Goudsche Courant, zondag 29 oktober 1865

gevangenisstraf wegens het verwekken van nachtelijke burengeruchten ter verstoring der rust van de inwoners Een in tnee geldboeten elk groot ƒ 3 bij wanbetaling drie dagen gevangenisstraf ter zake van het visschen zonder acte en zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar of regthebbende En al de veroordeelden solidair in de kosten Burgerlijke Stand gene iiiiien met Termiuileril vrordeu Te Toulon is aan boord vau het Iran sport ÊCÏnp Tarn eeu treval van gele koorts voorgrkomcu De runderpcst is te lx udcn m den d crcntum doorgedrongen De franschc regering is voorueracns aanzienl jke vermintleriugeu in de bcgrootingcn van oorlog en marine te brengen In België worden maatregelen an voorzorg genomen tegen de cholera Vnjdag a ond zijn bij Huizen in Friesland twee boerenwoniDgra door het ouwcdiT in brand geraakt en grootendeels veraield Lord Paimcrston zal in weervil van zijn wensch in de Westmiuster abdij begraven worden De veeziekte is uitgebroken in engelsch Indie Eg ptcwil geen negers mecrge LQ voor Mciieo Bazel geeft 1200 duizenil fr om den spoorweg o er dcü St Gothard te doen loopen Keizerin Eugenie heeft ook de cholera hospitalen bezocht In België deukt mtn over een niem corps te nerven om voor Max m Mexico te vechten De hoogere burgerschool te An sterdara telt 32 Icerlmgcn Te Rotterdam is de imoer van vcrsch vlecseh weder tocrtlatcu en de schor ni der arKenmar vt opgeheven Te Liverpool of Ic Birmingham zal een tneedc R C aart biüdom ge fatigd worden Op den poorwci tu hen 1865 Zondag 29 October 1 374 GOUDSCHE COURANT GOUDA Geboeen 20 October Jchanncs ouders T Terlouw en M Vonk Wilhclniioa Johanna ouders P van der Fooi en J van der Valk 21 Cornells ouders T Ilccikens en J de Jong 23 Casper ouders A C Koppendraijcr en M A Ucebecn Alida Catharina ouders C Broek huizen en J Mijlu OvEKLFDFS 17 Oct A P E Blok 11 w 18 N Bruijnj 2 j 8 ra 19 H van Maarcn huisvr van C de Gruijl 54 j I Barne eld 4 j 3 m 20 G Kcrpcr 10 d 21 K C NieuwJiud 4 w 22 J A Buurman 6 m M Kruijt huLvr van J Bretdijk 63 j SCIIOOKHOVEN Ingeschreven van 13 tot en met 20 Oct 1865 Geboiies Teuntje ouders II de Vos en T Vcrmeij Dirk lecndert ouders P J J Wendels en B Lakcrveld Jan oudere G J van Baarcn en H de Kok OvEELEDEN M B Blaukcn ruim 2 m T de Vos 8 d Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 60 Kantongeregt Door het Kantongeregt alhier zijn op den IS October jl veroordeeld Een in eone geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zake van het laten loopen van een trekbeest op eens anders in den oogst stnandcn grond Een in eene geldboete van ƒ 5 50 bij wanbetaling een dag ADVERTENTIEN 3SV 82 94iV a 57 79Vs 61 457 70 69 Ik heb de eer mijnen geüerden Begunstigers te berigten ontvangen te hebben cene geheel nieuwe en groote sortering der nieuwste llodeilen van WINTERfflANTELS Klcedjesstoffeii Chales Doeken PdtmiJEB c en vele andere nieuwe tot het vr k behooreiule WIMER ARTIKELFA Mij ïkijcuüe met een talrijk bczookvereerd te worden noem ik mij hoogachtend l Ed Dic Bitnaar E iVIeijer Goi Dv October 13ö5 In Depot Ontvangen BISCUITS DÉPURATIF3 d OLLIVIER a Paris PAPIER CHIMIQUE de RICOU a Parii tegen ASTHMA PAPIER EPISPASTIQUE d ALBES SPEYRES PaTE PECTORALE de REGXAULT PaTE PECTORALE deNAFÉ d AR BIE IX RCHE LEVERTKAAN van D de JONG SCHREUDER3 SLIJM en MAAGPILLEN Het ECHTE HOLLANDSCH IJZER POLITOUR van J J L van Jlmrhui Te verkrijgen bij J G BOEKENOOGEN Apotheker en Drogist op de Blauuwstraat H 12 Inivoning Bij BURGERLIEDEN op een der beste standen alhier bestaat gelegenheid voor een of twee Personen voor kmt en imconing Adres frmicu bij A BRINKMAN uitgever dezer Courant Wordt TE XOOP gevraagd tegen medio November 100 STUKS REGT OPGAANDE AGAGIAHEESTERS dik op 1 20 el boven den grond met minder dan elf ned duimen in omtrek Brieven franco onder letters B D bij P B NIEUWENHUIS Boekhandelaar te Breda VOOR VIJF GULW ontvangt men in den BOEKIIAN j van B L van DAM te Kampen een keurigen magonijhoutGn STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoseoop platen £ rieten franco Tevens voorhanden eene ruime sortering plaatjes van 15 20 25 30 35 40 43 50 55 CO 65 70 en 75 Cents per stuk waaronder