Goudsche Courant, donderdag 2 november 1865

fS Hoogst gevoelig voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond na het overlijden onzer geliefde oudste dochter en zuster JOIIVNNA AGAÏHA WILHELMINA betuigen wij daarvoor langs dezen weg onzen hartelijker d ank JI J A PiANyiER Echtgenoot ea Kinderen Gorii i October 15 15 ernstige onlusten Ie vreezen zijn De algemeen gehate commissaris van politie heeft men voorzigtigheidshalve uit den weggemaakt Er loopt een gerucht dat het garnizoen vaii ammunutie is voorzien aangezien men een oploop met zekerheid tegemoet ziet GOUDA 1 November Trr kaasmarkt waren heden aangevoerd 90 w igeus die vlug verkocht werilcn tegen ƒ 25 a ƒ aO r jj liet lipst iau van onzekerheid ten aanzien van het invoeren van vci vernemen wij dat de invoer binnen deze gemronle geoorloofd is mits gedekt door een bewijs dat hetafkomstig if van gezond vee afgegeven door het hoofd dergemeente die uif oert of duor eci rijks vecarts Uit I i xomburg schrijft men van 2 oei In de troonrede nelke door prins Hendrik der Xederlanden als stedehouder van den koniiig grootlicrtog tot opening der kamersis uilgi spruion nonlt o a nadat melding is gemaakt vanlet ovrilijden koiiiiigiii weduwe gezegd dat de iielvaart iIl iraids toeneemt d it de nieuw gesloten overeeukomst methet tolverbond gunstige resultaten heeft opgeleverd en verderaanmerkelijke voordeden aan het hertogdom belooft dat ouderde groTie v crkcn in het afgcloopen zitiiugjaar tot stand gebr igt cldra mag geteld wurdeu de noorder spojnvcg welke ijne voUooijiiig nadert dat do knesi e nopens ue cxpluiiatievan deu Ouilhuime Luxembourg spoorweg weldra z ü zijn geregeld en d it in den loop der thans geopei de zitliiig verscheiden wetsonf erpen Lullen worden ingediend als tot uiibrcidiugvau hci ldigni fwe ei tot herziening der ordounanlii i Llrcffeudc i eu ra ul van state enz Wijders heeft de ns medegedeeld dat de financiële toestand des Lir Ij voldoende is 70üd gceiie a l t de prins cp de gebruikeKjue wijze was uitgeleid heeft de Kamer lot haren presideut j eko en den heer ï eodorc l ese doie cnet algemeenc stimmeu en tot secrelarisscu de heercn d i e er mei 22j en de lUosliaueii met 21 van ue 25 st ten schrijfo uit s flravenhage llct ontwerp van ecu kii mklijk besluit waarbij het houden van markten en opcnb ue erkoop ngen van rundvrc vciboiien wordt is bij den raadvpn ita o in a vLcs ilen schrijft uit Heenvliet van 29 oct Sedert cenigedr gm heeft zich in ccne v eide onder deze gemeente de veeziekte i udor het d aar loopend vee geopenbaard 2 iju er gesiorvrn 1 hersteld vrdachle gesiigt waarvan het vleescavoor 25 cents de Vjf ons werd verkocht Oük li cr is liC b wijs Hcdcr voorhanden dat men niet te streng km Ie ten on den invoer van vee uit gemeenten waar de ickie is hecrsohende daar toch gemeld vee behoort aan eigenaars te Eockanje waar reeds voor langen tijd de riekte heci tchtc en van waar dat vee ter beweiding in deze gemtvUte werd c ergebragt Iki is te wensehen Jat de ziekte zich loi die wcltle in ig bepalen daar vooralsnog het vee der ingezetrnen a volmiakt gezond beschouwd mag worden r el ngr k politiek ni aiws bragt de indisehe landmail V eder niet mede Vij ontleenen aan de berigtcn slechts het vr gende V Ocr de anrdschudiüngen die ich te Ambarawa nog steeds hcili ilen is hei fort Willem I nagenoeg geheel ontruimd geworden Te Macasser hebben al de leden van de kamer van koophandel hun ontslag genomen omdat niettegenstaande hun advies en het herhaald verzoek van vele ingezetenen de regering niet ter inwisseling van het