Goudsche Courant, zondag 12 november 1865

1865 ADVERTENT I EN Zondag 12 Xovember 3 8 GOUDSCHECOURAWT nnTTVTT AT A AT prijsdcT Advertentien van één tot zes Uitgave van A JbKilNJViMAiM regeU met iubegrip an het zegel is 80 Cent oor T m j n ü en eiken regel daarboven 10 Cent Lange Ttendeweg D n 60 Buitengewone Uiters voorden berekend naar plaatsruimte De ondergeteekende betuigt door het gebruik der Schmidtsche WaldwolWattenen DenncnnaaldenOlie hersteld te zijn van hevige kies en aangezigtspijn en ookde Watten met best gevolg te hebben gebrnikt tegen hevige pijn op de borst l trecM IS Julij 1865 Mejufvr MENNECKEN M H Verzoeke mij zoo spoedig mogelijk te zenden 2 Schmidtsche WaldwolKiespijnkussentjes de Heer Cian van Mavrik heeft ze mij geleend maar ik wildeze liever in eigendom hebben Verblijve UEd dw dienaar Hoge 5 Pebr 1865 C W A OET Gep Maj oud Lid der Staten van Utrecht Jicht en Rheumatieklijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Eheumatische aandoeningen zijn de zoo zeer beroemde Schmidtsche AutiRheuma tische VialdwolWatten a 23 en 0 et t pakje Deunennaalden Olie a 85 en 70 et t fleschje en verdere Waldwol Gezondheids Kleedingstnkken eu prseparaten voigens prijscourant de Schmidtsche Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aandacht der HH Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gunstige uitkomsten bewijzen Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige artikelen bereid uit de verschc naalden der Pijn en DenueHhoomeu Verkrijgbaar aan het Hoofd Depót bij M J C HAM te Utrecht te GOVnA bij Mej de Wed BOSMAN verder te Boikoop J GOUDKADE Hazerstcmdt Mej J GAARKEUKEN Httr elen W G KUR ERS S hoonhorm AVed WOLFF en ZOON Boelofarendsteen H NADER MAN En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DLl üï bij M J C HAM VtrecM 3f Heden overleed na een kort en smartelijk lijden ons geliefde dochtertje JOHAXNA LEXA ruim vijf inrcn C IJSSELSTIJN C JI 1 = ELSTIJN geb Jonker Gouda 7 Nov 1866 VRIJ VAN ZEGEL Dames en Heeren die voor de WEL DADIGHEIDS LOTERIJ der Is raélitische Synago e v i i De ft voorwerpen tot Prïjzöll hebben toegezegd of bestemd worden vriendelijk verzocht die voor den ondergeteekende beschikbaar te willen stellen hetzij door ze te laten afhalen of wel door ze aan zijne woning groote Markt te doen bezorgen waar tevens Loten voor EEN GULDEN HET STUK te bekomen zijn voor de bedoelde Tombola waarin duizend prijzen en daaronder prachtige geschenken van onze geeerbiedigde Dynastie zullen getrokken worden A WINKEL Gouda 7 November 1865 Aaustiiaiiden Maandag en Dingsdag zijn te mijnen huize tentoongesteld de voorwerpen die als prijzen zijn ingezonden door mijne geachte stadgenooten Smidsknechts wce bekv ame Plaatwerkers T st werk begeerende tegen hoog loon of desverkiezende op stuk te werken kunnen dadelijk of zoo spoedig mogelijk geplaatst worden bij P SCHOTEL fabriebant in liaardcu en Kagchels Varkenmarkt te Dordrecht Broodbakkersknecht P LAMMEES te Bosinoji verlangt om dadelijk in dienst te treden een BrOOdbakkersknecht van de Prot Godsd Loon naar bekwaamheden De ondergeteekende neemt de vrijheid zijnen gcicrden Stadgenooten te berigten dat hij als dt pöthouder van de Heeren terboudende THEEËN tot alle prijken van af 0 90 tot ƒ 4 per 5 ons in pakjes van 1 i j en 5 ons ternijl hij zich beleefdelijk in UEd gunstaanbeveelt UEd dw dienaar H V M Steevens Banket Bakker Hoogsiraut Gouda Genees Attesten DER ZOO ZEEB ALOM BEROEMDE SCHMIDTSCHE WALDW OL Oudeicofer A BUIJS Woerden Geb PFENNING IJnetdein J B MOLLE Omhiworu A T HOOFT Ar tikelen VOOR VIJF GULDEN ontvangt men in den BOEKHANDEL van £ L van DAM te Kampen een keurigen magonijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fljne Stérèoscoop platen Briesen franco Tevens voorhanden eene ruime sortering plaatjes van 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 en 75 Cents per stuk waarondc fijne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Assen bij J O van Houten Gonda bij A Brinkman Groningen bij H W van der Kamp Goes bij F Kleeuwens Zoon Puriaerend bij L G Post Aanvragen om dépöt franco Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijn bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 q per kan 60 cents Jenever 2 soort fMoutwijn a462 jO j per kan 53 = cents inl BRANDEWIJN 46Vio