Goudsche Courant, zondag 29 oktober 1865

clut en in Icrp gri juwon n en n ct vr ri ioCn li ij pci i De lijkstoet mankte een dienen indruk PanjS 24 Oct liet bengt dat lord arendon althans oorloopl met de portefeuille van baitenl indscl e iken ij het meune bri scbe kibiiiet is brlist trl in onze hooge kuugcn met zeke vohioeiiin f noirLn jjelitUe de s mpatbie voor F i krijk nelkc door dici taatbmin iii cr cnillcnde betrekkin ren tn inzoialerhe d bij het congres m Pirjsaindwn dig 3rd gele 1 is hij bovendien een persoonlijk vnciid an den heer Proiiin de L un De Jagbhdeii van We Jnen St Oa on bencert d it in de jongste zitting laii deii minitciiiad iet bealmt is genomen to het doen vui een concess c ten gcvo cre a rvm een aizouuerlijk mimt i eric voor Ilongirijc zil o d n ingesteld De regering ml ecne overeenstemmipg met Hongarije welke op de meest bieede grond ligcn ij t Men gelooft dat de gematigde dualistische rigting bans volkoncii de bovenhand heeft ïcrkrcgcn 2 Oct Dl l mlpost bev u een l oofdart ke aarinnailnkkcljk 1 circtfende de ziak met dci Irankfortir senaat merkt bet blad op dat Oo tcnrijk den boudsrfgt lijktn neg is inge K eu naarvin t bij de verdeie behandeling de ci aangelegen lenl cveiinuu afu ijken y 2b Oct olgen = de morgenbladen luidt het antnoord V II den frankforter senaat aiu oe beide grootc diutsc ie mopnulheden op haar voorstel gegeven bcpaUd afvvij cnd De sen lat beroept zich op het bond iCgt d it geen duit hca bondssta l vcioorlooft om eiïeumagtig m de oouviie nilrila rogtcn Tan andere bondsstaten te tasten Het antwoord ui Ti inkfort ontvangen heeft zoowel vvt ens den diplom Uieken vorm als wegen dei inhoud het costennjksc c dcpirtemeut van buitenlaudsche zaken buitcnccwoon bevree m en belcedigd ol gens de Dtbitc vvoi it reeds door Frui en en Oostenrijk eca gemeen h ippeljji voorsti i geformnlcerd dat m e eeistvolgeude itt ig V m den bondsdag zal v omen ii gediend £ erlljn 2d 0 tober De llamba er Corrc po denz bevat ecfl bengt uit Slee wijk volgeus he uclk de heer von Zedlitz de ambtenaren heeft doen neten dat zoo zich neer gebeurteni scn voord eer als te Eckernfurde plaats hidden waar den 1 ertog van Augustcuburg eene feestelijke receptie is ten deel gevallen zij oaiUr inroepmg der militaire magt tegen de schu digea moeten ageren De ambtenaren norden uitgenoodigt om binnen drie dagen te veikbren cf zj bereid zijn zicb naar deze instru lie te gedragen of beznaar hebben haar uit te voeren ïvaar men uit kopenhagen meldt heeft de commissie v inhet Folkething met 23 tegen 4 sleaamen het wetsontnerpb treffende de verandering der grond net zoo als dit door derfgenng is genijzigd goedgekeurd eidra zal het door het olketfamg m beraaoslaging norden genomen Er heerscht hier een ïc paunei vernachting ten opzigtevan de stappen die tegenover het neigerend antwoord van denfrankfort cnen senapt zullen iïedaan norden Intusschcn kan icn aannemen dat vrat er verder zal geschieden n lar cbijnlijk eerst na de terugkomst vau den heer von Bism irck zal bepaald worden De N l i Ztg beweert irtussehen dat deze aangc legenheid vaa een andere zijde voor den duitschen bond zal gebragt orden Pruisen zou dan ontheven zijn geworden vaa de rsfhuug om zelf maatregelen te npmen De waterstand van den Kijn is reeds verbeterd n hetgegronde uitzigt bestaat dat de gestremde vaart spoedig zal orden hervat iVlleer in de Eoer liggen ongeveer 200 mH steenkolen bevncbte vaartuigen Frankfort 25 Oct Lit Bern wordt gemeld dat de resultaten van de gisteren geopende buit gen one zitting der bondsvergadenng waarschijnlijk noch de radicalen noch de reactioaairen zullen bevredigen De ni 7igmg der constitutie zal uch beperken