Goudsche Courant, donderdag 16 november 1865

de natie is het gelukkig verzekerd te kunnen wezen dat de ministeriele smaak in het kleed ons getoond niets ontnemen kan aan de zelfstandigheid die immer den nederlandschen krijgsman kenmerkte Men leest in de Staat Conrant het volgende Vee bestemd voor Engeland kan op vaartuigen de lijnen van afsluiting overgaan mits voorzien van een bewijs van dispensatie en met inachtneming van het volgende Het bewijs van dispensatie wordt door den burgemeester van de plaats waar het vee wordt ingeladen afgegeven De inlading geschiedt onder toezigt van iemand door dien burgemeester daartoe aan te wijzen die op kosten van den belanghebbende aan boord blijft gedurende de reis naar Rotterdam of aan de lijn gekomen door een rijksbeambte wordt vervangen Binnen de lijn mag geen vee worden op of afgeladen Te Rotterdam moet het vee onder toezigt der gemeente politie worden ontscheept of onmiddellijk in de vaartuigen naar Engeland overgeladen of inmiddels op zoodanige plaatsen afgezonderd worden als van gemeentewege zullen worden aangewezen De kosten van de terugreis komen mede voor rekening van de belanghebbenden Men leest in de Arnh Coui nt Sprekende over eenevergadering waarin mededeelingen gedaan werden over dentoestand der vrijverklaarde slaven in Noord Amerika zegt eenparijsch correspondent van de Middelburgsche Courant Eene collecte ten behoeve der vrijgemaakte slaven besloot de plegtigheid Ik verneem dat ook in verschillende andere landen commissien zijn gekozen om zich te belasten met hel innen van geldelijke bijdragen ten behoeve der amerikaansche slaven Waartoe deze geldelijke bijdragen echter strekken moeten is mij nog niet regt duidelijk r worden Mij duukt dat I de thans vrijgemaakte kleurlingen in de vereenigde stalen zelf wel kunnen en moeten werken om hun brood te verdienen zonder dat hier de philaiithropie behoeft op te treden Het jong en herlevend Amerika zal ook v el voor zijne zwarte zonen het noodige levensonderhoud opleveren Laat ons liever geldelijke bijdragen ten offer brengen tot vernietiging van het europeesch slaveiileveu Ons werelddeel telt toch nog slaven genoeg die ons nader zijn lan de ex slaven in de vereenigde staten Wij gelooven dat men deze zeer juiste woorden ook in Nederland wel mogt in acht nemen Wij doen niets te kort aan de goede bedoelingen van hen die collecteren en van hen die geven eu toch vinden wij dit beroep op onze beurzen van dezen heer Leigh die als een bedelmonnik Europa doorreist ongepast Wij vreezen dat daardoor menig penning die wezenlijke behoefte in de onmiddellijke omgeving had kunnen lenigen aan zijne bestemming onttrokken en besteed vordt om eenen verkeerden natioualen trots van milddadigheid jegens den vreemdeling te voldoen Ook wij zien niet in waarom Europa geld zou moeten geven om de ex slaven te onderhouden die Amerika door een pennesireek zonder schadevergoeding vrij verklaarde Dan zijn de surinaamsche vrijgekochte negers ons nader Het op zijne onuitputtelijke hulpbronnen zoo pognhende Amerika zoo jaloersch op elke inmenging van den kant van Europa zou ook in de geldzaken de leer van Monroe behooreu toe te passen Zwolle 14 Nov De schoone herfstdagen en de rechte winternachten welke we sedert eeuige dagen genieten zijn wellicht oorzaak dat het aantal typhuslijders niet vermeerdert maar daarentegen aanmerkelijk vermindert Het groot aantal lijders is tot op enkele teruggeliracht zoodat de vrees die voor eenige weken zich van ons meester maakte geheel is verdwenen Ons garnizoen zoo t een garnizoen mag heeten heeft de zomer tegen de wiuteikleeren verwisseld In veler oog is deze kleeding wat net