Goudsche Courant, zondag 5 november 1865

ADVERTENTIEN STEEMOLEN Bij A JONKER op de Gouwe zijn te bekomen Beste Ruhr kagchelkolen ƒ 0 70 per mud Grove Ruhr haardkolen 1 Grove eng kagchelkolen 1 10 Grove eng haardkolen 1 20 Vrij in huis bij contante betaling geniet men korting VERSCn ONTVANGEN Conserve d Ananas PATÉS FOIESGRAS zijn te bekomen bij A v b KLEIN Sz Botermarkt A 56 Gouu i 1 J heden ulet gescbied omd it naar men an goedcrhand V1 11 de geest van oppositie aldaar nog niet is verdsM nea t i in ar in het diepste geheim allerlei pogingen worden M l o v crk gesteld om eene nieuwe uitbarsting voor te bereiden iicu liccft de draden van het complot reeds in handen Mcn vcraecTit dat de regering bet voornemen heeft op rcvpi om eene leeiiing van gering bedrag aan te gaan ten einde 1 de loorloopige behoeften der dienst te voorzien Liter wan cr dü 1 gelegenheden in Hongarije zullen zijn geregeld zal c iccrri Mg i e raak voor goed in handen nemen en eene leening 111 v i i r elijk bedrag aangaan Volgens een gerucht is het ii r c t een voorschot te erlangen zoodat de dienst onge=iOora = worden voortgezet PiO CZCe 1 Xov De uitslag der verkiezingen is als L e gematigde panij behooren 2S leden tot de 1 j oiistituioiiele partij 102 tot de regter zijde de I I j 9 tenvijl van lU leden le rigliiig outekeud O nincnlanï GOUDA 1 Xovember r emen dat aanstaanden maandag des avonds ten i csxie openbare les in de gymnastiek gegeven zal Let stedelijk lokar l aan de Spiering3tr at en ernemen dat donderdag bij herhaling cJe kamer der staten generaal is tot hervatting uhedeu bijeengeroepen tegen donderdag i novem 1 üi L le ge bc Ka j li iielsblad zegt teu a inzien der loopende geruchtenr w e crisis o a Dag aan dag wordt door hetï t jehnatige oppositie gesproken van meespalt ini ni het kabinet van plotselinge bckepringen van 1 1 iers van mmisicriele crisis enz liet Utrechtsche i r p d u rin trouw mêe en van eene andere bevriende 1 g men van teekencn van ontbinding die zicli biji k zouden voordoen l i de cciic rvatieven zeer gaarne zouden zien dat er eenemlni lcr e c j s ontstond dat het kabinet ontbonden werd l j i cr r Jfe Lr zou dan immers kans op zijn om eenij crig i ic i vnn byia i jaren bekroond te zien Het is huncvcnv tl i r n m i bevelen zich niet te spoedig te verheugen 1cc L er de icr achting hoe grootcr ook de teleurstelling P i L t o tbindmg wa irvan men spreekt ziet men V a droom als men ingeslapen is met de ge I Jngeuswaardigcn toest uul van zoo velen die W j 1 r i e gelegenheid om eene ministeriele porte c nor Icn eindelijk het geduld verloren hebljcn g in het tegenwoordig zittingjaar heeft de rekr chi j o bewijzen v an leven gegeven dat iemand iim n b j elkander heeft niet in goeden mst v u ontbinding spreken zal i f nur zegt Wij hebben onze lezers niet bezig ie fLcruchten die m den laatsten tijd omtrent Ju 1 O ministers in omloop waren HetDagblad p oi cic regt heeft om die geruchten in do UI het beijvirt ich die meJe e dteien j ïcnes m rr toch met b jvocgmgen die il üo gaarne Oii witleu doen gelooveu wat L i t H iariieid mogt zijn j Il et in welk regt een verstandig publiek tr r Leb L of welk