Goudsche Courant, zondag 5 november 1865

Heden overleed in den ouderdom van ri im 7 jtren niijnc geliefde echtgenonic L M SCUOUl KX mij na eene Erelukkijrc echtverceuijring van vijf jaren drie kindereu n üatenile K JONKER OoiPi ï Oetobcr ISfiö Voor de vele blijken van vriLiidscIiap en deelneming ontvangen gedurende de ziekte en li j i o erlijdeu van mijne geliefde jongste d K liter betuigt de oiidergelcekeude linrm hartelijken dank otpv Wed M E DITIEII 1 Nu l M s geb v N CAl EL De oiulcrgtieekcndp yijne affaire in Tabak Snuif Kruiileiiierswarcn en Gedistilleerd met primo Xovember aan den Heer M ThLlLKS o ergelun hehbemle betuigt bj de e 7 jnen hartelijken dank aan al ijhe bcgun ngcrs zoo Innuen als buitiu de7i stad voor het hem oo veelvuldig gesehouken vertrouncn cu beveelt b j deze z jnen opvolger in dezelfde elffillendheid aan P JOOSTEN Goiü 1 Xo embor Iböö TV ondergetcekeude volgens bovcn ande advertentie de alTaire in ïibak uuif Kruidt nicrswartii on Gedi idlocrd an den IKor S lOOsl EN iu de V ndftra t dhiir o orc nomen helbe de bedeelt u h m de cluiUen llieid v n ijiie stadgenoten en dt begunstigers dier at ure aan en hoopt door lene aeeuraic en soliode bcd eiKug ril hetzelfde M PEETEE5 GoiDi Wijdstraat jkA i 172 T1e Nvnris J G EROl U ER MJIIÖFF te HJAsfUEt UT tl op Maandag den t NovL ubcr l i en dtu lairop volgenden dag op de iror=te c W 36 in de J lht bewoond d o i de We uue lii SMIT n het open M T om i on r i r or p verkoopen17 K I FKOi IJ 1 V VKKOELIEX EEN r Ai i 5 KW EELN 1 ette VAKKEN KUTEN i ovcer50 000 Niü r la bGstge oiinen HOOI 1 1 TIEin u i i ïPi ELW UIEN en r oi i i v hf rxAEEEN ll U 1 N BR N1 II01 ï IHH W W 1 l Ui ilLNIIAND i Li L l 1 Vt 1 EN tl n nen rai len i Mu meubelarcn INBOEDEL A ls r g te ren te zien VOOIILOOIIG BEBiGT iV AlM rERPAM UlE lOONEEL1 1511 c iier i irc ie i tr llcercn REGGEES C L ltn de e r heöb nm toestemming van let Jel Achtbaar liejtuu alhier eenebuiteLgi vLLe Voorstelling te geven en viel op Dingsdag 7 Novomber 1865 u i e LT v i rr EiE rNT bij dep heer A EN e vc d be n iu Do GALEIBOEF Nalmis V ot Vooroordeel Dr ii i i 7 r i ti ca 72 T iftteelen GlT Mr 11 Rjman v ai VilIOB lE u i ii r beve eu i h rair 1 t v n l ct t Lieh e puLm in 0U 1 n c r nnii ei or ritn a l cor uihg lihn l i s cr 01 v iiZGGERa C Openbare Verkoopiiig 0 I CONTANT GELD De Notaris A KLÜEf IIz residerende te Moordrecht is voornemens om op Vrijdag dea 17 November 1S65 des morgens ten 9 ure te iloordrecM ten huizo van de crvcu LEENDEBT de L VNGE in het Buurpad te verkoopen Een WINKEL OPSTAND eu WINKELGOEDEREN voorts een netten en zindelijken INBOEDEL best ande in EEDDEN LADET VFELS KABINETTEN T VEELS STOELEN SPIEGELS KLEEDEN K VlirETÏEN KOrEE TIN GLAS AARDEWEKK LINNEN KATOEN DIMET en SEU VEÏOOEU wijders ecnig GOUD en ZILVER AVEEK Alles d a igs Ie voren te bezigtigcn x an dco voormitldags 9 tot des uatnidd gs teii vijf ure Information zijn inmiddels te bekomen tcü kantore an deu Notaris K L U I 1 voornoemd Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en ecMe Röcept waarop men in het bijzonder attent maakt Z jn ecr nuiiig m eugejteldhedeu derM V eu ucrkm ueili iam op de Sl l lSVEUTEKlNlj 1 JU uiimuuiend tegende G U SCIlEEl 11 lu het BLOED enlllSLYG der IILID zij im ZACHT LAVlULM CU SLIJMAIDRIJAEND Ver cgelde dooien eu dubbele Doozen zijnlu oudorstaande Depots verkrijgbaar AidittrrJaii J J Avis Droog Heiligeweg D n 321 