Goudsche Courant, zondag 5 november 1865

1S65 Donderdag 9 iVovember ii 3 ry GOUDSCHE COURANT Stolhverck he üorst Bonbons uit de geprivel geerde fabrijk van Irani Stollwerck ko n l kéizerl Hotioverancier te Keulen Een z ch alfjd als goed bewezen en daarby n 4mrl T ui u ddel tegen hoesten beeschheid rheumatischo en chronische eatarrhe zooals k 1 rbor taindoc ing Voor de volmaakte vereeuiging der voortreffelijkste voor de resptratte j organen heihverkende planten wordt dit fabrikaat door vele aanbevolen zooals ook uet Prijs voor dcj pnjs vaa 30 ets te Gouda bij Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg B u 60 beroemde med autoriteiten Het pakje wordt verkochtl en Eere Medailleu gekroond luda bij J h MEKENOOGEX Apotheker op de Elaauwstraat H 12 I e idergeieekti de zijr e affaire in T ibuk nuif KruuWnierswaren en GedistiUeerii mei prim November aan den lieer M l EETEHS overgedaan hebben lc betuigt bij deze zijnen liartelijken dank aan al zijne beguustigers oo binnen als buiten deze stad voor het hem zoo veelvuldig geschonken vertrouwen en beveelt bij deze zijnen opvolger in dezelfde wclwilienuheid aan S JOOSIEX Gouda 1 November IS Jö Pc oudergeteekende volgens bovenstaande adver euiie de aiTaire in Taoak Snuif K uii rsw aren en Gedistilleerd V E eu Ilccr S JOOSTEX in de Wijls r r alhier oïirgenomen hebbende beveelt z n de welwillendheid van zijne stadgc c=n eu Je beg instigers dier affaire en hoopt door eene accurate en soliede l f irg zich hetzelfde vertrou vea waardig te u icn a 3 zijn voorg iDger steeds zoo mimschooti geschonken M FEETEK3 GorDA AVijdstraat wijk A n 17 De oudergeteekende neemt de vrijhe I zi Len staugeuootenie berigtea dat hij heeft overgenomen de l ibriek van TABAK SXriF ea SIGAKEX alsmede den handel in KECIDEXIERS eu GKUTTEESWAKEX op de Groote Markt alhier AV s A u 90 Onder erzekering au eene onberispelijke u voerinw der hem opgedragen orders beveelt hij zich beleefdelijk in ieders gunst aan JAX KSAMEKS Jz Gouda 1 ovember 1S65 De ondcrgeteekeude heeft de eer zijnen Begunstigers te berigter dat hij zijne borstel stelen iiv iticufjbn n wii kcl heeft verplaatst n ar den K rUn Iiendt r n p n 70 en iiat hg steeds voorzien is van TUEKSCH BORSTELWERK en STALof STRAATBFZEMS Hij ecommandeer zi h in de gunst van het publiek loo in als buiten de ttad ook ter herstelling van defect geworden voorwerpen S S POLAK GOCDA 3 November 1 CJ Bij akte Jd 2 November 1865 voor notaris M KIST te JuuJa verleden is tusschen de ondergeteekeaden ARIE van DEa VOOBEX en BEKNAIIDUS v vN der VOOEEX beide smid wonende te iJoorci tüd aangegaan eene Yennootschap onder de üi navan A vvndek VOORENenCie tot het uitoefenen der Grof en HoefSmedeiij voor tien jaren ingegaau 1 November Is S en telkens stilzwijgend tien jaren voortdurende wanneer niet minstens een half jaar te voren schriftelijke opzegging zal zijn gedaan zullende beide vennooten de teekening der firma zetten doch de medewerking en gewone handteekening van beide vennooten xreischt worden tot het koopen of verkoopen van onroerend goed het opnemen van gelden en het verleeneu van hypotheek of borgtogt A van der VOOREN B van der VOOREN Openbare Verkooning te GOUDA IN ÉENE ZITTING Üp Maandag den 27 November 1SG5 des middag lCu 12 ure in het koffijhuis DE Hakmome bij den Heer V LAMPE aai de Markt aldaar van Een hecht sterk en goed ter nering staand WINKBLHUIS waarin eene BKOODBAKKERIJ wordt uitgeoefend voorts vier kamers keuken verdere gemakken open plaat en Erve aan de Zuidzijde van de Gouwe te Gouda strekkende vóór van de s raat tot achter aan de Zijl wijk C nommer 232 kadaster sectie D n 434 groot 2 Roeden 44 Ellen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen J VX van dek HOETEN te Mott daiu en W J FORTUIJN DROOGLZEVER te Gouda Attentie s v p Een JONGELING oud 26 jaar P G grondig ervaren in het schrijven rekenen en de Ilollandsche taal en bekend met de Erausche taal zag zich gaarne in eene administratieve betrekking geplaatst Hij kan de meest voldoende getuigenissen overleggen 3rieven franco onder letter p b j den uilgever dezer cuurant J E VAN HINIIEN TANDMEESTEK dubbelde buurt te Gmda plaatst KUNSTTANDEN op Caoutchouc Gntta pe cha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken vau andere meesters en verrigt verder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken Raderstoomboot d Usscl Van Gouda Maandaij en Dingidaf s morgens O uren de overige dagen s morgens 7 uren