nog in omloop zijn oude koperen geld ovLrgaat Pc hoer mr L J A Tollens is voor eeu drukpersdelict tot dne maanden gevangenisstraf veroo leeld De uitgave der bataviasi he courant is gestaakt maar daarentegen zal met 1 januar j ISPneen nieuw bla verschijnen het nieuw bataviaasch haridtUbiad onder redactie an den heer mr A des Amorie v in der Hoeven ten ijl met hetzelfde tijdstip de heer H J Lion weder aU houfdrjd ic eur van het bat iviaasch handelsblad zal optreden Volgens beriizien uit de zuidcr en oostci afdeeling van Borneo bereidde Je sultan van Koetie zich voor tot een togt tegen PaDgeraa iXati Soerapat ie Zijne magt wordt op omstreeks 30ÜÜ man gcseh t Pc burgimecïtcr van Tl iarlemmeimeer heeft in den n icht van 24 op 5 CLiober in beslag gmomcü en ter beschikkin vanden otn ntr vau justitie gcsie d 23 koeijec welke men ter sluik lu de gemeente trachtte te onfschepen en die naar het zeggen van den schipper aa ingezetenen daar ter plaatse toebekoorea Over de poging der oppositie om het onderzoek der caltuurwet uu te steil de GoesscLe l ouraat De laatste dagen hebben weder een uoorslaand bewijs geleverd dat zij die voorgeven de redding van het vaderland te bedoelen als het op redden aankomt van verre staan Land en volk handel en nijverheid de schatkist en de eer vau het land alles was in gevaar door den doldriftigen minister van kolo nien die alles in zijn vaart slo1 eE wilde en slechts in éca opzigt bedaard al te bedaard v namelijk in het indienen eener cultuurwet Men verwachtte dat zoo die wet eenmaal kwam het gevaar duidelijk aan allen zou blijken en men verlangde niets liever dan de wet te zien inkomen die over het te bc or not to be van den minister beslissen moet Wie met minder ongeduld en met meer vertrouwen dat tijdstip verbeidden meenden niet ten onregto dat waar men zoo lang op die wet had aangedrongen hare eerste verschijning vergezeld zoude gaan met het geroep der behoudsmannen laat ons terstond h uden ann het werk slaan de wet onderzoeken over den ciinistcr beslissen het vaderland redden Indie behouden en Gelukkig maken enz enz Natuurlijk meende men dat de Indische specialiteiten in de kamers reeds gereed zalen om te doen blijken dat zij inmiddels ook de zaak ernstig hadden overdacht dat zij de denkbeelden van den minister die niet zoo geheel onbekend waren aan de hunne zouden getoetst hebben en dat zij volkomen op de hoogte zouden zijn om met de redding des vaderlands atinstonds te beginnen Jlajir jawel de wet komt de natie ziet reikhalzend naar liare redders en juist deze treden op den voorgrond met den eisch uitstel van behandeling Is d n het gevaar reeds van zelf gewekeiu of nam het af t en m lar de wet iu cjucept ter wereld was r is er een zóó geheel nicir v denkbeeld geopperd waarmede men eerst kennis D akeu moet of schrikt mci nu voor oude en eigen denkbeelden terug I Ien zegt het publiek moet zich eerst over de zaak hiteii hooren als of dat publiek zoo op de hoogte der indisehe toestanden is dat men van zijn oordeel licht kan verwachten Men zegt wij moeien ook het gevoelen uit de Oost vernemen als of dit niet reeds bekend was en met elke mail lieer bekend wordt ten aanzien van de beginselen van den i i nister en z jnc tegenstanders Men zegt had de minister i rie jaren noodig om d wet te maken dan mag de kamer el weken of ra aanden hebben om haar te onderzoeken aii of de kamer en bepaald hare ii dische specialiteiten niet e ea als de minister gevestigde denkbeelden hadden Meu zegt de tweede kamer moet met deze wet niet hatis en opdat d eerste tijd hebbe om de begrooting