Goudsche Courant, zondag 29 oktober 1865

I8 5 Donderdag 2 IVovember W S7S Op een KOOPMANS KANTOOR vraagt men als JONGSTE BEDIENDE een Jongeling van 14 tot 16 jaar goed kunnende schrijven en rekenen Adres bij den Uilgever dezer met eigenhandig ge schreven briever In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen uitïi uiitende en geurige THEEËN uit het Magazijn van I RAVENSW vAIJ ZONEN te Gorhcuem I Deze Theecn worden afgeleverd in verzegelde pr jes van twee en een half en een ned ons van af 80 Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents I tot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz I Gouda Oct Ib65 Cimfhirkr BOTEiaiARKT k N 56 De rndergeteekende neemt de vrijheirl zijnen geëerden Stadgenooton te berigteu I dat hij als dcpöthouder van de Heeren I WOLTERS en JONKER te AmiferJan I heeft ontvangen zeer gSUTige en wa terhoudende THEEËN tot i I p en van af f 0 90 tot ƒ 4 per 5 ons in pakjes vau 1 S j en 5 oes terwijl hij zich be eefdelijk in UEd gunstaanbel eelt UEd dw dienaar IL ¥ M Stcevcns JiiiriM hnJclcer Hoogstraat CovAa TE HÜU een nel Burger HUIS met TUIN en SCHUURTJE gelegen r r n de rivier de Gmi ce en aan der rijweg tegen 1 November aaust aDde F anco te bevragen b j J MULDER Ti tinimerman te Gouda Padersloomboot d Ussel Van Gouda Maandaif en Bltigsdng s mor2 er3 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren V n Potterdam alle dagen snamiddaf s 2 ur n Van Gouda des Znnungs s morgen 6 2 uren Van Rot erdain s namiddags 2 uren Dagelijks Eetonrkaarten Prijs van het pjedesiilleerd b j G F van de VELDE e GOUDA met inbegrip van Rijks en Cemcente aceijns bij iciie hoeveelheid i i minstens tien kan I a contant Zu ver n vergehaalde JENEVER a iöVio In pT k n 60 ceDcS Jenever i soort tou w in a46V o o per kan 58 eents I il BRANT EWUN 462 o per kan I C3 iCius Mee jere of mindere sterkte n ar eiervedigbei Gouda T S Oc cber 1865 I CORRESP ONDENTIE I iJe vrouw die ziih zsturdag mergen voor in oiiing heeft aan emelil wordt verzocht nogmaals te ko nen Loekdrukkerij van A BRINKMAN GOUDSCHE COUHAMT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tierf deweg D n 60 BevalleD van eene dochter TONIA VANUIJN AN ALKEMADE geb TAN AMEIJDEN van DUIJM Gouda 25 Oct 1805 Ecnige ketinisgemng Bevallen van cene dochter L M JONKEIl SciiouTEN juuda 2 October iS03 Ecnye leii iingeviiig Bevallen an eenen zoon B LIESKEI geb van der Waart GovDA 27 October 1S05 Zwitscrsclic Muzickrtoozcn van de beste kwaliteit in alle soorten en grootte c ik met Klokkenspel Trom I en Mandolins zijn in Depot en tegeh Fabrieksprijs te bekomeu bij j A M BEKKING to Bottfriln n die tevens alle MLCAlNlllivE MUZIEKAVERKEN hoe iitffct ojk volkomen herstelt DE ADMlN lSTilAïiE DEU KK GEPRIV AIG OOSTENR Groiul Credict Vereeiilging adverteert dal v in de 3 pCt PandbrieVen in Zilver door haar uitgegeven de Coupons vervallende November 1 1 5 van af dien dag iul en worden betar lil te haren Kantore en wel de Coupon grv ot fl 23 met 2J 37 n tl B II i i2 II 1 8 SI fr ft If II II r S ST t f I 21 2 94 en berjgt tevens dat de eerste loting van 3 pL t randbr eii in Zilver op 1 Ee bruarij 1866 en de intrekking a pari der uiigHöto Fanübrieven op I Mei I 66 zal plaats licbbcn ÏÖÏÏTVElUiOOPING Op Woensdag S November 1S65 voorïfiddag 10 ure in het Gemeentehuis te Ilnrmtltm ten overstaan van den No ri3 VAN GEIJXENBEEE van eene grootc partij gave Eiken Iepen Essen Wilgen Populieren Abee en en Sparrerboomen en Hakliout staande op Ip buitenplaats BlLTIWrS onder Woerden nabij het station Haraiclen aan den Le I chen Ebijn Breeder bij biljeiten IfËËNÖÏËHT Bij A JONKER op de Gouwe zijn te bekomen Beste Ruhr kageheltolen ƒ 0 70 per mud Grove Ruhr haardkolen 1 Grove eng kfgchelto en 1 10 G ove eng hrianlkolea 1 20 Vrij ia huis bij contan c betaling geniet men korting TAAL EN SCHRIJFKUNST G J DEKKER Hof Kanigraaf des KONINGS Ex doc d aan de Kweekschool te Haarlem en Handelschool te Amstcdam bei f aan Belangstellenden dat hij wegens toj hirenieu h jml zijn verblijf te Gouda wcnscht te verlengen en weder eeiiige uren voor C U R S U ö of PRIVAATLESSEN disponibel heeft Gioote Jlarkt bij den Heer A METJES kashouder in Goud er Zilver dei LEVENSMIDDELEN ten behoeve der WERKINRIGTING te Gouda gedurende het jaar 1866 op Woensdag 1 November 1865 5 avonds ten acllt uur in het lokaal derInrigting