Goudsche Courant, zondag 12 november 1865

p pi min 700 stuks De prijzen waren zeer v sch 1 end doch in algemeen hoog V oor concurrentie met de bekende Hongaren hadden de ianzen verkoopers echter gelukkig me te vreezen want deze week is Zwolle an alie Hongaren verlost dllr zy aan vier slachters zijn verkocht tegen 2i c de 5 ons Gemengde Berigteo Men wü in rf Z Slf deensche pnoses is te Londeo in bet werküuis oveneutu lii scleu Engeland en Iraukr jk bestaan ziju vurigste wenseli 13 dat die steeds inniger zullen vforden Hij gelooft dat de regtvaardigheid en de edelmoedigheid der natie haar zullen beTetten om de daden der regering met overijling te beoordeelen Hg zal onder geene omstandigheden van de begmselen afwijken welke h j = edert 20 jaren heeft voorgestaan De reoerin zal de nen=chen der groole meerderheid van de natie raadp egen en zal gaarne het oordeel des lands vernemen over hare wij ie van handelen Bij het gastmaal van den lord mayor beeft de heer Gladstone creze d dat het huis der gemeenten bestuurd zal wordendoor h are vrijzinnige traditien De verlichte meening van hethuis z u het vterk van den openbaren voorunging voortzetten Over New iork wordt dd 1 nov uit Mexico bengt dat Juarez zich nog te El Passo bevindt De keizerlijke troepen zijn tegen die plaats in lantogt De berigten uit Mitamoras houden m dat de republikeinen voor die stad geslagen waren en dat Gortinas hen verlaten had Alen schrijft uit Jamaica van 22 oct De opstand is vanernstigen aard De inlanders plegen vele wreedaardigheden Lrworden nieuwe troepen gewacht om den opstand te beteugelen Parijs 5 ov De kwestie van de iii te voeren bezumig ngen blijft hier aan de orde van den dag De heer Fould ontwikkelt te dien aanzien grootcn ijver Hij heel uu weder eene vermindering beraamd van het personeel dat direct of indirect met zijn departement in verband stait Die vermindering zou j pCt bedragen Op het ministerie van oorlog schijnt men evenwel niet te kunnen rekenen Wel verklaren de d gbiadcn heden dat op het budget van oorlog bezuiuigiug zal plait hebben 1 door de teiugroepmg der troepen uit Kome 2 door de trapsgewijze vermindering van het etiectief der troepen in Mexico i duor de vermindering van het leger m De Moniieur deelt den uitslag mede van het onderzoekhetweU door de russisthe regering is ingesteld ten einde tevvften of het w lar is dat de veetjphus naar hngelaud is overgebr st door eene lading vee uit Keval daarheen vervoerdDe concluie van het te dier zake uitgebragte rapport luidt datde veeiiekte niet uit Keval mar tngtland kan zijn overgebragt omdat sedert l b zith in Lsthland geen spoor van veepestof eenige andere veeziekte heeft voorgedaan Het bengt dat Kcuer Maxim liaau een opvolger benoemd heeft heeft hier ve Dndering genekt en men vraagt zich af of bij daarbij niet meer ain zijn spoedig vettrek uit Mexico dan nel aan zijn eventueel overlijden gedacht heeft olgens berigten uit Londeu zal de heer Stansfaeld die naT liedend i ten gevolge van zi u vriendschappelijke verhoudiuif lot Kopenhagen ï iov In den Folkethmg heeft Frijsenbur2 beden veiklaard dat het nieuw kabinet het ontwerp der gemengde commissie aanneemt en de beslissing der constitutiekwestie zooveel mogelijk wenscht te bespoedigen daar zij van zooveel belang is voor Denemarkens binnen en buitenlandsche po ütie In den 1 jii ethiag is daarop het ontnerp met 7t te en 25 iii den Liudslnmg met 44 tegen 10 stemmen aingenomen Het zal nu aan s konings goedkeuring onderworpen norden en daarna bij den rijksdag komen Morgen wordt de zitting van den ri ksraad gesloten s Sov De rjksiaad is