Goudsche Courant, zondag 26 november 1865

OveklilDEN 16 Nov M vau der Want 53 j P van der Kleii j 18 T Verbeij 21 j 20 C van Weken 4 j 5 m Gehuwd 16 Nov A Verhoeff en M J Kemp WOEKDEN van 9 tot en met 15 Nov 1865 Geboken Dirk Jan onders S van der Landen en C van HensJen Cornelia ouders A Flier en C van den Berg Govsrt onders C Ja Hom en J Plomp Johannes StepVanus ouders C vau Trigi enM van Esch Cornelia Johanna ouders C F Pabst en J Hasselman Thcodorus Mbertus Johannes ouders J T Thuis en C van Kossom OvEELEDEN A Verweij 36 j A Bergshoeff rnim 15 m Ondeetrouwd VV Hamerslag 24 j en C van Muijec 26 j jj Doesburg 68 j en M Castelijn ruim 61 j H looij 33 j en ü Blok 31 j G F N Woldendorp bijna 27 j ep J M van Geel 21 j Getbouwd i van Ameijde ruim 48 j en D K van Baarsel 39 SCHOONHOVEN Ingeschreven van 10 tot en met 17 Nov 1865 Geboeex Jan ouders W Hoogendijk en C J ScUnge Johanna Maria ouders D J klarenbeek en M Drie M Margaretha onders A de Pater en G van Geelen Bartholomeus onders H Kaarsenmaker ea E Pelt Neeltje ouders C Snel en N Verburg Helena oodera P van der Sluijs en G Mark Ovekleden J C Klein Vergeer 80 j Getrouwd J van Scbijndel met H C Schenk ïingen Nu vind ik bet wat hard om te zeggen juist uithoofde dat g i die vroeger hebt gekend oaidat gij voor u zei ven die genietingen dat verkeer voor uwe kinderen die gelegenheden tot opleiding en outwikseling niet hebt gevonden zult gij die verder missen Ik zou meenen lat een minimum van ƒ 1000 bij een maximum v n ƒ 1500 hetgeen zonder groot bezwaar voor den staat aan de emeriti predikanten kon worden toegekend nader aan de biiljjkheid zou komen ilogt uw blad dit brengen onder het oog van eenig afgevaardigde tot de staten generaal opdat wat ik hier met weinige wrorden opperde bij het hoog landsbestuur in overwegingwiefd genomen Hoogachtend T Burgerlijke Stand GOUDA Geboïes 18 Nov Heiiiirica ouders J NuveUtija en P van Eoon Adrianus ouders C Jonker ea M van Eeuwer Headrica Cornelia oaders C van Straalen en M E de Jong 19 AVilheimiua Jacoba ouders H Hoskijo en J Blesgraaf Andreas ouders A van leeuwen en M J Jaspers Jacobus Josephns ouders J Zoet en i Feijt 20 Gerngje ouders J de A ries en M Hoogendoorp Arxe Bartholcmeas ouders J van Kranenburg en A de Jong Carolina Cornelia ouders K van dtr Burg en S C de Jong Cornells Jacobus ouders J Sluiter en C A van Maaron 1S65 tl 389 Zondag 26 Ncveniber GOUDSCHECOURAKT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetcegy D n 60 ADVERTENTIEN Een derde offer werd van ons ouderhart geuischt Ook ons geliefd zoontje TOH N NES ADRIANUS C0ENELI5 bezv 3ek na kort en smartelijk lijden ruim twee jaren oud C IJcSFLSTIJN C M WSSELSTIHX Jonker Goui 4 IS November 1S65 UIT DE HAND TE KOOP Twee naast elkander gelegen Moes Of ft en Bloemtuhieii zeer geschikt ler bebouwing gelegen in de onmiilde ijke i abjheid der st id Te bevragen bij A BliINKJI N Boekhandelaar onder lett J P De door de Notarissen A KLUIT Hz en J v ix DER HOEVEN aangekondigde OPENB EE VERKOOPING van RUNDVEE en BOUWGEREEDSCHAPPEN op de wonrag van M Schilt wordt voor onbepaalden tijd uitgesteld Gezien het inge7onden stuk in het laatste nomraer dezer Cnur nnt kunnen wij niet nalaten den inzender d iarvan opentlijk onzen dank te heiuigen hierbij tevens de hoop te kennen gevende dat ook anderen en vele Burgers on er stad doordrongen mogen zijn van de billijkheid van ons verzoek en me den waardigen schrijver zulle instemmen dat het meer dan tijd is om onze daggelden te verhoogen J A VAN DER BEN WJz In naam der zich verbonden hebbende timmermansknechts GouD i 2 November 1S65 Goedkoope MUZIEK voor