Van Rotterdam alle dagen s namiddags 2 uren Van Gouda ücs Zondags s morgens Vs uren Van Rotterdam s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarten Prijs i an het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuivet overgehaalde JENEVERa462 io per kan 80 cents Jenever 2 = soor Moutwijn a4fj i 5 o per kan 58 cents inl BRi CDEWlJN 4C2 i por k an 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 4 November 1863 Prijzen tier Effecten AMSTERDAM Laagste Hoogste loiTs Vrijdag 3 November Gebieden kotrs i oer GOV 7IV16 9413 145V 3Si s 98 94S 3 I 94V8 S5Vs 190 19ns 56 561V 5 29Vi6 7S CO GöVs 631 4 69 24 3 GU l6 pCt i Ned w sch i il dito 3 dito 4 3SI 29Vl3 eoVs 657ij Handelm op resc België Roths 2I 2Spanje obl 21 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1S2S 29 5 d 6 = serie 5 d Lond 1SG2 3df Amsl 164 51 d Am5t lsü0 1l 3 Aaud spoorw ƒ Oost Mctall 5pCtJdito dito 2l j dO renteAmst 5 d a it Is54 5 I d inzilv 1S64 5Jlialie Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver S atenlS74 5d 1SS1 6 6S 69 243 d 18S2 6 Mexico 1551 3 BookJrukkcrij au A FEINKMAN Deze Coarant verschijnt des Donderdags ea Zondags In de Stad gesctieiit de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentién kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlanJr Louden 6 November De Times meldt dat bet nieuwe ministerie nog niet is zamengesteld Et graaf Russell heeft de noodzakelijkheid erkend om de andere portefeuilles op te dragen aan leden van het huis der gemeenten De hertog van Somerset heeft zijn outslag ingediend Meu berigt uit Liverpool van heden Shenandoah heeft ch in Lemersey iian het britsche stoomschip Doneg il overgegeven De equipaadje bestaat uit 133 man Toen de loods aan boord kwam vroeg men hem of de ocrlog geëindigd wis Shenandoah zou 37 vaartuigen vernield hebben 7 Nov De Mom Rost gelooft dat Napier zal benoemd worden tot gouverneur van Madras eu als gekant te Petersburg vervangen zal worden door lord Granville die wederom als president van den privy counccil zal worden opgevolgd door lord Somsrset Uit New Tork zijn herigten tot den 28 oct De N Y Times zegt dat indien lord Ruesell bij zijn besluit blijft inzake het geschil tusschen de ver staten en Engeland over de Alabama het voortduren der vriendschappebjke betrekkingentusschen beide staten eene onmogelijkheid is De ministervan financiën meldt dat de inteekening op de leening van 50 millioen is gesloten Uit Mexico wordt van den 18 sept lierigt dat keizerMaximiiiaan openlijk Augustino Iturbide als erfgenaam vanden troou heeft aangenomen Blijkens de berigten uit New York ran 26 cct heeft depresident Johnson zich openlijk verklaard tegen het stelsel omiemand wegens zijne gelaatskleur onder de stemgeregtigde burgers op te nemen of daarvan uit te sluiten Zijns oordeels behoort het stemregt afhankelijk te worden gesteld van zekerealgemeenu vereischten welke ook de vrijgemaakte met der tijddoor goed gedrag en ontwikkeling zal kunnen verkrijgen De conventie van Noord Carolina heeft met eenparigesteramen eene ordonnantie aangenomen krachtens welke aande wetgevende vergadering verboden ordt de schuld der opstandelingen geheel of ten deele te erkennen Men weeu datmcT eerst besloten had om dit onderwerp in de aanstaandezitting te behandelen De president Johnson heeft daartegengeprotesteerd waarop men op het genomen besluit is teruggekomen De depêche door Johnson aan den lieer Holden voorioopig gouverneur van Noord Carolina gerigi luidt als volgt Destaatsschuld uit den opstand tegen de vereenigde staten ontstaan moet altijd tot aan den laatsten dollar gerepudiéerdworden Het volk mag niet belast worden met de betalingeener schuld ontstaan door pogingen waartegen het volk dezuidelijken zich reeds zouden verzet hebben indien zij uit vrijenwil hadden gehandeld Zij die hunne fondsen tegen die staatsobligatien hebben geruild hebben zich te wenden tot de magt welke zij getracht hebben te vestigen met schending der wetten der constitutie en van den wil des volks Zij moeten zich aanhun lot onderwerpen Deze schulden kunnen door geen enkelenstaat worden erkend die meent loyaal te zijn tegenover devereenigde staten en de unie Ik herhaal het volk van NoordCarolina moet ontslagen zijn van de si huldea te betalen die lit den oorlog zijn voortgesproten Ik hoop dat het alles zal pudièren wat den opstand van nabij of van verre raakt diedoor het gouvernement vernietigd is dat zich aan de constitutie der