Goudsche Courant, donderdag 9 november 1865

met de ander gegeven wordt eene oude Indische gewoonte schijnt nog hier in aanzien Boskoop 7 Nov Binnen eenige dagen zullen aan de eigenaren der hoefslagen op de Zijde en fieijerskoopscheweg binnen deze gemeente circulaires worden gezonden waarbij wordt te kennen gegeven dat het gemeentebestunr van voornemen is de rijwegen eene nader te bepalen verbreeding te doen ondergaan en worden daarbij de gehoefslaagden uitgenoodigd van hunne ingenomenheid met deze zoo zeer algemeen gewenschte verbetering te doen blijken door het stellen hunner handteekening onder de verklaring aan den voet der circulaire inhoudende dat zij de gestelde voorwaarden aannemen die hierop nederkomen dat msn zich verbindt de rijwegen op de breedte en in dien toestanü te onderhouden waarop zij van gemeentewege zullen worden gebragt In het naburige Middelburg is men druk bezig met dewerkzaamheden tot het plaatsen van twee stoor erktuigen locomobilen voor het verder droogmaken van den polderbestemd Zwolle 7 Nov Ingevol e het besluit ter heropening der veemarkt had vrijdag jl dize weer plaats De aa ivoer was verre beneden de verwachtit t welk hoofdzakelijk moet toegeschreven worden aan de betic kelnlcft weinige bekendheid Niettegenstaande warcu er vele kooplieden i an elders De meppelsch to gaarders hebben bij de regeering eene klacht ingediend wegens vermindering iu opbrengst die zij ondervinden door schorsing der veemarkten De hongaarsche varkens geschiedenis heeft nog geen einde De troep is hier reeds verminderd doch het verkoopcn gaatzeer langzaam maar nu is weder een tweede troep groot 40 stuk gearriveerd die naar het gerucht loopt reeds geheel verkocht is Gemelde troep was reeds vrü ger verwacht maarde aankomst is wellicht vertraagd laar de eerste eene zoozonderlinge ontvangst genoten heeft I Gemengde Berigten Iq Griekenland is weder een niiuistoric tot stand gekomen ook in Dendmarkec is een nieuw benoemd Keiler Napoleon heeft etue brochure nitgegeven over Algerie Op Jamaica ia een opstand uitgibroken onder de negers Te Amsterdam 13 eene indnstrie school geo nd voor meisjes Graaf Russell zal een programma uitgeven Tc Londen is met een kapitaal van drie ton eene maatschappij opgerigt tot het uitbroeden vankippen Zaturdag heelt de bank te Amsterdam het wisscldisconto gebrast op 5pCt eu dat van beleeoingen op jl gpCt Generaal Blaucois benoemd tot president der repnoliek Venezuela Juarez heeft te NewYork tegen 7pCt eene leeniug gesloten van 75 millioen guldens In december wil men te Londen beginnen met de reform agitatie De nationale raad te bern heeft zich verklaard tegen directe verkiezingenvoor den bondsraad Jlen beproeft te Levdeu het bijeen brengen van 50 duizend gulden ter oprigting eener machinale broodfabriek Den 28 oet is te btolberg een 120 voet hooj en schoorsteen voltooid die den volgenden dag nniwoei Uit New York gaat ecu schip naar de Resolution eilanden om eene ladiug olifanten olie een onbekend handelsartikel De pauselijke geudarmerie heeft een roover gevangen De Fenians organiseren zich iu Amerika Vijftig duizend Noord Amerikanen gaan verhuizen naar Brazilië De spaanscfae regering gaat den slavenhandelernstig beteugelen Eeu weinig bekend bankier te Paiijs Greffulhe genaamd heeft voor de slagtoffers der cholera alleen 50 000 fr gegeven zooveel als de keizerlijke familie te zamen Het fransche budget vau 1865 wijst reeds een deficit aan van lOÖ miUioen fr Te Aalst iaBelgië is de veetyphus zeer toegenomen Bij twee fransche verkiezingen zijn de regeriugs kaudidaten verkozen Iu eene restauratie te Glasgow is zooveel variatie dat men 200 soorten van boterhammen kan bekomen Te Amsterdam beeft zich eene vereeniging gevormd tot hetmaken van pijkers