te onderzoeken t n arg iinent dat den eerbied voor de grijsheid in s lands nadeel te ver drijft of ecue persiflage der hoogst aangeslagenen is Mj willen niet zeggen wat de ware reden is waarom de h i3tcndc bclioudsniannen nu iu eens talmende afwaciiicrs gew ordcn Zijn ni iar de natie nntt er op gewezen worden dat de brandroepcrs nu allen tijd schijnen te hebben om deu brand te blusscheu Of zij lebben vroc r overdreven of zij zijn thans niet aan hunne roeping getrouw Immers mamien als Ecchusscn 5 jer en anderen die vóór jarci reeds wisten dat er gevaar was en dus ook w iarin d t besiond die tiji en gelegenheid hadden om hun oordeel te bepalen die jnisi door hunne waarschuwingen toonden een ge e iigd denkbeeld te hebben Zulke mannen mogen geacht worden in staat te zijn om zouder zóó lange studie hunne stem uit te brengen en te motiveren Eu jui t zijn zij het juist zij die op uitstel aandringen larom zijn zij beschaamd m hunne beweringen en moeten zij eenen uitweg zoeken Zal het nu blijken dat de minister geen slooperiscn dat de behouds naunen geen redders waren Docli wij oordeelea daarover nog niet Wij noodigen alleen de natie uit om uit dit verschijnsel m cd ♦ scheppenen tegelooïcn dat volgens de feitelijke verzekering der beschermengelen van Nederland het gevaar nog niet zóó groot is of er kan nog wel eeuige maanden worden gewacht alvorens men beginne te overleggen hoe het vaderland gered zal moeten worden Nijmegen si Oct Het water op da rivier is wassende het is te hopen dat spoedig het vckeer te water ongestoord kunne voortgaan De verzakkingen aan de waalkade hebben nog stccils toegenomen en schijnen nog dagelijks toe te nemen Gisteren brak er boven onze stad omstreeks vier unr een hevig onweder los vergezeld van zwaren regen en hagel Het hield gelukkig niet lang aan en tot nu toe heeft men van geen ongelukken vernomen Zwolle 29 October Sedert eenige dagen houden een veertigtal hongaarsehe varkens hier verblijf Deze dieren waren voor Amsterdam bestemd en om die reden ook werkelijk met de boot van hier vertrokken doch daar de Amsterdammers liefst niet met deze H ugaren in aanraking wilden komen hoewel zij alles behalve leelijk zijn kwam tiet transpori weder met dezelfde boot terug Dit gaf natuurlijk geen geriLg opzien De eigenaar wilde aan t verkoopen doch dit ging lang niet vlot deels omdat de jtrijs j og al tamelijk hoog was i 2y c per o ned S deels omdat de Zwollenaren niet machtig veel trek in hongaarsch spek schenen te liebben Eenigen zelfs gingen zoo ver het eeue schande te nuemen dat de provinciale hoofdstad huisvesting aan zulke vreemde wezens verleende iets dat de rijkshoofdstad bepaald had geweigerd Doch aan dit alles is een einde gemaakt door eene opoulijki verklariug van den hier aanwezigen veearts welke zegt dat 1 deze dieren zeer gezond zijn niettegenstaande zij gedurende veertien dagen veel hebben moeten ontbeeren en 2 dat het spek uitmuntend en gezond is t Is te hopen dat Zwolle s ingezetenen na deze ronde eu geruststellende verklariug maar toetasten zoowel lu hun eigen belang als iu dat van ueu handelaar in hongt a sche varkens Donderdag jl was de paardcmarkt druk bezocht oowel door kooplui als paarden circa 71 0 paarden waren aanwezig De prijzen waren hoog maar de omzet gering Schoone beesten trof men niet aan Bcrigteu Gcuieisgde Ook 3e engclsche vrijinctsclaars protesteren tej en den kinhliksem Garibaldi is te Xajids eu te Tunn ia overstemming üc griclcs lie kamer heeft verklaard geen vertrouwen te steilcn iu het ministerie Sedert 14 oct is de cholera ie Varijs