per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD 4 8 Norember 1865 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 7 November Laagste Hoogste Gtble eQ pCt 1 koers kotrs koer Ned w sch 21 2 GUVa COV4 COV4 dito 3 71 8 dito 4 9 l6 91V8 94 Handelm op lesc 1451 3 België Roths 21 5 Spanje obl 2 2 387 3SV4 Portugal tbl 3 4 l 8 Rusl obl H 5 98 d 1828 29 5 d 6 serie 5 82Vi6 d Lond 1862 5 88V4 d Amst 18C4 5 S iVs 943 d Am=t l8f 0 4V2 847 85 84 8 Aand spoorw j 191 1921 Oost Metall 5 pCt 5 CV 561Vl6 56 8 dito dito 21 2 291 4 293 6 dC rcnteAmst 5 77 77 77 d nat 1854 5 60V c 60 i6 60 dc iuzilv 1SG4 5 65Vs 65 Vi 651 4 Italië Amst 5 Turk binn fi liV tJ Vie 4tVï Griekenland 5 Ver Staten 1S74 5 63V6 d 1881 6 091 3 d 1882 6 l6 6SiV 6 6S7s Mexico 1851 3 2 H 4 2 io 24 a Uori ilrukkorij aü A BRINKMAN Deze Courant verechijnt des Donderdags en Zcndags In de Stad geschiedt de iutga e des avonds te voren De prijs per drie maanden is 3 franco p post 2 2 5 De inzending der A l ertentien ksu geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA den 11 November De pruisische minister von Bismarck is eindelijk uit Frankrijk terug gekeerd wat hij daar gezocht en of hij daar iets gevonden heeft zal welligt later blijken maar voor alsnog rust alles op uit de lucht gegrepen gissingen Daarmede is niet gezegd dat de pruisische premier zijne plannen niet heeft maar de krookelwegen der diplomatie leiden thans zelden tot belangrijke uitkomsten daar het volk in onze eeuw zich van tijd tot tijd doet gelden en de onvoorziene uitbarstingen de schranderste berekeningen doen falen en de onwilligsten ondanks eiken tegenstand voortdrijft op de baan van den vooruitgang Voor het oogenblik zijn de uitzigten weinig helder De pruisische willekeur houdt vol tie liberalen zijn verdeeld en niets schijnt het inslokken der hertogdommen te kunnen beletten Oostenrijk heeft met de schorsing der constitutie een stap achteruit gedaan eu onmogelijk is het te voorspellen wat anders dan verwarring uit de bijeenroeping der landdagen zal voortvloeijen en hoe men in Italië tot eene schikking zal komen Nu beweert men zelfs dat het aan Venetië constitutionele instellingen zou willen schenken maar al kwam meu tot het moeijelijk geloof der oostenrijksche opregtheid dan zouden toch weinigen vertrouwen op de mogelijkheid om de Venetianen den haat te doen vergeten die zij hunnen onderdrukkers toedragen Uit Italië vernieuwen zich telkens de geruchten dat de koning aan afstand denkt Hij verkeert ook in eene onmogelijke positie Napoleon dwingt hem tot eindeloos wachten en hoe gematigd zich wel het itp liaansche voMi gedraagt eens loopt het geduld ten einde en zal de alg meeue geestdrift het bestuur voortstuwen tot doortastend hdndeleu De kleinere duitsche staten zijn krachteloos tegenover de pruisische brutaliteit Frankfort zal weinig steun vinden en zich voegen moeti n naar den wil der beide grootmagten Alles werut mede om den invloed van Frankrijk te verhoogen het wacht zijn tijd de heerschzucht ontveirist zijne plannen maar geeft die niet op Maar het keizerrijk laboreert door schromelijke gcldverkwisting aan inwendige zwakheid Alle mannen van doorzigt dringen aan op ordelijk behfr maar er bestaat weinig hoop dat de wijze raadgevingen ingang zullen vinden De eerste troepen afdeeling verlaat Rome toch is men onzeker of men het zal durven wagen dat geheel te verlaten dat zeker gelijk staat met eene provocatie tot omwenteling In Engeland verwacht men nog anders ministeriele wijzigingen Het vertrouwen op Russell is niet ongedeeld ook is het ministerie ongenoegzaam vertegenwoordigd in het parlement De reformkwestie zal krachtig herrijzen Zoo kan men da ir een ernstige strijd der partijen te gemoet zien De zwitsersche grondwetsherziening belooft geringe resultaten en wekt weinig belangstelling In Spanje gaf de liberale partij teeken van leven om van ernstige verdeeldheid te doen blijken De toestand van Griekenland blijft liopeloos maar in Denemarken schijnt de optreding van een nieuw ministerie den weg te banen tot vreedzame schikking Bij al den rampspoed waardoor dit land getroffen werd blijkt van een goed eu degelijk bestuur dat de volksbelangen handhaaft en bevordert öuttenlttitïr Londen 8 Nov Berigten uit Dublin melden dat Luby O h ary O Danoran en Mulcahy aan het Freemans Journal een proces aandoen wegens laster gepleegd