Aan den Rijn heerscht gebrek aan fust om denwijn te bergen £ r wordt een stoombootdieust geregeld van Delfzijl naar Londen Men zegt dat de Mérode aalmoezenier van den paus zal worden De werving voor den kerkdijken staat gaat langzaam slechts 600 Ieren zijn aangeworven Koning Leopold is te zwak om de kamers met eene rede te openen In Peru en Bolivia duurt liet oproervoort in Chili de gisting tegen Spanje en op Haïti de burgeroorlog Op 7 oct jl is de stad Bombay voor het eerst door gas erlicht Den 25 oct jl is de spoonveg geopend van Smyrna naar Magnesia Mevr de Laraoricière heeft hst ligchaam van den h Christoffel au denpaus present gekrtgcn Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 4 Nov Francina Maria ouders J A Rijvet en A M van der Pijl Fïcter ouders W van den Berg en P van Eijsdca 5 Johannes Cornelis ouders J Groeueweg en G van den Berg Johannes Corneüs ouders H Frie en A Versteeg 6 Martijntje ouders L Kruijt en E Broer Overleden 3 Nov G Breda hui r van J Eezcmcr 30 j G 51 Ypelaar IS d J M Kaars 65 j Ol DEWATER Ingeschreveu van 1 toi ti Xov 1S J5 Bevallen P C van Ameijde geb Vu jk z Ovekledi n G Melgers geh met S Monrijn 07 j J W Kommer 1 m nemen De bondsdag heeft besloten over 14 dagen het voor 1 stel in stemming te brengen Kopenliagen Ó Nov De graaf Frj s Frjsenborg is belast met de zamenstelling van een nienw kabinet Hij zal zijne ambtgenooten kiezen onder de grondbezitters en de aristocratie De naien der leden zullen morgen bekend worden gemaakt De oorzaak van de ministeriele crisis is dat de rijksraad de ontwerp constitntie door de commissie ingediend heeft aangenomen 6 Nov Het nieuwe ministerie is zamengesteld Graaf Frys Frysenbnrg is presinent en minister van buitenlandsche zaken Er zijn vier groote grondeigenaren ouder de nieuwe ministers Behalve de president zijn de titularissen Estrupp Xurg iard RosenömTheilmanu Founesbech Grove en Leuning Het nieuwe kabinet zal met behulp van een liberaal conservatieve politiek trachten het conflict tusschen den rijksraad en de regering in der minne op te lossen Florence 5 Xov in eene redevoering tot zijne kiezers gcrigt heeft de heer Sella de noodzakelijkheid betoogd van het invoeren van nieuwe belastingen onder anderen die op het gemaal Hij deelde een overzigt mede van de onderhandelingeu met Rome gevoerd over de vacante bisschopszetels hij zeide dat door het aannemen van de romeinsche voorstellen het nationaal gevoel zou zijn gekwetst en groote ongelegeuheden zouden zijn ontstaan Wij zullen opregtelijk de conventie van september ten uitvoer leggen zeide de minister De vooruitgang moei aan onze zijde geschieden zouder gewelddadigheid Het venetia iiiscbe vraagstuk is eene financiële kwestie De minister koestert ver rouwen in de financiële toekoms van Italië Laat ons standvastig blijven zeide hij ten slotte en wij zullen spoedig te Venetië zijn Deze woorden werden luide toegejuicht Madrid 1 November De cholera neemt nog toe in plaats van af zood it er geneesheeren te kort komen en het departement van oorlog officieren van gezondheid ter beschikking voor de burgerlijke overheid heeft moeten stellen Ook te Sevilla woedt de ziekte hevig en niettegenstaande 3 der bevolking de stad verlaten hebben sterven er dagelijks nog 150 Daar hif r ter stede de bijzondere liefdadigheid in ruime mate de openbare aanvult ontbreekt het den armen gezinnen die door de cholera bezocht worden aan niets en genieten de aangetasten dadelijk de noodige verpleging Sedert bet uitbreken der ziekte heeft een rijk grondeigenaar van Puerto Eico de heer Manuel Cruz die zich tijdelijk hier bevindt zestig arme gezinnen uitgekozen aan welke hij dagelijks een gezond en overvloedig voedsel laat geven en men heeft opgemerkt dat geen enkel lid van