Goudsche Courant, zondag 19 november 1865

BLKiiEJlEtSlKE eu WtlHülDl Kb bevelen de naleving I Tan de vorenstaande voorschriften aan de veeho ers ernstig aan en vertrouwen dat zij door de stipte opvolging dnarvan zullen medewerken tot het zooveel mogelijk weren van de heerschende ziekte ond r het vee Gouda den 17 November 1S65BcKGEMEESïEE en Withoidbus voornoemd He Secretarie Se Burgemeester DEOOGLEE ER FORTUIJX v BERGEN IJZENDOOEN Overzigt GOUDA den 18 November Ni lang dralen en velerlei onzekerheid v rs cheea eindelijk een keizerlijk decreet waarbij het fransche leger eenigzins wordt ingekrompen Het is een in elk geval verblijdenü versch jnsel waarvan de waarde zeer zou verhoogd worden indien wij het mogten be choin en als het begin van het voornemen om m vollen vrede gee e veiJ ende oorlog migt bijeen te houden Mair WIJ vreezen dat het niet is de vrucht van beter inzigt en dat de maatregel veeleer is een toegeven aan den drang van gebieieude omatuidighedeu Het keuerrijk dat zijn aanzijn dankt aan militair geweld kan hoezeer het de vrede genoemd wordt alechts steunen op soldaten In België is groot rumoer ontstaan door de verv inging van den minister van justme le oh de nieuw Engf Und en De negeropstand op Jamaica had een gevaarlijk aanzien manr schijnt spoedig onderdrukt de hoofden gedood of gevanven en de rust hersteld Toch is hH eene ernstige w larschusehuwing v ant de negerhevolking i=i zevennnal sterker dan de bl II ke en het mislukken van den opstand te danken aan het Ie vroeg nilbreken In Spanje zijn de liberalen onderling erdeeld maar de regering geeft in ijne buitenlan lache poiitiek geen blijk van betere wijsheid omdat h t zwakke Peru moe t toegeven begint het nu Chili te bedreisen dat met eene oorlogsverklaring antvvoordde en innerlijk veel sterker is en ernstiger tegensiand za bieden Spanje mogt zich spiegelen aan Jamaica en zich haasten om Cuba te beveiligen tegen de besmetting Oostenrijk heeft nu ook deu hongaarschen rijksdag bijeen geroepen ontveinst zijne react onaire bedoelingen en zou nu na onzalige inspanning weder eenig geld bekomen De onder h indelingen over het eogelsche haudelstraktaat zijn ouverwachts afj ebroken V rijheid al is het zelfs zeer beperkte handelsvrij heid IS in Oostenrijk een afschuwelijk spooksel De fenians zijn een vreemd verschijnsel Men weet niet wat men er van denken moet In de vereeu gde staten zoowe als in Kanada worden maatregelen van voorzorg genomen lu Ierland heeft de zaak een weinig dreigend aanzien maar in Vmerika schijnt het eene tilrijke partij Hie het niet ontbreekt aan belangrijke hulpmiddebn öuitenlonïr Londen lb ov LuNew lork wordtdd 4jl gemeld datde regering bevel heeft gegeven om al de gepantserde oorlogbodems onverwijld in zoodanigen staat te brengen dat zij op het eerste bevel in zee kunnen steken Tevens zal het verkoopec van oorlogsbehoeften worden verboden ten einde op die wijze te verhinderen dat de fenians zich lu het bezit daarvan stellen De president heeft te kennen gegeven dat de bevolking der zuidelijke stalen met moet aarzelen om de s huld der voormalige geconfedereerde staten an de hand te wijzen Nimmer zal van het merIk1 lnsche volk belasting worden gevorderd om die schu d m eeniger ei opzigt te kwijten De öiar verneemt uit eene goede bron dat graaf Eussell een ontwerp betreffende de parlementiire hervorming zal indienen Het mmi terip is nog niet zameneesteld Men meldt dat de admiraal Pireja met z jn eskader voor Valparaiso aankomende heeft geeischt dat eerst de spaansche vlag moest worden gesalueerd alvorens onderhandelingen konden worden aangeknoopt over de voldoening door Chili aan Spanje te geveu Dit geweigerd zijnde werd door Pareja geantwoord dat de havens van Chili zouden worden geblokkeerd waarop Chili den ooriog aan Spanje verklaarde Parijs 15 November De Moniteur zeg dat de