unie hield Parijs 5 Nov De Moniteur meldt dat E geland Italië Spanje Turkije Oostenrijk Pruisen Nederland België de pauselijke staten en Denemarken reeds zijn toegetreden tot het voorstel om te Konstantinopel eene conferentie te houden tot het beramen van de middelen ter wering van de cholera Het bevestigt zich dat lord Cowley als gezant van Engeland hier aftreedt Hij zal Parijs in januarij verlaten De De prijs der Advertentién ven één tot zes rtgels met inbegrip au het zegel is 80 Cent voor elien regel daarbofeu 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte naain van zijn opvolger is hier nog niet bekend Lord Cowley zal hier in de diplomatieke wereld de beste herinneringen achterlaten Overal hoort men gewagen van bezuinigingen welke inhet budget worden aangebragt van eene vermindering der zwarekavallerie en van de overtollige ambtenaren men spreekt erzelfs van dat alleen bij het ministerie van financiën 700 ambtenaren zijn ontslagen hetgeen in de bureaucratische kringen angsteu ontsteltenis verspreidt Op het budget van 1865 is in plaatsvan een batig saldo dat men verwachtte nu reeds een tekortvan 90 000 000 het gevolg der vermindering van de in enuitgaande regten en vai de indirecte belastingen De proeven met de katoen cultuur iu Italië genomen zijngunstig genoeg uitgevallen om ondernemende kapitalisten ophet denkbeeld te brengen om ook de cultuur van andere koloniale producten als suiker kofüj enz in zuidelijk I alie inzonderheid op Sicilië te beproeven De heer Valtelliua heeft 2000 bunders land op Sicilië gekocht om met de hulp van amerikaansche arbeiders en onder het gebruik maken van zijne eigenein Amerika verkregen ondervinding eene groote suikerplan taadje aan te leggen Gelukt de proefneming hetgeen waarschijnlijk is dan zullen nog andere plantaadjes op grootereschaal worden aangelegd De brochure des keizers over Algerie is niet van bijzonder gewigt Vooreerst is het meer theorie dan praktijk enstuiten de plannen des keizers op het karakter en de zedender bevolking In de tweede plaats zijn de denkbeelden dieer in besproken worden in st ijd met de beginselen van hen die met de leiding der algerijusche zaken belast zijn Watdoet het er toe hoe de keizer denkt wanneer niet gehandeldwordt in overeenstemming met die denkbeelden De algiersche bladen bevatten eene officiële mededeeling waarin gezegd wordt dat toen onze kolonnes Si Lala naderden de vijandelijke contingenten met versnelden marsch in eenezuidelijke rigting zijn teruggetrokken De Goums onder bevelvan generaal Lacretella ondersteund door de fransche cavaleriehebhen in den morgen van den 27 den vijand bereikt en hemtalrijke kudden ontnomen 7 November De Union médicale constateert het afnemen der cholera Het aantal sterfgevallen was donderdag 80 vrijdag 75 zaturdag 70 De Moniteur verklaart dat deze cijfers juist zijn Fould ontmoet in zijn bezuinigingsplannen veel weerstanden er worden bij den keizer pogingen iu het werk gesteld om dezen een ander plan te doen aannemen daarin bestaande dat men in plaats van te bezuinigen groote uitgaven zou doen die zeer productief geacht worden en waartoe een leening zougesloten worden van twee milliarden Het laat zich echteraanzien dat Fould zal zegevieren Weenen G Nov De Abendpost ziet in de verklaring van den italiaanschen minister van financiën Sella dat de venetiaansohe kwestie een financieel vraagstuk is waarvan de oplossing afhankelijk is van de regeling der italiaansche financiën eene bedreiging togen Oostenrijk en merkt op dat zoolang leden der italiaansche regering op leze wijze tegen Oostenrijk optreden over de mogelijkheid van het tot stand komen eener overeenstemming moet gezwegen worden De baron Eotvös beveelt het dualismus aan als uitgangspunt voor de organisatie des rijks Niet de suprematie van deeene helft des rijks manr de constitutionele vrijheid van beidedeelen zou de doelmatige oplossing zijn waarnaar ten aanzienvan het vraagstuk waarbij de gemeenschappelijke aangelegenheden zijn betrokken behoort gestreefd te worden Rpankfort 4 November In de zitting van den bondsdag op gisteren hebben Beijeren Saksen en Hessen Darmstadt het voorstel gedaan strekkende 1 om Pruisen en Oostenrijk nit te noodigen ten spoedigste de door de vrije verkiezingen benoemde stenden in Holstein bijeen te roepen ten einde hunne medewerking in te roepen tot definitieve oplossing der sleeswijk holsteinsche kwestie 2 om Slecswijk in dec bon S ttTO s ii