heden gesloten In de siuitmgsrede heeft de mmi ster president de hoop te kennen gegeven dat de aaugenomen wijziging m de grondnet ecu grondslagzou uitmaken voor de beLindif ing van den bestaanden toestand De rijksraad zal u jauuarij weder bijeenkomen de rijksdagden s j d ttr Weenen ov De Debatte bestrijdt de bewering van een oerhjn ch jIïïl eus blxd ais zou Oo tenrijk verder gemeenschappelijk met Pruisen cger Trankfort optreden Het blad verzekert integendeel Jat er betrekkelijk deze aangelegenheid een wczenl jk verschil van zienswijze zou bestaan tussch n OostenrijK en Pruisen De verkiezingen der leden van den landdag van Hongarjevangen te Ofen aan op IS üezer en te Pi slh op 23 uoaraanTolgende IntLSscUen worden de toebcreidsclen tot de piegtigeontvangst de keizers m de hoofdstad en in dp andere steden welke hij lu Hongarije z uezoeken met grooteu ijver voortgezet BerL n 9 Xjv De lanslmting der hertogdommen aan Pruisen is lechts te bekomen met toestemming van Oostenrijk en deze is slechts te koopen door de waarborging van Venetië of door vergoeding in grondgebied Beide prgzen zijn te hoog dus 13 de aanhechting onmogelijk Een hatste uitkomst zou zijn het bondgenootschap met Frankrijk en Itahe dea nooda tegen Oostenrijk Het ministerie is daartoe geneigd maar de koning wil er met in treden Aldus verhaalt men in liberaalconservatieve kringen Elf leden van de wurtembergseue kamer van afgevaardig den hebben een adres tot het comité der kamer gerigt met verzoek ai met het oog op Prmsens en Oostenrijks willeKeungen stap Ie Frankfort de regenng nadrukkelijk de noodzakelijkheid onder het oog te brengen dat zij krachtige maatregelen neme tot vrijwaring van de onafhankelijkheid der bondsstaten In gewoonlijk goed ingelichte kringen wil men weten dat Oostenrijk en Pruisen het eens jjn om bq den bond stappen te doen de vergaderingen van het national verein m net gebied van den bond te doen verbieden Naar men verneemt moet de regering van Saksen reeds hebben doea kennen uit ZIJ legen een voorstel in dien geest zal stemmen GOUDA 12 November De openbare les in de gymnastiek heeft volgens mededeeling van een bezoeker een zeer gunstigen indruk gemaakt op de talrijke aanwezigen de oefeningen der leerlingen getuigden ondubbelzinnig van de bekwaamheid van den onderwijzer J H feteentergen en levens van zijnen gedungen ijver om het ondernijs goede vruchten te doen dragen ij twijfelen dan ook niet of het voo oordeel vroeger door menigeen gekoesterd wijkt voor eene betere overtuiging eu weldra ic men hier algemeen mzien dat deze ligchaams oefeningen een viezenlijk deel behooreu uit te maken van de opvoedirg Naar men verneemt zal het eerste dames concert van hetmuziekgezelschap Euphona alhier hetwelk tegen deu 16 noraanstaande is aangekondigd de rei die concerten op eene waardige wijze openen daar dien avond de zoo gunstig bekendeneuerlandsche concertzangeres mejufvrouw Ixersjes vaa Amsterdam zil optreden en hier even als elders waar men haar hoorde algemeenen bijval verwerven Wat het instrumentaal gedeelte betreft zullen de viool solo s worden voorgediag n door den uitstekenden violist den heer Wirth van Kotterdam leeraar aan de muziekschool aldaar d e voor de piano door den heer Nietnammer mede van Rotterdam van wien men te oordeelen naar de degelijke keuze der voor te dragen stukken waarvan vooral de don Jnan fantaisie van Ihalberg eene verbazende techniek vereisfht mag verwach ten dathij zich als een buitengen oon ddkttint zal doen kennen Men mag dus vernachlen dal een en and r al medewerken om den leden met hunne dames eeuen avond njk aan kunst