tot hetgeen met onveranderd krn gehten vorden en by den stana der partijen zal die gtringe nijzigng aanlei ding geven tot hardnekkigen strijd In hu vcnu zgl dat de bepali gen de grondwet betreffende de I rielitcn zullen norden genijz gd hebben z hreed vele Iranschc Isiaelilcn naar Thurgiu begeven met U doel om zicli diar nt er te zetten Florcace 2r Oa Volgens de Itaha zijn m I40 k collogica vcrtesre uoordigcrs bij de eerste stemming goko on Hol bhd 1 ngschikt de vcuozenen als voWt 90 hbenlen vm de onaagje pailj 1 vai de onstitutionele linkerz o cleric ileu v aaronder tivee vau de gematigde partij Oinumlanö GOUDV 28 October Op den Sïstci October ii alh er ten huizo vin 1 A o i in de V ogelonzang afgckeunl een gllusTko f dondc n s nn pokken en n arvan een gedeelte r ecseh d don si LU en diens helpeis bij de buren nas ebortor nar het door de pohtie 13 teruggehaald en met het ov or vleeoch en is begraven Se l it de achtcrsuaanJe advertentie b ijkt dat de kalb r D kker zicn a ingcmocdigd vmdt zijn vorbijf alhier te ve n een meun ca cu sus te openen H nordt d artoo n i fdoo het volguilc hem afjcgevoi bc Deo 1 den vcrklircn dat zij o erhet ondcruij s n de f nsehrttf vooral 00 in de schrij kunst gedurende drie maanden 1 den nek leien heer G J De er nn hunne bijzonder tevreden z n 1 G od naagc v n Z en TcT denaaci ou a Octob r 1m 5 iJien i Goe n cge den minister vin ümnenland ehc zaken znn iic bj de vcrv Idling d r met 1 j nuai j oö o e lvXaf betre king van airon lisscmuits ijkc miten on veringen m aanmerking te komtn opgero pt z h rf fop den 2 november a = bii het denarlen T 1 iken aan e melden met een op zegcfir rc ra lrt et naaunkeurige opgave v n naa n voornaam en noonphil be vaacnde met overlcgg tevens vm een benijs van onber De gcmcentemad vm Delft heeft gis eren he bcsboi iiomcn d indi n over S d igcn door de hooge germ bevel ot shiitii g is gcMTcn de veomarlf 1 donderJ 3 9 november heropend zil zim De ra d van Z olie heeft naar amlndmn oekschrift vanvechind aars om de e óné te L 7 te houden besloten don comm ssau ir SL I in rgtx r H het houden van veemarkte i ildaar opn Un iJe7 zal zijn tot ophcfling der schorsing Se oodz iakt Z M heeft benoemd tot oulv der A r Kri t ace en voor den wairborg op de ouden en ivo f Schoonhoven c a T G P ImoM l = belast in en nngaand ritcf faecle M ber7epi t r aY chf aflëU g oor de lTSSaJ d r Jn f=V r cr pktpS k eZ Ttr iiï éS ig was de opvoering van Uiberr Teil De kamer kan er rotseh op zijn stukken a s dit uit e voeren 7 Leeft toond haar naam volkomen n i rdig te zin Hof = 5 Vriendschap en verbroedering was m ieders bhk te lezenuit elk oord dat zij spraken op te maken ja t was of z j t publiek met luider stemme toeriepen i 3 01 zij Broeder gv moet allen weten V aer de Nederlanden zvn Aen de Lei en aen de Nethen Aen de liaes en aen den E in zoo ver men onverbleekt ünverbasterd neeiduitsch spreekt De feestvreugde werd besloten door een bal naaraan jonen oud deelnam d t tot in den vroegen morgen voortSdi Gsüieiigde Bcrlgtca De oostcnnjkscLc schild is m de ecrstt 1 dft au dit jaar 17 mil hoen fl tocgenofien Il A arch m 7iji wcAti Mjf kloo teia geslo en en de gecütthjkcn i nar indcrc Vergadering van den Gemeenteraad Zilt ng van Vrijdag 27 OctoJer oQ itter mr A A aü Log n IJzenuoorn 1igcn ooidc de bh d G ive iruh Luvten Prmce Bragiraar llemj Bucbnci Dio sktvcrj v Gtmep Kist naaten en Pectcrs Dt iiutuku der Uat igchondi ü Zij 11 komen tv ee d poat len van gcdtp staten houdende kenmsge ïooi 11 t o dei uul ai de i oui Vkkeu Wiip u i vooi lu c it ïs 11 1 1 en emt i laa c a ü en houk d c n coi c jt e lu t betre ei dt dp w g van de orsiiig der VLemar c Iwte m böUtu xi de