aan het afnemen Zes honderd afgevaardigden der feuians hekfaen te Philadelphia eene vergadering gehouden 5Iet 1 jan e Ic wordt te Amsterdam de oostcrbegraalplaats open gesteld en zal het begraven ia de kerken cu op de kerkhoven binnen do bebouwde kom der gemeente ophouden in Jutland is de prijs vau het vleetth buitengevvoon laag Te Hamburg hebben de demoeraten bij de verkiezingen gezegevierd Victor Hugo ontvangt per regel oor zijne chansons 7 fr 30 c De houl=uippen zijn dit jaar overvloedig in de onistrel eu van Ooiicrhout Te Voeiuel is de veczicl te uitgebroken Oobtearijl is toegetreden tot de srniteits conveutie te Küiistan inopel liet gri iksehc ministerie is ülgeircdui i Ieu bcukciit d t de pnrij ehe handt l iüO millioen schade lijdt door het nitn jkcn van een gedcclie der bevolking De spaanscbe regering heelt aan de engcUche belooft den lavenhaiidcl te zullen betiugclen De koning van Italic heeft SO HIÜ fr geschonken a an de arbcidtrs veveenigin gen Den 21 oct iaren sedert htt begin der veeziekte aangetast B420 nzer van rrankrijK gezonuen jlu ji ju i j i liin spoorloos vcdweocu Het national verei a heeft zonrtr g zijne ene vcriradering te l rankfoil gehouden Zond ag i = te lui v hel gestorven 1SS7 afgemaakt 11S3 hersteld 1509 runuLrcn Do polytcehniscbe school Ie Knrl=ruhe wotdt door C37 io gclLi geu bezoclil Palmerston is echt dipiomaliek gestoncu met de Moorden Fiau krijk treedt toe op de lipfcu iMen is begonnen Berlijn te algemccne vcriradering te rrankfoit gel internationale studentcii co gre geopend De pruisische arr ti tie aan den schouwburg te Kotteidun is vernietigd en de dclinq leiit op lügczoiuleii Hoefslagen Bijna zeker zijn wij er van dat velen ja zeer velen der lezers van de Goudsehc Courant niet nllen weten wat men wel te verslt an hebbe onder het woord hoefslag Oppervlakkig Ie oordeelea zou men met grond kunnen veronderstellen dat men daarmede een door don poot van een paard toegebragten slag bedoelde De hoefslagen waarover wij hier spreken willen komen in zoo verre daarmede overeen dat zij niet door een paardenpoct zijn tocgebragt en ook geene verwonding ten gevolge hebben maar dat zij van blijvenden aard zijn en i waaraan zij haren noodlottigen oorsprong te dankeu hebben is ons tamelijk onverschillig door de gehechtheid aan verouderde begrippen en vormen eu eene zekere lichtscliuwheid ondanks zoo vele verbeteringen steeds in stand blijven Maar om dan nu de lezers toch eenigsiu s op de hoogte te brengen wat eigenlijk hier met hoefslagen wordt bedoeld het zijn zekere gedeelten 2liiDertettt en IS Pil J Getrcuwd ISi psl m ri êeS H JAGER Wc aar van A K v vs Zt TPHEX met W viN ZUTPi ïN msgetuDj 9 p JEenige aif emeerie f lp Gouda 1 November x5u 5 I III Eenige mgemeene kaïnüfietli weg kade of straat welke dieueu tot algemeen nut en die onderhouden moeten worden door bijzondere particulieren omdat t is om te beklagen het altijd zoo geweest is Elkeen die weet hoe en op wat wijze die wegen e iz door de zoogenaamde gehoefslaagden veelal gemaakt worden en welke onaangename besognes voor de ambaehts ook al weder zoo a woord uit Noachs tijd en polder bestnren daarv n het gevolg zijn zal het ons iu het geheel niet euvel duiden dat wij rond voor ons gevoelen uitkomen met te verklaren dat de hoefslagen behooren tot een tijd waarin men zich al eeu zeer slecht begrip scheen te maken van deu werkkring van cenig gemeenteof polderbestuur Jfet unreauwerk niet alleen maar ook met een gestreng en gestadig waken over Ue werken en ini igtingen van algemeen nut waaronder zander tegenspr iak