genot te schenken en de directie van Euphonia lu de belang stelling der leden eene belooning inoge vinden voor h ire zorgen Men verneemt dit de looneeldirecteur L Hartlooperhet voornemen heeft om in de e en omliggende gemeenten ged rende de en winter een ge voorstellingen te geven De tweede kimer der staten generail heeft donderdaghare werkzTamheden hervat De beraidslagmg over de aitsbegrooling voor 1866 zal maandag ten 11 ure aanvangen In de zitting van de prov stiten van woensdag zija be handeld ue ontnerpen der reglementen voor de hoogheemraadschappen van Voori e en van Putten Door de hh Eombach Lette van Oostvoorne en Blusoé werden tegen deze ontwerpenbedenkiugi n van finar ielen aard alsmede omtrent net toezigten beheei igebragt door den heer Emants lid der commissiead hoi werden de ontwerpen verdedigd Art 1 van het reglement voor het hoogheemraadschap van Voorne werd daaropmet 45 tegen 20 stemmen verworpen ten gevolge v aarvande ontwerp reglementen ter herziening aan de cr aimissie zijngerenvojterd In de zitting der provinciale aten vin donderdag isna eenige di cus3ie en na cr verping van een voorstel vanden heer Slingeland tot tp agzending aan gedep staten besloten üe Svwerp regitmenlen voor de hoogheemraadschappenvao Voorne eu van Putten te verzenden naar eene nieuwecommis e door den voorzitter te benoemen Vervolgens isbj monde van den heer Singels rapport uitgebr gt namensde commissie tot onderzoek van het voorstel van ged stalen om ten behoeve van den aanleg van den zoogenaamden Merwe en Waal spoorweg uit de prov fondsen eene bijdrage te verstrekken van ƒ 200 000 De commissie concludeerde om alvorens een bepaald voorstel tot subsidie te doen de zaak in overnegmg te houden en aan den adressant te kennen te geven dat de staten hoe gunstig ook gestemd voor de zaak voor alsnog geene beslix ug ki unen nemen en om hem uit te noodigen vooraf Kenbaar te maken hoe hij zich voorstelt de aansln ting U Papendrecht aan den staatsspoorweg te bewerkstelligen ten eiade ahdan met kennis van zaken zou kunnen worden geoordeeld De conclussie tteul aangenomen met eene door de commissie overgenomen wijziging De vergadering heeft voorts al de verdere aan de orde gestelde onderwerpen afged i in waaronder eenige wijzigingen m bet reglement voor het hoogheemraadsehip van Schieland en eenige wijzigingen in bijzondere polder reglementen Eindelijk hv v ft de voorzitter krachtens de opdragl hem in den aanvang der zitting verstrekt tot leden der commissie voor de reglementen van de hoogheemraadschappen van Voonie en Tutten benoemd de heeren Leis van Oostvoorne Preuijl VaiUant J L F Blussé en Metelerkamp De vergadering is daarna door den voorzitter in naam des nonings gesloten De voorzitter der commissie joot de veeziekte heeft aangeraden bij het stallen ven vee de gezonde verdachte en ziekestallen ruim met chloorkalk te bestrooijen zoodat er altijd chloorgas in de lucht is Ternijl ten gevolge van de invoering der geneeskundigewetten de clinische scholen te Haarlem en te Alkmair reedszijn opgeheven en die te Hoorn neldra deuzeltden weg zalmoeten volgen heeft de raad van Amsterdam een besluit genomen tot hervorming en uitbreiding van bet onderwijs indt bij de geneeskundige wetten bedoelde vakken Hierioe zalmen volgeus het plan van den raad geraken door opheffingvan de cl ni=che school aan den eenen en eece belangrijkeuitbreiding van het Athenaeum Illusire aan den anderen kant Aan de laitstgenoerade inrigting zal volledig ondernijs wordengegeven in alle vakken waarin de aanstainde artsen en apothekers geëxamineerd zullen worden Daartoe