door de bladen gedane mededeelingen betrekkelijk de verminderingen van de kaders van het S r ia os bijzonderheden geheel vaUch ZIJL Om te bewijzen hoe wemig gegrond die nededeelingen zijn IS het voldoende om te zeggen dat ndien de keizer m beginsel al besloten had om Je uitgaven te verminderen ten behoeve van het departement van oorlog t nog niets bepaald vastgesteld is wainn die verminderingen ullen bestaan h Nov De Moniteur deelt het besluit mede waarbij de heer üelingle benoemd is tot prccureur generaal bij het hof van ciss itie Hetzelfde blad bevat hel besluit betreffende de vermindering van het leger Bij ue keizerlijke garde zullen 7 batailions worden opgeheven De regimenten cavallerie der garde en van de lu ie zulleu met de zesde eskadrons worden vermindcil Bij de infauierie van linie zuUer 200 comp ignieu en bij de artiUeue 40 batterijen worden afgeschaft De karabiniers zullen tot een regiment worden gebragt dat deel van de garde zal uitmaken ijders zullen nog eenige andere onbeduidende verminderiiio ü plaats hebben Da rentegen zullen drie nieuwe batdiilous algerijusche tirailleur worden opgerigt De verminderingen zullen allengs ingevoerd worden door het eindigen v in diensttijd en de sterfte tot dat de kaders tot het vastgestelde cijfer zullen zijn teruggebragt De ofüciereu wier betrekking opgeheven wordt zullen half tractement genieten Berlijn 16 Nov Met betrekk ng tot de tegenwoordige politiek der regering behelst de Neue Preus Zeitung o a het volgende Wie met ee i onbevangen blik den tegeuvvoordigen stand van zaken beschouwt en diarbij m aanmerking neemt de rigting door de regering gevolgd met bet ekking tot de tlveherlogdumraen zd roet ons vin oordeel ziju dat indien bedoelde heitogdommen met Pruisen worden vereenigd de magt des lands daardoor veel meer zal worden vergroot het ainziea van Priisen in Europa oneindig meer 7al worden verhoogd dan in der tijd het geval is geweest toen Silezie met ons land IS vereenigd Frankfort Ifa Nov Men verneemt uit eene goed onderr gte bron dat Oostenrijk en Pruisen nog onderhandelen over Je stappen welke bebooren gediiu te v orden niar a inleiding vaH het gaezcn geschil mtt den senaat dezer vrije stad Men verwacht dat in de eerst volgende dagen de wege geene vertoogeu zullen nordeu mgediend De landdag te Wiesbaden al wairschijnlijk worden gesleten zonder dat het geschil tusschen de regei ng en d vertegenwoordigers gerezen m eenig opzigt is uit den weggeruimd öinnenlanïr GOLD 18 November Bij koninkl besluit van 15 November i Staatsbl n 127 zijn Ie volgende bepalingen vastgesteld rt 1 Hel houden van markten en openbare verkoopiugen van rundvee voor zooverre het door gemeente verordeningen blijft vrijgelaten is verboden 1 binnen de lijnen vin afsluiting aangewezen naar aanleiding van art 2 van ons besluit van 23 cctober jl stiatsblad n 122 en 2 buiten die lijnen in de streken of gemeenten waarvan de aanwijzing door onzen minister van biunenlandsche zaken door plaatsing in de Staats Courant te algemeene kennis zal worden gebragt Art 2 Ons tegenwoordig besluit treedt in werking met den dag der afkondiging m het staats blad In de zitting van de tweede kamer der staten generaal van woensdag is hoofdstuk II hooge collegien van slaat en kabinet des konings der begrooting na eenige beraadslaging bij enkele onderdeden met algemeene stemmen aaugenomeu Daarna zijn de algemeene beraadslagingen gehouden over hoofdstak III buitenl zaken Onderscheidene leden namen daaraan deel De onderwerpen die behandeld werden waren de wenschelijke verhooging vin de bezoldiging onzer gezanten m het buitenland de wijZifing in net tractut met Pruisen tot wering van den sluiklnndel de kwestie der beurzenstiehtin en in België enz Door den minister van buitenl zaken werden de gemaakte bedenkingen beantwoord Ie de zitting v m donderdig s de discussie