Jrnlwi F Eomcijn Apoth hertnttrr J Muller VtlJ t H W de Kruijff OoaJa H P v Frankcnhuizcn Dubbelde Buurt s Gratirnhaije J M t Renesse Tul D v Het depot dezer echte Vrbanus Pillen snius zoovele j ren met roem bekend eu in alcemeen gebruik is door ons te GOUda alleen eu uitsluitend geph it t by dm HeerH l vN IKANKENHEIZEN Dubbelde Buurt MeT wordt instantelijfc verzoent wel attent te willen zijn d it door ons bij niemand anders de UBB NUS riLLE bereid volgens het oude en echte Recept in Depot jU verkrijgb u r gesteld in Ji 1 i rLur i cp hut Al l J e j aaf r aan te het 2 Dtj tl i Jers Iu eik iloosje Is i bd et oorzien met de eijnJiamhijt r r tckeu g van de ervaarJ igers eti Kt FNLX ie ZcüN v u de vile uam aaksels VERSCH ONTVANGENE Conserve d Ananas PATÉS FOIESSRAS zijn te bekomen bij A v D KXE1 T Sz Botermarkt A 56 Gouda Wordt ten spoedigste gevraagd eene Melkgcvcnde EZELIN Adres Het Bovenhuis op de GOUWE C nC 9 De BOUWMANSWONING rn aanboorigheden BOUW WEI en HOOILANDEN te zamen groot 15 Bunders 57 Boeden 55 Ellen alles aan elkander gelegen in Sectie G van den ZnidphspoUer onder Moordrecht nabij den zuidelijken dwarsweg en togt waaraan de veiling heelt plaats geha op 28 October jl en die toea hebben opgebragt ƒ 12150 zuUea worden afgeslagen op Zaturdag 4 November 1SG5 des avonds ten 6 ure in het logement Het Posiiiuis te Moordredt door de Notarissen A KLUIT te ilowdrecht en JAN viN der HOEVEN te Hotter Jan ten wier kantoren nadere information zijn te bekomen DE ADMINISTRATIE DEE K K GEPRIV ALG OOSTENH Grond Crcdiet Vcrcculging adverteert dat van de 5 pCt PandbrieVen in Zilver door haar uitgegeven de Coupons vervallendi 1 November ISCiö van af dien dag zuilen worden bctatld te haren Kantore en welde Coupon groot fl 25 met ƒ 29 37V2 n tl fl f ï J3 If n S Sl n ff n ff n 5 S7V ir II II 2 f f t en berigt tevens dat de eerste loting van 5 pCt r mdbrieven in Zilver op 1 ïebruarj I Gfi en de intrekking a pari deruitgelote Pandbrieven op 1 Mei S06 zaïplaats hebben Op een KOOi L NS KANTOOR vrarït men als JONC 3TE BEDIENDE een Jong l ng v iu li tot 10 jaar goei kunnende ackrijtifi en rekenen Vdres bij I den E itgever dezer met eigerbandig geschreven brieven Prijs van het gedestillee d bij G F van de VELDE te GOUD mf inbegrip v au Rijks en Gemeente accijns bij rmc hoeveelheid van minstens tieii tan a contant tan Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 ii o PT I l 60 eeuts Jenever 2 = soor l Moutwiju ali ii3 f o per kan 5S cents o P inl BRANDEWIJN ii 63 ceuts Jleeidere of mindere sterkte naar evenredigheid GoiD 1 November 15 35 l o ï lrukkc 11 ra KM 4N 11 376 1S05 Zoiidag 5 November OUDSCHECOUEAUT De prijs der Advertentien an ééü tot es regels met iubegrip ïnn het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengew one letters worden berekend naar pladtsruimte Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Ta de Stad gescliiodt de uitgave des avonds te voren It prijs per di ic maanden is 2 franco p post 2 25 De ijzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzlgt I GOUDA den 4 November Het overlijden van Palmerston heeft de hoop opgewekt der voorstanders van de parlements hervorming waartoe hij ongenegen was terwijl Russell daarover gunstig liacht en men vooral vertrouwde op G adstone als den ijverigsteu bevorderaar van de uitbreiding der ki sbevoegdheid Daarom is men eleurgesteld door de woorden die Gladstone te