worden tien gewone hoogleeraren noodig geacht ieder op eene jaarneddevan 32Ü0 en zes builengenone hoogleerareu of lectoren op eens jaarwedde van 1200 De kosten dezer hervormingworden geraamd op 57 050 s jaar Om hierin te voorzienwordt door de gemeente aan het rijk eene jaarlijksclie suüs ievan ƒ 15 000 en aan de proviucie eene dergelijke bijdrigevan ƒ 10 000 gevriigd Worden deze toegestaan dan zil behalve Ie rente van een kapitaal dat voor den bouw en deinrigtmg van sommige lokaliteiten noodig i en de kostenvan onderhoud verlichting enz de som van ƒ 32 050 sjtirs ten laste der gemeente blijven De mschrijvingsgelder derstudenten in de natuur en geneeskunde zijn voorloopig op ƒ 150 en die van de studenten m de artsenij bereidkunst opƒ75 sjaars gesteld Te Amsterdam hebben de leden van het daar bestaandeonderlinge hulpfonds Boekdrukkunst zich met het oog op delage bezoldiging der typographen en de weinige overeenstemming dairvpp met de tegennoordige prijzen van woningenen levensbehoeften tot hunne patroons genend met een adres waarin aan deze wordt verzocht dat zij doo middelen tehunner keuze den toestand van den typograaf meer in overeenstemming brengen met diens volstrekte oehoefte en met de eer vin het vak i i i Ammerstol lO hov De zaïmvaogst wordt tot heden hier nog met vrij gunstig gevolg voortgezet In de laa ste acht dagen werden ter m irkt gebragt ruim 60 stuks naaronder echter nog verscheidene oude zomerzilmeo nier marde Lermg IS De wmlerzalmen AOgen gemiddeld 18 halve iied jonden en de prijs was van ƒ 2 tot 2 15 per half ned Zwolle 10 Nov Onder begunstiging vin zeer schoon uaiaarswede had heden morgen de jaarlijksche gauzenmarkt plaats Beeds gister avond waren verscheidene bailenmenschen van uren ver in den omtrek herwaarts gekomen om hunne ge meste prolucten d n meestbiedende te leveren Geen wonder dus dat de marktdag van heden wel waard was er een oogenbhk door te brengen De meeste schakeeringen der geldersche en overijselsohe boeren en boermnen kleedprkracht was aanwezig Het jonge builenvolk dat ook heden het werk gestaak had om de ganzen kermis te vieren de prachtige memgerie bestaande uit een scherm twee wolven twee apen drie kakatoes en een tweetal dieren die beren moesten beteekenen de ouden van dagen waarvan velen voor t eerst van dit jaar de sted bezochten n de beurs met weinig trachtten te stijven dit alles gaf Zwolle heden morgen het voorkomen van eene echte bo d waarvoor zij echter met wil doorgaan De boer hedëü meester en de burger nam slechts eene ondergeschikte Wat de aanvoer der ganzen betreft men schat die was plaats te 15 ia 7eelaod op kt tilaud Schouwen nitgebroken Men hpfft jilau ruime overdeVte markten te Üerlyn op te rieten Bij Archaii tl ht ft men njke petroleum bronnen ontdekt vooral n het dal der Petathora fe Gotha rijn onder icheid n persooen aangetast door de tnchmen ziekte li ugenie heeft C otilde geinvitcerd te Compiegne De bcekbrnderste Panjs hebben het werk gestaakt In Spanie droomt m u an eenerepubliek of an vereenigmg met Poriogai Te Panja r mt menproeveo mei een stoom omiiinus die op de iraperidle 50 peraoneo plaatst Aan de kost der zee van Azof tijq uitgestrekte lapen graphiet ontdekt Te Delft ia de veemarkt hersteld Anna Mnrat krijgt vanden keizer eene jaarrente van 100 000 fr Op vlauiUa heeft een stormgewoed Te ïloreuce zijn de nationale en de bank van Toskane toteene itahaaosche bank zamen gesmolten Denemarken heeft over hetlaatste dienstjaar een batig saldo van Slyg milhoen daalder KeizerMas verklaart dat Juarez het land heeft verheen Maandag heef deplpgti iDwijdiiig plaats gehad