrafiluaderij verbra id en te Leeds eene vlasppiuoerij Hongarije is het eenige oostemijkschc kroouland waar de Israëlieten uitgesloten zijn van het kiesregt Te Triest komca van tijd tot tijd nog enkele cholcra gevallcu vt jr In Hambnrg wil men het aannemen verbieden vau brieven van adeldom ridderorden en andere ceretiteU Men verwiiL ht den koning der Nederlaodci te Dresden In de eerste helft van ocjober zijn te Parijs CS faillissementen voorgekomen In Egypte ziju voor fransche rekeniug 250 zwarten aaiti eworvcn om te Vera Cruz aan de haven te v ciken Met 1 deeeaiber kan meu n België voor eeu kwartje telcgrarcren Te Praag is ourust en spanning Vele schotsche en duitsche boeren emigreren naar Cista Rica Te Antwerpen zal men vooit au htt Vlaam ch verdoopen in Nederlandsck T e kuiiiug van Saksen dcükt an abdicatie In Twenthe hebben de kocljcn de oogziekte In trhoterlaud zuUeu de veemarkten wtder gelioüden worden Tc e York zal mcu ccnc stoombootdieüst opener op Chiua eu Japan Iu Turkije beijvert men zich om den handel in circassi ihc meisjes te beletten Meu wil m Oosteunj Let tabaksmonopulie vcrvat gcii dcor beUrtïng Di fransche tioepeu in Al