die gezinnen door de ziekte is aangetast Gisteren waren voor de congreszaal ruim 500 armen bijeen aan wie een ingezeten dezer stad de heer Silverio Lopez een overvloed van levensmiddelen liet geven terwijl zijn elfjarig dochtertje geld onder hen verdeelde Ook op andere punten der stad ziet men dikwijls dergelijke uitdeelingen De keizer en de keizerin der Franschen hebben gisteren 20 000 realen ter uitdeeling laten uitreiken De directeur generaal van openbare werken heeft twee weezen aangenomen wier ouders dezer dagen overleden waren nadat ze in zijn huis waren verpleegd De markies de la Vega de Armijo die zelf kort geleden ook aangetast was bezoekt dagelijks de instellingen ouder zijn bestuur staande Te Barcelona is de ziekte geheel geweken 6mnenlttn5 GOUDA S November In het regerings antwoord wordt o a ten aanzien van hoofdstuk V gezegd De concessie onder dagleekening van den 9 mei 1865 aan de heeren Swaan en van Heyningen verleend voor den aanleg eener haven te Scheveningeu met daaraan verbonden spoorweglijnen wordt volgens art 42 der voorwaarden als definitief aanvaard beschouwd zoodra de concessionarissen vóór of op den 31 julij Ibtió hebben doen blijken l dat zij het voorloopig waarborgkapitaal door bijstorting Lebben gebragt tot de som van ƒ 700 000 en 2 ten genoege van den minister dat het kapitaal voor den aanleg en het in exploitatie brengen van de haven en wegen benoodigd genoegzaam verzekerd is Aan die tweeledige voorwaarde werd niet voldaan Omtrent de concessie aanvraag der nederlandsche rhijnspoorweg maatschappij voor eene spoorweglijn Gouda s Graven hageScheveningen kon nog niet worden beschikt Voor de afsnijding Harmelen Breukelen had overleg met de maatschappij over de voorwaarden van concessie plaats en staat concessie verleend te worden Hoofdvoorwaarde dier concessie verleening is dat geen verlof tot uitvoering en alzoo ook niet tot den aanvang van voorbereidende werkï iamheoen zal worden verleend vóór dat met den aanleg van de verbinding bij Eotterdam volgens een door minister van binnenlandsche zaken vastgesteld plan een begin zij gemaakt Men verneemt dat voor het einde vari di jaar de uniformbij de cavallerie en artillerie zal worden gewijzigd even alsdit reeds bij de infanterie het geval is geweest Ook bij diewapenen zullen de epauletten vervallen Er wordt gearbeid aan de vorming eener vereeniging welke haren zetel heeft te Utrecht met het doel om de uitgestrekte heivelden die zich op de Veluwe bevinden in bosschen te hervormen Volgens het verslag van een den 4 oct 11 gehouden vergadering der afdeeling Over Velu we van degeldersche maatschappij van landbouw is men voorloopigreeds iu verbinding getreden met verscheidene gemeentebesturen zijn reeds 5 a 600 bunders heide gekocht en denkt mendit aantal uit te breiden tot minstens 1300 bunders Het belang van zulk eene onderneming zal ligt beseft worden dooreen ieder die langs den centraalspoor reizende kennis heeftgemaakt met de veluwsche heiden en die weet welken weldadigen invloed uitgestrekte bosschen op een landstreek uitoefenen De Gron Courant geeft het volgende resumé van de Hmburgsche kwestie Bij herhaling bebij n wij reeds de aandacht gevestigd op de groote opgewondenheid waarin de Limburgers verkeeren ten gevolge van het weder indienen van het wetsontwerp tot verhooging van de grondbelasting in die provincie Men weet lat die provincie in de grondbelasting lager is aangeslagen dan de andere provinciei des rijks en dat er daarom reeds lang op aangedrongen is om die ongelijkheid uit onze wetgeving weg te nemen Toen de minister van financiën nn de vorige maal een wetsontwerp daartoe indiende brak er in Limburg een ware storm los die evenwel plotseling bedaarde toen de verkiezingen op handen