PIANO Vitgare ran F KOKSMJ Ie Traneker B iotliovdtr A BRiyKilAX te Gouda Ardili II baclo Walzer ƒ O tO Badarzenska La prit re d une vierge 0 30 Battmann fant sur orphée au eufers 0 40Gounod Faust walzer arr von t ouradi Ü 40Jungmann Heimweh 0 20 Keiterer fanlaisie sur l Africaine 0 70 Ha£f op 75 N 1 Flearette 0 25 op 75 N 2 Tabliau 0 40 op 75 N 3 Echo U 40 Tooneelbexigt De ondergeteekende L HAETLOOPEE oud tooneeldirecteur vernomen hebbende dat onlangs eene tooneel voorstelling alhier in de schouwburgzaal heeft plaats gehad onder directie van den heer EEGGERS en C en dat men het publiek algemeen in den waEU heeft gebragt ais of dit zijn persoueel was tern ijl geen der leden tot zijn gezelschap behoort en daar 6 X valsch gerucht hem zeer zou kunnen benadeelen acht hij zich verjiEgt lat openlijk tegen te spreken en het publiek van die veruuderstelling af te brengen terwijl hij zich beleefdelijk aanbeveelt in de gunst van het geëerde publiek zoowel binnen als buiten deze stad tot het opvoeren van zijne TOOKEEL VEETOONINGEN Hij is dagelijks te bespreken en te ontbieden in het koepelhuis iu het plantssen over den kattensingel alhier LOUIS HAKTLOOPER Tooneel Directeur VOOR VIJF GLLÜEX ontvangt men in den BOEKHANDEL j van B L van DAM te Kampen een keurigen magonijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoscoop platen £ rine franco Tevens voorhanden eene ruime sortering plaatjes van 15 20 25 30 35 40 45 50 55 CO 65 70 en 75 Cents per stuk n ronder fljne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Assen bij J O van Houten Gouda bij Brinkman Groningen bij H W van der Kamp Goes bij F Kleeuwens Zoon fwriAerend bij L G Post Aanvragen om dépót Jrauco Prijs van het gedestilleerd bij G p van da VELDE te goüda met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien ksa k contant Zuivc u gehaalde JENEVER a 462 o per kan 60 cents Jenever 2 soort Mcutwijn alS joO o per kan 58 cents inl BRANDEWIJN 462 io V aa 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Go D i 32 November 1865 Prijzen AMSTERDAM pCt Ned w sch 2Vj dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2l s Spanje obl 21 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 AO 1828 29 5 d 6 = serie 5 dO Loiul 1862 5 d Amst l864 5 d Anist IS60 4Vj I Oost Metall 5 pCt dito dito 21 2 d i renteAmst 5 d nat 1854 5 d i izilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenlaud 5 Ver Staten 1S74 5d 1881 6 d i882 6i Mexico IS51 3 der Effecten Dingsdag 31 November Laagste koers 601 8 707 8 94Vi6 54 37V8 44 8 977 3 88 94 85 I9IV4 56V 28 ic 777is 59 63 8 P oeste Gebleven koers 60V 6 94V 54 8 371 4 8IV4 191= 4 28 77 8 59Vl6 63IV16 56 59Vls 63 i6 62V 67 6 677 3 ö7 24V c I 243 COEEESPONDENTIE Een ooggetuige wenscht dat men bij de tegenwoordige diereubfscheriuings manie ook vooral iödaebtig zij op de wreede misbandelingeu i e i zoogenaamde jagerskuollen moeten ondergaan vaa de ruwe en dikwerf door drank bene eide geleiders V H klaagt over de straat e IicbtlDg bepaal delijk over het gebrek aan Ucht in den vroegen morgen 1 ambachtslieden zich naar het werk begev Ui Boekdrü kslij van A iJltlNKMAN Deze Courant verachijat des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentieu kan geschiedfu tot des mor pas ten 11 ure Overzigt GOUDA den 23 November Het berigt dat de fransche gezant te Washington zijne passen had gevraagd is door niets bevestigd en blijkt integendeel een dier leugens geweest te zijn die van tijd tot ijd uitgestrooid worden om bij gebrek van nieuwstijdingen de hongerende nieuwsgierigheid voor een oogenblik te stillen De fransche legervermindfring van