fijne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Assen bij J O van Houten Gouda bij A Brinkman Grotünr en bij H W van der Kamp Goei bij F Kleeuwens Zoon Punu bkd bij L G Post Aanvragen om depot franco Prijs vcj het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA net inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 4 i2 i q per kan 60 cents Jenever i soort Moutwijn a46 io o P kan 58 cents inl BRANDEWIJN 462 per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD 25 October 1365 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 24 October GeHc en koers 6IV3 71Vs 951 3 koers GO=Vic 164V J aagstc Hoogste koers 7i As 95V2 pCt Ned w sch 2 2 dito 3 dito 4 383 4 451 4 BS 82 SSf wl 94V8 851 2 1901 2 57 8 29Vi6 65V8 T 64V 70 8 69 8 24IV16 3 78 453 8 82V8 95 1903 5T 29 79V8 61 l6 45 64Vi6 703 8 70 Handelm op rescBolgie Roths 21 Spanje obl j Portugal obl 3 Rusl cbl II 5 d 1S2S 29 5 d 6 = serie 5 d Lond 18G2 d Am3t l864 5 dO 1882 6 Mexico 1851 3 Bockdrukkenj lau A BRINKMAX Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p Bost 2 25 De inzending der Adverteutien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure VERORDENING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOVDA doen te weten dat door deu Raad dier Gemeente in zijne vergadering van heden is vastgesteld de volgende Verordeninc De Raad der gemeente GOUDA Gehoord het voorstel vaa Burgemeester en Wethouders BESLUIT 10 De Verordening ot het tijdelijk schorsen van de Veemarkt vastgesteld den 13 September 1865 voor zooveel de paarden en r rkensmarkt betreft buiten werking te stellen 2 Deze verordenmg onmi ldellijk te doen afkondigen waarna ij terstodd in werking treedt Zijnde deze verordeninnr aan Gedeputeerde Staten vaa de provincie ZuidHoU i afschrift medegedeeld En is hiervan ingevolge hp t besluit aan het slot van bovengenoemde verordening vermeld afkondiging geschied waar het behoort don 27 October le65 Blboemlestek en WETiiouDEas van Gouda J e Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN BERGEN I IZENDOORN Overzigt GOUDA den 2i October Nog altijd hoiult Palmerston zijne begrafenis zijn opvolger de opmerkzaamheid gaande Russell zal de teugels van het bewind opvat en dit is de eenvoudigste weg doch men voorziet dat het slechts voor korten tijd zal zijn Russell is een liberaal van j ginsel beter dan Pabnerston die 3 alleen iu den loop der omstandig eden in zekere naio ge rlen was maar Russell heeft bij het klimmen der jaren f i en geestkracht ver oren hij ladi hij dreigt en gaat teru Engeh nd heeft in den laatsten tijd veel van zijn inv oed naar buiten verloren en dit W jl men zijne zwakheid Het z l hum n et mogelijk zijn de ver uiteeiiloopende inzigten der iberaie fractien tot één doel te doen z menwerken Zoo voorz et men dan inwendige verdeeldheid ea strijd die den voortduur van het ministerie onmogelijk zullen maken De coekomst behoort aan den sohrandeieu en krachtvoUen Gladstone dit is de man des volks en van t iGn waaracü igen vooruitgang m mr zijn tijd is nog niet daar Russell moet hem de baan effenen en ge ckt dit niet dan mogen de torics met Derby nog eens Ce overtuiging bevestigen dat Engeland slechts bloeijeu kan onder een wa rlijk vrijzinnig bestuur In Fr inkrijk werschte men Clarendon maar men berust in Eussell oie reen verandering brengen zal en omdat de energie van Gl s one wantrouwen wekt Voor de vr latie gac l de keizer krij voeren tegen de cholera hij wil die ii zij e schuilhoeken opsporen en door de verbetering oer sanitaire politie iu het oosten het gedurig over iragcn van die pest door de bedevaailgaugcrs beletten Te Konstantinopel wil men het internationaal debat openen Dit is beier onderneming dan die tegen Mexico die hcI ontzettend veel glorie maar verbaasd weinig nut afwe pt zij bedreigt aan de eene zijde de reeds zoo geschokte finaacien en bereidt aan de anuere grievende teleurstelling De i aliaansche verkiezingen beloven eea gunstigen afloop voor het ministerie ei ji aantal herstemmingen ïuUen naar men vermoedt deze altkomst bevestigen Nog altijd zijn onderhandelinjcen h nL eude met lalie betrefïenda de gedeeltelijke overname der tomelasche schuld door Italië Rome wil afkoop in eens Italië wil jaarlijksche renten