waren Men beweerde dat van regeringswege de belofte was gedaan het wetsontwerp tot verhooging der gehate grondbelasting te zullen intrekken en het niet weder te zullen indienen Of er grond voor die bewering bestaat is niet uitgemaakt maar zeker is het dat sedert de wet op nieuw is ingekomen geheel Limburg weer in opschudding is geraakt en er zelfs an het inroepen van buitenlandsche tusschenkomst ges roken wordt om de vermeende grieven te helpen wegnemen Volgens het beweren der Limburgers is het wel niet te ontkennen dat hunne provincie niet hetzelfde quantum betaalt als de andere nederlandsche gewesten van de in het kadaster opgoteekende opbrengst der goederen maar is de taxatie der gronden daar 20 j iren later gedaan dan elders toen de gronden dus enorm in waarde en prijs waren gestegen en is dientengevolge de werkelijk door Limburg betaalde belasting even hoog als elders Zij vorderen daarom dat voordat in Limburg de grondbelasting wordt verhoogd eerst in de andere provinciën de taxatie van de waarde der goederen op de hoogte worde gebragt waarop ze in Limburg zijn gewaardeerd Wij hebben gemeend hier kort de gronden te moeten opgeven waarop men in Limburg zijne grieven steunt omdat het anders aan menigten raadselachtig 7 al voorkomen dat men daar zulk eene beweging maakt naar aanleiding van een wetsontwerp waarbij Limburg op denzelfden voet in de grondbelasting vordt aangeslagen als de andere provinciën des lands Provinciale staten van Friesland zullen in de aanstaandevergadering behandelen een voorstel tot wijziging van t onlangs vastgesteld en door den koning goedgekeurd reglement ter voorkoming van uitbreiding der veeziekte in dien zin datde aanvoer uit Groningen Drenthe en Overijssel onder de noodige waarborgen worde toegestaan zoolang de veepest zich indie gewesten niet vertoont Gedeputeerde staten willen puntenvan invoer bepalen om het toezigt te vergemakkelijken Uit het noorden des lands meldt men De veestapelbevindt zich hier overal in zeer gewenschten toestand en dedoor de verschillende besturen vastgestelde maatregelen totzooveel mogelijke wering der ziekte worden met alle zorg ennaauwkeurigheid toegepast Behalve dat over de belemmeringen in het vervoer vanvee enz natuurlijk klag en rijzen waarvan vele ongegrond jn worden de suikerraffinaderijen te Amsterdam in moeijei jkheid gebragt door gemis van aanvoer van bloed Gedep staten van N Holland hebbeu den invoer van bloed onder de noodige waarborgen van certificaat van herkomst thans langs sommige wegen opengesteld Volgens de schoolberigten in de nieuwe bijdragen van October jl bedraagt het getf l vacante scholen openbare voorgewoon lager onderwijs 3S openbare voor meer en uitgebreidonderwijs 3 openbare voor meer uitgebreid onderwijs 1 bijzondere voor gewoon lager onderwijs 1 bijzondere voor meeruitgebreid onderwijs 1 gesubs bijz voor gewoon en meer uit gebreid onderwijs en voor meer uitgebreid onderwijs 3 Het aantal vacante hulponderwijzers betrekkingen bedraagt I in Noordbrabant 8 Gelderland 8 en 1 hulponderwijzeres Zuid Holland 9 Noord Holland 5 Zeeland 3 Utrecht 2 Friesland 1 Overijssel 6 terwijl voor Groningen Drenthe en Limburg geene vacaturen zijn opgegeven De Amh Ct meldt Naar men ons mededeelt zijn thansbij den raad van state voorstellen van wet aanhangig in verband staande tot eene betere regeling van de grondbelastingdoor bet geheele rijk De Staatscourant bevat de volgende statistiek omtrentde veeziekte gedurende de week van 22 28 October Aangetaste runderen 678 Gestorven 133 Afgemaakt 133 Herst ld 77 Sedert het begin der ziekte zijn aangetast 6093 runderen Gestorven 2121 Afgemaakt 1361 Hersteld 1752 De eerstecijfers zijn hooger dan die der vorige week In de gisteren geopende najaars vergadering