bcl ing het er in sielleu kan dat ie i iu uimi rages niededeelen die een om nieuws verlcge 1 eor L j i eei E voortpl u t of een bi td der oppositie f p o vcit om i n hart iueht te geven en het beiund in 1 SC e i c c i ii i Al die geruchleii tcet zooveel oi zekere ke he il i oor hc Dagblad medegedeeld bi jkcn nu ounaar IC z jn en hier en d iar straalt zelfs door dat het bbid er cll ni t a n gelooft Immers het slot van het artikel spreekt van het b leggen an de gerezen tweedragt Als dus het put ei d it op de mededeeling dezer commérages zulke heuige regten leef niets cutnaart dat hen bevestigen ka dan 7 het heeteu wij liJoben u immers a an hei bijleggen gesproken maar toch de eensgezindheid kan geacht worden voor goed verbroken te zijn Dat bliiU uit de valsche geruchten die w j onder reserve verspreidden en die bleken onwaar te zjn Onder die geru htcii dcik het DigbkJ altijd onder re serve mede dat de heer Fransen van de Putte stoute grepen doet naar deu veldhcersstaf hier te lande met het ver angen dien daarna ook in ludie te zwaaijen Wij dachten niet dat onze minister van koloniën zulke krijgszuchtige neigingen had evenmin dat hg die dan toch naar den veldbeersstaf üingt onverstandig genoeg zou zijn om zyne plannen aan de geruobten makers te doen kennen Icn schrijft uit = Gravenhage aan de Arnh Ct Eenige dagen geledeu lievatte het Weekblad van het Keot het berigt dat het ontwerp tot afschaffing der doodstraf v den raad van state zou zijn teruggekomen eu dus de indiening aan de staten generaal zeer spoedig kon verwacht worden Wij meenen dat dit berigt onjuist is ea dat de behandeling dier voordragt bij den r iad van state even ver is gevorderd als j ecuigeu tijd geleden Ziju wij goed ingelicht dan heeft de afdeeling v ui justitie nog geen rapport omtrent dit wets voorjtel uitgebragt en zijn de leJen van den raad die in die afdeelin gcene ziiiu g hebbeu nog niet in de gelegenheid geweest vao deze z iak Lenius te nemen JJen leest ia de X üir Courant Uit ue versehillende bladen en brochures die ineii leest uit de gespr liken die men met verschillende Amsterdammers houdt blijkt het dat er zich onder alle rangen en simden in de hoofdstad een geest van wrevel en tegenstand tegen net stedelijk bestuur ontwikkelt die wrange vruchten kan dragen Vooral is de geest tegen het dagelijksch bestuur gerii t Dat er toch zoo weinig men chen zijn die hunnen tijd begrijpen en besefFrn dat er geen plaats meer is voor kleiöe rcirograde despootjes A olgens de Aliud Ct berekent men dat de kosten van de handiiaviug der provinciale verordening tot wering der veeziek ie in Noordholland voor dat gewest de som van ƒ 50 000 s j i irü zullen beloopen Xaar men verneemt bestaat het piau om lot bestrijding dier uitgaven eene geldleening aan te gaan Bedoeld blad wgst ook op het ongerief dat de ïcrordeiiin aan de suikerraffineerderijea veroorzaakt die spoedig gebrek aan bloed zullen krijgen De hooge raad burgerlijke kamer heeft dondepfag het beroep m cassatie van de weduwe van Dedem tegen den beer Friumers verworpenen beslist dat de voogd toezigt heeft orer den persoon van den minderjarige waaronder begrepen is de