elf duizend man op een leger van vier maal honuerd duizend man is ook een leur om in niet gemeende bezuinigingen te doen gelooven Saksen Beijeren en Wurteraberg gaan over tot het erkennen Tan Italië misschien ook om Oostenrijk te grieven voor het verdrag van Gastein In Oostenrijk begint men iu beweging te komen over de willekeurige schorsing der constitutie zoo kon de poging om Hongarije te bevredigen wel uitloopen op eene algemeene verwarring Over Sleeswijk Holstein kunr 3 de beide bezitters het niet eens worden Voor geld wil Oostenrijk zijn deel niet afstaan evenmin als Venetië zoolang er nog hvazen genoeg zijn die elk halfjaar een aantal millioenen voorschieten zal Oostenrijk zich staande houden en vraagt slechts van Pruisen guarantie voor al de landen zijner monarchie Von Bismarck heeft wel lust om met Fraukrijk andere plannen te beramen maar zijn koning is huiverig zich ia de armen van dea vredekeizer te werpen Spanje zal denkelijk gestuit worden in zijne voornemens tegen Chili d M republiek is krachtiger dan Peru de handelsbelangen met Engeland en Frankrijk belangrijker en men verwacht alzoo een veto dat den inhaligen overmoed van het diep gezonken Spanje beteugelt Het schijnt in Engeland ernst te zullen worden met eene reformbill waaruit echter laudurige verwikkelingen en hevigen strijd voorzien worden De verwarring is groot in Griekenlard en de zamenstelling van een nieuw ministerie bij lierhaliug mislukt De openbare mededeeling door L Haffmans in het Venloosch Weekblad van een brief dd 4 mei 1864 van den heer Betz aan den heer van der Maesen de Sombreff heeft de aftreding veroorzaakt van den minister van financiën De brief op zich zelf is vrij onschuldig en handelt over de ♦ oen aanhangige wetsontwerpen en over de verdere voornemens des ministers Br 13 onedel misbruik gemaakt van particulier schrijven Wij koesteren geen twijfel over de eerlijkheiil of over de bekwaamheid van den heer Betz maar wel aan ijiie geschiktheid als minister Het schrijven van zoodanige brieven is in een staatsman onvergeeflijk en hij brengt d r geheele liberale partij eene gevoelige wonde toe Wij hadden waarlijk genoeg aan de uitge ochte hatelijkheden en telkens hernieuwde lasteringen om juist in het midden der disca sien over de staatsbegrooting zulk eene teleurstelling te ondervinden Hoe moeijelijk zal het vallen den man te vervangen wiens gedurig gewijzigde ontwerpen geene algemeene Goedkeuring mogten verwerven Gering is wel de hoop dat onze bekwaamste financiers lust zullen gevoelen het wankelend ministerie ie schragen Thorbecke staat wel ongedeerd maar hij moet toch steuu vinden in bekwame ambtgenooten Betz werd de bekwaamste geacht Wij voorzien weinig goeds voor de toekomst tenzij bet den eersten minister gelukken mogt zich te omringen door meer dan een ambtgenoot die heluer van geest regtschapen en krachtvol medewerkt tot de voltooijing onzer instellingen tot de hervorming onzer belastingen éuttenlauïr T A 9t Nov De amerikaans he or pondent van den T et óudt vÏci t daar te lande eliev de in gten heerschen en dat van merika s zijde geen oorlog met tngelanü De prijs der Advertentien van één tot res regels met inbegrip van het zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarboien 10 Cent Buitengewone letters wordenbe ekend naar piaatsrnimte of Frankrijk te duchten is in den loop dezer week zegt h j een brief uit Philadelphia van 3 Nov heeft weder een groot aantal manschappen ontslag uit de krijgsdienst bekomen en het leger zal na hun vertrek nog maar 60 000 man sterk zijn Ook de sterkte der zeemagt wordt gestadig verminderd Wel 13 het