van de prov staten heeft de heer J T Hoffman herbenoemd lid uit Eotterdam na aflegging der gevorderde eeden zitting genom n terwijl de heer C T van Eerckel uit Delft tot lid der statenis toegelaten maar wegens afwezigheid de gevorderde eedenniet heeft kunnen afleggen Onder de bij de vergadering ingekomen stukken was eene missive van ged staten houdendemededeeling van hetgeen door hen is verrigt ten aanzien vande thans in deze provincie heerschende ziekte onder het rundvee alsmede van de daaromtrent door eene commissie uithaar midden in verschillende gemeenten in loco gedane on derzoekiugen De kamer van koophandel te Eotterdam heeft een adresgerigt aan den ninister van binceal zaken waarin zij denminister in overweging geeft de verbodsbepalingen omtrentden invoer van vee enz zoodanig te wijzigen dat alleen hetoverbrengen der veeziekte uit Zuid Holland naar elders beletworde zonder dat het verkeer naar die provincie of door dieprovincie naar het buitenland belet worde De kamer heeftop dat adres een bevredigend antwoord ontvangen De minister verklaart zich bereid om met betrekking tot de genomen maatregelen tot beteugeling der veeziekte ai wat mogelijk iste doen om den handel behulpzaam te zijn Voor alle bijzondere gevallen is de minister geneigd dispensatie te verleenen indien dit met de noodige maatregelen van voorzoiggepaard kan gaan De oost indische berigten loopen tot 27 september In het algemeen overzigt van den Java Bode leest men het volgende 1 De stoomverbinding met Australië schijnt tot stand te zul en 1 komen Een paar uit de Sydney Morning Herald overgenomen en in onze plaatselijke berigten afgedrukte artikelen bevatten eene geheele en onverdeelde toejuiching van het verbindingsplan Weldra verwachten wij uit het moederland geene mindere tijdingen Het verslag van bet examen voor Indisch ambtenaar in het moederland afgenomen en iu de Javasche Courant openbaar gemaakt heeft tol verscheidene beschouwingen in de dagbladen aanleiding gegeven De een beweerde dat het examen te veel omvattend de ander dat het te weinig degelijk is echter vermeenen wij dat de aanstaande ambtenaar wanneer hij het examen dat in Londen al worden afgenomen met het door hem af te leggen vergelijkt geene redenen van klagen heeft ¥ ij kennen hel programaa van het examen voor britschindisch ambtenaar uit de Home News en daaruit bleek dat de gekozen kandidaten alvorens naar Indie te vertrekken nog twee jaren op de proef zullen gesteld worden gedurende welken tijd zij van tijd tot tijd zullen worden geëxamineerd Aan hem die de meeste puuten verkrijgt zal de keuze gelaten worden in welk deel van het f ritseh indisch gebied hij zal verkiezen geplaatst te worden De spoorweg Samarang Vorstenlanden wacht op chinesehe arbeiders t Schijnt dat de Javaan zich maar bezwaarlijk aan geregelden arbeid gewennen kan De aangevoerde inlandsche arbeiders van Soerabaya en Madura hebbeu door desertie mede van hunnen afkeer van het werk blijk gegeven Alle hoop ot welslagen van het werk is dus gerigt op den nijveren zoon van het hemelsche rijk De Jav Courant van 14 sept bevat het reglement voor het beheer en de exploitatie der houtbosschen van den lande op Java en Madura Daarin treflen wij in art 9 den grondslag aan waarop het reglement rust in de volgende bewoordingen ffDe exploitatie der djati bosschen van den lande geschi dt uitsluitend door middel van particuliere industrie De Jav Courant van 19 sept kondigde de nieuwe tarieft et af Keeds vroeger maakten wij melding dat de handelaren zich hebben verzet door middel van een request aan de regering tegen de aanschrijving van den directeur waaronder de tolkantoren behooren om voortaan de goederen n aar hunne marktwaarde te taxeren Het nemen met de eene hand wat j