verzorging de opvoeding en de aanwj ing der plaats van verblijf van den minderjarige De arrondissemenis regtbank te Leyden heeft uitspraak gedaan in de zaak van prof Stufi kcn c s vormende de commissie belast mei het beheer der kerkgoederen en fondsen toebehoorende aau de ncderl herv gem tegen jhr mr J Puftkamcr c s ledea der gemeente commissie van het iieiL herv kerkgenootschap en Uij een uuvoerijT vonnia de eiscli der eerstgenoeraden tot overgifte van het beheer der kerkelijke bezittingen vm de nedeniuitsch hervormde gemeente ald iar ontzegd met vcroordeelmg in de koaten Z WOlle 2 Nov Sedert betrekkel jk langen tijd heerscliea hier min of meer kwa uiaaidige koortsen velke dezer di ïfii met vernieuwde woede zijn uitgebroken Eene zekere str iat telt niet minder dan zeven en iwinti typh is liiders Het eigenaardige van deze r mp is dat de geneesiieeren zulks toeschrijven aan liet maken van t stitionsplcm n welks nabijheid deie straat zich dan ook bevihdt De menigvuldige dampen die daar nu tengevolge van het dioogmaken oprgzen zijn de vermoedelijke oorzaak Gemengde Bcrigteo Be ma tschappy voor de st onaart tusachen int erpen en e Yorl is tot stand gt komin Cuüi wordt nog altijd door Spanje bedreigd Uir Teoieswar worden bo ndc s ganzen en kalkoenen in groote menigte naar l anj gezordeii De hertogin de Jiomv heeft per lot van relcnipg noc 430 duizend fr rente van de iii Engeland Vifi i naige taste ini dtrin znn gcrfoivcn G711 gedood 5110 licrsteld 707 in bchandeliijg 1545 stuks In Tnnis 1 = eene algeuieene amncotie erleenü Juaiez is al weder gevlngt uit Meaco Do fidenteu te Luikicikoipm meer it i J Jan wijsheid la Seholland is reeds veel sneeu gei l en Op Beal V erf bij de londonbniigc zijn eenige pakbnizee lïu land neemt ook deel a an de zanien=pannlng + trcn de ch lera i ictor Emanue kan niet aarden te Florence De nxme keurhessischtminister van financier heeft de voor memand geloofelijke verrekering gedaan dat de constuutie zal worden gehandhaofd Geheel België trenrtover vader Palaeiston Tc ïeddo in Japan hcerseht schromelijke duurtevan levensmiddelen Ze fr nsche depaiteuieaten hebben nog nimmerbezoek an de cholera gehad Zondag avo id jl heeft te Goriochemeene openbare godsd cn=tocfening pla it3 gehad van de Mormonen Eij bet ned zei del nsEenoolschap te Rotterdam is een gitt ontvangen lan ƒ 5000 Te Chatillerault h dezer dagen een pjar gctrourtd dat Ic zauicn slcihts 149 javcn telt lu Tuik jd is de oo st ni ukt Den 1 uov IS te Kotterdam de hoogere burgerschool met vijljangeu eursus geopend liet eng parlement zal denkelijk niet voor bet laatst van japoanj bijeei komen Te Stargard in het d strict D rtzig zijn overblijfselen iu racerwoningen en hnniiebedden gevonden De vorst van inbait bccl t bepaald dat ia ISCo geene belastingen in zijne staten zuUea gehe cn worden De tivist tu schen den Taikoen en deu prins Nagato m Japan is geschikt De Biazilianen hebben Uragua ai a hernomen en 6000 gciangcncu gemaakt Het verbes n België door den vectvphus geledeu bcdraagE in bet geheel 307 runderen Dingsdag namiddag had eend vices lij e on plofiing plaats in de London Gasligbt Works ten gevolge naanan