Goudsche Courant, zondag 12 november 1865

ADVERTENTIEN i§65 Donderdag 16 November m 379 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D ii 60 Nog diep bedroefd over het verlies van ons oadste dochtertje JOHANNA LENA werden wij heden op nieuw getroffen door het overlijden van ons tweede dochtertje LENA CLAZINA ILVEIA na een smartelijk lijden van twee dagen iü den ouderdom van bijna vier jaren C IJSSELSTIJN f M IJSSELSTIJN geb JONKER Goi EA 10 November 1865 Voor de vele bewij en van deelneming en belangstelling bij het overlijden mijner geliefde echtgenoote betoond betuigt de ondergeteekende mede namens zijne ouders en verdere betrekkingen zijn opregten dank K JONKER Gouda 11 November lSt i5 In eene KOEK en BANKET BAKKERU alhier verlangt men ten spoedigste een jongen Belangstellenden gelieven zicb onmiddellijk te vervoegen bij den uitgever dezer Courant Volontair Op een belangrijk KANTOOR alhier kan als volontair geplaatst worden een fatsoenlijk jongeling niet beneden de 10 jaren Vereischten zijn goed schrijven en vlug rekenen Adres met eigenhandig geschreven brieven onder letter A bij den uitgever dezer Courant Openbare Yerkooping te GOUDA op Maandag 20 November 1865 des voormiddags ten elf ure in het koffijhuis Haemoxie aan de Harkt aldaar van 1 Een FABRIEKGEBOUW met annex WOONHUIS LOODS STAL zeer groote SCHUUR met rieten dak ERF enz groot 16 Roeden 6a Ellen gediend hebbende tot uitoefening van de Flesschenenveloppen fakriek aan de Wachterstraat wijk P n 186 te Gouda 2 Een ruim goed doortimmerd WOONHUIS en ERF aan de Gouwe wijk C u 175 te Gouda 3 Een ruim zeer sterk en goed doortimmerd WOONHUIS en ERF naast het voorgaande wijk C n 176 40 Eeu WOONHUIS en ERF in de Vuilsteeg iik U n l l te Gouda eii luci ri In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den On ergeteekende Ontvangen uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van RAVENSWAAIJ ZONEN te Goriuchem Deze Theeën worden afgeleverd iu verzegelde pakjes van twee eu een IlElf en een ned ons an af 80 Cents tot eu met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons As van der KLEIN Sz Gouda Oct 1865 Conjiturier BOTEBM AKKT A N 56 Door toeval TERSTOND TE HUUR op een der aangenaamste Singels alhier een nieuw gebouwd HUIS bevattende zes behangen Kamers Kelder Keuken met Pomp en verdere gemakken Franco te bevragen bij W C REUHL mr Timmerman op de Zeugstraat Een ieder haaste zich om de in dit saizoen te verwachten Jicht en Rhumatiek tijdig af te weren door het gebruik der ABSHAUBBIN S AJÜTIRHU MATISCHE WATTEN Het is een doelmatig gemakkelijk aantewenden en vooral weinig kostbaar middel dat stellig en zeker binnen weinig tijds verligting van pijn brengt en na eenigen tijd volgehouden te zijn volkomen geneest De ondergeteekende heeft reeds een menigte brieven en attesten iu zijn bezit der gelukkige uitwerking van dit nog zoo kort bekend gemaakt hulpmiddel waarmede eene proef te nemen onder ieders bereik valt daar de prijs dezer teregt genoemde Wonderwatten voor niemand die zijn gezondheid lief heeft een hinderpaal zijn kan Slechts 30 cents het vel met eene aanwijzing hoe er mede te handelen geteekend door den Hoofddepothouder A BREETVELT Az te Delft die ook heeft gezorgd dat ze door het geheele land te verkrijgen zijn in de onderstaande depots Gouda It ZevenJiuhen Woerden Schoonhoven Alphen Boskoop T A G VAN ÜETH Wed BOSMjVN A PRINS G WILHELMUS T W DEN UIL Geb = KAULING J ÜOUDKADE J H KELLER Rotterdam Weste wagenstr A REIJNOORDT Oostpoort En meer bekende depots in ons Rijk Wordt bij dezelfde firma te koop aangeboden Eeu circa nleuwo Cilinder stoomketel met bijna voltalligen inveui tri jrror e p i inleukr icht op 3 oiOiijlttr V iiivr ge fn iico STEENKOLEN Bij A JONKER op de Gouwe zijn te bekomen Beste Ruhr kagohelkolen 0 70 per mud Grove Ruhr haardkolen 1 Grove eng kagcbelkolen 1 10 Grove eng haardkolen 1 20 Vrij in huis bij contante betaling geniet men korting Raderstoomboot c Ussél Van Gouda Maandag en