en fraaiheid betrefi verre te verkiezen boven de vroegere GrOrinChem 14 November Naarmate de afhraking van deu gellinghennip vordert blijkt het meer eu meer dat dit gewas minder in gewigt oplevert Jan hel vorige jaar Ook de prijzen zijn aanmerkelijk minder Voor de gelling wordt 15 en voor het geheele gewas tot ƒ 15 50 geboden Kaas en boter zijn echter buitengewoon duur Voor de kaas besteedde men van ƒ 27 tot ƒ 27 00 de 50 ned ponden De goeboter betaalt men met ƒ 1 20 en de weiboter met ƒ 1 10 het l 8 Ook het spek is dnur doch de prijzen variëren aanmerkelijk Vuil wordt v an ƒ 0 40 tot 55 hel ned pond besteed Beste aardappelen gelden ƒ 2 00 a ƒ 2 30 het mud Kipeijeien ƒ 5 00 tot ƒ 6 00 de 100 stuks i Gemengde Berigten Het gezondheids congrcs zal werkelijk plaats hebben te Koustantinopcl De bckcnJe bokser Cum Sajers is nog geen 40 jaren mi overleden aan de lonsiiekte Dtn ü nov is te Insprui eens vrij erte ard blijfselen bijv meatwagens karren kruiwagens speelwagentjes of ander voertuig waarmede vleesch vervoerd is enz Eindelijk wordt vooral aanbevolen het ruim bestrooijen van gezonde verdachte en zieke stallen met chloorkalk zoodal er steeds de lucht van chloorgas in is Burgemeester en Wethouders bevelen de naleving van de vorenstaande voorschriiten aan de veehouders ernstig aan en vertrouwen dat zij door stipte opvolging daarvan zallsn mede werken tot het zooveel mogelijk weren Van de heerschende ziekte onder het vee GoHÓa den 14 November 1865 Burgemeester en Weihox dek3 voornoeuid De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOOEN öuttcnlanlï Londen 12 Nov Berigten uit New Tork van 1 dezer melden dat de minister Seward de officieren van de marine groote voorkomenheid jegens Engeland heeft aanbevolen vermits het de vroegere beperkingen heeft opgeheven waaraan de schepen der unie onderworpea waren Hij verklaarde dat de president geen staat als eerlijk beschouwt die de schulden door de opstandelingen aangegaan erkent Eerlang vertrekt de heer Cashing naar Engeland om deeischcn voor te dragen voor eene schadeloosstelling wegens deschade door het kaperschip Alabama aangerigt De conventie van Georgië heeft de afschaffing der slavernijbevolen De president Johnson heeft den bekenden Ier JohnMitcliel voormalig redacteur van den New York Daily News op verzoek eener deputatie van fenians in vrijheid gesteld Uit Canada wordt gemeld dat het gouvernement dierkolonie een leger van 40 0UU man zamenstcU om de grenzente bewaken Wei verre da de Amerikanen er op bedacht zijn omhunne vloot te verminderen zoo ah de bladen willen doenvoorkomen doet de regering al het mogelijke om eene vlootte verkrijgen die sterker is dan eene ter wereld De A rniyand Navy Gazette wil weten dat Amerika binnen konen tijdin het bezit zal wezen van twintig sterke dubbele sohroefbooten die in staat zulten wezen vijftien kuoopei in het uur af teleggen Deze schepen zullen van hout gebo d en gewapendworden met ecnige kanonnen van het zwaarst i ogelijke k iliber ilen schijnt dus het pantseren te tiebb i laten varen om voorlaan slechts vertrouwen te stellen o spoed l verdragende kanonnen De dagbladen zijn opgeruid met bijzonderheden vande gruweldaden door de iwarte bevolking op Jamaica bedreven zoo hebben zij o a te Morant Bay het gemeentehuis inbnind gestoken ieu einde de raadsleden en de weinige daaruitzich verdedigende troepen naar buiten te drijven de president baron v Keielholt die de wet legen oproer wilde voorlezeneu een geestelijke die den woesten hoop tot bedaren trachttete brengen werden op de akeligste wijze gedood welk lotook al degenen trof die niet op de eene of andere wijzewisten te ontkomen A rijdag