over hethoofdst buitenl zaken afgeloopen doch zou i rijdag dairover eerstde stemming plaits hebben omdat over een amendement totviegneming van de voorgestelde verhooging van het tractementvan den gezant te Washington de stemmen hebben gestaakten daarover dus eene herstemming moest pUats hebben Hoofdstuk III B r k eeredienst is aangenomen met 46 tegen 19 stemmen eu hoofdstuk IV B herv eeredienst met 47 legen 18 stemmen De t veede kamer der staten generaal heeft gisteren naaanneming van twee amendementen tot weglating der verhooging van de tractementen der gezinten te Washington en teFrankfort hel geheele hoofdstuk III A der begrooti g buitenlzaken aangenomen met 55 legen 11 stemmen Z I heelt benoemd tot adjunct coniioleur van de belastingen en het kadaster m Frieslanu J C Perk vm Lith thans surnumerair alhier Ier verkiezing van ea lid vin de tweede kamer derstatengereraal in de plaats van den heer Idserda zijn teLeeuwarden 1349 stemmen uilgebragt Dairvan waren vereenigd op de hh Mn Assen 359 J Andreae 354 de Geer 297 en Brouwer 2 S4 Derhalve zal eene herstemming tusschende beide eerstgeuoemden plaats moeten hebbeu IJ vernemen dit B Kingwel turfschipper alhier liatstleden woensdig mbij Jutphias levenloos in ijn schuit is gevonden In de beide gistliuizen te Amsterdam werden in 1S64tnsschen de 3000 en 6000 personen verpleegd n dnrvoorgereed gemiikt 386 404 recepten De kosten v lu elk receptbedroegen ƒ 1047 i ƒ 0 048 en brengt men diirbij alle onkosten der apotheken als onderhoiid der sebounen verlichting verw irraing jairwcduen en looneu in rekening dan zal iederrecept te stun komen op ƒ 0 074 a ƒ 0 081 Alblasserwaard 16 Nov Ten bewijze dat het som migeii eigemars v vee ernst is winueer zij eenig vee te huis heLüen willen diene dat heden twee koeijen iin eeueu zoogena imden aak gebonden al zwemmende de riv er de Lek tegenover de gemeente Lingerak passeerden ora verder dwars over het veld mar hunne bestemming te wordej vervoerd Indien deze dieren langs den gewonen weg waren gevoerd geworden zouden zij tweemalen het cordon in aezer waard hebben moeien pisseren ot eenen grooten omweg hebben moeten afleggen wpirtoe volgen vele verhilea de donkere iiach ten der hitste dagen guusug waren l zwemmen Ie den weg Lekortende be igt men echter diirtoe liefst eenen helderen dag Deventer 17 Nov Niet vvenig geruststellend vns het bentht dat het gevnr waardoor de provincie Overijssel bedie gd werd door den voorbeeldigen moed der Zwollenaren IS afgeweerd dt inval der Hongaren n 1 kreeg een dreigend aanzien men zegt dit ze reeds tot het niburige Wijhe waren voortgerukt en elk oogenbl k zigen we de treurinire te gemoet De Hongiren si an voor de pooite Indien we nu ook nog bevrijd blijven voor de wolven apen en kekitoes waarvan uw zwolsche correspondent spreelt zie N 37 kunren we vooreerst ons hoofd gerust neerleggen Zwolle schijnt trouwens bijzonder in tiek te zijn bij de ver chdiende klissen van dieren de aanvoer van ganzen op onze jiarlijksche giuzeumarkt was ten minste verre beneden zeven honderd Het i een algemeen verschijnsel dit de markten in d it artikel jaarlijks verslappen Het verdeden der verschillende gemeentegronden en de afschiffing der verpIifhtiDg die op vele huurders vin boerener en rustte om m den beifst o a een of meer ganzen aan den lindheer te leveren wordt algemeen als de oorzaak beschouwd Alweer is onlings de trcm Zutphen Deventer merkelijk te lait amsekomen De trein moet tusschen Zulphen en Deventer geruimen tijd hebben stil gestaan Het publiek weet de reden met Nog altiju kan ons caullon met ebruikt norden doordat er behngrijke rep iratien pi lats hebben De inrichtir g moet geheel nieuw worden en in doelmatigheid dat der omliggende steden zoo als Zwolle b v verre overtreffen Hel is een aangenaam gezicht die drukte en beneging op den IJssel vooral omdat