De voorwaarden liggen ter lezing in het lokaal der Inrigting Namens bet Bestuur L P HOOGENDIJK j Secretaris I OiJcnbarc Vcrkeopingen te GOUDA Op Maandag den 30 October 1863 de ïoormiddags ten elf ure ia het logement 1 DE ZALM aldaar van I Een HUIS en ERF met een WERKI PLAATS en TUIN daarachter staande j en liggende aan de Zeugstraat te Gouda Wijk G N 75 Toot ruim drie roeden i Zijnde in het Huis vier Kamers eeue grootp i Keuken Kelder en Zolder met beschoten kap Te aanvaarden den 4 December 1S65 Een HUIS en ERF staande en lig 1 I gende als voren Wijk G N 82 Terstond te aanvaarden Zeven HUIZEN en ERVEN naast elkander staande en liggende in de Ko baarsteeg te Gouda Wük M W 80 tot 86 En twee HUIZEN en ERVEN sla inde n iggende in üe Hoefsteeg Ie 1 Güiida W k ï K 100 en lOI En op üingsdag den 31 October I860 I des voorraiddags ten negen ure ten Sterfhuize van A SPBUIJT aan den Veerstal I te Gouda f van eenen I IHBOEDEL en verder ROEREN DE GOEDEREN waaronder ook gew rkl GOUD n ZILVER en een JUWEELEN BOOT Nadere inlichtingen zijn Le bekomen ten Kant rc van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te GOÜBA Tegen goed loon wordt dadelijk of met 15 November gevraagd eeue DIENSTBODE van goede getuig I schriften voorzien Adres bij den Uit I gever dezer Courant Deze Conrant verschijnt des Donderdags en Zondags Iq de ötad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie raaaudtn is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advert ntién kan geschieden tot des morgens ten 11 ore öuttenltttiïr London 29 Oot Ce Times heeft van zijnen correspondent in de vereen staten een brief gedagteeKend New Tork den 14 dezer onvangen waarin bet volgende voorkomt Zelfs de grootste vrienden van het zuiden zouden bezwaarlijk de voorwaarden waarop het weder in de unievordt opgenomen ligter kunnen stellen dan de president Joh 5on doet He is dan ook duidelijk te ien dat de i anncn die de wapenen voor de confederatie hebbeu gevoerd eenen zoo gemakkelijken terugkeer niet hadden verwacht Niets vat het zuiden verlangt wordt geweigerd De bitterste vijanden vaa het gouvernement der unie behooren thans te erkennen dat er van zijne zijde genoeg is gedaan voor het herstel des vredes Wat er nog te doen blijft is de vruchten der door de uuie op h slagveld behaalde overwinning te verzekereL Het zuiden verklaart alie gedachte aan afscheiding te hebhen terzijde gesteld maar heeft het de beginselen waarvoor het noorden gestreden heeft inderdaad en van harte omhelsd Het gouvernement is niot gesind om eenig leed aan het zuiden te doen maar is het zuiden te goeder trouw en gezind om de welwillendheid van het gouvernement eerlijk te beantwoorden Dat is de grujte vraag en bij vele lieden bestaan op dat punt ernstige twijfelingen en beduchtbeden maar het ii nog te vroeg om een bepaald oordeel dienaangaande uit te preken Er zullen gewigtige vraagstukken in de aanstaande zitting vau het congres c r unie worden beslist zoo lang het niet vergaderd is kan n mand beoordeelen in hoe ver de ederopbouwende staatkunde van den president aan het doel beantwoordt en eene duurzaam goede werking he ft Intusschen reikt het noorden de beide handen nan het zuiden toe en het zuiden neemt ze aan ondcbetuiging van erkentelijkheid en oprejtheid 30 Oct Graaf Russell is gisteren door de koningin ten g hoore ontvargen Heden wordt een ministerraad gehouden De ambtgenooteii hebben geene bedenkingen tegen de zamenstelliiig van het kabinet Graaf Russell is tot eersten minister lord Clarendon tot minister van buitenl zaken en de heer Gladsione tot minister van financiën benoemd De benoemingen voor de mii dere betrekkingen in het kabinet zullen waaracVijalijk binnen eeiiige dagen worden bekend gemaakt Parijs 28 Oct Hoewei de cholera voortduiend afneemt is er sprake van het openen ecner algemeene enquête over het gehcele land lot opsporing der voorbehoedmiddelen die in het belang van den openbaren gezondstoestaud kunnen worden aanpcnend en waartoe vooreerst al de bestaande poiitie reglementen op dat stuk herzien overal gezondheijs comités ingesteld herhaalde inspectien van fabrieken enz voorgeschreven zullen worden Ten gevolge van het voortdurend bestaan der ziekte onder de zijdewormen heeft de regering besloten dat aan alle zijdewormen kweekers vrijdom van grondbelasting zal worden verleend