ook goede wegen waterkeeriugen eu straten belioorer moet elk bestuur zich beijvereu de haar toevertrouwde funelien waardig te zijn Vandaar dat het onze wensch is de hoefblagen zoo spoedig mogelijk te doen verdwijnen opdat derzelver eigenaars sic zich vtin eene lastige cu moeitevoUc benevens soms zeer kostbare taak zullen mogen ontheven zien eu men als voetganger geen last zal liebben vau de stukkeu gebroken potten en pannen ia allerlei vor uen waarover men soms tct onze groote ergernis moet voonstrcaip ïlcn maar dat blijken moge dat al wat vau bestuirs of admiuistratie swegc geschiedt steeds éénheid gelijkvcrmigheid solMiteit en miukostbaarbeid tot kenmerk heeft Moge dat nog eens behooren tot de zoo cntelbare verueteriugen als waarop onze negcntieude eeuw met regt trotsch zal kunnen zijn 1 Er N yuiexd v n vooituiTGANo Vergadering van den Gemeenteraad Zitliiiff fan Diiig thiu i Oolober Veorziltir mr A A ii r gcii lJZLi dj t Teg iiv joidig zijn de bh de iravc Lnj eii Prince iïr iraa AVesterbaai i liUagir Buehntr Diojgleever iu Gennep Ki nn traaten en Pecti terwijl door dtr ile r Itiniy kennis wa gegeven dat hij door af wxzigiuij nit de slad vciliinncrd werd de verg daiii bij te wonen De iiüUilen der vorige veij id r ng Wü den gc L x i tn c i tkcurd Is iegL omcn eene di pijs l e van hh gülep = iaien dezir provincie houdende i i g ving dat z j bciuslvn ai do laalat genorai n besluiten e r l 1 10 h t lager onderv i Xol Eciie d tic van d zekd hoa knde goedlxuriug van de subsidientoegeven 1 u i de instilbegeii va 1 vvtl i J gbeid ot Kjii adres van J 1 it L nia s i i e ver7oek tot aankoop v ln een stuk genie LtLgEoad achter h t jl i i lij i h o e c burgerschool Ter ïi=ic TiiTi is aan de orde bvt voo t 1 n de titjrootuigs commis ie ter ojdn luug an de gezoudu nd vaira t iarovcr u de vorige vc gadering de SLCinni n aakleii en wo i h t Ivc a nn i v t acht tegen 5 stemmen aai genOiTien en is die coninr ie ai oo vcrv liin Daarna is lu de b g oilng va tgi te d tot een bedrag in ont angst van f 170 73 5 il in uitga van f 17 k7 7 J slulM de alzoo met een batig saldo van f l t waarop vervolgen tuvcis is go dgvkcnrd de memorie van toeïiehti g Ten aanzien van d be e iikking over virr Komt ter tafel eene gewijzigde vcro d i ii ï betreffende da heCing en do invordering der belasting op de hundc i a arbij die wordt nilg trckt ook tot kooplieden in honden Ka woidt die algemeen goedgekeurd Vervolgens stellen B en W voor om de no t schooliueubelcn voor de nieuwe burgerschool van ƒ 1200 te verhoogm op l JOO Aangenomen met Ellgcm stcin en Hierna at de vergadv ing over in cenc zitting iner gcaloten deuren ter resumtie der ootukii van de laatste dier vergadi gin Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 27 Oc I ndovicns Gerardns Wilhelmus ouders J J Liesker en B van der Waard Johannes Jacob is ouders F van der btam en J W Xieuwenbnizen ücrnirdus Petrus Tbeodorn ouders P C Pinksc en J J Epskanip 2S Adiianu = oudcra van Duin en S V van Loon 29 Johannes ouders il Delsinan e i K Snaterse 1 Johanna ouders J M Oltkcrs en C J van der Brcc SO Hendrik ouders H van Dam cu B Speksnijder Pieter Johannes ouders G C van Dolden en van der Hout OvEKLEiii N 20 Oct J Uuer 20 j 28 J M ZanJvoort 4 j 29 H C Voordouvv i w 30 J den Hertog t m De oiidergeteekenden betuigen hunnen h irtelijken dank voor de vele bevvijzeu van deelneming door heu en hunne kinderen ondervonden gedurende de ziekte en het overlijden vau hun geliefden zoon JACOBUS ten hei van zijn b ceder alhier B BOERS J 1 liOERS SciIOEM lKER Gouda l O tub r l iRö