door het openbaar maken van den herderlijken brief van den heer CuUen over hel fenianisme en orangisme r i tr i i 9q Volgens berigten van de Kaap de Goede Hoop dd 23 sent is de oorlog tusschen de boeren en Moshesh nog met geëindigd De eerstgemelden verlangen zeer naar rn vrede Mosh èsh verheelt niet dat hij is geslagen maar V laart dat hij geen grondgebied aan de boeren zal afstaan dewijl het op die wijze in handen der Engelschen zou geraken Uit Liverpool wordt omtrent het aldaar aangekomen kaperschip Shenandoah gemeld dat de bevelhebber kapiteinWaddell dezen bodem aan het britsch oorlogschip lionegal heeftovergegeven Men verwacht alsnu dat het vaiirtuig aan hetgouvernement der vereeuigde staten zal worden uitgeleverd Gelijk men weet heeft ffaddell reeds sedert lang vernomen datde oorlog in Amerika geëindigd was en dat zijne ka ipvaart dusmoest ophouden docli hij heeft andermaal verklaard dat hijdit niet anders had vernomen dan van ue bemaunins der doorhem vernielde schepen en dat hij dus geen geloof tharaan hadgeslagen Den 30 augustus h id hij dienaangaande voor heteerst van eene vertrouwde zijde berigt ontvangen door het schipBarracouta dat van Liverpool ii iiir San Francisco op reis as en toen hail hij dan ook oogenblikkclijk de kaapvaart gestaakt Volgens de Times zou h j met zijne manschappen het schip nogniet verlaten hebben doch volgens de Morning Post zoudende officieren met de geheele bemanuiiig niet alleen aan wal zijngegaan maar zoutien de meenten daarvan zich reeds uit devoeten hebben gemaakt Volgeus berigten uit Yokohama van 11 september heefthet japansche guuverneraent bij de vertegenwoordigers tier viermogeudheden die het tractaat betreffende Simouoseki hebbeaonderteekend het bedrag van een half milli en dollars g stort zijnde het eerste zesde gedeelte der in het tractaat vermeldeschadevergoeding Volgens de in dit stuk opgenomen bepalingen vervalt de tweede termijn drie maanden later De zijdeoogst leverde gunstige vooruitzi rten op terwijl de verkoop van lie eijeren der ziidewormen eene groote tiitbreiding heeft verkregen sedert de fransche gezant te JeJdo geslaagd is in zijnepogingen tot opheffing der beperkende bepalingen op den zijdehandel die oortaan gelijk gesteld zal zijn met den uitvoerhandel in dere in het tractaat vermelde artikelen Omtrentden poUtie i toestand ontbreekt het aan stellige berigten Welis er sprake van wanordelijkheden te Jeddo alwaar veel gebrekheerscht doch overigens blijkt slechts in t algemeen dat ereene spanning bestaat ten gevolge van den burgeroorlog waarinniet krachtig wordt doorgetast en waardoor het volk onderzware lasten gedrukt gaat Eindelijk werd ook gezegd datmen te Osacca een der moordenaars van luitenant Camus hadgearresteerd te gelijk me vier andere personen die den daderna der moord huisvesting hadden verleend 9 Nov De Mom Pu t zegt liat Engeland een aanvraag tot uitlevering van den k ipitein der Shenandoah zouweigeren en dat Amerika hem slechts als kaper voor de engelsch regtbankeu zou kunn ii vervolgen en dus zich zoumoeten tevreden stellen met de uitspraak van een engelsche jury Gladstone heeft bij zijne toespraak aan de werklieden te Glasgow gewezen op het nut d t de dagbladen aanbrengen nu ze tot in de huizen der burgerij geregeld komen nu zeniet meer als weelde artikel behoeven beschouwd te worden maar zich overal verspreiden Ik geloof zeide hij dat erin vele jaren geene verandering van een meer weldadig karakter heeft plaats gehad en dat niets zoozeer als dit heeftgestrekt om op voldoende wijze het publiek een grootereuomvang van politieke berigten te verschaffen te gelijk metalle andere mededeelingen van algemeen en openbaar belang die thans tot de laagste prijzen gestadig verkrijgbaar zijn ik j eloof dat er niets bestaat heluelk meer dan deze wederkeerige zamennerking heeft gestrekt om bevorderlijk te zijnaan de versterking van de instellingen des lauds bij bevordering van tevredenheid en het opwekken eener krachtige gezindheid tot eendragt en ouderlingen goeden wil bij de verschillende klassen der burgerij lü Nov Ter gelegenheid van het gastmaal door den lord mayor gegeven heeft lord Russell eene rede gehouden waarin hij mededeelde dat hij de toezeirging heeft ontvangen van de ondersteuning van al zijne ambtgenooten V zich gelukkig met de vriendschappelijke betrekki