Dm dag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Van Rotterdam alle dagen s namiddags 2 ureu Van Gouda des Zondags s morgens e j uren Van Rotterdam s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 467 j per kan 60 cents Jenever 2 = soort Moutwijnj a 46 q q per kan 58 cent inl BRANDEWIJN 46V o P kau 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD A 11 November 1865 Prijzen AMSTERDAM pCt fed w sch 21 2 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2I 2 Sp inje obl 2Va Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 do S serie ö d Londl862 5 d Amst l864 5 dO Am3t l 860 41 2 Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1851 3 der Effecten Vrijdag 10 November Laagste llüogstf Geblevm koer koers vutr8 eoVs 0 6 60 Vl6 71 6 71 94S 94l i6 144 144 144V8 541 8 541 2 38 38 ic Th 981 8 821 83 SSVs 88 88 94 6 94V4 85Vb 1911 2 191 57 6 57 57 a 29V2 29Vs 77Vs 77V8 77 6OV4 fil 6 61 651 65 65V 6 441 45I S 45 63 c 69 6 691 2 68 = 69ViG esi is 241 241 2 21V 6 BoekOrutkcnj a a A BRINKM 4 N Dexe Cooraat Terschijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avo ds te voren r f prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 nre VERORDENING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten dat door den EAAD dier Gemeente in zijne vergsdering van heden is vastgesteld de volgende VERORDENING Be RAAD ifer GemeenU GOUDA Overwegende dat het doel met de tijdelijke schorsing der Veemarkt beoogd bij het elders houden van die markten niet wordt bereikt en de Regering tegen het houden daarvan geen bezwaar schijnt te hebbeu daar zij van hare bevoegdheid om ze te verbiedea tot nu toe geen gebruik heeft gemaakt Besluit 1 De Verordening tot bet tijdelijk schorsen van de veemarkt vastgesteld den 12 September 1865 en gewijzigd den 2 7 October daaraanvolgende in te trekken zoodat de veemarkt als naar gewoonte des Donderdags zal worden gehouden terwijl daarop van toepassing blijft de verordening tot wering van besmet vee van de markt vastgesteld den 23 Aug 1865 2 Deze Verordening onmiddellijk te doen afkondigen w arna zij terstond in werking treedt Z nde deze Verordening aan Gedeputeerde Staten van ZuidHollaid in afschrift medegedeeld jin is hiervan ingevolge het besluit aan het slot van bovengenoemde Verordening vermeldt afkondiging geschied waar het behoort den 14 i n November 1865 De Burgemeester V BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris DEOOGLEEVEE EORTUIJN De BURGEMEESTER van GOUDA Gelet op het besluit van den Gemeenteraad tot het houden der gewone wekelijksohe veemarkt Overwegende dat het ter markt brengen ven vee zou kunnen worden belemmerd door de bepaling van art 2 der verordening op het in uit en vervoeren van ruudvee vastgesteld den 22 September 1865 volgeus welke het vervoer tusschen zons ondergang en zons opgaiig is verboden Besluit krachtens de bevoegdheid hem bij art 3 van voornoemde verordening gegeven voor de marktdagen gedeeltelijk ontheffing te verleenen van deze verbods bepaling en het vervoeren van rundvee vóór zous opgang op die dagen te vergunnen GoDDA 14 November 1865 De Burgemeester voornoemd VAK BERGEN IJZENDOOEN BEKENDMAKING Aanbeveling van gezondheids en audere maatregelen bij destalling van vee BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien de circulaire van den Heer Commissaris des Koningsin de Provincie Zuid Holland van den 7 November 1865 A n 7888 1 en 2 = afd Provinciaal Blad n 112 waarbijal meene voorschriften worden medegedeeld omtrent de meestdo êlroatige wijze van verzorging zoowel van het gezond alsvan het door de ziekte aangetast vee tijdens zijn verblijf opde stallen doen te weten dat de Inhoud dier circulaireluidt als volgt Eerlang zal het rundvee dat nu nog wordt geweid naar de stallingen worden overgebragt om daar tot aan het volgende ïooqaar te verblijven Deze overtrang is voorzeker van groot gewigt in de tegenwoordige omstandigheden en zal ongetwijfeld invloed uitoefenen op het verloop