is de internationale tentoonstelling te Dublin na zes maanden geopend te zijn geweest op pleglige wijzegesloten Uit hel bij die gelegenheid uitgebragte rapport blijkt dat bet aantal bezoeLers in het geheel nagenoeg 900 000 bedroeg zijnde 2öU UüO minder dan tijdens de tentoonstellingvan 1S53 Ook het tota l der ontvangsten is daardoor veellager dan destijds Het gebouw blijft nu nog veertien dagengeopend voor de inzenders voor zoover deze mogten verlangenreeds terstond over hunne voorwerpen te beschikken hetzijdoor ze terug te nemen hetzij door ze aldaar te verkoopen 13 Nov Berigten uit New Totk van 4 dezer verzekeren dat Seward aan graaf Russell een antwoord heeft gezonden waarin hij blijft aandringen op schadeloosstelliug wegens deschade door de Alabama aangerigt De president Johnson heeftverklaard dat de afschaffing van de slavernij in Florida onvermijdelijk is alvorens die staat tot de unie terugkeere De regeringen van Amerika en Canada nemen militaire maatregelentegen de enians ïe Toronto zijn vele soldalen gearresteerd omdat zij gunstig voor de fenians zijn gestemd De keizerlijketroepen in Mexico hebben twee overwinningen behaald Parijs 12 Nov Al de maatregelen betreffende Algerie die b j keizerlijk decreet genomen kunnen worden worden reeds aan het ministerie van oorlog in gereedheid gebragt Die welke aan de goedkeuring van de kamer van afgevaardigden moeten worden onderworpen blijven nog eeu poos rusten Jlaarscbalk Randon die tegen al die maatregelen is moet naar men verzekert zoo ontevreden zijn dat hij voornemens zou wezen den keizer zijn ontslag als minister aan te bieden Het hetft hier de aandacht getrokken hoe de ïuttischepers er in den laatsten tijd op uit is Oostenrijk te havenenter zake van de overeenkomst van Gastein en het te verwijten dat het eigenlijk nog slechts een vasal van Pruiicn ia Wat de bezuinigingen bij het leger betreft verneemt meadal er besloten zou zijn om elk regiment Tan linie met driecompagnien en elk regiment eavallerie met een escadron teverminderen Voorts zonden twintig batterijtn artillerie wordenopgeheven Bovendien zou de reserve van het jaarlijksch contingent op 75000 man worden gebragt De heer von Beke de oostenrijksche agent die belast ismet de onderhandelingen in het buitenland over het luiteneener leening heeft te Londen zijne pogingen totaal zien mislukken hier ter stede heeft hij zich niet kunnen verstaan metden heer Rothschild doch de oostenrijksche en de franschemaatschappijen van grondcrediet benevens de discontobankhebben zich onderling verstaan om voor deze leening van 80 milliocn florijnen in te schrijven Naar men zegt zijn de fransche studenten die op hetcongres te Luik leerstellingen verkondigd hebben welke veeleerals belagchelijk dan wel als gevaarlijk moeten aangemerkt worden op hoog bevel van de hoogescholen gebannen waarbij zijwaren ingeschreven 13 Novemb De dagbladen verzekeren dat het decreet waarbij groote bezuinigingen bij het leger ingevoerd worden heden geteekend is Zeven bataillons van de garde zoudenopgeheven 100 infanterie regementen zouden elk met driecompagnien verninderd twee regimenten karabiniers met dekurassiers der garde zamenf e3molten 50 regimenten kavallerie thans elk zes eskadrons tellende elk tot vijf eskadrons gebragt en voorts 40 batterijen artillerie opgeheven worden Inhet geheel zou het leger omstreeks met ISOO officieren en 42000 soldaten worden verminderd Deze bezuinigingen zullen wanneer deze reductie geheel zal tot stand zijn gebragt 50 millioenbedragen Uit Toulon wordt berigt dat de Eldorado met 1089 soldaten uit den romeinschen staat aldaar is aangekomen BrUSSBl 12 Nov Het gouvernement gaat