Glasgow bij gelegenheid der aanbieding van het eereburgersche p heeft gesproken Hij verklu irde dat de overtuiging van de roodzakelijkheid der hervorming algemeen moet zijn Dit gelijkt bijzonder veel op eene uitvlugt en is van geen beter allooi dan de aanmerking dat de mindere standen er weinig belang in stellen Overigens heerseht eene vreedzame gez ndheid ouder de leden des bev iuds dat weinig verandering zal ondergaan ea nu tot het laatst S an januarij deu tijd zal hebben om zich vast in deu zetel te zetten Maar iHn wach aen toch ernstigen strijd die niet gunstig eindigen zal iLdiei het ministerie geea bljk geeft van zijne gezindheid om ter gunste des volks verbeteringen in te voeren De italiaansche verkiezingen leveren eene geruststellende n tkotast op de gematigde partij heeft eene beslissende overwin i ning behaald De clericale prrlij kan ïioh overtuigen dat het I volk der nieuwe orde van zakeu algemeen is toegedaan en bet i bewind kan gerust den weg van matiging en afwachting betreden die zoo noodzakelijk is voor het nieuv e koningrijk dal alles te wachten heeft van den tijd en alles te vreezen van overhaasting De fransche financiën btoeijen niet onder de schaduw der keizerlijke willekeur Vau daar eiudelooze haspelarijen om te komen tot bezuinigingen die tot niets leiden zoolang de schatten des lands in doellooze ondernemingen verspild vvorden Van Cochinchina verneemt men weinig i den laatslen t jd maar uit Mexico daarentegen vloeit het over van telkeus hernieuwde berigten van overwinningen Juarez is al zoo d k vijls uit dat land verdreven dat niemand het zal willen gelooven als het eindelijk 2üO r gekomen is In Algerie beijveren de Franschen zich ora het gelegde te bevestigen dat zij ongeschikt zijn tot kolonisatie Na vijf en dertigjarig bezit zijn zij er nog niet gevestigd en onzeker over den te volgen vveg Een nieuwe opstand is uitgebroken en dwingt tot vernieuwde opofferingen Langs dezen weg wordt het nimmer eene productieve kolonie Oostenrijk vermoeit zich in vergeefsche pogingen om eenig gelüL ljeen te brengen geldgebrek is daar sedert onheugeli e jaren eene chronische ziekte Het oogenblik is ongunstig de geldmarkt slecht voorzien de waarborg der verpligting oe constitutie geschorst Voeg daarbij dat Oostenrijk zich zelven berooft van zijn invloed op Duitschland terwijl Pruiseu het in zijne ongere ligheden mede sleept en dat het ia Hongarije eene beweging wekt die weldra misschien niet meer te beteugelen is dan kan het niemand vreemd dunken dat het vertrouwen op Oostenrijk overal daalt Uit Amerika komen steeds geruststellende en verblijdende berigten De bewindslieden betoonen zich gematigd tegenover het buitenland en zachtmoedig en vergevensgezind tegenover het binnenland daarvan ter dienste der britsche marine besteld en thans wordt in Enge and eene maatschappij gevormd ora die onderneming in de Plata landen en Brazilië uit te breiden en op groote schaal te drijven Haar bestuur zal deu lieer Liebig ouder zijne leden tellen Volgens de laatst ontvangen berigten uit New York waren de heer JelTcrsoa Davis eu de heer Cleioeut C Clay nu de eenige personen van naam die wegens politiek misdrijf in de vereenigde staten gevangen wetdeu gehouden en verd het bij de bekende gezindheid van den president Johnson als zeker geacht dat ook Z j over eenigen tijd kwijtschi lding evh ngen en uit de gevangenis ontslagen zouden worden De hr