uitkeereu Het aftrede i van den pausel jken minister de Mérode schijnt velen een gunstig vcorteekea van verzoening maar het blijft een raadsel hoe in deze kwestie eene schikking mogelijk kan worden De onderhandelingeu over de schuld worden gevoera door het intermediair van Frankri k dat nu een aanv ng zal maken met de aangekondigde ontruiming van Rome De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het legel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent j BiiitengeTone letters wordenberekend hmt plaatsruimte Uit Spanje verneemt men toch nog van tijd tot tijd een gunstiger berlgt gelijk nu de vermelding dat de mmister van biunenlandsche zaken de ambtenaren ernstig vermaant zich niet in te laten met de verkiezingen maar Dnitschland levert niets dergelijks Van daar verneemt men de brutale bedieig ngen tegen de vrije rijksstad Frankfort In geheel Duitschland mag geen vrij wjord vernomen warden Frankfort moge rustig zijn goed regt iarocpen Prn s n en Oostenrijk schrikken voor geen geweld terug De kleine staten kunnen hun lot voorzien Pruisen trotseert met drieste onbeschaamdheid deu onwil des volks en den tegenstand der vertegenwoordigers tern ijl Oostenrijk met huicbelachtigen schijn de constitutie buiten werkirg stelt en nu Hongarije door concessien wil bevredigen om nog langer den weg te kunnen bewandelen die de vrijheid belemmert en de welvaart ondermijnt öuttenlanlï Londen 24 October De Times wydt een hoofdartikel aan de optreding van lord Rnssell als hoofd des kabinets uit den inhoud van dat artikel blijkt dat er onder de gematigde voorstanders der Lberale begrippen in Engeland zgn die zijne verheffirg ongaarne zien De Times zegt dat lord Kussell in de binnenlandsche zaken niet gunstig is gestemd voor hervormiag en vooi uitgang en in de baitenlandsche staatkunde een ongelukkig zwak heeft om overal raadgevingen op te dringen en om eerst 3 dreigen en vervolgens terug te deinzen De Morning Post weerspreekt de mededeeling dat lordFalmersion den wensch zou hebben te kennen gegeven om inalle stilte te fiomsey te worden bijgezet De begrafenisplegtigheid zal aanstaanden vrijdag ten een ure plaats hebben Hetstoffelijk overschot zal in de Westminster Abdy rusten naastdat van William Pitt Blijkens be igten nit Mj ssowah in Abyssinie is de heer Cameron engelsch consul nog niet in vrijheid gesteld Hijlijdt veel z ne haren zijn geheel grijs geworden zijne becnenrijn gezwollen en iver het geheel s at zijn gezondheidstoestandveel te wenscnen over Men zegt da koning Theodorus aunden heer Rassam geschreven heeft dat hij Cameron mogt komen afhalen Z M zon evenwel let plan hebben om op diewijze zich ook van Eassam meester te maken dewijl het ervoor gehouden wordt dat hij jotrekkingen heeft aangeknooptmet zekee vijanden van den koning De aaumerkingen van deu Times op lord Russell s karakter en politieke loopbaan beantwoordende erkent de Globe dat hij eigenzinnig en vasthoudend aan eigen denkbeelden enovertuigingen is doch het blad ziet daarin geene bron vanmoeijehjkheden voor het bewind immers de bijzondere denkbeelden van lord Rnssell zijn genoegzaam bekend en zoo 7ijzijne ambtgenooten niet beletten in een kabinet te treden waaraan hij het hoofd is zuUeL zij hen ook niet beletten met hemin dat kabmet zamca te werken 26 October Uit New York wordt bcrigt Jat de ministorvan financiën eene redevoering heeft gehouden waarin hij betoogde uat het eenige middel om de nadeelec v m de schaar chieaan klinkende specie weg te nemen hierin bestond door incirculatie te brengen zoodanige soort van papierengeld datgemakkelijk verzilverd kan wo den Indien het congres aanzoodanig ruilmiddel verpligten koers geeft dan is het zeer gemakkelijk om de schuld te ve minderen zonder dat daardoormoeijehjkheden in den handel en anderzins worden ondervonden Wordt dergel jii middel niet ter hand genomen dan zalmen in de plaats van het land in welvaart te zien toenemen zoo als men hoopt eene nationale ramp een staatsbankroette gemDet gaan 27 October De begrafenis plegtigheid van het stoffelijkoverschot van lord Palmerston heeft aanleiding gegeven totiaanzienlijke nationak demonstratie Eene ontelbare m 1 was op de been de voornaamste bureaux waren gesl en dlT f