nog steeds voort met het nemen van strenge maatregelen tegen de uitbreiding der veeziekte Nadat daartegen reeds het bekende verbod van invoer was uitgevaardigd bevat de Moniteur thans ook een koninklijk besluit krachtens hetwelk de runderpest bij koop en verkoop van vee wordt beschouwd als behoorende tot die gebreken die eene vernietiging vati den koop ten gevolge hebben mits het dier sedert de aflevering aan den kooper met geene andere besmette dieren in aanraking is geweest Tot de toepassing dezer bepaling is een termijn gesteld van veertien dagen na eiken koop terwijl hierbij wordt voorgeschreven dat waniieei de ziekte zich ook slechts bij tén stuk vee openbaart de vernietiging van den koop ook toepasselijk zal zijn op alle andere dieren geteekend met het merk van den verkooper die bet bedoelde stuk vee heeft afgeleverd Krachtens een ander koninklijk besluit zijn de autoriteiten voortaan gemagtigd telkens wanneer zij het noodig achten de hulp der rijksveearlsen tot het onderzoek van ziek of verdacht vee in te roepenen zoo noodig bevel te geven tot afmaking Deze maatregelen vinden hier veel bijval en men verwacht dan ook dat de kamers met groote meerderheid hare adhaesie zullen hechten aan de op deze zaïk betrekking hebbende maatiegeleu van den minister van binnenlandsche zaken De geestelijkheid gaat voort met de onderteekening vanprotesten tegen de uitvoering der wet op de studiebeurzen ende hervorming der wetgeving op de kerkelijke goederen dochniemand gelooft dat het haar iets zal baten of dat het gouvernement zich daardoor zou laten overhalen tot eene minderkrachtige handhaving der wet 13 Nov Het door den heer Tesch minister van justitie aangeboden ontslag is door den koning aangenomen De heerJules Bara afgevaardigde van Doornik is in zijne plaats benoemd De aftreding van den h jer Tesch heeft eene staatkundige beteekenis Weenen 12 Nov Dp kroatischo landdag is geopend Door de regering zijn ingediend de wetsontwerpen betreffende de wijziging van de constitutie De kwestie of Dalmatie al of niet in dezen landdag zal vertegenwoordigd i orden zal eerst behandeld worden nadat de staatsregtelijke houding van Kroatië tot de rijksregering zal zijn beslist Een berigt uit Pesth meldt dat men in eene conferentievan leden der partij Deak ten huize van den baron Eötvösgehouden het eens is geworden omtrent deu inhoud van hetadres van antwoord op de troonrede Men zal verlangen deerkenning van het voortdurend bestaan der regten van Hongarije het herstel der integriteit des lands de benoeming vaneen verantwoordelijk bestuur en het voorloopig herstel der coraitaten op den grondslag der wetten van 1S48 De middelen tot bestrijding der behoeften van den staat zullen alleen lan eene Terantwoordelijke regering worden bewilligd Gedurende drie jaren hebben de protestanten te Meranin Tyrol bij de regering aangedrongen op de toepassing derbepalingen van de geoctroijeerde grondwet van 1861 waarbijgelijkheid van regteu aan alle bewoners des lands plegtig werdtoegekend ij hebben namelijk de vergunning gevraagd omeene gemeente te stichten Dezer dagen is hun het besluit der regering kenbaar gemaakt luidende dat het ingediende verzoek steunende op de bepalingen der grondwet is gewezen van de hand Naar luid van berigten uit Athene dd 7 dezer heerschtein die stad gedurende de ministeriele crisis eene hevige opgewondenheid onder de bevolking de troepen waren in dekazernen geconsigneerd herhaaldelijk hadden oproerige tooneelenplaats en vechtpartijen tusschen burgers en studenten 6mnenlanïi GOÜD A 15 November Z M heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan den heer G Perk van Lith als majoor