Johnson had de militaire wachten welke sedert den dood van deu heer Lincoln het verblijf van den president te Washington omringden weggezonden Aan een a inzieulijken ingezeten van de confederatie had hij zeer onlangs met ioo vele noorden verklaard dat een in opstand geweest zijnde staat die de slavernij afschafte en de vrijgemaakte negers beschermde alks h d gedaan vat uoodig was om weder lid van f s unie te worden en in alle regten der boudsleden te deelen zullende alsdan die staat zelf te beslissen hebbea of hij de negtrs oi der zijne stemgeregtigde burgers en gezworenen wilde opnemen of niet De opgevvoudenheid onder de negers scheen over het geheel te bedaren en ovei huu gedrag worden in de jongte berigten niet zoo vele klagten gevonden als sedert eenigen tijd üoorgaans het geval was I Berigten uit New York van 21 dezer ne deu dat de heer Humphreys eene redevoering heeft gehouden ter gunste van de I TOltomen emancipatie maar zich tevens heeft verklaard tegen h da gehjksteiling der tiegers In eene gehouden democratische vergadering te Nevv York is besloten om het bestuur van Johnson te ondersteunen en is het noodig verklaard om de leer van Monroe op Mexico toe te passen De heer Seward heeft in eene rede gezegd dat hij verwacht de hernieuwde repiiblikeinsche insLcllingen erkend te zien overal waar zij vroeger op het amerikaansche asteland bestonden Wanneer die voorI uitgang zal zijn tot stand gekomen zal men de blijken zien van den invloed op de andere vverelddeelen Ouze regering heeft naar men verneemt de mogendheden welke deel genomen hebben aan de maritieme operatienin de straat vau Simonoseki eu aan het tractaat met Japan dat hiervan het gevolg was uitgenoodigd om even als zij zelve den zetel harer legatien van Y okohama te verplaatsen I naar Jeddo 2 Nov Gisteren heeft de heer Gladstone te Glasgow in antwoord op ecu adres voor de parlementaire hervorming bet billijke van het verzoek erkend doch de hervorming hangtniet af van een m in en zelfs niet van het parlement maar vande algemeene oveituigmg dat die hervorming noodzakelijk is In zijn antwoord aan dea lord provoost die hem het bewijsvan het burgerregt dier stad aanbod heeft de beer Gladstone den lof verkondigd van graaf Russell wiens vroeger leven eenwaarborg oplevert voor den vooruitgang en de vrijheid Dewerklieden der stad boden den heer Gladstone een adres aan die het aannam en door de arbeiders luide toegejuicht werd De vorming van het nieuwe ministerie is nog niet officieel öuttcnlanö T rirlPTl 1 November Een duitscher heeft ec feen tijd Londen l j o an de Plata nvier opgengt bekend gemaakt doch hier wordt stellig verzekerd dat de hr Fortescue een üd van het huis der gemeenten en thans ondersecretaris van staat voor de koloniën kanselier van het hertogdom Lancastei en dus lid des kabiuets zonder portefeuille zd worden eu dat hij de eenige nieuvve minister zal zijn die ten gevolge van lord Palmerston s dood in het bevv ind treedt zoodat het gouvernement ook voortaan meer vertegenwoordigers in het huis der lords dan in het huis der gemeenten zal hebben iets hetgeen reeds meermalen den naijver van de laatstgemelde vergadering heeft g aande gem aakt cu door de dagbladen als een uier gering bezwaar wordt beschouwd Weenen l Nov Sedert geruimen tijd heeft men van 1 zekere zi de bij deu keizer aangedrongen op het uitvaar 1 eener algemeene amnestie wegens de gebeurtenissen