IJOj duizend voet gas ontbrandde en eene üi heschrijlelijke veimeliug plaats greep Do schok werd op een uur aislauds geloeid Het verlies aau iiienscbenlevens en ook dat aan gebouw en veroorzaakt IS nog in t te berekenen In de ebnesche zee heeft een orkaan gewoed wa udoor een aantal engelsche en amerika uiscbe schepen zn i ver gaan ii er dan 200 birmmghamschc geweermaktrs weigeren te cii fn tenzij het loou aiuzienlijk worde verhoogd Ook op de cngelsche kusten heb jeii dezer dagen talrijke schipbreuken plaats g Lad Anna Mnrat o j mo eens uitgehuwelijkt en wil aa itcn hertog Slouchy De k j c üe landdag z l 12 november p eonend wo dcn ücu wil de fransi o ingera met langer percen suijze betalen maer hun een vast trakfcii loeleggcn in iti laud is tegen 15 jan e k ree recnitcTiiig u tgeSLtiicvcu van i ln ü ci de l JOO zielfu Te Konstantmopel z jn e bedriegeriien iij het tolkanioor oiitilekt Marktberigten Gouda 3 Xov Tarwe Poolsche p last 3 50 a ƒ 10 Zceu vsche per inud 9 ü ƒ 10 Rogge Inl ƒ 5 50 buiienl ƒ l 5t i 7 00 üerst ƒ 4 00 a ƒ 6 Haver ƒ C0 a ƒ 1 50 l u k ve i J i Loche per 2100 ned B iuU Noorelbrab ƒ iS5 il e nvieu 7 25 ü Bruiue boon n f ü af H I aariieiiuoi eu ƒ C UÜ a ƒ i öO Duivebooueu ƒ 6 a ƒ 7 0 li n a id 5 50 a ƒ 7 Magere varkens eu biggen lol hooge nnj oii vlug verkocht opl er ƒ 1 40 a ƒ 1 4 Weiboter ƒ 1 2fi i ƒ T 36 p n Delft 2 ov De aanvoer van tarwe en rogge ruimer de Lua iteit beter de h ndel vlug tot vorige prijzen jarige weinig voorkomende en hooger Tan L ƒ b ÜO a ƒ y 0 Eogïe ƒ 6 a ƒ u 50 Zomcrgerst 1 30 i ƒ 5 Korte haver ƒ 3 60 ii ƒ 4 Lange do ƒ 3 SO 1 ƒ 3 20 Duiveb ƒ S Paardeboouen ƒ 7 Groene erwten ƒ 8 a ƒ 11 Aan sta i waag gewogen van 27 oct lct 2 Nov 24 4 Cl 5 en 63 IJ boter te zamea 14 550 ned Ht i oter ƒ 5S if 6S het vierde ƒ 1 45 ii ƒ 1 70 per n S Ter mrikt 040 mud aardapp ƒ 2 40 ii ƒ 3 Middelburg 2 November Jarige tarwe met weinig aanvoer 20 erivten 25 en zomergerst 25 c hooger witte boonen 75 lager Londen 30 October Granen Eng tarwe circa 2 hooger Mcci fi d pr vaatje gerst 1 en haver 6 d Aauvoer v in 23 28 oct 143 qr inl en 1984 3 qr vr tarwe 74 S qr inl en 842 qr vr gerst en S60 qr ml ca 6290i qr vr haver A in de veemarkt van helen waren niügevoo d 629Örunderen 103 kalveren 29040 scb p n en 2000 varkens Voorbeste runderen wer l 1 voor do k ilverer 5 voor do schapen 6 2 en voor do varkens 5 2 per Siceu betaald 31 October Coler hriesche 122 a 124 K imper enZwolle 116 i 123 s I5üsch 91 u 106 Groningen102 a lOs Emden en Leer 11 ii 111 Holstc n enKiel 112 a 128 Yer ev 102 i 120 Moilaix 100 Kras Edam gras 56 a 60 Gouda 50 a 51 Derby Gouda formaat 54 a 58 Kanter 22 Amerikaausche 5 6 a 64 Heden overleed in den ouderdom van ruim 27 jaren mijne geliefde echtgenoote L M SCHOUTEN mij na eene gelukkige echtvereeniging van vijf jaien drie kinderen nalatende K JONKEE GouDV 31 October 1865 SOIREE EDSIGALE ZONDAG 5 NOVEMBER 1805 des Avonds te 7 ure door eenige MTJZIEKANTEN van het 4 = Regiment Infanterie bij A KRANENBURG in het KoFiiJBUis JJSSELZIGT Entree 25 Cents gedf eltelijk in verlering Dames vrij 1 Xovember Gratten Tarwe goed gevraagd tot v steprijzen gerst eveiizoo en