hli I 1 r tj k sï boud üde kcnni=g ing datZIJ zich d b rckl 1 a lid dei oramisait il tocigt op de middelbarestboku 1 u 1 Ui ot Is lip om L e L l jiic b rootn g in regenten van het bestede Imchu ö tot het o c Ir ven vnu 7j ücdotkeu d Itne micsue n ü Gecluüid zoon ai di u vioeger alhier ce c Li d u oudfrwjjzci D Ge Ihotd o derst uu l 1 LU u di Jirapc c s houdende bekhg o er het j oot nadeel dat ZIJ 1 dei doo de i or iag d r an sch n ri i e pat deun aI tei z J iij d om sii J a bc handcU te flo deu bij het conccj an li en De kuB n den o t ei is opgenomen nagezien eu in oide be oüd n zijndi lu k ƒ d209 S Aan de o de ia het adrr van ae hh A de Jong en zonen om verkugmg der huur 1n ten geleelte du gia ht van den katteusiugel B en W ötelleu voo de vciko ing der fiuur te veilecn n voor driw gaar tenzij de bevoegde ma t daaitegea vroeger op mogt komen en w 01 dt dien overeenko nh ig besloten Een adree van de bh J A Vau Houweningcn c s betreffeade het vervangen van de vaste brug o er de Gouwe bij dt turfmaikt door eene beweegbare brug B en stellen voor jn adre santen kennis te geven dat de Irug lo hecht en sterk cu de financieu met to kten dairtoe over te gaan De hr Luvtcn is van een tegeno eigeste d gevoelcr wat de fiuanc e i be treft en wcnscht dat men daartoe mogt overgaan De voorzitter bestnjdt dit gevoelen en zegt dat melk geval de bleckcrsen kien cgsbrug zoudpu dienei voor te gaan De hh Bueh en van Straatcn spreken m gelijken m In stemming gebrigt woiut het voor tel van B en a ngcnomen met 12 tegen 1 stem dic van den hr Luvten Een adres vau van de Girde en B en stellen voor gunstig te becthil ken op dit verzoek mits dt Kosten der ontruiming komen ten j te drr adrcaa uteu iaugejomeu De hr Rcuf mger komt ter vei aderinc Een voorstel tot het m het ojcrüair verloopen van het Pn wordt uit voor t el aangenomen onder ben 1 g dit de grond voor 1 jannanj 186i bebouwd meet zijU u word overgegaan tot de behandeling van de bcgiooting der kosten van de sch ttenj djcnst IbGG De commissie ad hoc adviseert to goedkeunug behalve de gp raigdc verhooging van ƒ 20 voor den luitenant kwartiermec ter en de iitrekki 2 van de subsidie voor de muziek De begrooting wo d tuecestaan met de e rst voorgcstcUe v ijzij ing d h de subsidie na ccmge diacusaicu verleend met negen tegen ijf stcmmea De begrootmg der ml omsten en uitgaven van de gemeente voor ISCG Over hooido II der uitgaven wordt diacussic gevo rd bc ie tde het onderhoud van straten en 1 lemen De heer Lujten chc d n tot t id naar mate der kosten oui u stig en zou dairm Vervolgens wo dtu door ueu heer luvten aanmerkingen in het middengebrast ovei waudelplaatseu en plant j en btpiaUeiijk o r dt jt gangen tot het pi ut o u an de i i t vooiai n je om f ö t II j f l lu ia a 1 uu ut at U d tit het voeren van breede dia u aien wordt be u en tot het daaistcU twee toegangen Dt hr Strnten vra t l1 1 1 betreffende de verhoo mg van dea po t v n b L ï en euz wtarm dj nttut dat ecLe feil ïs jge lopen na langdur ge diacuaaien wo dt b o n om eent om van ƒ tr D m ontvangst OD te m mcn eu te oei a re v pu tot het maken van de bvjven en toeganffca tot het phitu n Vour = wordt bcalotn 2100 toe te s a n voor bet bouwen viu fn kmindur la s d oorstraat B lïooldat M WO dt dl cu = ie geboerd over de toelage aan de openbare zoid ids omn i=sie tot eei bcdiag van 27o Sommige kden achten de Cdniuiaaic 1 het vervolg docl en nuttcloo audcren beweren het te genleel eu lu sten mm tr gebragt worden er 7 sterben voo ea even zooveel tccren uitgeb ag zooddt dt be 11 = n tot eene vokcnue vcrgaderiDg la verl agd Il oofk uk l worden de geraamde ko ten van ƒ 4Dti2 voor de la t ischc aehool vcrmindeid met ƒ 