vin dea pourweg Alaastncnt bittard fioermoud De eerste t ee fransche schepen met troejKo 7ijn oit Civita Vecchiavertrokken De Wmschoter Courant heef n UanoTer petroleum bronnen oütdekt die reeds door EiigeUch n geesploitcer worden Decholera is te Madrid aanmerkelijk af euomeu door dcu noordwesten wind De eïdictator langewitcz ia over Panj i mir Londen gegaan om een poolche meeting bij te wonen De konini van Italië is donderdaj naar Napels vertrokken waar de cholera toeneemt Johnson zal eeunationalen dankdag uitschrijven voor het her tel des vredea In Rusland telt men lu 22 jaar van 1S42 1864 uici miiidtr dan 202 953 branden Ie berooskerke is de oulauga gestichte In Tyrol heerscht groot gebrcu aan g ld Te Hiarkmmerliedc isde veeziekte uitgebroken an de groiiing che hooee chool is tot professor in de kill ick benoemd de privaat dottut dr Koacnatein te lïtriijn De uederl bink hteft doiiderdjg het w i Idiscontu i rhoü d tot o bcleening tot CpCt Men beve dat ni Eosrcland rijke petroleumuroniieu zijn ontdekt De oude ug an 1 pte v il te bütz een la artt do n bouwen wanrin 2000 j sonen veiplec d kui uen wjrtltn Op Jamaica ijo slechts oO dutzend blanken tespnover 3o0 duizend zwar ten In oetober hebben te Pa i 5 1 io failhetverklaringen plaats gebad Het p senstclsel is uu ook in Oo eiiijk lan de genzen afs e chaft Ie Jeruzalem is de cbolera inct hevi Hid uitgebioktn ie Kassei zoekt mei vergeefs dne mmiaters van b nu ziken iianiien eu justitie In vreden neemt lutj voorzonien tej en niugenjke onlusten Marktberigten Gouda 9 ov Tarue Pool che p last ƒ 310 Zeeuw per mud ƒ 9 a ƒ 10 50 Rogge lal ƒ 6 a 6 50 bmlenl ƒ b 60 i ƒ 7 00 Gerat ƒ 4 50 a ƒ 6 23 Haver f3 a ƒ 5 00 hrvten b 50 a 11 Brume boonen f 12 a ƒ U Faardeb ƒ 7 00 a ƒ 7 50 Duiveboonen ƒ b a ƒ 8 50 Henmpz ƒ 8 Boekw Fr per 2100 ned 170 Nüordb ƒ ItsO a ƒ 1S5 Er warcu 20 vette varkeus aangevoerd die van 22 a 27 c per 5 on veikocht werden mau ere varkens eu biggen veel aangevoerd en verkocht tot verhoogde prijzen K aa Aangevoerd 30 partijen ƒ 24 i ƒ 29 Goeboter ƒ 1 36 a 1 42 U eiboter 1 2ö a ƒ 1 34 p n ffi Delft 9 ïsovemb De annvoer van tanve en rogge was heden grooter dan vroeger de kuihteit Deter tot vonge prij7en vlug verkocht jarige komt zeldziam oor ea bragt hooger prij en op Tarwe ƒ 9 a ƒ 10 40 Rogge ƒ 6 a ƒ 6 50 Zomergerat ƒ 4 bO a ƒ 5 50 Korte haver ƒ 4 50 a ƒ 4 SO Lange do ƒ 2 oO a ƒ 3 60 Duiveb ƒ 8 Paardeboonea ƒ 7 Groene eiwten ƒ 10 a ƒ 11 Boter ƒ 58 a ƒ 68 het vierde ƒ 1 45 a ƒ 1 70 per n an stads wiig gev ogen van 2 tot 9 Nov lfa 4 573 8 en 73 16 boter te zamen 12 330 ned Ter markt 728 mud aard ipp ƒ 2 40 a 3 Middelburg 2 November Ieuvve en jarige tarwe 25 wintergerst 40 zomer erst 25 paardeboonea 20 erwten 100 c hooger rogge onveranderd Burgerlijlce Stand GOtDA Geboeen 7 ov Roelffina oude s M Duit en A Knol 9 Adnanus Fredencus ouders F G van de Pavoordt en T J Oomens Johannes ouders G Ypelaar en H C bchiebroek Aart oudere Cr Jansen en M van Maren r OVEBLEDEI 7 ov J L IJssehtem 5 j S J M Starre 5 m 9 i K entze 5 m A F ran de Pavoordt 14 u J Okkers 12 d n xr GehJitd 8 Nor M Peeters en A M van Rijmenam en B J lilborg J J Stalenberg en A Iv Spiuijt en E ran 2 tot en met 9 Nov 1SG5 Geboken Kachel Catnena Trijntje ouders x ersteegt en M Sdi ppers Jacobus ouders G Stolk en K ijf huizen ilhelmina Johanna ouders A Koteres en S na Ameijde Wriana Geertruida Johanna ouders J B Cromjongh eu A C Blaukeus Ovebx ede G Koo man 6 m T Moo j ruim 5 m H van Essen 70 j vteda c van W F van der Heiden O Dt Jo WD K Blok r im 22 j en M Schoenmaker r m 23 j C H gen ruim 25 j en M ei beek 26 j