waar dat in den loop dezer maand een matig aantal oorlogschepen bij het fort Monroe moet wordca vereenigd doch het is onwaar wat de geruchten zeggen dat die schepen de voorhoede van een naar Engeland te zenden escader uitmaken i c zaak is eenvoudig dat zij zich gereed maken sm zicl swar OB BWehe den oorden der wereld te begeven om de alda g ljif terde oorlogschepen van de nnie waarvan vele drie jaren gebroken dienst hebben gedaan af te lossen ea te vervangen In den loop dezer neek is door speculanten het gerucht uitgestrooH dat ons escader p iotser hepen gelast was zich onverwijld voor werkelijke dienst gereed Ie maken dat zeeofBeieren bevel hadden ontvangen om naar hunne stations terug te keeren enz maar er Oestaat volstrekt geen grond voor die geruchten Te League Island in de Delaware schier in het gezigt der plaats alwaar ik dezen brief schrijf ligt ons edtader pantsersehepen volkomen onttakeld en toebereidselen voor eenen zeetogt zijn alilaar volstrekt niet te zien 24 Nov Het parlement zal den 25sten januarij bijeenkomen en door de koningin geop nd worden met eene rede Te Birmingham heeft eene meeting plaats gehad onder de leiding van Bright Men heeft besloten de invoering van het algemeen stemregt te vragen jfiet hooggeregtskiL ia Ierland heeft bet lenoek dec fneiawi verworpen om elders d c te Dublin teregt te staan Parijs 23 Nov Volgens geruchten zal de organisatie der vertegenwoordiging eene wijziging ondergaan A an de ministers zai de bevoegdheid worden gegeven om hun budget voor het wetgevend ligchaam te verdedigen da rentegen zal aan laatstgenoemd coliegie de bevoegdheid worden ontnomen m een adres van antwoord op de troonrede vast te stellen eene inatelling waarvan door de sprekers der oppositie zoo ruimschoots gebruik wordt gemaakt om de regering aan te vallen en naar buiten te werken Men verzekert zegt de Patrie dat Spanje aan de engelsche en fransche regeringen heeft te kennen gegeven dat hetgeneigd is de europesche bemiddeling in de geschillen metChili aan te nemen Hetzelfde blad meldt dat de spaansche regering eene dépêche iai den admiraal Pareja heeft gezonden waarin hem voorgeschreven wordt om de havens van Chili niet aan te valleu De dagbladen van Madrid driuge ook aan op eene scheidsregterlijke uitspraak ia de geschillen raet Chili De Patrie meldt dat de afgevaardigden van fransche ste len die handel drijven met Chili de verzekering van de regering hebben ontvangen dat zij langs ofEeieusen weg maatregelen zal nemen om den franschen handel te beschermen De keizer heeft te Compii gue eea ministerr iad gepresideerd In den Mooiteur vindt men een lelegrafisch berigt uit Athene volgens hetwelk het kabinet Comondouros tengevolge van een tweede votum van wantrouwen der kamer ook zijn ontslag heeft ingediend Men verzekerde dat de koning daarop andermaal den heer Bulgaris bij zich had ontboden 24 Nov Men schrijft uit Nazaire Alhier zijn berigten uit Valparaiso ontvangen van den 9 nov waaruit blijkt dat admiraal Parej i die haven met tuee fregatten geblokkeerd en talrijke kleine handelsehepen had genomen De opgewondenheid in Chili neemt stee as toe De bevolking de geestelijkheid zelfs de vrouwen bieden het gcuvcrntmeut alle hulp De dagbladen m aken melding van een berigt uit Martinique volgens hetwelk een conflict ontstaan is tussclieii 1039 zouaven die n iar Mexico gezonden zijn en infanterie dermarine Onder de zouaven zijn 16 dooden en 37 gekwetsten terwijl van de marine infanteristea 3 zijn gedood en 10 gekwetst BlTUSSel 23 Nov De koning is heden namiddag ten ïWj ure alhier per spoortrein aangekomen en onverwijld ovei en