haver vast Aanvoer van 2b iloct 240 qr inl en 3040 qr vr tarwe 3920 qr inl eu 720 qr vr gerst en 12630 qr vr haver 2 Nov A tn de veemarkt van hed n waren aangevoerd 1460 runderen 284 kalveren 7190 schapen e i 85 varkens Voor beste runderen werd 5 4 voor do kaliberen 5 S voordo schapen 6 4 en voor do varkens 5 3 per steen betaald Eantongeregt Dooi het k itongeregt alhier zijn or den 25 october ji veroordeeld Len in eene geldboete van ƒ 1 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zake van het werpen of vegen van vuil in het water der gemeente Gouda Een in een geldboete enz als voren wegens het ongemuilkorfd zijn van zijne aangespannen honden te Gouda Een in een geldboete van ƒ 12 bij wanbetaling t ee dagen gevangenisstraf ter zake van hel bewaren van dierlijk en plantaardig afval op ziju erf zonder vergunning van burgemeester en wethouders Twee ieder m t ec geldboeten elk groot ƒ 3 bij wanbetaling ieder iu eene gevangenisstraf vau drie dagen wegeiis l ct vissehen zonder daartoe brtrekKelijke acte of schriflciijko vertjunuiug van den eigciaar of regthebbende op het viscawater Ivvce ieiicr in een geldboete van ƒ l iü bij wan jctaliag elk een i j gevangenisstraf ter zake van het berijden van ecu voetpad in de provincie Zuid Holland En al de veroordeelden solidair in de kosten Burgerlijke Staad GOLD theliaus G van u E van i 3 1 Hooi ï Cass r oitE 30 Oct Comeiis Franc 5cu = ouden A T j l vil vVcrkhovcn 31 Johannes Fredcncu llrgcnius W üj l J eij en J M r Uster 2 ov GcTrit ouder der Kleij eu M Alblas lleleca ouders vau llertuni e uir kleij 0 Li n i 30 Oc J llogcnclsl bu vr an G Ito of 3i h M bihouten hü svr vau K Jonker 27 j 1 ov me je 70 j G iiLvv ov J G Bocamp en C Rcninïs X h man eu N Kcrper il Jager en V van ulphen LliOCMiuMX Ingesebrevcu vin 20 feit en met 27 Oct 1SS5 GrnoK Jacübu llcniai tn ou iers J Iiabeij en 11 Edel t 7 ri ltrika uders A tie Zeeuw cu A van Eikel llerkhof en i tïoni Lauibertu ouders J van Leiiiiond en C Verhoef 01 d VTEi Iiigcsc reTn van 2 ot 31 Oct 1 05 BiVAlXEN G Lis eibarg geb de Kuijer 7 01LBL l J lofherg 2 m nmTl ol wi J Fritschc i jm 31 j co J Stout jd 24 j GiiiewD 1 Verroer weduweeaar van J Koos ü ï j en J B vat in ÏJsscl vve lav e van II lïtemcn 3S j VVOERDF V van 26 tot en met 2 Nov 1S65 GtBOltr Thomas ouders K vau Dijk en G de Wit Frederika ouders T H Coekenoogen en G llonicijo Cornells ouders G Pels en k V t =er ONDtRTKOL WD P vau Amcijdc rn m 48 j weduwenaar van E den Hertog en D C van Baarsel Aangemoedigd door de gunstige esultaten vau zijn Onderwij in de Fransche taal waarvim verscheidei e voorname personen te dcicr stede onder anderen de WelEd Heeren B vxnier vvn Bommel Jaegeb enz volgaarne hun getuigenis willen geven dur 4 de ondergeteekende zich bij voortduring aanbevelen tot het geven van lessen in genoemde taal en tevens Ouders en Voogden die hunne kiuderen of pupillen in de fransche taal wenschen te laten bekwamen uitnoodigen zich te vervoegen bij den Boekhandelaar A BRINKMAN die hun de nooéige inlichtingen en zeer voordeelige voorwaarden zal mededeelen van een cursus dien hij geopend heeft A M 1 JAN3SEN3 Oudcrn ijzer in de Fransche Taal