we bijna den geheelen nazomer van elke gelegenheid te water beroofd waren tot aanvoer onzer goederen Als nn de koii ons maar met overvalt anders zouden verschelden handds artikden voorden winter weg blijven Zwolle 17 Novemb De predikant H C Bervoets sedert betrekke jk korten lijQ alhier 13 Jezer dagen beroepen bij de hervormde gemeente te l recht Algemeen zoude men het betreuren wanneer men hem moest verlie en voor de behoudende partij voorra ilige aanhmgers van v Eijn zouden dit ver hes diep gevoelen te meer diar zij grootendeels door zijn toedoen zijn hersteld van den schok hun door v in Rijn toegebncht Ds Bervoets toch is een knrhtig verdediger hunner beginselen Mlerwegen in deze province worden de geschorste veemirkten hersteld Ook Deventer de In e de plaats lu dit gewest heeft daartoe besloten Gemengde Berigtcn De Zweedse adel begint tcekto te ge en an liberale bekeenng be spiaiische intrtst zal zouder Dieawe leeniog betaaii oideo De vetmarkt ia ook te Deventer hersteld Men heeft met genoeg mgeschrc eQ om een staudb eld op te ugten voor Lamoriciere De ongesteldheid vaB Ipopo d s eeo verdubtscl De belgische kamers zijn zooder trüQurede geoneud De amerik fenians hebben een groo oorlogsstoomboot gereed Proiaen eo Oostenrijk zijn het met eens m oet rankforter conihct aa 1 mei tot 1 octobc is bpa bezocht door 15456 vreemdehogea Aan de zamenvlocijnig u de eser li de Hamel wo Jt veel ziim gtvan n Te WecoLa zju oihcieren terug gekeerd mt I xicD die weinig gelooven inden dnur der dynastie Anna Mu rat heeft an den keizer een br iidathat van twte mülioeu fr Te Assen Ingezonden Naar wij vernemen heelt er alhier eene bijeenkomst plaats gehad van timmerlieden raet het dod om eenp ing pog ngen am te wenden tot verkrijsing van hooger loon en zijn wij VI tl onderrigt dan heeft men esloten om op de meest bescheidene wijie aa de verschillende bazen 20 et verhooging vin daggeld te vngen Eene deigelijke handeling juichen wij van harte toe en wy durven verirouv en dat een zoo billijk veizoek niet zal worden van de hand gewezen wie toch is ciet overtuigd datde dagloonen ni t meer in evenredigheid zijn met de prijzen der le ensmiddelen wie die niet iet dat de ambachtslieden werkende verarmen en bij den mirsten tegenspoed lu eene Dekiagenswair li e positie verkeeren en vie is er eindelijk vooral bij het letten op eigen be jefte die met de vraag m zich voelt oprij en hoe komen zij door t e eu Zulk een toestand noemen wij ongelukkig te meer wiuneer men d irbij m aanmerking neemt dal die m nschen hunne jeugd hebben besteed tot het aanleerer vin pen vak dat zij dniian jiren hebben gearbeid en nu zij van hunne vlijt en bekwaimheid de vruchten moesten plukken bevinden zij zich zelf m het gunstig ste geval in zeer bekrompene omauudigheaen Vurig wenschen wij dus d it hunne pogingen zullen slagen hierbij de verzekering voegende dat zoo wij later op onzerekeningen eene zoodanige verhoogmg aiotreffen wij en gewisvelen met ons die zonder morren zuilen betalen G Gouda 17 November l f 5 Marktberigten Gouda 16 Nov Tarwe rooUche p lul 310 Zeeuw per mud ƒ 9 i ƒ 10 50 Ro gc Inl ƒ i i b 50 buitenl ƒ 7 00 d ƒ 7 25 Gerst ƒ 4 aü i ƒ b 00 Haver f i a ƒ 1 25 Erwten SoO i II Biuuie boonen f U a U Pairdeb ƒ 7 50 a ƒ 7 T5 Dui eboonen ƒ 8 a ƒ S 50 Hennipz ƒ S Boekw Er per 2100 ned 8 170 Noordb ƒ IsO i ls5 De veemirkt met zeer geriugcn lauvoer eu trigen hmdel Vette virkeiis golden vin 22 to 27 c migero varkens tol enorm veihoosrde prijzen verkocht Kaa Goeboter ƒ 1 34 a 1 + 0 eiboter 114a l 0p n tf Burgerlijke Stand G01D GFB0RE 14 ov atou Jdu tornell = ouiÏêfs A F BeakmaQ co L M J lans OviKLEDtN 14 Nov P V n den Ber 11 d 15 A B vaa der Klein i7 1 3 Zorg oD j 16 C Geerllrg wed J ZardjL 7 jaren LEinwi 15 Nov C P Clemens en 4 vauTuijk J immers en 4 J Wjssin J f roenevi ld en C JL Pjlet W Plak ta J van i ngeltu