der thans heerschende veeziekte Met het oog daarop verzocht ik den Heer Voorzitter der Commissie wegens de veeziekte mij de meest doelmatige wijze De prijs der Advertentien van één tot tea regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor elien regel daarhoven 10 Cent Baltengewoae letters worden berekend naar plaatsrnimte na verzorging en behandeling zoowel van het gezond als van Wt door de ziekte aangetast vee tijdens zijn verblijf op de stallen te willen mededeelen In antwoord daarop verwees ZEd mij naar het Rapport der Commissie aan den Heer Minister van Binnenlaudsche Zaken opgenomen in de Staatscourant van den 4 dezer alwaar onder de rubriek Gezondheids en andere maatregelen de door mij bedoelde voorschriften waren bijeenverzameld Daar de Staatscourant niet algemeen wordt gelezen kwam het mij doelmatig voor de onderwerpelijke voorschriften door middel van het Provinciaal Blad te Uwer kennis te brengen Ik verzoek UEd deze in Uwe Gemeente algemeen bekend te maken en de naleving daarvan aan de veehouders ernstig aan te bevelen De laatste zinsnede welke niet in het Rapport voorkomt is mij door den Heer Voorzitter nader medegedeeld als een bijzonder aanbevelenswaardige maatregel s Gravenhage den 7den November 1S65 De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland J L O U D O N Uitgegeven den Ssten November 1865 De Griffier der Provinciale Staten van Zuid Holland JUST DE LA PAISIÈRES GezONDUEIDS en andere MiATEEGELES Een voorname zaak is de staltijd die aanstaande is en de Commissie voldoet gaarne aan het dikwij jj herhaald verlangen om eenige algemeene voorschriften daarbij te geven Zij meent dat men bij het opstallen in acht moet nemen of de dieren nog geheel gezond verdacht ziek of gebeterd zijn In streken waar nog geene gevallen van ziekte zijn voorgekomen en die zijn er binnen de afsluitingslijn nog vele heeft men geene andere voorzorgen te nemen dan de aanraking te vermijden van alles wat slechts eenigermate uit eene besmette plaats kan afkomstig zijn en niemand toe te laten in den stal Anders is het met nog gezonde stallen in de nabijheid van besmette stallingen Hier heeft men den vorigen maatregel ook op te volgen doch men dient daarbij tevens bedacht te zijn op het beveiligen tegen besmetting op krachtige wijze Hiertoe behoort dat de stalling ruim en luchtig niet tochtig is met behoorlijke verversching van lucht door luchtkokers het reinigen der dieren en dagelijksch uitmesten der stallen het witten der wanden met kalk en ohloorkalk gelijke deelen of het besmeren met gips en koolteer 100 3 of teren met koolteer dagelijk che berookingen van teer van chloor bij zwakke berookiug zonder gevaar voor de dieren besprenkelen van den stal met carbolzuurwater het wasschen der dieren daarmede azijüwasschingen en dergelijke hichtzulverende middelen chloor en criosoothoudende iugredienten ziju het beste Herstellende dieren boude men geheel verwijderd van de gezonde en als het eenigzins kan moet men ze niet spoedig by de gezonde toelaten omdat de uitvloeijingen it mond neus en oogen nog langen tijd aanhouden de mest ook niet zonder gevaar is de huid nog wekenlang besmetten kunnen Bij deze dieren zijn dagelijksche wasschingen met warm water eu azijn daarna met carbolzuurwater of chloorkalk oplossingen ter octsmetting zeer aangeraden De stallingen van zieke en verdachte dieren moeten op dezelfde wijze behandeld worden als gezegd is bij de behandeling van de gezonde dieren op stallen in de nabijheid van besmette Ook is bij deze aan te bevelen de deuren naar de zijde van gezonde stallen gesloten te houden en mest en urine dagelijks te verwijderen op behoorlijken afstand zonder gevaar voor de buren Ook hier zijn ruime luchtkokers aan te bevelen Voorts houde men op besmette erven alle huisdieren in eenen beperkten kring opdat zij niet in aanraking komen met de gezonden Evenzoo leene men elkander geene gereedschappen r voertuigen die in aanraking geweest zijn niet ziekelijke r