1400 omdat besloten ia tot het met aai L ICQ vm eer onderwijzer lu de wia eu natuurkuud lu hoofd t i van d outvangat wordt he seraamd bedrag van ƒ 140 mineval u het avmnaaium verhoogd tot ƒ 2j0 De ebwlgeldcn worden veihoo d m t ƒ 0 Tle aanzien van de behstiug op de honden wordt door de hh Buchner u 1 CU lugcr het vermoeden geuit dat er ont uiking plaats gnjpt en s L per toe tl eet ht woidc De v oorzitter zal daann zooveel mogelijk voorzien h hooJd t III worH de huur va huizen enz v rm nderd met ƒ 80 in verband me deu boven vermelden verkoop vaa tt tulmis Pc renten van 1 apitaien worden Terhoo d met ƒ 212 lO wegeua het over edra eu knpitaal van Schieland Il ioofdat I worden de tiendcii enz verminderd mei ƒ 3 aO ingevolge btt bt 1 it op hc air = van d Carde qq Bij de teiuc ave van oor schonen wordt cvoe u ƒ 400 a s eenderde aauüecl m de biug aiu dt pepera raat djor den h er Wernmk aangcbra ai het einde der be root ng gcnadtid ia op vo r tri van den voorzitter Ie loten eene nadere al cmeene resumtie te i juden en d e duU definiti f va i te stellen u is 1 u de oide het vooratcl van eb 40 opc nten p de gebouw di e 10 op k ojaebou vdt eigendouuaei dat t gemeeue stemmen wordt aiu enu i eu De hl Buebcei en Rcmv v rl en de vergaderin Ten ainz en vid het adic vau de naauilouzt vmnootschap de stearine kaïr tiifabnek o It tot het dempen vaa cue sloor euz w 01 dt op voorstel vuH li en U bt ü t d toe te laan voor d ocuer venligtmg van het ste kn v m eeu htii 1 1 Op L öd a vau Mf om 1 van den term v n lanuemm der dicpciien adv eren B en V o u d e voor drie ja cp tcaen 900 lu et j ir tüc te ai w oe v o k bc loren Aiu ïl V n den Bn k d op verzoen eervol oü slag verleend ala h lpouder jzei a komt in b hniideliUo 1 airts van V Lampe c B euW stellen ooi in de oph fiiu der scbo n toe te ctcmmeu in zo3 verre paarden en vaii eua betre t doch die der chapeu te h udbavcn enwordt dienovereenkomsti bc uten De voorzitter hcnnntrE dat vo on kon be I met 1 nov wordt opgeheven de geneeskundige eomm c e dt verorJcningen daaroji be sta ude iLselrokkeu Hieini gi t de vc i eg over tot eene zi tin met gelaten deuren Marktbengten Gouda 26 Oct iirue PooUche p la t 280 d ƒ 310 Zeeuwsche per mud 9 a ƒ in Rogge Inl ƒ 6 50 biu enl f 6 50 i 7 00 Get t ƒ 4 00 i ƒ 5 Haver 2 00 i ƒ 4 00 Boekweit Fraüsche per 2100 ne i ƒ 17b Noordbrab 16O a 170 Eruicn 7 2d a ƒ Bn ne booueu 10 a ƒ 14 Piardeb oneu ƒ 6 00 a ƒ b jO Du ebooueii 7 a b 00 IlennipzTid ƒ 6 50 i ƒ klis Vangevoerd 20 pirtijen ƒ 2o i ƒ 2 Goeboter ƒ 140 a ƒ 14o Weiboter 1 14 a 1 24 p n ff Delft 3ö Oct Tirwc eu h v r 1 1 1 i lan pvoerl en vlcg verkocht Puike zeeuw cre tirue 10 t 10 al puike hnver ƒ 4 30 liiwe ƒ S öO 1 ƒ 9 fiO Kog e ƒ 5 bO i ƒ 6 10 Zomergr t ƒ 4 i ƒ 4 60 Korte hiver ƒ 3 O a ƒ J huge do ƒ 2 90 3 40 Duiveb ƒ 7 50 a ƒ 0 Paardeboonen ƒ O a ƒ 6 25 Groene erv ten ƒ 8 a ƒ 11 met eel gebleken V in tGl lig gewogen van 20 26 oct 36 t 6 9 3 en 7fa lb Lotei a nmeu uitraikende 159 0 nel lê Boter dS a ƒ GS het vie d ƒ 14o i ƒ 1 O per u tl Ter m irkt 1020 mud lardipp 2 10 i ƒ o Burgerlijke S tand COLD A Geboken 2j Oct Frrci=c ouder J M Gro i e bal en ÏI a tenh uw foaia oudcra 1 vaa Rijd v u Mkemad en T van Ameik van Dnijm 20 boph a hailo ta ond rs K Jonke eT L M OvEKLFTiLN 25 Oct M dt Jou 23 j E F ie larl 1 w T M Donker 12 O G i ea wed van J Jonker 77 j 271 A 1 ezem i vGciii 2a Ott C Bors en AI van Dj v Tin 1 tot u mn f Ott l Geboren CornJr oiders F AVjk en M Baten Eliz xbctb otters J ouuers G Hageu ea M B r groaf Uon a oud ra K van Djk tn OvLELEDfN D looj C7 J ebuwd lie T van der ikn J vn Hatluin bjua 4 m G We e va U 3 j ehiivl mt II Chi Mi 1 t vi 2 m G Ti oi J 1 J lil i 1 1 n t i La