commandant der dd schutterij alhier onder dankbetuiging voor de door hem als zoodanig bewezen goede diensten In de zitting van de tweede kamer der staten generaalzijn maandag de algemeene beraadslagingen over de begrootiugaangevangen en in die van dingsdag ten einde gebragt Daarnais hoofdst 1 met algemeene stemmen aangenomen Het debatliep over financiën en koloniën en bevatte de oude afgezaagdegrieven en het eenige wat aanmerking verdient is de stelligstelogenstraffing door het ministerie van al de in den l aatstentijd herhaaldelijk uitgestrooide geruchten van verschillen onderde leden van het ministerie verandering van zienswijze enz Tot hoofilonderwijzer in de gymnastiek is door den ge meenteraad te Goriuchem benoemd de hulponderwijzer B vander Maas alhier Men leest in de Goessche Courant In het voorloopig verslag van de tweede kamer omtrent het hoofdstuk der begrooting voor het departement van oorlog was o a gezegd dat naar het begrip van vele leden de ge durige verandering in de uuifoiui der solaaten om de kostbaarheid d aarvan aanmerking had uitgelokt De mini ter antwoordt daarop eenvoudig dat hij zich niet begrijpen kan dat men de verandering kostbaar vindt en voegt er bij over het meer of mm sierlijke vnn de uniform kan men van ge voelen verschillen ma r dat is eene kwestie van smaak waar j over gelukkig zelden of nooit eenstemmig gedacht wordt In i het afgetrokkene heeft de minister met deze laatste bewering volkomen gelijK maar de gevolgen van die stelling zijn met j bemoedigend voor ons leger Juist omdat de suiaak van den j eenen minister met die des anderen verschilt is het te verwachten dat ministeriele veranderingen ook telkens uniform veranderingen zullen medebrei gen De officieren en solda en die waarlijk niet klagen zullen dat zij met een te groot traktement bezwaard zijn hebben dus het vooruitzigt dat zij nooit uit de financiële moeijelijkheden geraken indien de ministers zoo als wel eens gebeurt elkander met betrekkelijke snelheid afwisselen en het leger wordt zoodoemle eeu levende modeplaat waarop de minister zijne kleedings theorien zijn smaak ten toon stelt Of dat nu voor onze dapperen een aangenaam verschiet oplevert durven wij betwijfelen en juist omdat de schatkist er niet door bezwaard wordt maar dergelijke ministeriele sraaakfantasien op al de rangen van het leger drukken meenen wij dat het verschil van smaak in dit opzigt geen zoo geUkkig verschijnsel is als de minister zulks doel voorkomen Lr is echter iets karakteristieks in deze ministeriele beweging wanneer men haar hoort uit den mond van een er leden van het kabinet Met elke ministeriele verandering wordt iets aan de uniform veranderd het leger blijft natuurlijk hetzelfde jagers tirailleurs kanonniers blijven stand houden maar het kleed waarin zij zich vertoonen verandert Zij doen zich voor naar den maak van den minister en kleeden zich met zooals zij doelmati achten of zooals een bestaand gebruik voorschrijft maar zooals het bon plaisir van den nieuwen minister dat wU Hoe zulk een hooggeplaatst persoon de magt heeft om de personen met eeu ander kleed te omhangen dan zij gaarne draden zouden en het oog van den blooten aanschouwer te tni= kideu Maar céne zaak is gelukkig en wij meenen haar ook cp ons leger te mogen toepassen hoe de smaak van de min sters verschiUe om het leger te kleeden de geest die ons le er bezielt verandert niet Met die gestadige afwisseling en oJder elke uniform ook die men het laat aantrekken blijven de gemoederen met dezelfde zucht voor vaderland en vrijheid bezield En heeft de minister de magt om elk oordeel over zijn smaak bij het leger oauler den rok te doen blijven voor