gelijkstaande met de ontvangsten die zij in 1865 tengevolgevan het mislukken van deu zijdeoogst hebben moeten missen De fregatten Gomei en Labrador nullen heden uit Toulon naar Ci ita Vee ria vert ekken om f tnsehe troepenaan boord te newer Volgens bridver ui jlj ue zal de tweede brigade der bezettingscorpsen in her ooi i r en zullen de overige troepen later volgen De onderkoning vau Egypte heeft zijne toetreding kenbaar gemaakt tot het voorstel van een sanitcits congres te Konstantinopel Hij heeft dit te gereeder gedaan omdat zijn lanu een der eerste is welke aan de invallen der cholera is blootgesteld 29 Oct De berigten uit Algerie blijven zeer ongunstig luiden De insurrcctie maakt orderingen en volgens den Moniteur Algérien heeft men vijf mobile colonnes moeten organiseren om de aanvallende houding der insurgenten tegen te sta i De maarschalk gouverneur heeft den taat van zaken De prij der Auvertcntien van één tot zea regels met inu grip an het zegel is SO Cent voor eiken reg daaibü cn 10 Cent iiitengeiv üue letters worden berekend acar plaat = ruimte ernstig genoeg geoordeeld om het vertrek te wettigen van kolonel Faure die zich naar Parijs begeeft ten einde met den keizer te overleggen Maarschalk Mahon zelf die herwaarts moest komen om doel te nemen aan de ministeriele conferentien over de aangelegenheden der kolonie is door de insurreotie genoodzaakt te Algiers te blijven Er is sprake van om hiei ter stede in 1SG7 een internationaal humanitair congres bijeen te roepen hoofdzakt ijkten doel hebbende den wereld vrede te bevorderen Het planzou uitgaan van de vereeuiging der vrienden van den vredeen men zou het voornemen hebben om alle voorstanders vande humaniteitsleer tot deelneming aan het congres uit te noodigen Volgens de ber gtcu uit Japan van 20 aug heerschtealdaar volkomene rust jje eerste termijn van de som door de geallieerde mogendheden bij de laatste overeenkomsten als vergoeding voor oorlogskosten bedongen is dcor het japansehe gouvernement stipt voldaan De Opinion Nation lc meldt dat volgens brieven uitCran van 24 dezer 25 000 algerijnsehe opstandelingen de gehecle zuidelijke helling van het geberg e van Teil be et zoudenhouden In die brieven wordt voort gemeld dat een schiponder engelsehe vlag zich naar Gibr ar heeft begeven om erwapenen en and ïre ammunitie voor de opstandelingeu te koopen W eenen 29 Oct De Wiener Zeitung behelst ten decreet Wfarbij de keizer met verwijzing naar het septenber patent en ivt aanmerking van zijn verlangen dat eene van het ministerie v£ n financiën onafhankelijke magt onafgebroken tot aan het oogenbiik waarop in de zaak op andere wijze zal zijn voorzien toezigt houde op het financiewezen eene centrale commissie instelt die alleen aan hem verantwoordelijk zal zijr Tot president is benoemd prins CoHoredo tot plaatsvervangend voorzitter de hofraad Taschek tot leden de veldmaarschalk Hess de baron von Rothschild de uaron Rueskefer de heer Herbst en de leer Winterstein Van eene gewoonlijk goed onderrigte zijde wordt verzekerd dat de onderhandelingen met het huis Rothschild aangeknoopt betreffende de nieuwe leening aanvankelijk een gunstig esultaat beloofden tot dat uit Parijs door den chef van hethuis aldaar per telegram werd te kennen gegeven dat de aangeboden voorwaarden niet konden voldoen Men beweert datde eigenlijke oorzaak moet gezocht worden n de houding doorOostenrijk in vereeniging met Pruisen jegens de vrije stadErankfort aangenomen Berlijn 29 Oct Er wordt sedert de vreeselijke onheilen welke de stad in de jongst verloopcn dagen hebben geteisterd beter dan vroeger acht geslagen op den bouw der nieuwe huizen en den toestand waarin de voltooide zich bevind n Ten gevolge hi jrvan zijn reeds verscheidene afgekeurd welke de bewoners hebben moeten verlaten Professor Wuftke heeft in Leipzig een tak opgerigt vande Darmstiidter duitsche vo kspartij die zich cankant tegen depogingen van Pruisen om zich aan het hoofd te stellen vanDuitschland De post conferentie welke hier in de volgende maand zal gehouden worden zal zich ouder anderen bezig houden met de wenschelijkheid der invoering van een eenig soort postzegels voor al de duitsche staten Frankfort 29 Oct De algemeene vergadering van het natiou l Hamburg 30 Ojt Uit Stockholm schrijft men indien het voorstel tot wij iging dei vertegeiiwoordianf Tflt